10 maja 2022 r. w Spale, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych z Prezesem Wiktorem Szmulewiczem na czele zorganizował Kongres Izb Rolniczych pt. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych”. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Patronat medialny objęła Telewizji Polskiej TVP oraz Top Agrar Polska. W kongresie wzięli udział przedstawiciele Izb Rolniczych z Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych na czele, politycy: Henryk Kowalczyk - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Janusz Wojciechowski - Komisarz UE ds. rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski - Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Robert Telus - Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Czesław Siekierski -Poseł na Sejm RP, szefowie agencji rządowych: Maria Fajger - Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Marek Surmacz - Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Jacek Malicki - Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, także eksperci: dr hab. Walenty Poczta z UP w Poznaniu, dr Mirosław Drygas z IRWIR-PAN, dr hab. Mariusz Matyka z IUNG, Małgorzata Bojańczyk - Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” – „Rolnictwo zrównoważone”, Marek Tyrajski oraz Paweł Nowomiejski - Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego – „Regeneracja gleb poprzez wapnowanie szansą dla polskiego rolnictwa”,

W dniu 16 maja 2022 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz w swoim rodzinnym gospodarstwie rolnym gościł Toma Vilsacka – Sekretarza Rolnictwa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Henryka Kowalczyka – Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Mykolę Solskyiego – Ministra Rolnictwa Ukrainy. W trakcie konferencji prasowej poruszono temat bezpieczeństwa żywnościowego, „korytarzy solidarnościowych” dla Ukrainy, przygotowania infrastruktury na eksport zboża oraz otwarcie kolejnych przejść granicznych. Sekretarz Tom Vilasack docenił działania Polski, która otworzyła nie tylko swoje drzwi, ale swoje domy dla tych, którzy uciekają z Ukrainy z powodu wojny przez agresję Putina. Ponadto jest pod ogromnym wrażeniem postępu gospodarczego, jakiego dokonała Polska jako jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek UE i ważnego rynku w Europie Środkowej produktów rolno-spożywczych, wzrost i rozwój tej gospodarki jest przykładem dla reszty świata.

23 maja 2022 r. odbyło się XII posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2021 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2021 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR.

Krajowa Rada zatwierdziła ważne dla rolników i myśliwych porozumienie zawarte z Polskim Związkiem Łowieckim w sprawie utworzenia sądu polubownego z zakresu szkód łowieckich.

Członkowie KRIR przyjęli również stanowisko Kongresu Izb Rolniczych ze Spały dotyczące bieżącej sytuacji w rolnictwie oraz Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, które zostało przyjęte jako pokongresowe wnioski.

Uczestnicy Kongresu uznając wytwarzanie wysokiej jakości produktów rolnych i zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego jako największą wartość jaką rolnicy oferują polskiemu społeczeństwu, domagają się od KE zainicjowania i przeprowadzenia szybkich zmian w WPR oraz uwzględnienie ich w zmodyfikowanych planach strategicznych.

W zaistniałej sytuacji pojawiła się potrzeba co najmniej rewizji WPR na kolejne lata i zweryfikowania kalendarza wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Należy rozważyć wydłużenie okresu przejściowego realizacji „starej” WPR, pozwalające na ponowne dogłębne przeanalizowanie długofalowych planów tak głębokiej i w szybkim tempie wprowadzanej reformy WPR. Szczególna uwaga powinna zostać poświęcona dokonaniu wieloaspektowej oceny wpływu pakietu legislacyjnego Fit for 55 na funkcjonowanie i przekształcanie unijnego rolnictwa na bardziej „zielone”.

W aktualnie pogłębiającej się sytuacji kryzysowej dalsze wydłużenie okresu przejściowego pozwoliłoby na wprowadzenie zmian struktury interwencji w Planach Strategicznych i realokacji środków finansowych na realizacje zadań związanych z co najmniej podtrzymaniem poziomu produkcji rolniczej w UE. W zaistniałej sytuacji UE musi znacznie silniej niż to miało miejsce w momencie akceptowania reformy na lata 2023-2027 uznać jako niepodważalny priorytet WPR zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla obywateli UE i świata.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu KRIR:

 • 10 maja – debata w Senacie RP, pt. „Z fermy czy pastwiska? Produkcja zwierzęca, konsumpcja i klimat”, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski,
 • 12 maja – Jubileusz 25-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej,
 • 17 maja – Jubileusz 25-lecia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,
 • 18 maja – posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, udział; Prezes KRIR W. Szmulewicz,
 • 18 maja – spotkanie w sprawie utworzenia Zespołu ds. Pszczelarstwa, udział: przedstawiciel Prezes i Członkowie Zarządu KRIR,
 • 20 maja – XII posiedzenie grupy roboczej ds. KSOW, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR,
 • 23 maja – konferencja z okazji Jubileuszu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, udział: Zarządu KRIR,
 • 25 maja – Jubileusz 25-lecia Śląskiej Izby Rolniczej,
 • 26 maja – posiedzenie Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz,
 • 31 maja – posiedzenie Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski.

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na których omawiane były następujące tematy:

 • 11 maja - rozpatrzenie informacji na temat wyzwania szkolnictwa zawodowego i szkolnictwa wyższego w zakresie edukacji na rzecz rolnictwa i polskiej wsi,
 • 17 maja – rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 698, druki sejmowe nr 2152 i 2191), rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 699, druki sejmowe nr 2185 i 2188),
 • 24 maja - informacja na temat wsparcia obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków programów polityki spójności w perspektywie 2021-2027 w formie dedykowanych instrumentów na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, o których mowa w Umowie Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce - stan prac nad dokumentami oraz zakres wsparcia,
 • 24 maja - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2247),

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

4 maja Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie pomocy dla rolników, którzy w 2020 r. ponieśli straty spowodowane przez klęski żywiołowe.

5 maja Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie zabezpieczenia środków na pomoc rolnikom wobec wystąpienia suszy w sezonie wegetacyjnym 2022 r.

5 maja Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi wnioski zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia oraz Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. uruchomienia mechanizmu wycofywania owoców z rynku w związku z cenami skupu jabłek, dopłat do redukcji starych sadów, wydawania przez KRUS legitymacji emeryta-rencisty przechodzącego na emeryturę-rentę rolniczą.

5 maja Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi wnioski Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które dotyczyły m.in. zwiększenia zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego, objęcia wszystkich rolników dopłatami do nawozów.

6 maja Zarząd KRIR wystąpił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie wprowadzenia zmian przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie dotyczącym pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń z siedziby stada tego producenta na obszarze objętym restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF. Część hodowców wykluczono z możliwości aplikowania o pomoc w związku z tym, że nie spełnili warunku przetrzymywania świń dłużej niż 85 dni przed sprzedażą, dlatego przepis w tym zakresie powinien być zmieniony.

6 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa. Samorząd rolniczy zgłosił szczegółowe uwagi do poszczególnych zmian, ponadto zawnioskował o zgodę na rozdysponowanie uproszczone małych działek będących w ZWRSP oraz uregulowania definicji rolnika indywidualnego, gospodarstwa rodzinnego, a także zasad ustalania osobistego prowadzenia gospodarstwa rodzinnego. 

13 maja Zarząd KRIR na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o umożliwienie zainstalowania stacji RTK w rejonie przygranicznym, ze względu na problemy z odbiorem sygnału niezbędnego dla rolnictwa precyzyjnego.

13 maja Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi wnioski Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. zniesienia obowiązku rejestracji cieląt bydła opasowego w terminie do 7 dni od urodzenia, zmiany warunków szacowania szkód łowieckich oraz ochrony gruntów o wysokiej przydatności rolniczej przed instalowaniem na nich paneli fotowoltaicznych.

13 maja Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o zmianę przepisów działania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” w zakresie wydłużenia terminu spełnienia zobowiązań /wypłaty drugiej raty wsparcia ze względu na pandemię COVID-19 oraz dyskryminacji kobiet, które są wykluczane ze wsparcia, kiedy zajdą w ciążę w ciągu trwania projektu i przejdą na urlop macierzyński.

13 maja Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie umożliwienia zgłoszenia padnięcia zwierzęcia tylko w systemie IRZ, bez konieczności zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii.

13 maja Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi wnioski Rady Powiatowej Powiatu Świeckiego Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. wprowadzenia zasad dotyczących wykluczenia osób z przetargów na nieruchomości z KOWR, których dochód w ponad 50% nie pochodzi z działalności rolniczej, umożliwienia udziału w przetargach rolnikom, których grunty znajdują się na terenie gminy, na której znajduje się działka przeznaczona na zagospodarowanie, pomimo położenia siedziby gospodarstwa na terenie innej gminy.

 13 maja Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie zwiększenia z programu Agroenergia z 20% kosztów kwalifikowanych do 40%.

13 maja Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie możliwości wprowadzenia dla rolników bezterminowych uprawnień do stosowania środków ochrony roślin, bez konieczności ponawiania szkoleń co 5 lat.

13 maja Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie podjęcia inicjatywy na forum UE, aby wypłata zaliczek z tytułu należnych rolnikom dopłat bezpośrednich i płatności PROW była niezależna od prowadzenia kontroli w gospodarstwie.

19 maja Zarząd KRIR poparł apel Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” skierowany do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa oraz Komisarza UE ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego w sprawie zdefiniowania i wsparcia modelu rolnictwa zrównoważonego w celach Europejskiego Zielonego Ładu i zabezpieczenia przez to wydajności produkcji rolnej.

19 maja Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska A. Moskwy w sprawie zmiany przepisów w zakresie przekazywania czynszów za obwody łowieckie, aby właściciele gruntów otrzymywali czynsz za ich dzierżawę.

19 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka z wnioskiem o przedłużenie naboru na „Restrukturyzację małych gospodarstwa” w ramach PROW 2014-2020 minimum o 3 miesiące, ze względu na nałożenie się terminów z naborem na „Rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

19 maja Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi wnioski Rad Powiatowych Mazowieckiej izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. dopuszczenia uboju gospodarczego i uboju z konieczności bydła przez rolników, traktowania uboju z konieczności jako uboju gospodarczego niezależnie od wieku zwierzęcia, umożliwienia rolnikom indywidualnym nabycia udziałów w Polskim Holdingu Spożywczym.

19 maja Zarząd KRIR poparł wniosek Stowarzyszenia Polska Soja i przekazał go Wicepremierowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi wnioskując o podjęcie działań w zakresie stworzenia strategii i planu działań w celu zwiększenia areału upraw soi w Polsce. 

19 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Premiera M. Morawieckiego o podjęcie wszelkich możliwych starań o odblokowanie wypłat z Europejskiego Funduszu Odbudowy dla Polski.

23 maja Zarząd KRIR zwrócił z wnioskiem się do Zastępczyni Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi A. Klisowskiej, aby w ramach prac Zespołu Monitorującego w ramach projektu pn. Przegląd i projektu aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu, tzw. programu azotanowego uwzględnić możliwość elastycznego wiosennego terminu nawożenia azotem  przed 1 marca w zależności od warunków atmosferycznych, w tym temperatury.

26 maja Zarząd KRIR w związku opracowaniem wniosków z Kongresu Izb Rolniczych, pt. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sekatora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych”, przekazał stanowisko w tej sprawie Prezydentowi RP A. Dudzie, Premierowi M. Morawieckiemu, Komisarzowi UE ds. Rolnictwa J. Wojciechowskiemu, Wicepremierowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi oraz Posłom i Senatorom w celu uwzględnienia w pracach legislacyjnych.

30 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi do Wniosku- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ze względu na gwałtowny wzrost kosztów produkcji, w tym szczególnie nawozów, paliwa, węgla, oraz środków ochrony roślin – wszyscy rolnicy powinni otrzymać wsparcie, można ewentualnie rozważyć niewielkie zróżnicowanie stawek pomocy, które uzasadnione jest tym, że wzrost kosztów jest w różnej części rekompensowany przez wzrost cen sprzedaży w zależności od wielkości gospodarstwa. Przyjmując różne wskaźniki korygujące, większe dopłaty powinny przysługiwać dla rolników prowadzących produkcję zwierzęcą, którzy są zmuszani do zakupu drogiego zboża i komponentów paszowych.

31 maja Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa A. Chodkowskiego o wcześniejsze pobieranie prób ziemniaków wczesnych ze względu na to, że nie mogą być one długo przechowywane i jest zaburzony eksport.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych. Większość spotkań ze względów na nadal trwające obostrzenia epidemiczne w Belgii odbyło się w formie wideokonferencji.

5 maja 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Uczestnicy zatwierdzili projekt odpowiedzi Copa-Cogeca na konsultacje w zakresie oceny wpływu nowych ram Unii Europejskiej dotyczących monitorowania lasów i planów strategicznych. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił projekt odpowiedzi Komitetów Copa-Cogeca na konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. W kwestii stanu zaawansowania procesu reformy WPR i Europejskiego Zielonego Ładu - konkretne propozycje krótko- i średnioterminowe zostały przedstawione Komisarzowi UE ds. Rolnictwa J. Wojciechowskiemu podczas jego udziału we wspólnym prezydium Copa-Cogeca. Przede wszystkim narzędzia te powinny umożliwić ustanowienie odstępstw od planów strategicznych WPR, aby przyczynić się do wzmocnienia produkcji żywności, a w konsekwencji złagodzić zagrożenie utraty bezpieczeństwa żywnościowego i wzrostu nadmiernego cen żywności. Konieczne jest podjęcie tych decyzji najpóźniej do końca lipca, aby rolnicy mieli jasny obraz zasad, które mają nadejść i ich obowiązków w zakresie upraw w przyszłym roku. W temacie porozumienia odnośnie zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i wytycznych dotyczących zwolnienia z przepisów ustawodawstwa dotyczącego praktyk antykonkurencyjnych - Konsultacje Komisji Europejskiej, Sekretariat Copa-Cogeca pracuje nad projektem wkładu, który zostanie przesłany członkom do pisemnej procedury zatwierdzenia, aby móc odpowiedzieć w przewidzianym terminie. Odnośnie tzw. dostosowania do celu 55, „Fit for 55” Sekretariat Copa-Cogeca poinformował, że dyskusje na temat różnych propozycji w ramach pakietu „Dostosowanie do celu 55” postępują w Radzie i Parlamencie Europejskim. Głosowanie w ramach COM ENVI powinno odbyć się w tygodniu od 16 maja w sprawie LULUCF, rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego, mechanizmu dostosowania granicy emisji dwutlenku węgla i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii.

17 maja 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wzięła udział Pani Hanna Chodkowska, I Wiceprzewodnicząca Komisji Kobiet Copa-Cogeca i Wiceprzewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR. Podczas posiedzenia Laureatka nagrody za innowacje – Nazaret Mateos Alvares przedstawiła prezentację nt. swojej działalności. Jest kierownikiem i właścicielem swojej farmy i firmy EntreSetas, która ściśle podąża za zasadą gospodarki o obiegu zamkniętym; począwszy od doboru surowców, a skończywszy na powstawaniu odpadów stosowanych jako nawóz organiczny i środek przeciwko nicieniom. Nazaret jest właścicielem pierwszej ekologicznej firmy zajmującej się uprawą pieczarek w regionie Kastylii i Leona oraz jedynej w Hiszpanii z przyjaznymi dla środowiska obiektami, stosującymi naturalne podejście do rolnictwa.

Omówiono również współpracę Copa-Cogeca i Corteva nt. kampanii „Kobiety w rolnictwie”. Corteva razem z Copa-Cogeca mają stworzyć wspólnie promocyjne filmy oraz kampanie informacyjne w mediach społecznościowych, mające na celu promowanie i zachęcanie do podjęcia działalności na obszarach wiejskich i zainteresowania kobiet zamieszkaniem na wsi. Krajowa Rada Izb Rolniczych zadecydowała się o wysłaniu kandydatury i prezentacji Pani Moniki Lasoń.

Przedyskutowano również temat środków wsparcia rolniczek i kobiet na obszarach wiejskich zaproponowanych przez państwa członkowskie w planach strategicznych WPR. Przedstawiono prezentację z Hiszpanii i Irlandii w zakresie wsparcia w ramach Krajowego Planu Strategicznego. W przypadku Hiszpanii wsparcie dla kobiet rolniczek miałoby polegać na wsparciu finansowym do zakupu maszyn rolniczych i działań inwestycyjnych. Wyższe dofinansowanie na działania inwestycyjne, które miałby być formułowane i realizowane tylko dla kobiet rolniczek.

20 maja 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „WPR”, podczas którego przenalizowano uwagi dotyczące planów strategicznych WPR zaadresowanych do państw członkowskich oraz ich odpowiedzi. Eksperci przedstawili i omówili uwagi Komisji Europejskiej co do planów strategicznych przedstawionych przez poszczególne kraje członkowskie.

23 maja 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie grupy roboczej „jaja i drób”, podczas którego omówiono sytuację rynkową oraz kwestię pasz. Zarówno sektor mięsa drobiowego, jak i jaj borykają się z wysokimi kosztami nakładów produkcji. Choć od ubiegłego roku cena jaj wzrosła o 46,5%, a mięsa drobiowego o 31%, rolnicy mają problemy z pokryciem kosztów produkcji (pasza, energia, opakowania) i przeniesieniem zwiększonych kosztów produkcji na konsumentów. Prawo, które jest lub zostanie wdrożone w niektórych państwach członkowskich, aby nie sprzedawać żywności po kosztach produkcji, odgrywa kluczową rolę (Hiszpania, Francja). Sektor jaj stara się przejść na alternatywne systemy, ale jego zdolność do tego jest ograniczona ze względu na słabą sytuację rynkową i brak pewności.

W sprawie ptasiej grypy - sezon ptasiej grypy w tym roku jest najcięższym do tej pory. W kilku państwach członkowskich nadal stosuje się odosobnienia dla ptaków. Choroba dotknęła w szczególności niektóre gatunki, u których zwierzęta są bardziej podatne na chorobę, jak m.in. foie gras z 40% zmniejszeniem produkcji, ptactwo wodne i kaczki, ale więcej przypadków obserwuje się również u gatunków, które nie były silnie dotknięte w przeszłości (np. brojlery). Obecnie, ze względu na dużą liczbę ognisk epidemii, niektóre zwierzęta, takie jak kaczęta i pisklęta gęsie, są niedostępne na rynku. Trwają prace nad szczepionkami, które testowane są we Francji, Holandii, na Węgrzech i we Włoszech. Szczepionka na Węgrzech uwzględnia również mniejsze produkcje, takie jak kaczki, gęsi i ptactwo wodne. W Holandii testy są obecnie przeprowadzane w laboratorium, a testy terenowe na nioskach mają rozpocząć się w drugiej połowie 2022 r. Szczepionka testowana we Włoszech ma charakter wektorowy i jest przeznaczona dla indyków.

Omówiono również handel między UE a Ukrainą, pod koniec kwietnia Komisja Europejska opublikowała komunikat „Zerowa taryfa, zerowy kontyngent” dla przepływów handlowych z Ukrainy do UE i ramy czasowe jednego roku. Po komunikacie pojawiła się propozycja linii solidarnościowych mających na celu ułatwienie handlu między Ukrainą a krajami trzecimi. Prezydia Copa-Cogeca przyjęły stanowisko wspierające inicjatywę, ale jednocześnie uważają, że musza być przestrzegane standardy żywnościowe i monitorują wdrażanie, aby zapobiec zaburzeniom na rynku.

W omawianym okresie sprawozdawczym, Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 14 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com