Informujemy, iż w dniu dzisiejszym Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pani Halina Szymańska podała do publicznej wiadomości informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w następujących typach operacji:

 1. „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” – w terminie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r.,
 2. „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” - w terminie od dnia 29 grudnia 2020 r. do dnia 26 lutego 2021 r.,
 3. „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie – w terminie od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 28 stycznia 2021 r.

 Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o pomoc w ramach ww. typów operacji regulują następujące akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z  2017 r. poz. 1469 z późn. zm.), w tym jego ostatnia nowelizacja z dnia 10 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2020),
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 970 z późn. zm.), w tym jego ostatnia nowelizacja z dnia 30 października 2020 r. (Dz.U. poz. 1939),
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 719), w tym jego ostatnia nowelizacja z dnia 10 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2030)

które są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) w zakładce: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w podzakładkach dotyczących poszczególnych poddziałań/typów operacji.

Celem nowelizacji ww. rozporządzeń było w szczególności dostosowanie przepisów do aktualnego stanu prawnego wynikającego przede wszystkim ze zmiany: ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, wspólne, dla wszystkich ww. typów operacji wynikające ze znowelizowanych przepisów rozporządzeń:

 • konieczność posługiwania się przez Wnioskodawcę własnym, odrębnym numerem identyfikacyjnym (tzw. numerem EP), nie zaś numerem nadanym innemu podmiotowi (małżonkowi, współposiadaczowi gospodarstwa). W przypadku, gdy o pomoc ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej należy posługiwać się numerem nadanym spółce;
 • możliwość uzupełnienia numeru identyfikacyjnego lub dołączenia wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności na etapie wezwania do uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy;
 • wprowadzenie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją w formie dokumentu elektronicznego, na elektroniczną skrzynkę podawczą – w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.). Informacja ta została zawarta w ogłoszeniach o naborach wniosków o przyznanie pomocy;
 • doprecyzowanie przepisów w zakresie sposobu składania biznesplanu i Informacji o wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Ponadto w operacjach typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie, wprowadzono zmiany dotyczące:

 • umożliwienia złożenia jednego wniosku o przyznanie pomocy podczas jednego naboru (a nie jak dotychczas – w jednym roku), aby Wnioskodawcy którzy nie wykorzystali przysługującego im limitu pomocy lub ich wniosek został odrzucony mogli ponownie złożyć wniosek w kolejnym naborze (w tym samym roku) w ramach tego obszaru wsparcia;
 • obniżenia minimalnej liczby punktów, przyznawanych na podstawie kryteriów wyboru operacji, którą Wnioskodawca musi otrzymać, aby móc zakwalifikować się do przyznania pomocy finansowej - z 4 do 3 punktów;
 • braku konieczności złożenia (w przypadku naborów rozpoczynających się w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., w tym naboru, który został obecnie ogłoszony) wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, w dniu złożenia tego wniosku, tzw. dokumentów preselekcyjnych, których niedołączenie skutkuje, co do zasady, pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Dokumenty te będą mogły zostać złożone w ramach uzupełnień, tj. na wezwanie ARiMR do usunięcia braków we wniosku o przyznanie pomocy.
 • dodania nowego załącznika w wykazie dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, tj. Ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych - w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania urządzeń melioracji wodnych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada ostateczne pozwolenie wodnoprawne;
 • brzmienia punktów a) – c) w § 13 ust. 3 pkt 18a) w rozporządzeniu wykonawczym w zakresie wykazu dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem (w wyniku zmiany np. kopia decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu (pkt 18 lit. a) będzie mogła zostać złożona w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada ani pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcie wód podziemnych, jak również nie posiada operatu wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych – co zostało rozszerzone w ramach obecnej nowelizacji);
 • doprecyzowania sposobu postępowania w przypadku, gdy wnioski o przyznanie pomocy będą składane w ramach nowego naboru, a nie została jeszcze zakończona weryfikacja wniosków złożonych w poprzednim naborze (pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy powinny mieć wnioski złożone w poprzednim, tj. wcześniejszym naborze);
 • doprecyzowania przepisów w zakresie kryteriów wyboru operacji, poprzez wskazanie instrumentów wsparcia, z których uprzednie korzystanie wyklucza z możliwości uzyskania 1 punktu (dotyczy wyłącznie obszarów A, B, C i D).

Dodatkowo w operacjach typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” odstąpiono od wymogu dołączania do wniosku o przyznanie pomocy „Oświadczenia współposiadacza nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy”, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie, w skład którego wchodzi nieruchomość będąca przedmiotem współposiadania i wyłącznie - temu rolnikowi (Wnioskodawcy) lub jego małżonkowi - przyznano do tej nieruchomości jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub pomoc finansową w ramach działań obszarowych. Wprowadzenie tej zmiany umożliwi przyznanie pomocy podmiotom, generalnie spełniającym warunki dostępu, które dotychczas z powodu braku możliwości uzyskania takich zgód, tj. współposiadacza nieruchomości (np. nie były przeprowadzone postepowania spadkowe), nie mogli dopełnić warunków formalnych i byli wykluczeni ze wsparcia. Złożenie ww. oświadczenia będzie dalej wymagane w przypadku, gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie w skład którego wchodzi nieruchomość będąca przedmiotem współposiadania, jednakże z wyłączeniem ww. przypadku oraz współposiadania nieruchomości w ramach wspólnot gruntowych (co zostało już wprowadzone we wcześniejszych nowelizacjach).

Mając na uwadze ogłoszenie naboru, informujemy, iż ARiMR deklaruje gotowość współpracy przy udzielaniu wszelkich wyjaśnień dotyczących zasad wdrażania tego instrumentu wsparcia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com