OZE panele fotowoltaiczne

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 16 czerwca 2020 r. (znak: KRIR/JM/568/2020) do Ministra Klimatu o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii poprzez umożliwienie producentom rolnym wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji, o łącznej mocy nie większej niż 50 kW. rozliczania — w stosunku ilościowym 1 do 0,9, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska udzielił następujących wyjaśnień:

„Na wstępie pragnę uprzejmie poinformować, że Ministerstwo Klimatu z uwagą śledzi głosy i propozycje instytucji samorządów terytorialnych oraz w pełni popiera wszelkie inicjatywy, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju gospodarki w Polsce oraz powszechnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Należy zaznaczyć, iż system opustów zawarty w ustawie OZE został skonstruowany w taki sposób, aby spełniać dwa podstawowe założenia. Po pierwsze system ten ma na celu realne wsparcie prosumenta energii odnawialnej, który może zarówno skonsumować całą wyprodukowaną energię elektryczną, jak i również oddać ją do sieci w każdym momencie. Po drugie rekompensuje operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) koszty związane z przesyłem tej energii. W tym kontekście zastosowanie w systemie opustów stosunku rozliczeniowego 1 do 0,9, dla jakiejkolwiek grupy docelowej może wiązać się z nieopłacalnością takiego przedsięwzięcia dla przedsiębiorstw obrotu energią, czyli tzw. sprzedawców zobowiązanych oraz OSD. Co więcej mogłoby to prowadzić do dyskryminacji względem pozostałych grup, które będą się rozliczać na zasadach obecnie obowiązujących. W tym miejscu jednak chciałbym podkreślić, iż Ministerstwo Klimatu podejmuje działania analityczne monitorujące bieżące funkcjonowanie mechanizmów rozliczeń i nie wyklucza w przyszłości wprowadzenia koniecznych zmian w systemie rozliczeń opustów, które zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad poprawnej legislacji oraz będą odpowiadały na nowe potrzeby prosumentów energii odnawianej.

Być może aktualnie zadawalającym dla Państwa rozwiązaniem byłoby zrzeszenie się w ramach klastrów energii. Zgodnie z art. 2 pkt 15a ustawy OZE: Klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.3)), lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815); klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”.

Klastry energii poprzez utworzenie samobilansujących się obszarów sieci elektroenergetycznej mogą pozwolić na uzyskanie finalnie niższego kosztu energii dla rolników. Co więcej mogą one wpłynąć na przyspieszenie modernizacji obszarów wiejskich oraz poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować za Państwa korespondencję oraz zaangażowanie w obszarze odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie pragnę zapewnić, że jako Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii nieustannie pracuję nad rozwiązaniami mającymi na celu zdynamizowanie rozwoju OZE w Polsce, a także chciałbym podkreślić otwartość na dialog i dyskusje nad potrzebą kolejnych zmian systemowych w tym zakresie."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com