Miesiąc sierpień czas żniw i zbioru całorocznego trudu – plonu naznaczony został dla samorządu rolniczego  żałobą z powodu śmierci wieloletniego Członka Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – ŚP.  Jana Heichela, który zmarł 14 sierpnia 2020 r. Jego zaangażowanie w sprawy rolnictwa i ogromna wiedza stanowiły nieocenione wsparcie dla nas wszystkich. Będzie nam brakowało jego wiedzy, rozsądku i spokoju, ale przede wszystkim dobroci i życzliwości. Cześć jego pamięci.

W dniu 7 sierpnia 2020 r. w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu KRIR z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysławem Dacą. Tematem rozmów była bieżąca sytuacja gospodarowania wodą, a szczególnie przeciwdziałanie skutkom suszy, przy pomocy retencji korytowej. Już w lutym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęło decyzję, aby zamknąć wszelkiego rodzaju urządzenia piętrzące na rzekach – oczywiście, biorąc przy tym pod uwagę aktualne warunki hydro-meteorologiczne. W związku z realizacją programu retencji korytowej, każdy Zarząd Zlewni (a jest ich w Polsce 50), wskazał na swoim obszarze te cieki wodne, które mają największe znaczenie dla produkcji rolnej. Następnie, wśród nich wytypowano do zrobienia – wyremontowania lub wybudowania - 627 urządzeń wodnych, takich jak jazy czy zastawki. Dzięki temu retencja ma się zwiększyć o ok. 32 mln m3 wody. Program ma być zrealizowany w ciągu trzech najbliższych lat. Budżet to 157 mln zł, z czego ok. 60 mln zł będzie wydanych już w tym roku.

GW Wody Polskie są administratorem niemal wszystkich wód powierzchniowych śródlądowych w kraju. Jednak poza tym obszarem, którym PGW WP zarządza, są też niezagospodarowane cieki, rowy melioracyjne, czy np. drenaże. Znajdują się one na obszarach prywatnych – m.in. rolników indywidualnych lub spółek wodnych. I tu pojawia się problem – z ich odpowiednim zagospodarowaniem oraz utrzymaniem. Dlatego powstał pomysł stworzenia pilotażowego programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych i tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody koordynowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem Lokalnych Partnerstw dw. Wody jest więc stworzenie odpowiednich warunków i pola do współpracy pomiędzy podmiotami, które mają wpływ na gospodarkę wodną na tych terenach. Spotkania mają przynieść nie tylko diagnozę aktualnej sytuacji, ale też rozwiązania korzystne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla rolników czy innych mieszkańców.

Prezes PGW WP Przemysław Daca zachęca do odwiedzania strony internetowej Wód Polskich, aby na bieżąco śledzić sytuację hydrologiczną w kraju, zapoznać się z informacjami na temat zgód wodnoprawnych i małej retencji.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

  • 11 sierpnia – spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zmiany ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 27 sierpnia – spotkanie z Dyrektorem Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego A. Łączyńskim, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 27 sierpnia – posiedzenie Komisji Organizacji i Gospodarki Finansowej Kasy Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

3 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o interwencję w sprawie kontraktów na biopaliwo i skup zapleśniałego rzepaku na biopaliwo.

3 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o opracowanie i szerokie udostepnienie informacji o możliwościach stosowania innych środków ochrony roślin, które mogą zastąpić znane rolnikom a obecnie wycofane z użycia substancje czynne.

4 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zbadanie czy nie nastąpiła zmowa cenowa zakładów skupujących ogórki.

4 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o przekazanie informacji czy resort rolnictwa planuje na 2021 rok dopłaty do powierzchni uprawy buraków cukrowych oraz pozostałe, przysługujące w 2020 r. dopłaty uzupełniające oraz kiedy planuje nabory jakich działań w ramach PROW 2014-2020.

4 sierpnia Zarząd KRIR popierając stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę przepisów i wprowadzenie zasady dziennego naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika.

4 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o uregulowanie sytuacji osób ubezpieczonych w KRUS w rozwiązaniach tarczy antykryzysowej, które były na zasiłku chorobowym, a nie zostały ocenione przez komisje, które zostały odwołane z powodu epidemii COVID-19.

4 sierpnia Zarząd KRIR popierając stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wprowadzenie obowiązku umieszczania na fakturze VAT będącej dowodem zakupu środków ochrony roślin numeru partii oraz daty produkcji środków ochrony roślin.

4 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska M. Wosia w sprawie wprowadzenia odszkodowań za szkody powodowane przez ptaki chronione.

5 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Klimatu M. Kurtyki o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian do przepisów dotyczących  Programu Priorytetowego „Moja Woda”, aby z programu tego mogli skorzystać również rolnicy.

6 sierpnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Samorząd rolniczy zaznaczył, że hodowcy trzody chlewnej nadal oczekują wsparcia w formie ciągłego naboru na finansowanie działań podnoszących poziom bioasekuracji. Ponadto rolnicy, którzy zostali zobligowani do likwidacji świń utrzymywanych na wybiegach powinni otrzymać rekompensaty.

7 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka o możliwość wprowadzenia badań wszystkich ciągników rolniczych, również o dużych gabarytach powyżej 3,5 tony, na podstawowych stacjach kontroli pojazdów.

7 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Wojewody Podkarpackiej  E. Lenart w sprawie udzielenia pomocy finansowej osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych, które w czerwcu 2020 r. wystąpiły na Podkarpaciu.

11 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o skierowanie wniosku od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zbadania czy nie doszło do zmowy cenowej przez zakłady skupujące wiśnie.

11 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Komisarza UE ds. Rolnictwa J. Wojciechowskiego w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przepisów prawa unijnego aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odbywało się poprzez liczenie start w produkcji roślinnej i zwierzęcej oddzielnie.

11 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Zarządu Pfeifer & Langen Polska S.A. w sprawie stosowanej praktyki obowiązku zakupu z góry określonej przez Pfeifer & Langen jednostek nasion na 1 ha zakontraktowanych buraków oraz proponowanej ceny za buraki cukrowe w umowach kontraktacyjnych, która jest niekorzystna dla rolników.

21 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego  o zmianę ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w zakresie katalogu ryzyka dla których stosowane są dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, poprzez dodanie w art. 3 ust. 2 długotrwałych intensywnych opadów deszczu, które powodują wymoknięcie roślin poprzez ich zagnicie i obumarcie.

21 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego i Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych K. Michałkiewicza w sprawie braku refundacji składek KRUS za IV kwartał dla niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników.

21 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Klimatu M. Kurtyki o wprowadzenie zmian do obecnego programu Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz opracowanie kolejnego systemu wsparcia od 2021 r. bardziej przyjaznego dla rolników, z powodu złego funkcjonowania obecnego odbioru, braku firm zainteresowanych odbiorem i koniecznością dopłacenia znacznych środków przez gminy.

21 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o opracowanie regulacji prawnych dotyczących pojęcia działalności agroturystycznej dla „prawdziwych rolników”.

21 sierpnia Zarząd KRIR popierając wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej M. Gróbarczyka w sprawie zmiany przepisów w zakresie przekazywania informacji o zmianie właściciela gruntu dla spółek wodnych.

21 sierpnia Zarząd KRIR popierając wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa T. Nowakowskiego o przyspieszenie czasu rozpatrywania przez ARiMR wniosków inwestycyjnych w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze D.

21 sierpnia Zarząd KRIR popierając wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o podjęcie działań mających na celu obniżenie stóp procentowych dotyczących kredytów zaciąganych przez rolników na zasadach preferencyjnych.

21 sierpnia Zarząd KRIR popierając wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej M. Gróbarczyka w sprawie zwiększenia bezpłatnego limitu zużycia wody w rolnictwie.

24 sierpnia Zarząd KRIR pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych Samorząd rolniczy pozytywnie przyjął postulowane przez izby rolnicze przywrócenie 8% stawki VAT na nasienie zwierząt hodowlanych.

24 sierpnia Zarząd KRIR przekazał Dyrektorowi Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej MRiRW stanowisko samorządu rolniczego w sprawie wprowadzenia obowiązku podania w oznakowaniu żywności informacji o miejscu pochodzenia mleka, oraz mleka i mięsa jako składnika środków spożywczych. Samorząd rolniczy uważa za słuszne wprowadzenie takiego obowiązku, co pomoże zwiększyć identyfikowalności w łańcuchu dostaw i stworzy bardziej stabilne relacje między dostawcami mięsa i mleka a przetwórcami.

26 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa T. Nowakowskiego w sprawie naboru wniosków skierowanych do producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a których wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tych niekorzystnych zjawisk i nadal nie zostały rozpatrzone - o udzielenie bardziej szczegółowych informacji na temat z powodu braku wypłat.

31 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę zasad przyznawania płatności w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ten sposób, aby gospodarstwa mogły być przejmowane w trakcie trwania programu przez następcę, np. po osiągnieciu wieku emerytalnego lub choroby rolnika oraz skrócenie trwania programu do 2-3 lat.

31 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Klimatu M. Kurtyki o zmianę przepisów dotyczących szacowania strat spowodowanych przez dzikie zwierzęta. Rolnicy, których gospodarstwa położone są na styku dwóch lub więcej obwodów łowieckich powinny mieć możliwość zgłaszania szkody do tego obwodu łowieckiego, w którym położona jest największa część gospodarstwa i szacowania szkód przez właściwe koło łowieckie.

W miesiącu sierpniu Sekretariat Copa-Cogeca jest zamknięty – przerwa wakacyjna, dlatego w tym miesiącu nie odbywały się żadne spotkania grup roboczych.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 15 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com