dzikW odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 4 października 2019 r., dotyczący kwestii odszkodowań oraz rekompensat wypłacanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń uprzejmie informuję, co następuje. Zasady przyznawania odszkodowań ze środków budżetu państwa w następstwie działań podjętych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt określa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967).

Jak wskazuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy zauważyć, że artykuł 49 wyżej wymienionej ustawy w sposób szczegółowy reguluje zagadnienia przyznawania i wypłaty odszkodowań w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i stanowi element węzłowy przepisów prawa z zakresu zdrowia zwierząt. Każda zmiana wprowadzona w tym artykule pociąga za sobą naruszenie całego obowiązującego w tym zakresie systemu i ma wpływ na inne regulacje odwołujące się do tego artykułu. Podkreślić należy również fakt, iż w chwili obecnej na szczeblu Komisji Europejskiej trwają intensywne prace nad aktami delegowanymi i wykonawczymi do rozporządzenia (UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt"). Przedmiotowe rozporządzenie oraz akty prawne wydane na jego podstawie wprowadzą szereg daleko idących zmian nie tylko w zakresie zasad zwalczania chorób zakaźnych, ale m.in. również w odniesieniu do zasad i wymagań weterynaryjnych w handlu, przywozie, certyfikacji, identyfikacji czy rejestracji zwierząt.

Wprowadzenie nowych regulacji na poziomie unijnym o tak rozległym zakresie spowoduje konieczność dostosowania krajowych przepisów dotyczących powyższych kwestii. Niezbędne będzie wprowadzenie odpowiednich zmian w szeregu ustaw oraz aktów wykonawczych, jednak podjęcie prac legislacyjnych możliwe będzie dopiero, gdy znany będzie ostateczny kształt nowych przepisów, a więc po przyjęciu przez Komisję Europejską kluczowych aktów delegowanych i wykonawczych do rozporządzenia (UE) 2016/429. Wobec powyższego podejmowanie działań mających na celu wdrożenie rozwiązań zaproponowanych na spotkaniu, które odbyło się w dniu 2 października br. w zakresie odszkodowań, tj. ustalenia punktacji za niespełnianie wymogów bioasekuracji, stwarza zagrożenie wystąpienia sytuacji, w której jednocześnie toczyłyby się równoległe procesy legislacyjne w odniesieniu do tych samych aktów normatywnych. W odniesieniu do kwestii pomocy dla producentów świń na wyrównanie utraconych dochodów, uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami § 13o ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187 z późn. zm.) pomoc ta jest udzielana do wysokości środków przewidzianych na jej realizację w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na dany rok kalendarzowy. W planie finansowym ARiMR na 2019 r. na udzielanie wyżej wymienionej pomocy zaplanowane zostały środki w wysokości 30 mln zł.

Jednocześnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził w dniu 30 września br. zgodę na zmianę planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2019 r. obejmującą przesunięcie z innych form pomocy realizowanych przez tę Agencję dodatkowych środków w wysokości 5 mln zł na pomoc dla producentów świń na wyrównanie utraconych dochodów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com