rolnictwoW związku z wystąpieniem Zarządu KRIR w sprawie realizacji przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r, poz. 567) przez MOPS oraz interpretacji („oświadczenia") KRUS, dotyczącej skutków złożonego przez wnioskodawcę - rolnika lub domownika, ubiegającego się o zasiłek dla opiekuna, oświadczenia, wymaganego ww. ustawą, o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, resort rolnictwa przedstawił poniższe wyjaśnienia.

Z wyjaśnień udzielonych przez Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że KRUS nie wydawała żadnego „oświadczenia", ani ośrodkom pomocy społecznej, ani osobom indywidualnym, w którym przepisy art. 3 ww. ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, miałyby być interpretowane stosownie do art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz 1403, z późn zm.). KRUS informuje, że w udzielanych wyjaśnieniach w tej sprawie zawarte jest pouczenie, że złożenie przez rolnika lub domownika, podlegającego dotychczas ubezpieczeniu społecznemu rolników, oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, skutkuje ustaniem tego ubezpieczenia z mocy prawa. Zgodnie bowiem z przepisami ww. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnikiem jest osoba prowadząca działalność rolniczą w posiadanym gospodarstwie rolnym, a domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, stałe pracująca w jego gospodarstwie rolnym. Złożenie oświadczenia odpowiednio: o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub o zaprzestaniu pracy w gospodarstwie rolnym powoduje, że osoba składająca takie oświadczenia traci status rolnika lub domownika, obejmowanych ubezpieczeniem w KRUS.

Z wyjaśnień Centrali KRUS wynika ponadto, że szczegółowa informacja dotycząca omawianej kwestii skierowana do osób ubiegających się o przyznanie świadczenia opiekuńczego (zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego) przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zamieszczona została na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.oy.pl.

W kwestii ubezpieczenia społecznego osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłek dla opiekuna na podstawie ww. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., albo świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do ZUS, finansowane z budżetu państwa, opłaca za te osoby wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który przyznał i wypłaca to świadczenie. Określa to art. 16 ust. 6b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442, z późn zm.).

Z tytułu opłacania składek emerytalnych do ZUS osoba uprawniona do świadczenia opiekuńczego nabędzie w przyszłości uprawnienia emerytalne z ZUS. Prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla osób, które objęła reforma emerytalna, tj. urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., uzależnione jest wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego, a jej wysokość od sumy zaewidencjonowanych składek na koncie emerytalnym ubezpieczonego w ZUS oraz od wieku przejścia na emeryturę. Jeżeli osoba uprawniona do emerytury z ZUS nabędzie także prawo emerytury rolniczej, wypłacane będą jej oba świadczenia. Z tym, że prawo do emerytury rolniczej, na podstawie ww. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzależnione jest nie tylko od osiągnięcia wieku emerytalnego, ale również od posiadania co najmniej 25. letniego stażu ubezpieczeniowego w KRUS. Osoby, które nie nabędą prawa do emerytury rolniczej, a legitymują się jakimś okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, za okres opłacania składek do KRUS otrzymają zwiększenie przysługującej im emerytury z ZUS.

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace analityczne mające na celu określenie zasadności ewentualnej nowelizacji obowiązujących obecnie przepisów w omawianym zakresie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com