Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej oraz pandemii SARS-Cov-2 w omawianym okresie sprawozdawczym, w dniach 18-20 marca 2022 r. w Kielcach odbyły się XXVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, które wróciły do swojej tradycyjnej daty. W Targach ze stoiskiem uczestniczyła także Krajowa Rada Izb Rolniczych razem ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą. Podczas uroczystej gali wręczenia nagród 27. Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH oraz 21. Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO wręczono Puchar Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza. Otrzymało go Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za 30 lat współpracy oraz pracę na rzecz rolników. Z rąk Prezesa Puchar odebrała Pani Wioletta Dygas, Dyrektor Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Kielcach. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Członek Zarządu KRIR Robert Nowak wzięli także udział w Krajowym Finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowanym przez Związek Młodzieży Wiejskich podczas targów w Kielcach oraz wręczyli ufundowane przez samorząd rolniczy nagrody dla opiekunów finalistów.

W dniu 22 marca 2022 r. odbył się finał konkursu Rady Komisji Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich pn.„Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych”, którego organizatorem jest Krajowa Rada Izb Rolniczych. Celem konkursu organizowanym przez KRIR jest uwidocznienie roli kobiet zaangażowanych w rozwój gospodarstw rolnych oraz docenienie innowacyjnych metod stosowanych przez nie w swoich gospodarstwach. To trzecia edycja konkursu, który odbył się pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatem medialnym Telewizji Polskiej TVP i Tygodnika Poradnika Rolniczego. Partnerami oraz Sponsorami konkursu oprócz Krajowej Rady Izb Rolniczych była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Konkurs odbywa się co dwa lata. Zgodnie z regulaminem konkursu zwyciężczynie konkursu na szczeblu krajowym biorą udział w konkursie europejskim, który jest organizowany co dwa lata przez Komisję Kobiet Komitetu COPA-COGECA w Brukseli, jego najbliższa edycja odbędzie się w drugiej połowie 2022 roku.

Do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych w III edycji wpłynęło 15 zgłoszeń. Decyzją Jury konkursu:

I miejsce zajęła Jolanta Wielgat z województwa podlaskiego, prowadząca ekologiczne gospodarstwo specjalizujące się w uprawie kwiatów oraz sadzonek warzyw i ziół a także stosujące hortiterapię.

II miejsce zajęła Monika Lasoń z województwa łódzkiego, zajmująca się hodowlą kóz i produkcją serów.

III miejsce zajęła Bożena Jaszczowska z województwa zachodniopomorskiego prowadząca gospodarstwo ekologiczne.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu KRIR:

 • 4 marca – spotkanie w gmachu MRiRW w sprawie ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 9 marca – posiedzenie Zespołu Porozumienia Rolniczego ds. Biogospodarki, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 16 marca – seminarium pt. „Trudna sytuacja w rolnictwie a zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce” w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 17 marca – konferencja pt. „Pomoc de minimis, programy zatwierdzone albo notyfikowane przez Komisję Europejską w rolnictwie”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 22 marca – posiedzenie Zespołu Porozumienia Rolniczego ds. Mleczarstwa, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 22 marca – posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 24 marca – spotkanie w sprawie możliwości wdrożenia instrumentu stabilizacji dochodu (IST) i ubezpieczeń przychodów z działalności rolniczej, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 25 marca – posiedzenie Zespołu Porozumienia Rolniczego ds. odbudowy rolnictwa górskiego, udział: Członek Zarządu KRIR R. Czaicki;
 • 25 marca – konferencja organizowana przez Dolnośląską Izbę Rolniczą, pt. „Perspektywy dla rolnictwa warunkowane m.in. założeniami Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Możliwości dostosowania produkcji do nowych wymogów”, udział: Członek Zarządu KRIR R. Nowak;
 • 29 marca – Forum Mleko, organizowane przez TopAgrar Polska, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 29 marca – posiedzenie w gmachu MRiRW w sprawie utworzenia Zespołu ds. Pszczelarstwa, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 30 marca – spotkanie w biurze KRIR z Radcą Rolnym Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki Alici Hernadez, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 31 marca – konferencja nt. przyszłości polskiego rolnictwa w kontekście kluczowych zmian w ramach WPR 203-2027, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz
 • 31 marca – spotkanie organizowane przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w sprawie pomocy suszowej, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski.

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na których omawiane były następujące tematy:

2 marca – rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk senacki nr 628, druki sejmowe nr 1699 i 1975), rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 629, druki sejmowe nr 1611, 1977 i 1977-A), rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 638, druki sejmowe nr 1913 i 2021),

7 marca – informacja na temat wpływu umowy handlowej UE - Mercosur na rolnictwo oraz sektor rolno-spożywczy w Polsce;

22 marca – rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce - stan obecny i pożądane kierunki zmian, rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przeciwdziałaniu marnowaniu żywności;

22 marca – rozpatrzenie rządowego dokumentu "Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r." (druk nr 1924), rozpatrzenie informacji na temat zarządzania obwodami rybackimi przez Skarb Państwa oraz planów dotyczących gospodarki rybackiej prowadzonej na wodach śródlądowych;

22 marca - rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2086), rozpatrzenie informacji na temat wpływu produkcji biopaliw transportowych na stabilizację sytuacji w rolnictwie, informacja na temat prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy "bio" w kontekście implementacji dyrektywy RED2, rozwiązania prawne i bieżące problemy krajowego łańcucha wytwórczego biokomponentów;

23 marca - rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk nr 2085).

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

1 marca Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka z wnioskiem o możliwość wprowadzenia przerwania pięcioletniego zobowiązania w ramach działania PROW w sytuacji, gdy rolnik jest przez dłuższy czas niezdolny do pracy i przebywa na rencie zdrowotnej KRUS.

1 marca Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka z wnioskiem o rozszerzenie funkcjonalności systemu informatycznego eKRUS o udostępnianie rolnikom po zalogowaniu informacji na temat otrzymywanych świadczeń i prewencji z KRUS.

1 marca Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka z wnioskiem o możliwość zwiększenia wysokości premii dostępnej w ramach działania Restrukturyzacja małych gospodarstwa PROW 2014-2020.

1 marca Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego D. Rozkruta w sprawie przedstawienia wysokości i metodyki wyliczania dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

1 marca Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie dywersyfikacji dopłat bezpośrednich.

1 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Komisarza UE ds. Rolnictwa J. Wojciechowskiego o poparcie wniosku Rządu RP o możliwość uruchomienia dopłat do zakupu nawozów.

1 marca Zarząd KRIR zwrócił się Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka i Komisarza UE ds. Rolnictwa J. Wojciechowskiego o umożliwienie przeznaczenia w ramach planowanej normy DKR – Minimalny udział 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie wykorzystywanych na obszary i obiekty nieprodukcyjne, włączając w to grunty ugorowane – gruntów pod uprawę roślin przeznaczonych na biomasę.

1 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli M. Banasia w sprawie udzielenia informacji na jakim etapie dochodzi do „skażenia” żywności substancjami szkodliwymi dla zdrowia ludzi w związku z publikacją raportu NIK pt. „Bezpieczeństwo Żywności”.

1 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Minsitra Rolnictwa i Rozowju Wsi H. Kowalczyka w sprawie możliwości tankowania paliwa na stacjach benzynowych do kanistrów przez rolników.

2 marca Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi zgłoszone przez pomorskich rolników ekologicznych i instytucje funkcjonujące w systemie rolnictwa ekologicznego w sprawie projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym.

3 marca Zarząd KRIR w związku z otrzymanym stanowiskiem Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie liczebności łosia, przekazał Przewodniczącej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego B. Hordejuk, że KRIR wielokrotnie występował o wyłączenie łosia spod moratorium ochrony oraz skrócenia okresu od szacowania szkody do wypłaty odszkodowania z tego tytułu.

3 marca Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska A. Moskwy w sprawie podjęcia działań umożlwiających wydłużenie okresu polowań na dzikie ptactwo, w tym gęsi.

3 marca Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska A. Moskwy w sprawie problemów związanych z szacowaniem szkód powodowanych przez zwierzęta łowne oraz prawnie chronione.

7 marca Zarząd KRIR na wniosek Śląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska A. Moskwy w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie liczebności populacji wilka w Polsce.

10 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie trudności z zakupem oleju napędowego przez rolników.

15 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że w dotychczas realizowanych perspektywach finansowych PO Ryby, akwakultura nie była dostatecznie wspierana finansowo.

18 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie podjęcia przez Rząd RP działań mających na celu ustabilizowanie cen nawozów i paliw poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań finansowych.

18 marca Zarząd KRIR w sprawie ewentualnych trudności związanych ze znakowaniem środków spożywczych i zakłóconych dostaw surowców z Ukrainy, zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o sporządzenie analizy sposobów zwiększenia produkcji żywności w Unii Europejskiej.

21 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie aneksowania umów dzierżaw na nieruchomości rolne i zmianę sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego.

23 marca Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wypłaty pomocy de minimis w rolnictwie z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany i umożliwienia wypłaty pomocy do limitu 20 000 euro, pomimo złożonego wniosku powyżej tej kwoty (z pomniejszeniem nadwyżki nad 20 tys. euro).

23 marca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie zwiększenia kwoty wsparcia w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych do 400 tys. zł oraz uruchomienia naboru ciągłego pomocy do wyczerpania środków.

23 marca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Dyrektor Generalnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa M. Gośniowskiej-Kola w sprawie organizacji spotkania w celu omówienia podziału gruntów obecnie dzierżawionych przez podmioty, które nie wyraziły zgody na wyłączenie 30% dzierżawionych gruntów stosownie do art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

23 marca Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi stanowisko Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę trudnej sytuacji w rolnictwie oraz wsparcie producentów rolnych.

23 marca Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie zabezpieczenia komponentów do produkcji pasz na rynku polskim.

23 marca Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie zwiększonego zapotrzebowania na żywność.

23 marca Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska A. Moskwy w sprawie przyspieszenie prac związanych z nowelizacją ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. 10H).

23 marca Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie problemów z wypłatą II raty pomocy na operację typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

23 marca Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka w sprawie zmiany wyliczenia produkcji obornika przez kurczęta brojlera w programie azotanowym.

23 marca Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie podjęcia działań mających na celu skrócenie czasu wypłaty odszkodowania dla gospodarstw dotkniętych ptasią grypą lub ASF.

23 marca Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie przedłużenia naboru wniosków o dopłaty do loch.

23 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Zastępcy Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa J. Malickiego w indywidualnej sprawie rolnika, któremu uniemożliwiono zakup nieruchomości rolnej.

24 marca Zarząd KRIR przekazał Prezydentowi RP A. Dudzie, Wicepremierowi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi, Komisarzowi UE ds. Rolnictwa J. Wojciechowskiemu pismo Copa-Cogeca z dnia 10 marca 2022 r. skierowane do Komisarza UE ds. Rolnictwa w sprawie środków łagodzących wpływ wojny w Ukrainie na unijny sektor rolny, wnioskując o jego poparcie oraz podjęcie działań na forum UE w celu opóźnienia wejścia w życie przepisów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „od pola do stołu”.

24 marca Zarząd KRIR na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o możliwość zmiany przepisów polegających na skróceniu czasu wypłaty świadczenia chorobowego z 30 dni do 7 dni ciągłego zwolnienia.

24 marca Zarząd KRIR wystąpił do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi R. Romanowskiego w sprawie zainteresowania rolników biopaliwami B100 i B20,  informując że rolnicy preferują kupno paliw, w których składzie brak jest biokomponentów, ponieważ uważane są za bardziej kaloryczne oraz nie powodują zapychania filtrów paliw. Warunkiem powszechniejszego stosowania biopaliw w rolnictwie może okazać się ich konkurencyjna cena względem konwencjonalnych paliw, a także szeroka kampania informacyjna.

24 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o umożliwienie rolnikom, którzy skorzystali z działań PROW 2014-2021: Restrukturyzacja małych gospodarstw oraz Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, zmianę profilu produkcji w gospodarstwach zajmujących się trzodą chlewną w okresie realizacji tych działań. Ponadto zawnioskowano, aby uznać drastyczny spadek cen za siłę wyższą w sprawie odstąpienia przez ARiMR od wymogów utrzymania inwestycji przez 5 lat dla beneficjentów PROW.

24 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie zwiększenia kwoty dotacji oraz przyznania dofinansowania do zakupu nawozów do powierzchni 300 ha w ramach prac nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

25 marca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o pilne podjęcie prac nad zmianami w funkcjonowaniu aplikacji suszowej.

28 marca Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi wnioski Rady Powiatowej w Kartuzach Pomorskiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. uelastycznienia terminu nawozów azotowych, zmiany systemu szacowania szkód spowodowanych przez suszę i zmiany w sprawie odliczeń od podatku rolnego fotowoltaiki.

28 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie umożliwienia rolnikom prowadzenia przydomowego chowu trzody chlewnej na użytek własny.

29 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie rolników, którzy uzyskali pomoc finansową na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” o wprowadzenie możliwości kontynuowania ubezpieczenia w KRUS i opłacania przez tych beneficjentów tzw. podwójnego KRUS zamiast obowiązującego ubezpieczenia w powszechnym systemie ZUS.

29 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie umożliwienia rolnikom sprzedaży nawozów azotowych z opóźnionym terminem płatności, określonym na koniec sierpnia bieżącego roku.

29 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Po przeanalizowaniu zaproponowanych zmian, zawnioskowano o zmniejszenie kar dla osób stosujących nawozy w nieprawidłowy sposób.

29 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka z wnioskiem o uruchomienie wsparcia finansowego dla rolników na wzór francuskiego pakietu pomocy uruchomionego, ad hoc dla gospodarstw szczególnie dotkniętych gwałtownym wzrostem cen energii podczas inwazji Rosji na Ukrainę.

29 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Z. Ziobro w indywidualnej sprawie egzekucji komorniczej gospodarstwa rolnika.

29 marca Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie uregulowania kwestii związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

29 marca Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o zawieszenie spłaty rat kredytów producentom trzody chlewnej, którzy prowadzą produkcję na obszarach objętych ograniczeniami III strefy.

29 marca Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi wnioski Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które dotyczyły m.in. pomocy poszkodowanym rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r., obowiązku przekazywania przez urzędy gmin informacji dotyczących powierzchni gospodarstw rolnych spółkom wodnym oraz wyegzekwowania składek na działalność spółek wodnych.

30 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu dokumentu pn. Krajowy Program Reform 2022/23, informując, że dokument nie porusza wyzwań stojących przed rolnictwem w kontekście wojny na Ukrainie, zmian klimatu oraz rosnących kosztów wytwarzania.

30 marca Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o podjęcie działań w sprawie obniżenia kosztów produkcji rolnej.

30 marca Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi stanowisko Pomorskiej Izby Rolniczej podjęte z udziałem przedstawicieli sektora bankowego, w sprawie narzędzi pomocowych dla sektora rolniczego.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych. Większość spotkań ze względów na nadal trwające obostrzenia epidemiczne odbyło się w formie wideokonferencji.

1 marca 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „WPR”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział dr Mirosław Drygas.

Podczas posiedzenia omówiono stan zaawansowania procesu składania i zatwierdzania Krajowych Planów Strategicznych WPR. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił stan zaawansowania oceny i zatwierdzenia przedłożonych planów WPR, wskazując wstępne trendy zaobserwowane w proponowanych planach oraz niektóre poglądy w odniesieniu do nich. Eksperci przedstawili kluczowe kryteria stosowane do oceny planów, kładąc nacisk na poziom przejrzystości całego procesu.

3 marca 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC, podczas którego dyskutowano na temat sytuacji na rynkach produktów rolno-spożywczych po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił najnowsze informacje o stanie dyskusji instytucjonalnej i dalszych krokach Copa-Cogeca. Eksperci przedstawili aktualną sytuację w poszczególnych krajach członkowskich. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił pismo Ukraińskiego Narodowego Forum Rolniczego (UNAF) w sprawie członkostwa w Copa i Cogeca. Zgodnie ze statutami Copa i Cogeca Ukraińskie Narodowe Forum Rolnicze (UNAF) może ubiegać się o status organizacji partnerskiej. Biorąc pod uwagę ewidentną pilność i silne poparcie naszych członków w tym względzie, Sekretariat proponuje pisemną procedurę między członkami Prezydiów Copa (decyzja jednomyślna) i Cogeca (decyzja kwalifikowaną większością głosów) w celu zatwierdzenia partnerstwa z derogacją dla składek na rok 2022.

4 marca 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w formie wideo konferencji odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe”, podczas którego eksperci przedstawili sytuację w poszczególnych krajach członkowskich, poruszyli kwestie handlu, cen, dostępu oraz stosowania nawozów, jak również temat Wspólnej Polityki Rolnej. Eksperci zwrócili szczególną uwagę na problematykę związaną z wojną w Ukrainie, która spowoduje ich zdaniem komplikacje w handlu jak również trudności w dostępie do pasz i olejów, szczególnie słonecznikowych, które w większości były produkowane na Ukrainie i eksportowane do Unii Europejskiej.

10 marca w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie POCC-CCC, podczas którego omówiono sytuację w handlu międzynarodowym i sytuację rynkową. Zebrani podkreślili, jak ważne jest, aby Komisja Europejska podjęła natychmiastowe działania w celu złagodzenia wpływu wojny na Ukrainie na sektor rolny w UE. Zwrócono uwagę na zachwianą sytuację cenową rynków rolnych oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla całej Unii Europejskiej.

17 marca 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „płatności bezpośrednie i zazielenianie”. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił stan zaawansowania prawa wtórnego WPR. W kontekście wojny na Ukrainie, Copa-Cogeca wysłała pismo do Komisarza UE ds. Rolnictwa J. Wojciechowskiego wnioskując o natychmiastowe i krótko-, średnio- i długoterminowe nadzwyczajne środki.

18 marca 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC, którego gościem był Kees Huizinga, holenderski rolnik gospodarujący na Ukrainie. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat działań pomocowych i koordynacji na szczeblu UE. Większość organizacji członkowskich Copa-Cogeca zaangażowała się już w pomoc humanitarną na Ukrainie, która zmaga się z rosyjską inwazją wojskową.

25 marca 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „promocja produktów rolnych”. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił i omówił przegląd unijnej polityki promocji produktów rolnych. Głównym celem Polityki Promocyjnej jest zapewnienie konkurencyjności wszystkich produktów rolnych UE. W związku z tym, kluczowe znaczenie ma dostosowanie polityki promocji na kolejny rok do tego celu. Polityka promocyjna ma szansę przyczynić się do dalszego zwiększenia zrównoważonego rozwoju żywności, nawet jeśli już uwzględnia wysokie standardy zrównoważonego rozwoju produktów rolnych UE w porównaniu z produktami pochodzącymi z krajów trzecich.

W omawianym okresie sprawozdawczym, Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 14 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com