susza2W nawiązaniu do naszego pisma w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o oszacowanie suszy rolniczej, resort rolnictwa przekazał, że w dniu 13 października br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którym m.in. wydłużony został do dnia 31 października br. termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy, za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Jednocześnie MRiRW poinformowało, że zgodnie z przepisami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października br. w 2022 r. Agencja będzie udzielała pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej, w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku suszy gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Wniosek, o pomoc można złożyć na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do dnia 15 listopada 2022 r. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc. W przypadku złożenia wniosku, po dniu 15 listopada 2022 r., nie będzie wszczynane postępowanie w sprawie przyznania pomocy.

Do wniosku dołącza się m.in.:

  • kopię protokołu oszacowania szkód, lub
  • uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód, albo kalkulacji oszacowania szkód.

Wysokość pomocy wynosi:

  • 10.000 zł – w przypadku, gdy szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym albo
  • 5.000 zł – w przypadku gdy szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

W przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc, przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy będzie zastosowany współczynnik korygujący.

Przedstawiając powyższe resort rolnictwa poinformował, że z uwagi na to iż do 15 listopada producenci rolni mogą składać wnioski o ww. pomoc nie jest możliwe dalsze wydłużenie termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com