e wniosek

W związku z rozszerzająca się epidemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w przemieszczaniu osób, rolnicy mają utrudnionv kontakt z doradcami rolniczyłni. Z tych względów Zarząd KRIR na początku kwietnia (pismo KRIR) wystąpił do MRiRW z wnioskiem o wydłużenie terminu składania wniosków obejmujących również nowo wprowadzone działanie „Dobrostan zwierząt”.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź MRiRW w tej sprawie.

"Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do dnia 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz wybranych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego). Wnioski będzie można składać również po dniu 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Wydłużenie terminu możliwe jest w związku z decyzją Komisji Europejskiej, będącą reakcją na wnioski płynące z państw członkowskich, w tym z Polski, a także z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania stosownego rozporządzenia.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej opracowywania przez doradcę rolniczego, na potrzeby działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020, Planu poprawy dobrostanu zwierząt uprzejmie informuję, iż zasady realizacji tego działania określają przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 382). W przepisach tych wskazano, że rolnicy chcący przystąpić do realizacji działania Dobrostan zwierząt korzystają ze wsparcia i pomocy doradców rolniczych, w szczególności przy sporządzaniu Planu poprawy dobrostanu zwierząt (ten wymóg nie dotyczy jedynie wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas). Zostało to również uregulowane w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.).

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną w kraju, zarówno MRiRW, jak i ARiMR oraz CDR wystosowały do rolników i doradców odpowiednie komunikaty informujące o konieczności ograniczenia kontaktów osobistych i tym samym wskazujące na możliwość sporządzania Planu poprawy dobrostanu zwierząt w oparciu o przekazane przez rolników wiarygodne i rzetelne informacje.

Odnosząc się natomiast do terminu sporządzania i przekazywania do ARiMR Planu poprawy dobrostanu zwierząt należy wskazać, że rolnik powinien posiadać i złożyć do ARiMR ten Plan (z wyjątkiem wariantu dotyczącego dobrostanu loch) przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Oznacza to, że w sytuacji przedłużonego do dnia 15 czerwca terminu składania wniosków w tym roku – Plan poprawy dobrostanu zwierząt można złożyć do ARiMR do dnia 10 lipca. Zasada ta nie dotyczy jednak wariantu dotyczącego dobrostanu loch, gdzie Plan poprawy dobrostanu zwierząt stanowi integralną część wniosku o przyznanie płatności – zatem ostatecznym bezsankcyjnym terminem sporządzenia i złożenia Planu poprawy dobrostanu zwierząt dla loch jest dzień 15 czerwca. Złożenie Planu poprawy dobrostanu zwierząt (dla loch) po 15 czerwca (i do dnia 10 lipca) skutkuje zmniejszaniem za każdy dzień roboczy opóźnienia należnej kwoty płatności o 1%. Należy podkreślić, że w przypadku dobrostanu loch - za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień dostarczenia do ARiMR Planu poprawy dobrostanu zwierząt (loch), jeżeli Plan nie został złożony wraz z wnioskiem.

Pomijając powyższe, pragnę zwrócić uwagę na przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), które wprowadzają zmiany do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, z późn. zm.) – w tym m.in. poprzez wprowadzenie art. 67b.

Artykuł. 67b ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że „W przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (…),należy przywrócić ten termin, jeżeli czynność, dla której określony był termin została dopełniona nie później niż w terminie 60 dni po ustaniu tych przyczyn.”.

Przytoczony przepis dotyczy przywrócenia terminu na dokonanie czynności administracyjnych, polegających m.in. na dostarczeniu do ARiMR niezbędnych, w toku ostępowania, dokumentów potwierdzających wykonanie w odpowiednim terminie określonych czynności w ramach zobowiązania np. Planu poprawy dobrostanu zwierząt (z wyjątkiem wariantu dotyczącego dobrostanu loch). Tym samym termin na dostarczenie Planu poprawy dobrostanu zwierząt, w świetle ww. przepisu ustawy – może być jeszcze dłuższy niż termin 10 lipca. Należy mieć jednak na względzie, że powyższy przepis ustawy dotyczący przywrócenia terminu na dostarczenie Planu poprawy dobrostanu zwierząt nie ma zastosowania w przypadku wariantu dotyczącego dobrostanu loch, gdyż w przypadku tego wariantu - Plan ten stanowi integralną część wniosku o przyznanie płatności, a przepisy dotyczące terminu złożenia wniosku regulowane są na poziomie nadrzędnych względem ww. ustawy - przepisów UE.

Pomimo powyższego informuję, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych, dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, MRiRW na bieżąco śledzi obecną sytuację i będzie podejmować adekwatne do niej działania."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com