gruntyRealizując wniosek z II Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2015 r., Zarząd KRIR w dniu 31 grudnia 2015 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odblokowanie sprzedaży ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa poprzez dokończenie postępowań przetargowych.

W dniu 21 stycznia 2016 r. MRiRW przekazało wniosek KRIR do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z prośbą o realizację w uzasadnionych przypadkach zgłaszanego wniosku, w trybie wskazanym w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2015 r. skierowanym do Prezesa ANR, które zawiera zgodę na:

 1. zawieranie stosownych umów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa z kandydatami wyłonionymi w wyniku przeprowadzonych do tej pory przetargów ograniczonych i nieograniczonych, co do których sprzedaży i dzier2awy nie jest wymagane specjalne pełnomocnictwo Prezesa Agencji;
 2. dokonywanie przez Agencję czynności związanych:
  1. z rozdysponowaniem lokali mieszkalnych,
  2. z nieodpłatnym przekazywaniem na rzecz jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości Zasobu,
  3. z udzielaniem bezzwrotnej pomocy finansowej,
  4. z wykonywaniem uprawnień i obowiązków związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu,
  5. z wszczynaniem i przeprowadzaniem przetargów w zakresie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu,
  6. ze sprzedażą nieruchomości przeznaczonych na inwestycje, parki technologiczne, parki przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo rekreacyjne lub nieruchomości położone w strefach ekonomicznych.
  7. ze sprzedażą nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich następców prawnych, których zawiadomiono o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży.

Jednoczenie zaznaczono, że dokonywanie innych czynności niż wyżej wymienione będzie mogło być zaakceptowane po przedstawieniu szczegółowego uzasadnienia co do potrzeby dokonania tych czynności.

W dniu 28 stycznia 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała informacje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 04.12.2015 r. (treść pisma przytoczona wyżej) wyraził akceptację na dokonywane przez Agencję czynności związanych m.in. z zawieraniem stosownych umów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z kandydatami wyłonionymi w wyniku przeprowadzonych do tej pory przetargów ograniczonych i nieograniczonych, co do których sprzedaży i dzierżawy nie jest wymagane pełnomocnictwo Prezesa Agencji.

Jednocześnie, w odniesieniu do wszystkich umów sprzedaży gruntów rolnych wymagających szczególnego pełnomocnictwa Prezesa ANR, Minister utrzymał dotychczasowe ograniczenia polegające na konieczności uzyskiwania akceptacji Ministra na przeniesienie prawa własności takich nieruchomości po szczegółowym uzasadnieniu takiej sprzedaży.

W dniu 9 lutego ANR w uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 28 stycznia 2016 r. poinformowało, że z uwagi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażoną w piśmie z dnia 17 listopada 2015 r. dotyczącą wstrzymania dokonywania wszelkich czynności wynikających z zadań Agencji, obecnie brak jest możliwości realizowania procedury sprzedaży nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W wyjątkowych okolicznościach Minister indywidualnie podejmuje decyzje w sprawie możliwości kontynuacji czy też wszczynania nowych procedur sprzedaży nieruchomości rolnych z Zasobu WRSP. W związku z powyższym, grunty rolne Skarbu Państwa obecnie będą rozdysponowywane w pierwszej kolejności w drodze ograniczonych przetargów ofert pisemnych na dzierżawę.

Nie mniej jednak, w odniesieniu do gruntów Zasobu WRSP których procedura rozdysponowania została zainicjowana przed 17 listopada ubiegłego roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptował dokonywanie przez Agencję określonych czynności, o czym Oddziały Terenowe/Filie zostały powiadomione pismem Prezesa ANR z dnia 4 grudnia 2015 r.

W związku z dyspozycją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Z dnia 04.12.2015 r. — jednostki terenowe ANR uzyskały przyzwolenie na zawieranie stosownych umów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z kandydatami wyłonionymi w wyniku przeprowadzonych do dnia 17 listopada 2015 r. przetargów ograniczonych i nieograniczonych, co do których sprzedaży i dzierżawy nie jest wymagane pełnomocnictwo Prezesa Agencji.

Zaznaczono, że w odniesieniu do nieruchomości, których sprzedaż nie wymaga szczególnego pełnomocnictwa Prezesa Agencji w trybie pierwszeństwa w nabyciu w oparciu o treść art. 29 ust. 1 ustawy, przeniesienie prawa własności tych nieruchomości będzie możliwe po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Biuro Prezesa ANR. Przedmiotem opiniowania będą nieruchomości w odniesieniu do których zostały złożone w terminie prawidłowe oświadczenia o zamiarze nabycia nieruchomości.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com