paragrafW odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 marca br. w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii uprawnień do korzystania ze wsparcia na rozwój działalności pozarolniczej przez rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz czy osoby uprawnione do renty strukturalnej mogą pobierać diety z tytułu zasiadania w radach nadzorczych, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich przekazał poniższe informacje na ten temat.

"Zgodnie z założeniami poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", typ operacji "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomoc będzie mogła być przyznana rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi, który jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie nieprzerwanie od ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jeśli wnioskodawca otrzyma pomoc w ramach ww. poddziałania będzie zobowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej oraz przejścia na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i prowadzenia zarejestrowanej działalności przez okres co najmniej 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy.

Obecnie w resorcie rolnictwa trwają prace nad przygotowaniem rozporządzenia wykonawczego dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach tego instrumentu. Projekt rozporządzenia na dalszym etapie prac legislacyjnych, będzie skierowany do konsultacji publicznych, w związku z czym będzie możliwe zgłoszenie ewentualnych uwag do projektowanego rozporządzenia.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zamieszczonym na stronie internetowej MRiRW przewiduje się, że nabór wniosków w ramach ww. instrumentu odbędzie się w I kwartale 2017 roku.

W odniesieniu do drugiej części zapytania, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 114, poz. 1191) oraz § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750, z późno zm.), wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu wtedy, gdy uprawniony do renty strukturalnej jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Powyżej wskazana możliwość zawieszenia renty strukturalnej obowiązuje od początku wdrażania działania "Renty strukturalne", tj. obowiązywał on beneficjentów rent strukturalnych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ma lata 2007 - 2013.

Natomiast warunek dotyczący zatrudnienia, o którym mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy osoby, która nawiązała stosunek pracy, w rozumieniu art. 22 § l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1502 z późno zm.), na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Praca zarobkowa może być także wykonywana na podstawie innych stosunków prawnych, w szczególności umów cywilnoprawnych takich jak umowa o dzieło czy umowa zlecenia. W przypadku innej, niż wcześniej wymienione, pracy zarobkowej, zawieszenie renty strukturalnej następuje gdy taka praca podlegała obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Ubezpieczenia społeczne, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późno zm.), obejmują: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (tzw. chorobowe) oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tzw. wypadkowe). Szczegółowe zasady objęcia tymi ubezpieczeniami określone zostały w ww. ustawie.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że w przypadku podjęcia przez beneficjenta renty strukturalnej pracy zarobkowej, podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, następuje zawieszenie całej kwoty renty strukturalnej. Wypłata zawieszonej renty strukturalnej może zostać wznowiona, w przypadku ustania okoliczności powodujących jej zawieszenie, na wniosek uprawnionego do renty strukturalnej, poczynając od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ustały te okoliczności, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wpłynął wniosek strony (§ 15 ust. 3 ww. rozporządzenia)."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com