paragrafZarząd KRIR w dniu 22 maja 2019 r. wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie  interpretacji przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz.21 z późn. zm.) czy rolnicy są objęci przepisami ww. ustawy.

 Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach podmioty miały wyznaczony czas na rejestrację 6 miesięcy od wprowadzenia rejestru (termin ten upłynął 24 lipca 2018 r.), a brak dokonania rejestracji wiąże się z karami finansowymi. Ponadto, jak wynika z przepisów ustawy, podobne kary mają dotyczyć podmiotów, które dokonają wpisu niezgodnego ze stanem rzeczywistym lub podają przy wpisie nieprawdziwe informacje. Dotyczyć to może sytuacji, gdy np. podmiot wskazał we wpisie tylko jedną podstawę wpisu, a powinien wskazać ich więcej.


Art. 50 ust. 1 pkt 1ustawy odsyła do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Zgodnie z art. 2 pkt 9b) niniejszej ustawy przez pojęcie przedsiębiorcy rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. Poz. 646, 1479, 1629 i 1633), dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na terytorium kraju.


Natomiast zgodnie z art. 4. ust. 1. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Art. 6. ust. 1. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859, z 2017 r. poz. 624 oraz z 2018 r. poz. 650);
4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1C ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.2)
5) działalności prowadzonej przez koła gospodyń wiejskich na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), które spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy.

W świetle ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców rolnik nie jest przedsiębiorcą. Można zatem uznać, że rolnik nie jest również przedsiębiorcą w rozumieniu art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach. Tym samym nie powinien podlegać obowiązkowi zgłoszenia się do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Jednak w treści ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie zawarta została definicja przedsiębiorcy, a jedynie został podany zakres podmiotowy ustawy, który obejmuje:
1) wytwórcę odpadów – przez co rozumie się każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej; oraz
2) posiadacza odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.
Zgodnie natomiast z art. 18. 1. Ustawy o odpadach każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.


Art. 50 ustawy o odpadach odnosi się do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zakres podmiotowy obowiązku wystąpienia z wnioskiem o wpis do rejestru wyznacza art. 50 ust. 1, obejmując nim wyszczególnione w tym ustępie rodzaje działalności prowadzonej na podstawie następujących ustaw:
1) ustawa o obowiązkach przedsiębiorców;
2) ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
3) ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
4) ustawa o bateriach i akumulatorach;
5) ustawa o odpadach.

W opinii Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych rolnicy nie podlegają przepisom ww. ustawy o odpadach, nie powinni, zatem podlegać obowiązkowi rejestracji, a kary przewidziane w tej ustawie nie powinny mieć zastosowania do rolników.
Należy jednak zauważyć, że w gospodarstwach rolnych kontrole były przeprowadzane już przez Inspekcję Ochrony Środowiska, w zakresie gospodarki odpadami.

Zarząd KRIR prosi więc Pana Ministra o interpretację w tym zakresie licząc na potraktowanie sprawy jako istotnej dla środowiska rolniczego,

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com