dzik2

W związku ze zbliżającym się terminem wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny na uregulowanie przepisów dotyczących prawa własności rolników, posiadaczy gruntów objętych obwodami łowieckimi, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 8 grudnia 2015 roku do Prezydenta RP o poparcie samorządu rolniczego w sprawie pilnego przygotowania nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, gwarantującej wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego - zobacz >>>.

W odpowiedzi z dnia 8 stycznia 2016 r. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Anna Surówka-Pasek przedstawiła następujące wyjaśnienia:

"W nawiązaniu do korespondencji Pana Prezesa z dnia 8 grudnia 2015 r. dotyczącej nowelizacji ustawy z dnia13 października 1995 r. Prawo łowieckie, w zakresie dotyczącym wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt P 19/3 ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z 2014 r. poz. 951 uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Zmianę stanu prawnego, polegającą na wprowadzeniu nowej regulacji dotyczącej zapewnienie odpowiednich środków ochrony praw właściciela nieruchomości objętej reżimem obwodu łowieckiego przewiduje wniesiony do Sejmu z inicjatywy poselskiej projekt ustawy Prawo łowieckie. Projekt ten jest obecnie na etapie poprzedzającym nadanie nr druku sejmowego, w ramach którego Marszałek Sejmu kieruje projekt do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Materię związaną z wyrokiem w sprawie o sygn. akt P 19/13 regulują przepisy zawarte wart. 27 i 28 projektu ustawy Prawo łowieckie. Przewidują one nową procedurę tworzenia obwodów łowieckich oraz zasady występowania do właściwego wojewody z roszczeniem, w przypadku gdy korzystanie z nieruchomości stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone. Projekt przewiduje ponadto prawo wystąpienia do sądu z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na nieruchomości, gdy narusza to przekonania religijne lub moralne właściciela albo użytkowa wieczystego (art. 29).

Odrębną kwestią jest wprowadzenie do ustawy wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt P 19/13 regulacji o charakterze przejściowym. Służyłaby ona ochronie praw właścicieli i użytkowników wieczystych, którzy nie mogą korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem lub korzystanie takie jest istotnie ograniczone, w wyniku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim. Regulacja taka odnosiłaby się do okresu pomiędzy dniem utraty mocy obowiązującej art. 27 ust. 1 w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.) a dniem wejścia w życie nowych przepisów służących ochronie praw właścicieli i użytkowników wieczystych. Kwestie te będą przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie, w trakcie których mogą być przedstawione opinie m.in. przez podmioty działające na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa." zobacz >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com