W dniu 10 lutego 2020 r. Ministerstwo Rozwoju odpowiedziało na wniosek z II posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie dopuszczalności sytuowania farm fotowoltaicznych na gruntach klas IV-VI, które zostały objęte ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego >>>. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Rozwoju trwają prace nad reformą systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Głównym celem reformy będzie wyeliminowanie możliwości prowadzenia polityki przestrzennej gminy w sposób nieplanowany, niekontrolowany i doraźny, również wbrew prognozom rozwojowym gminy oraz racjonalizacja wydatków publicznych na rozwój i późniejszą eksploatację infrastruktury. Nowe regulacje z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego wyposażą gminy w narzędzia pozwalające prowadzić kompleksową i racjonalną politykę przestrzenną, tworzyć przestrzenie przyjazne mieszkańcom oraz zapewniać większą swobodę inwestycyjną w granicach ram określonych przez gminę.

Ponadto Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że:

"Zadaniem samorządu gminnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym w zakresie ładu przestrzennego, które gmina wykonuje przez uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy stanowi podstawowy dokument stwarzający warunki formalne sytuowania inwestycji w zgodzie z kierunkiem polityki przestrzennej gminy, zapisanej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Projekt planu musi być zaopiniowany i uzgodniony, w tym musi uzyskać zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Następnie przeprowadzane są konsultacje społeczne i finalnie plan przyjmowany jest przez radę gminy.

Przesądzenia dotyczące przeznaczenia terenu w planie miejscowym, wraz ze sposobem zagospodarowania opierają się na wiedzy, stanie prawnym i możliwościach w zakresie zagospodarowania konkretnej przestrzeni w chwili tworzenia planu, jego uzgadniania i konsultacji społecznych. Zmiana przepisów z poziomu ustawy, która dopuści do sytuowania farm fotowoltaicznych na terenach przewidzianych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na tereny rolnicze spowoduje, że na gruntach przewidzianych wyłącznie do produkcji rolniczej powstaną obiekty, których nie przewidziano na etapie sporządzenia planu.

Przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonuje się strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Jeżeli z ustaleń planu miejscowego nie wynika wprost, że dopuszczalne jest usytuowanie farmy fotowoltaicznej, oznacza to, że taka inwestycja nie została oceniona pod względem oddziaływania na środowisko.

Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW ustala się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Proponowana zmiana naruszyłaby przepis art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). Wprowadzenie przepisu ustawowego, dopuszczającego sytuowanie farm fotowoltaicznych w sposób naruszający obecne ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, naruszałoby zasadę demokratycznego państwa prawa, art. 2 Konstytucji.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie, niedopuszczalne jest stworzenie przepisów ingerujących w ustalenia obowiązujących planów miejscowych w sposób, który dopuści sytuowanie farm fotowoltaicznych na gruntach klas IV-VI w przypadkach, gdy aktualne ustalenia planów miejscowych nie przewidziały takiego sposobu zagospodarowania terenu."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com