mrirw26 kwietnia 2019 r. samorząd rolniczy przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym jest konsekwencją zmiany  przepisów w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozporządzenie to nakłada na producenta obowiązek deklaracji we  wniosku o przyznanie płatności ekologicznej upraw lub gatunków roślin uprawnych uprawianych na danej działce rolnej. Dotychczas była to tylko deklaracja pakietu lub wariantu. Wprowadzono również możliwość deklaracji upraw wielogatunkowych, których skład zarówno gatunków bądź roślin uprawianych rolnik ma obowiązek wymienić. Wobec powyższego należało zmienić w omawianym wykazie treść przypisu 6. Wskazano równocześnie na konieczność zmiany przypisu 9, w związku z powiązaniem płatności ekologicznej z produkcją.

W opinii samorządu rolniczego, poza wspomnianymi wyżej zmianami należy doprecyzować przypis 13  (dot. kolumny 16) do projektu wzoru formularza wykazu. Powinien on dokładnie wskazywać, czy data kontroli przeprowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym dotyczy jednostki certyfikującej, która przekazuje wykaz czy też innej. Wątpliwości rodziły się w przypadkach, gdy producent w poprzednim roku kalendarzowym był kontrolowany wyłącznie przez inną jednostkę certyfikującą. Mając na uwadze cel pozyskania tej daty oraz zakres danych pozyskanych podczas kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą w roku, w którym ten wykaz jest przekazywany, proponujemy, aby data w kolumnie 16 dotyczyła jednostki certyfikującej, która przekazuje ten wykaz. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazuje się na uproszczenie raportowania przez jednostki certyfikujące oraz ograniczenie zakresu danych przez nie przekazywanych. Z informacji pozyskanych od tych podmiotów jasno wynika, iż coroczna zmiana formularza wykazu, chociażby tylko w przypisach do tabeli, jest dla nich uciążliwa i generuje dodatkowe koszty. Automatycznie powoduje to podniesienie kosztów samej certyfikacji. Wobec powyższego popieramy prośbę jednostek certyfikujących o opracowanie takiego wzoru wykazu producentów, który nie będzie co roku ulegał zmianom.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com