mrirwW odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR dotyczące możliwości zakupu w ramach operacji typu ”Modernizacja gospodarstw rolnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, maszyn tego samego rodzaju co zakupione w ramach PROW 2007-2013, resort rolnictwa poinformował, że wspieranie zakupu maszyn tego samego typu co zakupione w PROW 2007-2013, jest niezasadne.


Warunki i tryb przyznawania wsparcia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1371). Przepisy ww. rozporządzenia powstały w oparciu o zapisy PROW 2014-2020, który został zatwierdzony 12 grudnia 2014 r. Sposób ukierunkowania pomocy w poszczególnych działaniach PROW 2014-2020 został określony na podstawie analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby PROW 2014-2020, opinii ekspertów, uzgodnień, a także ukształtował się w wyniku konsultacji publicznych i negocjacji Programu z Komisją Europejską.

Zgodnie z przepisami §  7 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia pomoc nie obejmuje kosztów nabycia maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia jak rzeczy nabyte w ramach PROW 2007-2013.

W związku z tym beneficjent PROW 2007-2013, który uzyskał pomoc na zakup maszyny (np. ciągnika rolniczego), w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020, nie będzie mógł uzyskać wsparcia na zakup maszyny tego samego rodzaju lub przeznaczenia.

Powyższe ograniczenie ma na celu skierowanie wsparcia na inwestycje nowe, inne niż wspierana w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Uniemożliwienie realizacji przez te same podmioty kolejny raz niemalże identycznych inwestycji przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania środków pochodzących z PROW 2014-2020. Ograniczy to również przypadki sprzedaży przez rolników, po upływie okresu związania celem, maszyn nabytych w ramach programu współfinansowanego ze środków UE, by ponownie zakupić taki sam sprzęt w ramach programu pomocowego. Maszyny rolnicze, w szczególności ciągniki, po kilku latach użytkowania nie tracą istotnie na wartości. W związku z tym, rolnik sprzedając wcześniej zakupioną ze środków UE maszynę odzyskuje istotną część zainwestowanych środków, zazwyczaj znacznie wyższą niż zainwestowane środki własne i, jeżeli ma taką wolę, może te środki przeznaczyć na zakup nowszej maszyny lub maszyny o lepszych parametrach. Dlatego też wspieranie zakupu maszyn tego samego typu co zakupione w PROW 2007-2013, jest niezasadne.

MRiRW podkreśla jednak, że beneficjenci PROW 2007-2013 nie są wykluczeni ze wsparcia w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętych PROW 2014-2020.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com