anrW związku z wnioskiem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 11 sierpnia br.  do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie regionalizacji kryteriów i zasad oceny ofert pisemnych w przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych na dzierżawę albo sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP - Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych informuje:

"Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wprowadzonym ustawą z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. poz. 585), kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty mogą być w szczególności:

  1. odległość gospodarstwa rolnego oferenta od zbywanej nieruchomości Zasobu,
  2. powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu,
  3. intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta.

Przy czym należy zauważyć, że nie jest to katalog zamknięty. Opracowując „Zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę albo sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP", Agencja przyjęła, że obligatoryjnymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą kryteria wymienione w ustawie oraz kryterium „Młody rolnik" zaproponowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kryterium to ma za zadanie przyśpieszenie zmian pokoleniowych na wsi oraz wspieranie młodych rolników rozpoczynających samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego. Przyjęcie przez Agencję zakresów punktacji w przedziałach podanych w Zasadach, wiązało się z koniecznością nadania odpowiedniej wagi dla kryteriów ustawowych i kryterium wskazanego przez MRiRW.

Pragnę podkreślić, że w oparciu o Zasady, istnieje możliwość uwzględnienia przy ocenie ofert, zróżnicowania regionalnego poprzez określenie dodatkowego kryterium, dla którego sposób oceny może być ustalony dowolnie, w granicach punktacji określonej w Zasadach. Kryterium takie może być wprowadzone w uzgodnieniu z radą terenową działającą przy oddziale terenowym Agencji.

Ponadto wprowadzono do oceny punktowej wybranych kryteriów, czynnik zróżnicowania struktury agrarnej, tj. wielkość średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie (według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w roku poprzednim). W kryterium „Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu" przyznawane są punkty dla oferty, z której wynika, że powierzchnia gruntów w gospodarstwie oferenta, pochodzących z Zasobu jest mniejsza niż 3-krotność średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w danym województwie, np. dla woj. zachodniopomorskiego (wg danych na 2015 r.) wynosi 90 ha, a dla woj. lubuskiego wynosi 62,82 ha. Podobnie sytuacja przedstawia się w proponowanym fakultatywnym kryterium „Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym rolnika", w którym powierzchnia preferowana (Pp) wynosi również 3-krotność średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w danym województwie, przy czym dla województw, w których średnia ta jest niższa niż 10 ha przyjmuje się Pp w wysokości 3x10 ha = 30 ha.

Jednocześnie informuję, że Agencja będzie monitorowała przebieg i skuteczność przetargów ofertowych oraz analizowała opinie środowisk rolniczych i w przyszłości, po przeprowadzeniu szerszych konsultacji społecznych, dokona ewentualnych zmian w tym zakresie."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com