W odpowiedzi na pismo z 7 marca 2019 r. Zarządu KRIR realizujące wniosek zgłoszony podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uwzględnienia działania dotyczącego rekultywacji stawów karpiowych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 >>>, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje co następuje:

 

"Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 — Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" (Dz. U. 2017 poz. 515 oraz z 2018 poz. 1 146), zwane dalej „rozporządzeniem" przewiduje modernizację obiektów chowu i hodowli typu karpiowego w ramach Działania 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę. Rozporządzanie w § 11 wskazuje, iż pomoc na realizację operacji w ramach ww. Działania przyznaje się m.in. na odbudowę, rozbudowę lub przebudowę istniejącego obiektu chowu i hodowli czy adaptację lub remont połączony z modernizacją istniejącego obiektu chowu i hodowli. Jednocześnie należy mieć na uwadze § 14 ust. 1 pkt. 3 stanowiący, iż nie jest kosztem kwalifikowalnym odbudowa istniejących stawów lub zalewów przez usuwanie mułu lub inwestycji mających na celu zapobieganie odkładania się mułu.

Działanie 2.3 cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów. W okresie naboru wniosków o dofinansowanie w dniach 21 stycznia do 4 lutego 2019 r. został wyczerpany limit 50 mln zł. Analogiczna sytuacja zaistniała dla naboru przeprowadzonego w dniach 12 lutego do 25 lutego 2019 r. wyczerpując kwotę naboru w wysokości 20 mln zł.

Dodatkowo należy wskazać, że w obu naborach w sumie poza limitem znalazły się 130 wnioski na kwotę 102,4 mln zł. Dane te wpłynęły na decyzję Instytucji Zarządzającej o zwiększeniu dostępnych limitów środków finansowych na to Działanie oraz na ogłoszenie nowych naborów wniosków w najszybszym możliwie terminie."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com