sarnaW dniu 12 kwietnia 2019 r. do Biura KRIR wpłynęło stanowisko Ministerstwa Środowiska, ws. realizacji wniosku przyjętego podczas XV Posiedzenia KRIR V kadencji, w sprawie sposobu realizowania przez izby rolnicze uprawnień określonych na gruncie ustawy z dnia 15 października 199 5. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r., z późn. zm.) w przedmiocie udziału izb rolniczych w intentaryzacji zwierzyny oraz udzielania opinii w zakresie rocznych planów łowieckich.

 Art. 8a ust. 3 ustawy Prawo łowieckie stanowi, iż w sporządzaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać udział właściwi nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz przedstawiciel właściwej izby rolniczej. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściwych nadleśniczych PGL LP oraz właściwą izbę rolniczą o miejscu  i terminie sporządzenia inwentaryzacji zweirzyny. Niestawiennictwo przedstawiciela właściwej izby rolniczej nie wstrzymuje sporządzenia inwentaryzacji. Dokonując analizy ww. przepisu należy zauważyć, iż dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego ma bezwzględny obowiązek zawiadomić właściwą izbę rolniczą o miejscu i terminie sporządzenia inwentaryzacji. Niemniej jednak udział w inwentaryzacji zwierzyny przedstawiciela właściwej izby rolniczej, podobnie jak właściwego nadleśniczego PGL LP jest dobrowolny. W celu realizacji ww. uprawnienia Izby Rolnicze mogą działać przez rady powiatowe izby - powiatowe organy izby rolniczej, które działając na obszarze powiatu, wykonują zadania o charakterze opioniodawczo-doradczym.

Na podstawie art. 8a ust. 9 ustawy Prawo łowieckie, roczny plan łowiecki jest sporządzany przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz właściwej izby rolniczej, i podlega zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego PGL LP w uzgodnieniu z PZŁ. Powyższy przepis nakłada na dzierżawców obwodów łowieckich obowiązek zasięgnięcia opinii właściwej izby rolniczej przy sporządzaniu rocznych planów łowieckich, przy czym opinia ta nie jest wiążąca dla nadleśniczego, który w uzgodnieniu z PZŁ dokonuje zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego. Analogicznie jak w przypadku udziału w inwentaryzacji zwierzyny, właściwe miejscowo izby rolnicze mogą w tym zakresie działań przez rady powiatowe izby.

Niezależnie od powyższego, Departament Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska wyjaśnia, iż ilekroć w ustawie Prawo łowieckie mowa jest o właściwych miejscowo izbach rolniczych (działających na terenie województw) nie wyklucza to możliwości realizacji przez nie określonych zadań i uprawnień poprzez działające na terenie powiatów rady powiatowe izby rolniczej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com