pieniadzeW odpowiedzi na pismo KRIR dotyczące możliwości włączenia rolników poszkodowanych przez epidemię koronawirusa do katalogu osób uprawnionych do pobierania dodatku solidarnościowego resort rolnictwa poinformował, że o świadczenie to mogą wnioskować osoby, z którymi po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub których umowa o pracę na czas określony po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta.

Warunkiem otrzymania tego dodatku jest również podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875) przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r. Nie można posiadać innego tytułu do ubezpieczenia społecznego w ZUS lub w KRUS, gdyż zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID 19, do otrzymania tego świadczenia uprawnione są osoby, które nie podlegają ubezpieczeniom społecznym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782) lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

Jednakże, zgodnie z art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, warunek niepodlegania ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w ust. 2, nie znajduje zastosowania do bezrobotnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.).

W myśl przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do kryteriów uznania osoby za bezrobotną należy m.in. niebycie właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1 145, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub niepodleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe (art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d tej ustawy) oraz nieuzyskiwanie przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub niepodleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie (art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. e tej ustawy).

Zatem, właściciele lub posiadacze nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowych oraz współmałżonkowie i domownicy pracujący w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowych, a także producenci rolni uzyskujący przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej nieprzekraczające wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym oraz współmałżonkowie i domownicy pracujący w takim gospodarstwie, spełniający pozostałe kryteria w zakresie statusu osoby bezrobotnej, określone w ustawie : dnia 20 kwietnia 2004 r, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn zm.), są uprawnieni do otrzymywania tego świadczenia.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od I czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek o dodatek solidarnościowy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com