W dniu 4 czerwca 2022r. w Ogrodach Kancelarii Premiera w Warszawie oraz 26 czerwca 2022 r., na terenie Wyścigów Konnych Służewiec, Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała w ramach zadania „Mleko – promocja przetworów mlecznych” Piknik Mleczny sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka. Celem Pikniku było propagowanie: wzrostu spożycia mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie, odżywczych właściwości mleka, produktów mlecznych oraz ich roli w zdrowym żywieniu. Podczas imprez poprzez degustację promowane było mleko oraz przetwory mleczne, ich walory smakowe oraz zdrowotne. Rozdawane były ulotki i materiały promujące mleko i produkty mleczne oraz informujące o ich znaczeniu w codziennej diecie. Wśród najmłodszych dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy i zabawy oraz lody na bazie mleka rozdawane podczas degustacji.

21 czerwca 2022 r., Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz spotkał się z gośćmi z Ukrainy reprezentującymi rolnicze organizacje pozarządowe i środowisko naukowe. Podczas spotkania dyskutowano zarówno o stratach rolnictwa Ukrainy w wyniku wojny, jak i możliwych scenariuszach odbudowy struktury rolnej Ukrainy oraz o możliwościach eksportu zboża poprzez Polskę. Rozmawiano również o możliwościach opracowania propozycji utworzenia po zakończeniu wojny struktur samorządu rolniczego, na wzór izb rolniczych w Polsce.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu KRIR:

 • 2 czerwca –posiedzenie Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników w Świnoujściu, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz,
 • 7 czerwca – spotkanie online z wykonawcą zamówienia pod nazwą „Ocena ex ante w zakresie zastosowania instrumentów finansowych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027” – spotkanie z przedstawicielami firmy Taylor Economics Sp. z o.o. – udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz,
 • 8 czerwca – Zgromadzenie Generalne Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz,
 • 8 czerwca – posiedzenie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz,
 • 9-10 czerwca – konferencja pn. „Bezpieczeństwo finansowe i zdrowotne kobiet na wsi” organizowane przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą, udział: Dyrektor Biura Zarządu KRIR,
 • 10 czerwca – posiedzenie Krajowego Komitetu do Spraw Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski,
 • 13 czerwca – X Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski,
 • 13 czerwca – spotkanie online grupy roboczej pt. „Rozporządzenie techniczno-naftowe: stacje paliw” Ministerstwa Klimatu i Środowiska, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski,
 • 14 czerwca – VII posiedzenie Krajowego Zjazdu Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, udział: Delegat do KRIR z Izby Rolniczej w Opolu Z. Gacek,
 • 14 czerwca – posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz,
 • 15 czerwca – prezentacja raportu „Polska wieś 2022. Raport o stanie wsi” Fundacji na rzecz Polskiego Rolnictwa, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz,
 • 15 czerwca – spotkanie platformy „Rolnictwo przyjazne klimatowi” organizowane przez Koalicję Klimatyczną”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR,
 • 20 czerwca – posiedzenie Rady Sądu Arbitrażowego w zakresie szkód łowieckich, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz, Prezes Lubuskiej Izby Rolnicze S. Myśliwiec,
 • 20 czerwca – VI Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego VI kadencji, udział: Członek Zarządu KRIR R. Nowak,
 • 22 czerwca – spotkanie w gmachu MRiRW nt. polskiego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 w części dotyczącej ekoschematów i dobrostanu zwierząt, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz,
 • 23 czerwca- spotkanie online zespołów do spraw analizy sznas i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. organizowane przez MRiRW, udział: Członkini Zarządu KRIR J. Nawrocka,
 • 27 czerwca – posiedzenie Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz,
 • 27 czerwca – spotkanie w biurze KRIR w Parzniewie z organizacjami rolniczymi w sprawie wypracowania stanowiska do propozycji MRiRW w sprawie zmiany na system punktowy ekoschematów w krajowym Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027,
 • 28 czerwca – konferencja pn. „Przyszłość gospodarstw rolnych województwa zachodniopomorskiego w najbliższej perspektywie” organizowana przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz,
 • 28 czerwca – posiedzenie Zespołu ds. pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR,
 • 29 czerwca – konferencja jubileuszowa Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz,
 • 30 czerwca – Europejskie Forum Rolnicze 2022, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz.

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na których omawiane były następujące tematy:

 • 7 czerwca - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 724, druki sejmowe nr 2247, 2284 i 2284-A), rozpatrzenie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (druk senacki nr 712, druki sejmowe nr 2180, 2190 i 2190-A),
 • 7 czerwca - sektor biogazowy w Polsce – teraźniejszość i perspektywy rozwoju,
 • 8 czerwca - "Informacja Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Pana Jacka Sasina oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka w sprawie utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej",
 • 21 czerwca – rozpatrzenie informacji o funkcjonowaniu: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego (w rozbiciu na poszczególne województwa).

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

1 czerwca Zarząd KRIR wystąpił w sprawie rolnika do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska A. Szwedy-Lewandowskiego odnośnie umożliwienia rolnikowi zmiany przeznaczenia części lasu na użytek rolny bez konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

2 czerwca Zarząd KRIR popierając wniosek Polskiej Izby Nasiennej zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin Reglone na okres nieprzekraczający 120 dni z przeznaczeniem do desykacji plantacji nasiennych ziemniaka.

3 czerwca Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi wnioski zgłoszone przez Radę do spraw Młodych Rolników przy KRIR, które dotyczyły m.in. ogłoszenia stałego naboru w zakresie pomocy dla producentów trzody chlewnej z programu Locha Plus, rozwiązania problemu kalibracji urządzeń do pomiaru mięsności, udzielenia informacji na temat eksportu nawozów z Polski, wprowadzenia stałej ceny nawozów bazujących na krajowym wydobyciu gazu.

3 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o wprowadzenie zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich, tak aby dopłatami do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia objąć ubezpieczenia zwierząt od wystąpienia chorób, takich jak ASF czy salmonelloza.

6 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka, aby ARiMR uznała datę wpłynięcia wniosku o dopłatę do nawozów na podstawie daty stempla pocztowego, a nie wpłynięcia wniosku do biura.

6 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne. Proponowane zmiany przepisów w zakresie przedłużenia okresów polowań na jelenie szlachetne w pierwszym (cielęta) i drugim roku życia (byki i łanie) na obszarze województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego oraz na daniele w pierwszym (cielęta) i drugim roku życia (byki i łanie) w województwie wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządu rolniczego. Jednakże rozporządzenie w wypadku jeleni szlachetnych powinno mieć również zastosowanie na obszarze całej Polski, ze względu rekordowe stany populacji i szkody przez nie powodowane. Ponadto, zawnioskowano o przesunięcie okresu polowań na łanie w trzecim i kolejnym roku życia od 01.08. ze względu na szkody wyrządzane w uprawach kukurydzy już w miesiącu sierpniu, kiedy kukurydza osiąga maksymalną wysokość i jest w dojrzałości woskowej, co stanowi atrakcyjna bazę żerową.

8 czerwca Prezes KRIR W. Szmulewicz wystosował apel do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego i Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie sytuacji na rynku zbóż. Prezes KRIR zwrócił się o interwencję i spowodowanie eksportu w pierwszej kolejności polskiego zboża.

9 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie podjęcia działań w celu zwiększenia areału uprawy soi w Polsce.

9 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XII posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o interwencję na rynku wieprzowiny w celu odblokowania eksportu mięsa wieprzowego na Ukrainę.

9 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XII posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska A. Moskwy w sprawie uregulowania prawnego zgłaszania szkód łowieckich na obwodach łowieckich, na które nie podpisano umów dzierżawy.

9 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XII posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji M. Kamińskiego w sprawie wypłaty odszkodowań dla rolników za zniszczone łąki i użytki rolne przez wojsko przy granicy polsko-białoruskiej.

9 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XII posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o zmianę przepisów w zakresie możliwości wydłużenia okresu uzupełnienia wykształcenia rolniczego w działaniu „Premie dla młodych rolników” w PROW na lata 2014-2020, do momentu złożenia wniosku o wypłatę drugiej rat wsparcia.

9 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa W. Humięckiego o zmianę Zarządzenia nr 114/2020/W z dnia 23.07.2020 i wydania stosownej interpretacji wspierania działań kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez izby rolnicze.

9 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XII posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o spowodowanie organizowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizowania przetargów ograniczonych na zakup i dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

9 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o interwencję w sprawie zapewnienia producentom warzyw i roślin ozdobnych pod osłonami oraz przetwórców żywności kupna węgla z kopalń.

9 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XII posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie możliwości pozostania w systemie KRUS beneficjentom „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW na lata 2014-2020.

9 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XII posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o zwiększenie w 2022 r. stawki dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.

9 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XII posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów T. Chróstnego oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli M. Banasia o zbadanie zasadności drastycznych wzrostów cen nawozów w okresie od września 2021 r.

13 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. Zgodnie z proponowanymi przepisami, nowe stawki opłat dotyczą rolników działających w rolniczym handlu detalicznym lub prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, którzy będą musieli ponieść zwiększone opłaty, na co samorząd rolniczy nie może wyrazić akceptacji.

20 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Zaproponowane zmiany mogą przyczynić się do bardziej elastycznego podejścia do zasad uzyskiwania dochodu, jak również do wprowadzania zmian w biznesplanie, jednakże rolnicy, którzy uzyskali pomoc finansową na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” zobowiązani są zaprzestania podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS nie później niż do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy. Ze względu na niepewną sytuację związaną z trwającą wojną jak i wciąż grożącym stanem epidemii wielu beneficjentów ww. działania uważa za korzystniejsze pozostanie w systemie KRUS pomimo prowadzenia działalności pozarolniczej – dlatego należy umożliwić takie ubezpieczenie.

20 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o uruchomienie skupu interwencyjnego agrestu przez Krajową Grupę Spożywczą.

20 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli M. Banasia o zbadanie sytuacji na rynku zbóż w Polsce, w związku ze znaczącym spadkiem cen zbóż proponowanych polskim rolnikom, po wprowadzeniu przez Komisję Europejską odstępstwa pozwalającego na swobodny przywóz do Unii Europejskiej zboża z Ukrainy.

20 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Minister Rodziny i Polityki Społecznej M. Maląg o umożliwienie przyjazdu do Polski pracowników z Indii i Nepalu, niezbędnych do zbioru owoców na plantacjach owoców miękkich.

21 czerwca Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi stanowisko Walnego Zgromadzenia w sprawie zawieszenia obowiązku realizacji zobowiązań biznesplanów w dofinansowaniach inwestycyjnych i dywersyfikacji upraw w gospodarstwach rodzinnych (do 300 ha).

22 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XII posiedzenia KRIR VI kadencji, zwrócił się do Przewodniczącego Rady Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP J. Ardanowskiego w sprawie Grupy Producentów Rolnych Ziarno z Cichoradza pod Toruniem wobec kilkuset rolników i przedsiębiorstw, którzy sprzedali jej zboże, a nie dostali zapłaty.

22 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie pomocy rolnikom uprawiającym warzywa w niskich tunelach foliowych.

22 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o powołanie zespołu do prac nad nową metodyką określania warunków występowania suszy rolniczej oraz systemem ubezpieczeń rolniczych.

27 czerwca Zarząd KRIR przekazał szczegółowe uwagi do propozycji wprowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowego systemu punktowego w ramach ekoschematów. KRIR jak i organizacje rolnicze zaznaczyły potrzebę zmiany Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 w ramach utworzenia trzech ekoschematów, tj. dobrostan zwierząt, rolnictwo węglowe oraz obszary z roślinami miododajnymi.

28 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o zwiększenie limitu środków przeznaczonych na wypłatę dotacji przedmiotowych na pokrycie kosztów zwalczania organizmów szkodliwych, w tym na utylizację ziemniaków zakażonych bakteriozą pierścieniową.

29 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Komisarza UE ds. Rolnictwa J. Wojciechowskiego, Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego, Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka oraz Sekretarza Generalnego Copa-Cogeca P. Pesonena w sprawie wprowadzenia mechanizmu mającego na celu zakup zbóż ukraińskich bezpośrednio na Ukrainie przez Unię Europejską po określonej cenie z przeznaczaniem na eksport poza UE.

30 czerwca Zarząd KRIR wystąpił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o organizację spotkania w celu omówienia sytuacji przedżniwnej oraz możliwości magazynowych w Polsce w świetle pomocy świadczonej Ukrainie w zakresie możliwości wywozu zboża z terenu ich kraju.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych. Większość spotkań ze względów na nadal trwające obostrzenia epidemiczne w Belgii odbyło się w formie wideokonferencji.

2 czerwca w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie POCC CCC. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje i projekty dokumentów i stanowisk do wstępnego przyjęcia przed zbliżającymi się Prezydiami Copa-Cogeca, które zaplanowane zostały w dniach 16 i 17 czerwca 2022 r.

8 czerwca w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie grupy roboczej „miód”, podczas którego omówiono sytuację rynkową. Ekspert z Finlandii potwierdził, że duże ilości śniegu i trudne warunki w okresie zimowym spowodowały duże straty dla pszczelarzy sięgające nawet do 40%.

Zdaniem eksperta są to konsekwencje zmian klimatu i bardzo suchego lata. Potwierdził również, że 60% produkcji pokrywa potrzeby rynkowe, brakujący miód jest importowany spoza Unii Europejskiej, ponieważ bardzo trudno jest znaleźć i kupić miód europejski. Finlandia zaopatruje się w miód z Turcji. We Francji sytuacja sektora jest bardzo trudna, szczególnie w północnej części kraju. We Włoszech aktualnie zebrany miód nie jest zbyt dobrej jakości, natomiast jeśli chodzi o akację prognozy są dobre. W Austrii odnotowuje się dosyć duże straty i prognozy nie są zbyt pozytywne na dziś. W Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania pszczelarstwem i rosnąca liczba pszczelarzy. Miód rzepakowy już jest dostępny jednak w mniejszych ilościach niż w poprzednim sezonie. Natomiast prognozy dotyczące miodu akacjowego są dobre. Warunki są sprzyjające, straty oscylują na poziomie 15-17% a ceny w detalu wahają się w granicach od 3 do 3,50 euro.

10 czerwca 2022 w Sekretariacie Copa-Cogeca w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Zebranie było poświęcone kwestii rewizji dyrektywy dotyczącej emisji przemysłowych oraz włączenia do tej dyrektywy sektora hodowli bydła. Sekretariat Copa-Cogeca potwierdził, że celem jest zbliżenie się do status quo, ale jednocześnie zmniejszenie wpływu na wszystkie sektory produkcji rolnej, które są objęte tą dyrektywą. Nawet sektor hodowli ekologicznej jest włączony w rewizję dyrektywy, w związku z tym jest bardzo mało możliwości, aby wyłączyć sektor hodowli bydła co byłoby źle widziane przez służby Komisji Europejskiej i prawdopodobnie bardzo trudne do uargumentowania. Ponadto mogłoby to wpłynąć na konkurencyjność jednego sektora produkcji rolnej wobec innych. Sekretariat Copa-Cogeca będzie pracował nad stanowiskiem w tej sprawie tak, aby przygotować wspólną opinię do konsultacji publicznych w tym zakresie. Zgodnie z opinią polskiego sektora hodowli bydła, które zostało przedstawione na forum Copa-Cogeca rozwiązanie proponowane przez Komisję Europejską w rewizji dyrektywy dotyczącej emisji spowoduje dalszy wzrost kosztów produkcji, które już teraz są na bardzo wysokim poziomie. Rodzinne gospodarstwa hodowlane utrzymujące powyżej 150 DJP będą zmuszone między innymi do stosowania kosztownych protokołów emisyjnych opracowywanych głównie dla dużych przedsiębiorstw, przestrzegania dodatkowych wymogów środowiskowych. Oprócz wzrostu kosztów, wszystkie gospodarstwa powyżej określonego poziomu pozbawione zostaną pomocy dobrostanowej.

15 czerwca w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się Forum Biznesu Prezydencji Cogeca. Biznes Forum było wydarzeniem, w czasie którego spotykali się przedstawiciele unijnych spółdzielni rolniczych, aby rozmawiać o swoich strategiach biznesowych, uwzględniając wojnę wywołaną przez Rosję w Ukrainie oraz znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego dla sektora spółdzielczego. W 2022 roku Forum Biznesu Prezydencji Cogeca było poświęcone: „Zapewnieniu żywności i konkurencyjności w czasie kryzysu. Na czym polega rola spółdzielni rolno-spożywczych?” Forum było przestrzenią dyskusji na temat skutków trwającego kryzysu dla sektora rolno-spożywczego, pozwoliło również spółdzielniom rolno-spożywczym na wymianę rozwiązań pozwalających zmierzyć się z tymi wyzwaniami.

16 i 17 czerwca w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniach wziął udział członek zarządu KRIR, Robert Nowak. Gośćmi posiedzenia byli Jason Hafemeister (Doradca sekretarza ds. handlu w Departamencie Rolnictwa USA) oraz Michael Scannell (zastępca dyrektora generalnego w DG Agri), z którymi dyskutowano na temat relacji transatlantyckich oraz inicjatywy Komisji Europejskiej i USA dotyczących zrównoważoności.  Podczas posiedzenia omówiono projekt stanowiska na temat planu działania w zakresie poprawy warunków dostępu do nawozów. Dyskutowano również nt. zakazu stosowania plastikowych opakowań w sprzedaży owoców i warzyw. Komisja Europejska rozważa wprowadzenie zakazu stosowania plastikowych opakowań w punktach sprzedaży warzyw i owoców. W sprawie dyrektywy dotyczącej emisji przemysłowych, Sekretariat Copa-Cogeca przygotował projekt stanowiska, w którym oświadczono, że taka propozycja jest nie do przyjęcia, jeżeli nie zostaną rozwiązane pewne kwestie, dotyczące porównywania gospodarstw rolnych z zakładami przemysłowymi, kosztów związanych z wprowadzeniem dyrektywy, publicznej oceny rolników oraz braku spójności w zakresie polityki.

28 czerwca 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe”. Eksperci przedstawili i omówili sytuację na rynku zbóż, roślin białkowych i oleistych. Ekspert z Polski przedstawił sytuację w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz konsekwencji z tym związanych dla rynku i produkcji zbóż, roślin oleistych i białkowych. Wskazał na potrzebę znalezienia rozwiązania na wywóz zbóż przywożonych z Ukrainy do Polski tak aby te nie pozostawały na rynku wewnętrznym i nie zajmowały powierzchni magazynowania dostępnych dla polskich rolników.

Zwrócił również uwagę na znaczący spadek cen rodzimych zbóż spowodowany przywozem zbóż z Ukrainy, co znacząco zaburza rynek popytu i podaży w Polsce. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała pismo do Ministerstwa Rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego, Komisarza ds. spraw Rolnictwa Komisji Europejskiej i Copa-Cogeca apelując o jak najszybsze podjęcie kroków w celu znalezienia rozwiązania dla problemu pozostawania zbóż ukraińskich na terenie Polski.

30 czerwca w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie grupy roboczej „środowisko”. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat przewodnika najlepszych praktyk odnośnie zapylaczy. W przewodniku Copa i Cogeca wskazuje się na działania rolników mające na celu zmniejszenie wpływu środków ochrony roślin na zapylacze. Jednym z tych środków byłoby precyzyjne opryskiwanie, aby uniknąć znoszenia oprysku, które może mieć wpływ na środowisko. W kwestii dużych zwierząt drapieżnych Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił wspólne oświadczenie odnośnie coraz częstszych strat powodowanych przez zwierzęta drapieżne w Europie. W 2022 roku upłynęło 30 lat od publikacji dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - tzw. dyrektywy siedliskowej - która od 30 lat chroni liczne siedliska i gatunki w Unii Europejskiej. Niemniej jednak, ze względu na wprowadzenie bardzo skutecznych środków ochrony coraz częściej występują konflikty w związku z ochroną populacji dużych zwierząt drapieżnych, zaogniane przez organizacje zielonych. W wielu przypadkach prawna interpretacja „ścisłej ochrony” uniemożliwia aktywne zarządzanie gatunkami, co może prowadzić do poważnych konfliktów rolników zajmujących się hodowlą zwierząt gospodarskich, a obrońcami przyrody. Zwiększa to presję na poszukiwanie alternatywnych źródeł utrzymania i ma wpływ na interesy mieszkańców obszarów wiejskich

W omawianym okresie sprawozdawczym, Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 12 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com