krus.jpgOd 1 marca 2013 r. świadczenia emerytalno-rentowe przysługujące do 28 lutego 2013 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), wynoszącym 104,0%. W KRUS waloryzacja obejmie około 1,3 mln świadczeń.Od dnia 1 marca 2013 r. najniższe świadczenia zostaną podwyższone o 4,0%. Po waloryzacji najniższa emerytura pracownicza będzie wynosić 831 zł 15 gr miesięcznie (brutto). Do tej wysokości będzie również podwyższona rolnicza emerytura podstawowa i tym samym wszystkie wypłacane na dzień 28.02.2013 r. emerytury i renty rolnicze, a także dodatki oraz renty socjalne.
Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polegać będzie na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej, wynoszącej 831 zł 15 gr, przez wskaźnik wymiaru indywidualnie ustalony dla każdego świadczenia.

Wobec powyższego, w wyniku waloryzacji od 1 marca 2013 r.:

  • renta socjalna wynosi 698 zł 17 gr. Łączna wysokość renty socjalnej, jak również renty rodzinnej rolniczej, nie może przekroczyć 1.662 zł 30 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 83 zł 12 gr). Od tak ustalonej kwoty zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i odliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne;
  • dodatek pielęgnacyjny (z wyjątkiem dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, który wzrośnie do kwoty 305 zł 25 gr), a także dodatek za tajne nauczanie, zostanie podwyższony do 203 zł 50 gr;
  • dodatek kombatancki, podobnie jak maksymalna wysokość świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej, oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, wzrasta do 203 zł 50 gr;
  • dodatek kompensacyjny po waloryzacji wyniesie 30 zł 53 gr;
  • wzrasta również wysokość ryczałtu energetycznego - do 165 zł 71 gr miesięcznie;
  • dodatek dla sieroty zupełnej wyniesie 382 zł 50 gr.

W związku ze zmianą najniższej emerytury, zasiłek macierzyński, przysługujący w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej, wzrasta od 1 marca br. do wysokości 3.324 zł 60 gr;

Zasiłek pogrzebowy pozostanie w wysokości 4.000 zł.

Nie zmieni się również wymiar zasiłku chorobowego, wynoszącego 10 zł za 1 dzień czasowej niezdolności do pracy.

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2012 r. wyniosło 3.690 zł 30 gr. W związku z nową kwotą przeciętnego wynagrodzenia, od 1 marca 2013 r. dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów wyniosą odpowiednio:

70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.583 zł 30 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),

130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 4.797 zł 40 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),

przychody pomiędzy kwotą 2.583 zł 30 gr a 4.797 zł 40 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o 549 zł 12 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 466 zł 78 gr.

W przypadku emerytów, którzy ukończyli wiek emerytalny określony w art. 19 ust. 1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na osiąganą przez nich kwotę dodatkowych przychodów. W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz rent rodzinnych rolniczych.

Przykład I

Emeryt, były rolnik w wieku 77 lat, pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,06. Od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r. emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem wynosiła 842 zł 87 gr. Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał w tym okresie emeryturę w wysokości 726 zł 87 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 195 zł 67 gr.

Po waloryzacji, od 1 marca 2013 r. emerytura zostanie podwyższona zgodnie z ustalonym wskaźnikiem wymiaru do 881 zł 02 gr (tj. najniższa emerytura = 831 zł 15 gr x 1,06), natomiast dodatek pielęgnacyjny – zostanie zwaloryzowany do wysokości 203 zł 50 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura = 758 zł 02 gr oraz dodatek pielęgnacyjny = 203 zł 50 gr. W przedstawionym przykładzie realna kwota marcowej podwyżki wyniesie 38 zł 98 gr.

Przykład II

Były rolnik pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; gospodarstwo rolne przekazał dzieciom, na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej renty w tym przypadku wynoszą odpowiednio 0,22 i 0,93. Od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r. renta wynosiła 908 zł 41 gr. Do wypłaty we wskazanym okresie, renciście przysługiwała po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne renta w wysokości 779 zł 41 gr oraz dodatek pielęgnacyjny wynoszący 195 zł 67 gr.

Od 1 marca 2013 r. renta wzrośnie do 955 zł 82 gr (tj. najniższa emerytura = 831,15 x 0,22 + 831,15 x 0,93), a dodatek pielęgnacyjny - do kwoty 203 zł 50 gr. Do wypłaty renciście będzie przysługiwała, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renta w kwocie 817 zł 82 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 203 zł 50 gr. W tym przykładzie realna kwota podwyżki wyniesie 46 zł 24 gr.

Waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona w KRUS w marcu 2013 r., a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 2013 r., w terminach płatności ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy.

O nowej kwocie świadczenia emeryci i renciści zostaną poinformowani decyzjami.

Jak przewiduje się, marcowa akcja waloryzacji obejmie około 1,30 mln świadczeń, które zostaną podwyższone przez jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Źrółdo: KRUS

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com