paliwoW odpowiedzi na pismo KRIR w sprawie wniosku Wielkopolskiej Izby Rolniczej o zmianę Prawo budowlane, mającą na celu zwolnienia producentów rolnych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do zbiorników na płynny nawóz RSM oraz paliwo rolnicze Ministerstwo Rozwoju poinformowało, iż w dniu 18 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471), która stanowi efekt przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju reformy procesu inwestycyjnobudowlanego w zakresie procesu budowlanego.

Ustawa ta wprowadza zmiany polegające na uproszczeniu zbyt rygorystycznych procedur, usunięciu nadmiarowych obowiązków po stronie inwestora oraz doprecyzowaniu regulacji budzących wątpliwości interpretacyjne. Przedmiotowa ustawa wejdzie w życie 19 września br. (zgodnie z art. 39 tej ustawy wchodzi ona w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia).

Jedną ze zmian, przewidzianą w tej nowelizacji, jest zmiana art. 29 i art. 30 ustawy – Prawo budowlane, która oprócz przeredagowania treści ww. przepisów w celu ułatwienia ich czytelności, przewiduje także rozszerzenie przewidzianych tą regulacją katalogów zwolnień określonych robót budowlanych z konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (rozszerzenie to dotyczy zarówno katalogu robót budowlanych wymagających dokonania zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, jak i katalogu robót budowlanych całkowicie zwolnionych z wymogu dokonania określonej procedury przed ich rozpoczęciem).

Na skutek ww. zmian do listy obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia dodane zostało m.in. zamierzenie budowlane polegające na instalacji naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3 (art. 29 ust. 2 pkt 30 ustawy – Prawo budowlane po wejściu w życie ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw) w celu ułatwienia wyposażania gospodarstw rolnych w zbiorniki do magazynowania paliwa, które zapewnią im odpowiednią ilość i jakość paliwa do prawidłowego funkcjonowania. Kwestia ta w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa była przedmiotem uzgodnień z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a zawarty w tym przepisie parametr 5 m3 powiązany jest z § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z którym dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkowania, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3.

W trakcie prac nad ww. nowelizacją ustawy – Prawo budowlane, która na rządowym etapie procesu legislacyjnego poddana została szerokim konsultacjom publicznym oraz uzgadniana była z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie został natomiast zgłoszony postulat w odniesieniu do instalowania zbiorników na nawozy płynne, dlatego też nowelizacja nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Ponadto resort rozwoju zwrócił uwagę, iż zgodnie z art. 1 ustawy – Prawo budowlane, ustawa ta normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, zaś przez obiekt budowlany zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Z powyższego wynika więc, że ustawa – Prawo budowlane, a tym samym przewidziane w niej procedury, nie mają zastosowania do przypadków, gdy instalowanie dotyczy zbiorników, które nie są obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane (np. do ich wytworzenia nie zostały użyte wyroby budowlane).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com