arimr cd4870e10d

Rodzaj operacji objętych wsparciem to budowa ogrodzenia chlewni lub utworzenie albo zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią położoną na obszarze ASF.

Od 2 stycznia 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" wyłącznie przez rolników na wykonanie ogrodzeń chlewni lub utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej związanej z chlewnią w gospodarstwach rolnych położonych na obszarze ASF.

Nabór będzie trwał w terminie od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Pomoc w ramach tego naboru dedykowana jest wyłącznie do rolników planujących operacje polegające na wykonaniu ogrodzenia chlewni lub na utworzeniu lub zmodernizowaniu niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią położoną na obszarze afrykańskiego pomoru świń (ASF) w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń.

O wsparcie finansowe w ramach niniejszego instrumentu wsparcia może ubiegać się rolnik, który jest osobą fizyczną, osobą prawną, spółką osobową, wspólnikiem spółki cywilnej i spełnia poniższe warunki:

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze objętym afrykańskim pomorem świń (ASF);
  • prowadzi chów lub hodowlę świń na poziomie, co najmniej 300 sztuk na obszarze ASF;
  • posiada numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR.

W przypadku gdy rolnikiem jest osoba fizyczna, na dzień złożenia wniosku musi spełniać dodatkowo następujące warunki:

  • być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • być pełnoletnim.

W przypadku gdy rolnikiem jest osoba prawna albo spółka osobowa co najmniej na dzień złożenia wniosku musi spełniać dodatkowo następujące warunki: - posiadać wpis do. rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; - w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego - wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału, jeżeli jego oddział jest ponadto wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce oraz: a) nieruchomość, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń, której będzie dotyczyła realizowana operacja, jest położona na obszarze ASF oraz stanowi wkład wniesiony do tej spółki; b) w ramach umowy tej spółki prowadzona jest działalność rolnicza w zakresie chowu lub hodowli świń na poziomie co najmniej 300 sztuk; c) każdy ze wspólników będący osobą fizyczną jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest pełnoletni; d) każdy ze wspólników będący osobą prawną albo spółką osobową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych albo przedsiębiorcą zagranicznym, będącym osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału, spełnia następujące warunki: — posiada wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, - w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, wykonuje działalność gospodarczą na terytorium RP w ramach oddziału jeżeli jego oddział jest ponadto wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS oraz - posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie w ramach tego instrumentu ma formę refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom refundacji wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie w przypadku rolników - 100 000 zł.

Przyznana pomoc finansowa może zostać przeznaczona na dofinansowanie inwestycji dotyczących budowy, przebudowy, remontu budynków lub budowli w celu utworzenia zadaszonej niecki dezynfekcyjnej lub wykonania ogrodzenia wraz z zakupem lub montażem instalacji technicznej, zakupem wyposażenia, kosztami rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji operacji.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów:

a) jeżeli średnia liczba świń w stadzie wynosi:

  • od 300 do 800 świń — przyznaje się od 2 do 6 punktów,
  • od 800 do 1200 świń — przyznaje się od 2 do 6 punktów,
  • powyżej 1200 świń — przyznaje się 2 punkty;

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, dostępnych w tym rejestrze na dzień złożenia wniosku.

b) jeżeli operacja dotyczy niecki dezynfekcyjnej — przyznaje się 2 punkty.

Punkty te przyznawane są w oparciu o dane zawarte w kosztorysie inwestorskim lub kopii projektu budowlanego dotyczące niecki dezynfekcyjnej.

Minimalna liczba punktów, które kwalifikują rolnika do przyznania pomocy wynosi 2 pkt.

Wniosek składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na położenie nieruchomości, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń. Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Poczta Polska). Wniosek może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com