rolnictwoW terminie 7 października 2019 r. - 20 listopada 2019 r.  ARiMR  prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości — rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej".

Podmiotem ubiegającym się o wsparcie finansowe w ramach niniejszego instrumentu, może być:

 • osoba fizyczna, która musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą przez co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy (zwanego dalej wnioskiem) - co jest potwierdzane wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku. Z kolei w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału - oddział takiego przedsiębiorcy musi być również wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku,
 • wspólnicy spółki cywilnej, przy czym każdy wspólnik musi spełniać warunki dostępu do pomocy właściwe dla formy prawnej tego wspólnika, a spółka cywilna zgodnie z umową spółki wykonuje działalność usługową co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku.

Pomoc udzielana jest na rozwój wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 • 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Pomoc może być przyznana podmiotowi, który: 

 • wykonuje działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wspieranej, określonej kodem PKD 01.61.Z lub 01.62.Z lub 01.63.Z przez co najmniej 2 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności).
 • udokumentuje fakturami VAT lub wydrukami paragonów fiskalnych kas rejestrujących wykonanie usług rolniczych w ramach ww. kodów PKD na kwotę nie mniej niż po 10 tys. złotych brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.),
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu,
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub małżonkowi został nadany numer identyfikacyjny, lub wystąpił z wnioskiem o nadanie takiego numeru (brak ww. numeru skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia).

Wsparcie w ramach tego instrumentu ma formę refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji, do których się zalicza:

1) zakup lub koszty związane z umową leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:

a) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej przeznaczonych do:

 • uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,
 • przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, kalibrowania, sortowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,
 • przygotowywania pasz,
 • rozdrabniania i szarpania słomy i roślin oraz nowych ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,

b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,

c) sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagającego sterowanie procesem świadczenia usług,

2) wdrożenia systemu zarządzania jakością,

3) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu,

4) opłat za patenty i licencje,

5) ogólne (dotyczące przygotowania biznesplanu) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (ale nie więcej niż 10 tys. zł netto).

Powyższe koszty mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione w formie rozliczenia bezgotówkowego od dnia złożenia wniosku, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu (z wyjątkiem kosztów ogólnych, które mogą być poniesione przed złożeniem wopp, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.). Refundacji podlegają wówczas koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez Beneficjenta, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowalnych.

Limit pomocy w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł. na jednego Beneficjenta. W przypadku spółki cywilnej, limit pomocy dotyczy łącznie wszystkich wspólników tej spółki.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości — rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1843, z póź. zm.) o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru do których należą:

1) realizacja priorytetów Unii Europejskiej:

 • jeżeli w ramach operacji największa część kosztów kwalifikowalnych dotyczy elementów związanych z uruchomieniem nowych usług lub zmiany technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (innowacyjność) - 2 pkt.
 • jeżeli operacja realizowana jest poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz przy zastosowaniu rozwiązań niskoemisyjnych - 2 pkt.

2) miejsca realizacji operacji - jeżeli miejsce realizacji operacji znajduje się w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, określonych na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r., w których udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw o powierzchni użytków rolnych od 1 do 15 ha stanowi:

 • powyżej 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - 3 pkt.
 • powyżej 50% i nie więcej niż 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - 2 pkt.
 • powyżej 25% i nie więcej niż 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - 1 pkt.

Przez miejsce realizacji operacji należy rozumieć:

 • miejsce lokalizacji nieruchomości — w odniesieniu do inwestycji związanych z wyposażeniem tej nieruchomości;
 • w przypadku pozostałych inwestycji:
  a) stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wskazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli podmiot ten nie posiada wpisanego w CEIDG stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,
  b) siedzibę w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub,
  c) siedzibę spółki cywilnej wskazaną w umowie spółki - w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej.
 • jeżeli Wnioskodawca nie uzyskał pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań - 2 pkt.

Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy, w przypadku, gdy operacje uzyskają tę samą liczbę punktów ma operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości wnioskowanej kwoty pomocy, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje Wnioskodawcy dłużej wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług rolniczych w ramach wspieranych kodów PKD.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej (operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe). Wniosek może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego Agencji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com