arimr cd4870e10dW odpowiedzi na wniosek z XV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji dotyczący wprowadzenia do protokołów pokontrolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji o skutkach wynikających z uchybień, resort rolnictwa poinformował, że ARiMR nie może umieścić takich informacji w raporcie z kontroli na miejscu. Jak wskazuje ARiMR, informacje o wszystkich zmniejszeniach, wkluczeniach czy sankcjach stwierdzonych w trakcie całego procesu obsługi wniosku są przekazywane beneficjentowi w decyzji o przyznaniu płatności.

Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia  bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) z czynności kontrolnych sporządza się sprawozdanie,  zwane "raportem". Zakres informacji, jaki powinien być zawarty w raporcie z kontroli w zakresie kwalifikowalności powierzchni oraz z kontroli w zakresie wzajemnej zgodności wynika wprost z art.  41 rozporządzenia nr 809/2014. A zatem w sprawozdaniu należy w szczególności zamieścić następujące dane:

 • poddane kontroli systemy pomocy lub środki wsparcia, wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność;
 • obecne osoby;
 • poddane kontroli działki rolne, zmierzone działki rolne, w stosownych przypadkach wraz z wynikami pomiarów każdej zmierzonej działki rolnej i zastosowanymi metodami pomiaru;
 • w stosownych przypadkach, wyniki pomiaru gruntów nierolniczych, w odniesieniu do których składany jest wniosek o wsparcie w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich, oraz zastosowane metody pomiaru;
 • informację, czy zawiadomienie o kontroli zostało przekazane beneficjentowi, a jeśli tak-z jakim wyprzedzeniem;
 • informacje o wszelkich szczególnych środkach kontroli, jakie należy zastosować w ramach poszczególnych systemów pomocy lub wsparcia;
 • informacje o wszelkich dodatkowych środkach kontroli;
 • informację o każdej stwierdzonej niezgodności, która może wymagać powiadomienia innych organów w związku z innymi systemami pomocy, środkami wsparcia lub zasadą wzajemnej zgodności;
 • informację o każdej stwierdzonej niezgodności, która może wymagać działań następczych w kolejnych latach.

W przypadku gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do ustaleń w nim zawartych dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, chyba że bezpośrednio po zakończeniu kontroli rolnik, który był obecny podczas kontroli, zgłosił umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w raporcie osobie, która go sporządziła (art. 37 ust. 7 ww. ustawy).

Beneficjent podczas obsługi wniosku ma prawo zgłaszać do ARiMR zmiany/korekty do wniosku oraz informować np. o wystąpieniu siły wyższej. Dokumenty, które beneficjent może dostarczyć do ARiMR mogą mieć wpływ na ostateczną wysokość płatności, która zostanie przyznania beneficjentowi.

Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wysokość płatności:

 • obszarowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru  zatwierdzonego do danej płatności i stawki tej płatności na l ha tej powierzchni,
 • do zwierząt w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn liczby zwierząt zatwierdzonych do danej płatności i stawki tej płatności na l sztukę

- po uwzględnieniu art. 8 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia nr 1307/2013 oraz zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub  niezgodności, a w przypadku jednolitej płatności obszarowej - po uwzględnieniu dodatkowo zmniejszeń, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 1307/2013, z zastosowaniem współczynnika redukcji wynoszącego 100%.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com