W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków przyznawania pomocy finansowej osobom wspólnie wnioskującym w ramach instrumentu wsparcia „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 kwietnia 2020 r. nie poparło propozycji zmian Zarządu KRIR w tym zakresie.

Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020) jest ściśle określony, podobnie jak środki finansowe przypisane poszczególnym instrumentom wsparcia. W celu skutecznego zarządzania programem, w tym realnego określenia wskaźników, konieczne było ograniczenie kwoty pomocy możliwej do przyznania potencjalnemu beneficjentowi, bez względu na fakt, czy wnioskuje on samodzielnie, czy wspólnie z innymi rolnikami. Podmiot, który wykorzystał pomoc do wysokości przysługującego mu limitu, nie może ubiegać się o pomoc. Takie rozwiązanie pozwala przyznać pomoc większej liczbie rolników znajdujących się w grupie docelowej. Brak
ograniczeń w przyznawaniu pomocy doprowadzi do sytuacji, że niektóre uprawnione podmioty nigdy nie otrzymają wsparcia, ze względu na duże doświadczenie w ubieganiu się o pomoc przez bardziej aktywnych rolników.
Zgodnie z treścią PROW 2014-2020, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach omawianego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć:
• 900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru a,
• 500 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów b-d, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł.
• 100 000 zł - w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru e.
Zapisy programu znalazły odzwierciedlenie w § 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1371, z późn. zm.).
Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że Państwa propozycja, aby znieść limit w przypadku wspólnego ubiegania się o pomoc, doprowadziłaby do sytuacji, w której podmiot mógłby ubiegać się dowolną kwotę w okresie realizacji PROW 2014-2020, pod warunkiem, że realizowałby operacje wspólnie z innymi rolnikami. Zastosowanie takiego rozwiązania stanowiłoby możliwość obejścia przez wnioskodawców jednego z podstawowych założeń przyjętych przy konstruowaniu tego instrumentu wsparcia tj. założenia, że pomoc otrzymywana przez jednego rolnika jest limitowana, tak aby większa liczba podmiotów mogła uzyskać wsparcie, w ramach indywidualnych operacji, czy też grupowych. Dodatkowo należy podkreślić, że obecnie trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego instrumentu wsparcia w obszarze d. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian dotyczących limitów mogłoby dotyczyć jedynie ewentualnie przyszłych, hipotetycznych naborów. Obecnie trwający nabór odbywa się w szczególnych okolicznościach tj. w trakcie stanu epidemii COVID-19, co utrudnia przygotowanie wiarygodnych prognoz w zakresie liczby planowanych do złożenia przez rolników wniosków o przyznanie pomocy. W takiej sytuacji utrudnione jest prognozowanie sumy kwoty środków, których będą dotyczyły obecnie składane przez rolników wnioski. W związku z powyższym, nie jest obecnie przesądzone, czy obecny nabór jest ostatnim naborem o przyznanie pomocy w ramach obszaru d.

Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że nie przychyliło się do propozycji zmian w PROW 2014-2020 oraz zmian legislacyjnych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com