23 lutego 2022 r. w Warszawie odbyło się XI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym udział wzięli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Halina Szymańska, Prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW – Ewa Stachura-Kruszewska, Dyrektor Biura Promocji i Organizacji Sprzedaży Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW' – Katarzyna Niegowska, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR – Jacek Malicki oraz Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego –  Marek Surmacz.

Podczas Posiedzenia Członkowie KRIR przyjęli stanowisko dotyczące wysokich cen środków do produkcji rolnej w szczególności nawozów oraz nadal trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwraca uwagę, iż pomimo wielokrotnych apeli i wniosków o pomoc, w związku z wysokimi cenami środków do produkcji rolnej w szczególności nawozów, producenci rolni nadal są w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu KRIR:

  • 1 lutego – spotkanie zgłaszających i użytków odmian roślin oleistych z członkami Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych organizowane przez COBORU, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 9 lutego – posiedzenie Zespołu ds. Biogospodarki Porozumienia Rolniczego, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
  • 14 lutego – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego w biurze KRIR, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 15 lutego – posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 16 lutego – Forum Rolnicze Powiatu Konińskiego, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 17 lutego – posiedzenie Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”, udział: Członek Zarządu R. Nowak;
  • 18 lutego – Forum Nasienne organizowane przez Polską Izbę Nasienną, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 18 lutego – posiedzenie Prezydium Porozumienia Rolniczego, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 21 lutego – spotkanie z Polsko-Izraelską Izbą Gospodarczą, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz.

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na których omawiane były następujące tematy:

4 lutego - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 625, druki sejmowe nr 1938 i 1973);

7 lutego - prezentacja wyników projektu pn. "Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych" (GROWID);

8 lutego - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (druki nr 1611 i 1977);

10 lutego - rozpatrzenie informacji na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;

22 lutego - informacja na temat zwalczania grypy ptaków i wirusa ASF;

22 lutego - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 1913);

22 lutego - informacja na temat działań na rzecz melioracji i retencji wody na obszarach wiejskich, w związku z występowaniem deszczy nawalnych i suszy, informacja na temat "lokalne partnerstwa wodne w województwie kujawsko-pomorskim - doświadczenia i rekomendacje".

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

2 lutego Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi wnioski Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które dotyczyły m.in. wydłużenia terminu stosowania nawozów naturalnych, wprowadzenia obowiązku dla podmiotów skupowych kukurydzy na mokro pomiaru wilgotności ziarna metoda mielenia i odparowywania.

2 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie trudności jakie uniemożliwiają rozwój gospodarstwa rolników dwuzawodowców.

3 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów T. Chróstnego w sprawie udzielenia informacji odnośnie działań jakie zostały podjęte przez UOKiK w celu zbadania rynku produkcji i dostaw nawozów mineralnych, a także w zakresie weryfikacji czy podwyżki cen wykraczają poza powody makroekonomiczne.

8 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka odnośnie naboru o pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedzib stada tego producenta utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem ASF w sprawie rozszerzenia wsparcia dla rolników, którzy sprzedają warchlaki w 12 tygodniu życia, a także rolników kupujących od nich, którzy tuczą je do 8-10 tygodni.

8 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Z. Ziobro w sprawie interpretacji przepisów art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie stosowania kodeksu postepowania administracyjnego w przypadku wydawania opinii w przypadku prowadzonej egzekucji gospodarstwa rolniczego przez komornika.

9 lutego Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie zmiany czcionki cyfry kontrolnej na kolczyku dla zwierząt gospodarskich.

9 lutego Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie zmiany przepisów dotyczących zagospodarowania tusz zwierząt prawnie chronionych, w sytuacji, gdy był wydany na nie odstrzał lub zwierzę uległo wypadkowi drogowemu lub zdarzeniu losowemu i konieczne było bezzwłocznego skrócenie cierpień zwierzęcia, w sposób umożliwiający racjonalnej wykorzystanie mięsa pochodzącego ze zwierząt prawnie chronionych.

9 lutego Zarząd KRIR na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia kwot pomocy z PROW 2014-2020 w ramach działań inwestycyjnych.

9 lutego Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska A. Moskwy w sprawie podjęcia działań, aby na istniejących rowach melioracyjnych można było dokonywać wycinki drzew bez potrzeby uzyskiwania pozwolenia na wycinkę.

9 lutego Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu zmianę przepisów wyłączających grunty rolne znajdujące się granicach miast z przepisów ograniczających obrót nieruchomościami rolnymi oraz o ich odpowiednią ochronę przed niewłaściwym wykorzystaniem.

9 lutego Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska A. Moskwy w sprawie interpretacji przepisów w zakresie wyliczania wysokości odszkodowań łowieckich w przypadku wystąpienia szkody całkowitej.

9 lutego Zarząd KRIR na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie uruchomienia na terenie województwa lubuskiego laboratorium wykonującego badania w kierunku wykrywania obecności wirusa ASF.

9 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie organizacji spotkania z przedstawicielami KRIR, Polskiego Związku Hodowców Koni oraz MRiRW odnośnie projektu ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wsparcia hodowców koni w nowej perspektywie finansowej WPR.

9 lutego Zarząd KRIR na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie ustalania wysokości czynszów dzierżawnych.

9 lutego Zarząd KRIR przekazał Wicepremierowi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczykowi wnioski Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Podlaskiej Izby Rolniczej oraz Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie pomocy dla producentów trzody chlewnej.

14 lutego Zarząd KRIR w związku z ogłoszonym stanem wyjątkowym na obszarze województwa lubelskiego i podlaskiego, zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o przekazaniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wiążących wytycznych, aby ewentualne zniszczenia upraw związane z zaistniałą sytuacją nie były interpretowane jako uchybienia ze strony rolników.

14 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie pogarszającej się sytuacji małych szkół podstawowych na terenach wiejskich.

14 lutego Zarząd KRIR zwrócił się o poparcie do Komisarza UE ds. Rolnictwa J. Wojciechowskiego w sprawie wniosku zgłoszonego przez Rząd RP do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie krajowych dopłat do nawozów.

14 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie wprowadzenia możliwości zastosowania nawożenia nawozami azotowymi od połowy lutego 2022 r. i wprowadzenie elastycznego terminu ich stosowania.

15 lutego Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie zwiększenia środków finansowych na restrukturyzację zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

15 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie wydania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa instrukcji, aby odstąpiła od wymogów utrzymania inwestycji przez 5 lat w przypadku rolników, którzy zaprzestali hodowli trzody chlewnej, podając przykład rolnika z województwa warmińsko-mazurskiego.

15 lutego Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie uruchomienia pomocy krajowej do upraw zniszczonych przez klęski żywiołowe oraz przywrócenia dopłat do krów mamek i bydła od 1 sztuki.

16 lutego Zarząd KRIR w związku z dramatycznym spadkiem cen i opłacalności produkcji trzody chlewnej rujnującym gospodarstwa nie tylko z uwagi na ASF a także sytuacją na granicy z Ukrainą, zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka wnioskiem o wnioskowanie do KE w sprawie uruchomienia zakupów mięsa wieprzowego lub wybranych wyrobów wieprzowych na rezerwy strategiczne przez Agencję Rezerw Strategicznych.

16 lutego Zarząd KRIR przekazał Dyrektor Generalnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa M. Gośniowskiej-Kola propozycje tematów do omówienia podczas posiedzenia Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym KOWR ds. gospodarowania gruntami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które dotyczyły m.in. zwiększenia ilości przetargów ograniczonych ofert pisemnych, rozdysponowania małych działek rolnych, dzierżawy nieruchomości rolnych w obrębach miast.

18 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie powołania Członków Rady Młodych Rolników przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Prezydium Rady, która działa przy KRIR.

25 lutego Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu programu zapobiegającego zanieczyszczeniu wód fosforem z nawożenia. Samorząd rolniczy wyraził niepokój nad pracami mającymi wprowadzić kolejne ograniczenia związane z nawożeniem na wzór programu azotanowego.

25 lutego Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka w sprawie umocowania prawnego działalności rolniczej na terenach wiejskich w związku z narastającymi konfliktami pomiędzy nowymi mieszkańcami terenów wiejskich a rolnikami.

25 lutego Zarząd KRIR przekazał uwago do projektu „Metodyki przeglądu i aktualizacji Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczania wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu”, w których zaznaczono, że oczekiwany kierunek zmian w programie azotanowym powinien uwzględnić elastyczny termin stosowania nawozów azotowych mineralnych i naturalnych.

25 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o zabezpieczenie paliwa dla gospodarstw rolnych w związku z trudną sytuacją na rynku paliw. 

25 lutego Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka o wprowadzenie płatności do mieszkanek roślin miododajnych z roślinami uprawianymi w plonie głównym.

28 lutego Zarząd KRIR na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska A. Moskwy w sprawie wprowadzenia przepisów, które ułatwią utylizację odpadów pochodzących z działalności rolniczej – folii, sznurków, siatek, agrowłókniny, opon.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych. Większość spotkań ze względów na nadal trwające obostrzenia epidemiczne odbyło się w formie wideokonferencji.

                4 lutego w sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „WPR”, podczas którego przedstawiono aktualne informacje nad reformą WPR w zakresie prawa wtórnego. Omówiono również plany strategiczne państw członkowskich, skupiające się na opracowanych ekoprogramach i dobrowolnym wsparciu związanym z produkcją.

7 lutego 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w formie wideo konferencji odbyło się posiedzenie grupy roboczej „mleko”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Wiceprezes KRIR M. Borowski. Tematami poruszonymi podczas posiedzenia były kwestie dotyczące aktualnej sytuacji rynkowej. Eksperci z poszczególnych krajów członkowskich wypowiedzieli się na temat cen mleka i produktów mlecznych. Zwrócono uwagę na rosnące koszty szczególnie w przypadku energii, pasz jak również nawozów, gdzie koszty produkcji wzrosły tak znacząco, że trudno jest utrzymać płynność finansową w gospodarstwach i jednocześnie sprostać nie tylko potrzebom rynkowym, ale również coraz większym wymaganiom stawianym wobec producentów mleka. W kwestiach handlu Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów z informacjami dotyczącymi przeglądu polityki handlowej, gdzie zwrócono uwagę na otwartą, zrównoważoną i asertywną politykę handlową. Przedstawiono również aktualny stan negocjacji handlowych prowadzonych przez Komisję Europejską.

9 lutego 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli w formie wideo-konferencji odbyło się posiedzenie CCC, podczas którego przestawiono prezentację Anny Purkhauser, konsultantki w SpaceTec Partners i Thomasa Tanghe, Partner w SpaceTec Partners na temat badań nad sztuczną inteligencją dla MŚP. Badanie to zostało przeprowadzone przez SpaceTec Partners i opublikowane przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny rzuca światło na możliwości i wyzwania związane z przyjęciem sztucznej inteligencji przez europejskie MŚP dzięki dogłębnej analizie sektorowej i państw członkowskich UE. W prezentacji przedstawiono propozycje, możliwości i są skuteczne działania, które mogą zwiększyć absorpcję sztucznej inteligencji przez MŚP. Następnie przedstawiona została prezentacja pana Vito Martielli, starszego analityka zbóż i nasion oleistych w Rabobank na temat badania nasion i zbóż. W prezentacji zaznaczono, że spółdzielnie są kluczowymi aktorami strategicznymi w konkurencyjnym europejskim krajobrazie zbóż i nasion oleistych (G&O) i od kilkudziesięciu lat rozwijają swoją rolę. Niniejsze badanie analizuje wyzwania, które będą miały wpływ na spółdzielnie G&O, a także możliwości, które czekają europejskie spółdzielnie w ciągu następnej dekady. Sekretariat Copa-Cogeca przekazał informacje na temat stanu prac nad dyrektywą w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Proponowana dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej korporacyjnego zrównoważonego rozwoju (CSRD) stwarza pewne szczególne zagrożenia dla spółdzielni rolniczych, w tym szerszy zakres sprawozdawczości obejmujący MŚP uznawane za „wysokie ryzyko”.

10 lutego 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił i omówił tematy, które będą przedmiotem obrad zbilżających się Prezydiów Copa-Cogeca, które odbędą się w dniach 24 i 25 luty 2022 r.

11 lutego w Sekretariacie Copa-Cogeca w formie wideo-konferencji odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rozwój obszarów wiejskich”, podczas którego przedstawiono informacje o stanie prac nad WPR, w szczególności o przyjęciu prawa wtórnego. W Dzienniku Urzędowym z 22 grudnia opublikowano Akt Wykonawczy w sprawie treści Planów Strategicznych WPR i elektronicznego systemu bezpiecznej wymiany informacji oraz Akt Wykonawczy w sprawie obliczania wspólnych wskaźników produktu i rezultatu. Przeprowadzano dyskusję z przedstawicielem DG AGRI na temat długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich, w tym paktu na rzecz obszarów wiejskich z Alexandre Martin, urzędnikiem ds. polityki w DG AGRI, Dział D.1 – Obszary i sieci wiejskie, który poinformował, że od grudnia 2021 r. do czerwca 2022 r. zainteresowane strony i podmioty wiejskie mogą dołączyć do społeczności paktu obszarów wiejskich i dzielić się refleksjami i pomysłami na jego wdrażanie i rozwój. W czerwcu 2022 r. konferencja wysokiego szczebla Paktu dla Obszarów Wiejskich będzie okazją do zebrania wszystkich uwag i określenia działań, które należy podjąć.

14 lutego w Sekretariacie Copa-Cogeca w formie wideo konferencji odbyło się nieformalne spotkanie grupy roboczej „warzywa i owoce”, podczas którego omówiono krajowe strategie dotyczące owoców i warzyw oraz działań kwalifikujących się do środków rolno-klimatycznych.

24 i 25 lutego 2022 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniu wziął udział Członek Zarządu KRIR R. Nowak. Gościem posiedzenia była Minister Rolnictwa Francji Julien Denormandie, z którą przedyskutowano temat obszarów o kluczowym priorytecie wpisanym w program półrocznej francuskiej prezydencji. Podczas posiedzenia dyskutowano również z przedstawicielem DG ENVI na temat wkładu unijnych rolników, właścicieli lasów i spółdzielni w osiąganie europejskich celów w obszarze bioróżnorodności oraz na temat kluczowych kwestii zwracając szczególną uwagę na duże zwierzęta drapieżne, strategię na rzecz bioróżnorodność i strategię na rzecz zdrowia gleby, przywracanie zasobów przyrodniczych. Polska delegacja przedstawiła priorytety odnośnie rosnących kosztów produkcji zabiegała o wsparcie Copa-Cogeca dla możliwości uruchomienia dopłat do zakupu nawozów w związku z wnioskiem złożonym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie dopłat z budżetu krajowego do nawozów.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 18 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com