dzik 1Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 13 marca 2018 r. przesłało odpowiedź w sprawie podjęcia działań mających na celu likwidację choroby ASF poprzez utworzenie pasa sanitarnego na szerokości 40-50 km za zachód od Wisły poprzez odstrzał dzików.

Resort, w swoim piśmie, poinformował, że minimalne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń określa dyrektywa 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 192, z 20.07.2002 z późn. zm.). Ww. dyrektywa została wdrożona do polskiego porządku prawnego m. in. w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1855, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz.754).

Stosownie do § 7. ww. rozporządzenia powiatowy lekarz weterynarii albo wojewoda w przypadku wyznaczenia ogniska choroby określa:

  1. obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km,
  2. obszar zagrożony sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony,
  3. sposób oznakowania obszaru zapowietrzonego i zagrożonego z uwzględnieniem wyników dochodzenia epizootycznego, warunków geograficznych, a w szczególności naturalnych lub sztucznych barier, odległości pomiędzy gospodarstwami, w których są utrzymywane świnie, dróg przemieszczania świń oraz lokalizacji rzeźni i zakładów przetwórczych.

Na ww. obszarach wprowadzane są określone środki do wykrywania i likwidowania choroby.

Ponadto, w związku z decyzją wykonawczą Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającą decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63 z późn. zm.) zostało wydane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290). Przedmiotowe rozporządzenie wdraża szereg zakazów, nakazów i ograniczeń, na obszarach wskazanych w załącznikach do ww. decyzji tj. na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia. Wprowadzenie restrykcji na obszarze zagrożonym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze ochronnym ma na celu zapobieżenie rozprzestrzenienie się ASF poza te obszary określone przez Komisję Europejską w załączniku do decyzji 2014/709/UE.

W ramach resortu rolnictwa powołana została Grupa Zadaniowa ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Następnie, zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów powołany został Międzyresortowy Zespół do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, a także Pełnomocnik Rządu do spraw działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W skład ww. Zespołu wchodzą sekretarze lub podsekretarze stanu wyznaczeni przez: Ministra Energii, Ministra Finansów, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Środowiska, a także Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do zadań Zespołu należy m.in.: monitorowanie i analizowanie bieżącej sytuacji oraz opracowywanie propozycji rozwiązań, w tym rozwiązań legislacyjnych, niezbędnych do zminimalizowania skutków społeczno-ekonomicznych związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Zespół ten jako organ pomocniczy Rady Ministrów przygotowuje ponadto propozycje działań, jakie powinny być podjęte przez Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną, a także Służbę Celną, Straż Graniczną, Straż Leśną i Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe. Zespół opracował i na bieżąco monitoruje realizację „Szczegółowych rekomendacji w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP", które zostały przedstawione, a następnie zatwierdzone do realizacji na posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Ponadto, w sposób ciągły prowadzone są akcje informacyjno-edukacyjne skierowane do rolników, myśliwych, mieszkańców terenów objętych ograniczeniami, a także funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej pełniących służbę na przejściach granicznych i patrolujących granicę państwową, w celu podniesienia świadomości co do skali zagrożenia, jakie dla gospodarki kraju stanowi afrykański pomór świń. Uchwalone zostały tzw. specustawy i wydanych zostało szereg rozporządzeń wykonawczych, w tym rozporządzenie wprowadzające program bioasekuracji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com