Dla rolników lipiec jest miesiącem żniw i ukoronowaniem ich całorocznej ciężkiej pracy. Pomimo wczesnowiosennej suszy, przyszły deszcze i plony według najnowszych prognoz dla Polski kształtują się lepiej niż rok temu i powyżej średniej. Obfite opady w czerwcu i lipcu poprawiły wilgotność gleby i warunki upraw w większości kraju (z wyjątkiem północnego zachodu). Wilgotność gleby dla upraw jarych była ogólnie korzystna i nastąpiła regeneracja po suchym początku sezonu. Jednakże lokalne nawalne opady deszczu i gradu pozostawiły wielu rolników w trudnej sytuacji. Miesiące letnie to trudny okres dla producentów trzody chlewnej, ponieważ ryzyko transmisji asf do chlewni zacznie wzrasta. Dlatego ważne jest utrzymanie wsparcia w formie refundacji części kosztów bioasekuracji oraz wyrównania dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych asf, o które samorząd rolniczy kolejny raz wnioskował. W tym okresie odbyło się też wiele walnych zgromadzeń wojewódzkich izb rolniczych podsumowujących działalność w 2019 r.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 1 lipca – spotkanie w sprawie wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w nowej perspektywie finansowej organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 2 lipca – spotkanie z przedstawicielami ARiMR w celu przedstawienia i omówienia propozycji uproszczenia procedur związanych z wykorzystaniem środków przez rolników w ramach prowadzonych naborów oraz ich rozliczania, udział: Członek Zarządu KRIR R. Czaicki;
 • 6 lipca – Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 7 lipca – Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej;
 • 7 lipca – XV posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 8 lipca - konferencja „Etyka w łańcuchu żywnościowym – od producenta do konsumenta”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 9 lipca – Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, udział: Członek Zarządu KRIR J. Nawrocka;
 • 9 lipca – spotkanie z Attaché ds. Rolnictwa Jonn Slette z Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 14 lipca – spotkanie online dotyczące wsparcia wymiany wiedzy i innowacji w systemie AKIS, udział: Członek Zarządu KRIR R. Nowak i R. Czaicki;
 • 14 lipca – Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 15 lipca – spotkanie z organizacjami członkami Copa w sprawie uzgodnienia stanowisko dotyczącego Zielonego Ładu;
 • 13 lipca – Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 18 lipca – spotkanie z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 29 lipca – spotkanie z Pełnomocnikiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. ochrony zwierząt, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

1 lipca Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie podpisu ePUAP przy szacowaniu start spowodowanych suszą w aplikacji internetowej i umożliwienie korzystania z już istniejących kont istniejących w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

1 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska M. Wosia w sprawie podjęcia działań mających na celu uproszczenie procedur wydawania pozwoleń na niszczenie i rozbiórkę tam budowanych przez bobry, jak również ograniczenie populacji bobrów.

3 lipca Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Środowiska M. Wosia w sprawie podjęcia działań mających na celu finansowanie przez Skarb Państwa kosztów usunięcia padłych dzikich zwierząt.

3 lipca Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Środowiska M. Wosia w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych w zakresie zwrotu kosztów sprzętu przy szacowaniu szkody całkowitej.

9 lipca Zarząd KRIR zgłosił uwagi samorządu rolniczego do poselskiego projektu ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Zgłoszono szereg szczegółowych uwag do poszczególnych propozycji zmian przepisów  ponadto zawnioskowano o możliwość szerszego używania wód powierzchniowych w celu ograniczania skutków suszy.

10 lipca Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę przepisów dotyczących realizacji 5-letnich zobowiązań podejmowanych przy realizacji programów pomocowych: płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna i płatność ekologiczna oraz inne działania PROW, w takim kierunku, aby skrócona została długość realizacji zobowiązania z 5-letnich na okresy krótsze, np. 3-letnie, w sytuacjach nadzwyczajnych niezależnych od rolnika.

13 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o umożliwienie skorzystania z pomocy na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych asf, rolnikom, którzy znajdują się w strefach z ograniczeniami i sprzedawali trzodę do końca 2019 r.

17 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o włączenie izb rolniczych w tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

17 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska M. Wosia w sprawie zorganizowania z przedstawicielami Zarządu KRIR spotkania, którego tematem byłyby: wzrost liczebności zwierząt chronionych i łownych, nowelizacja ustawy Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie zwierząt, problem asf w populacji dzików, a także szkody łowieckie.

21 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego o włączenie spraw związanych ze szkodami łowieckimi, prawem wodnym, dyrektywą azotanową, działalnością Wód Polskich, spółek wodnych, rybactwa śródlądowego, strategicznych spółek rolnych, holdingu spożywczego do zadań i nadzoru ich wykonania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z przygotowaniem na jesień rekonstrukcji Rządu.

22 lipca Zarząd KRIR na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o przygotowywanie przez IUNiG – PIB w Puławach bardziej szczegółowych map obrazujących występowanie suszy rolniczej.

22 lipca Zarząd KRIR przekazał szczegółowe uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2019-2020. Zdaniem samorządu rolniczego, zaproponowana w projekcie pomoc w formie ryczałtu jest krzywdząca dla producentów rolnych, gdyż wprowadza niesprawiedliwe zasady wsparcia. Pomoc powinna być naliczana do 1 sztuki zwierzęcia lub metra kw. (w przypadku roślin ozdobnych) po podziale koperty finansowej przez ilość zwierząt (i metrów kw. tuneli i szklarni) wynikających ze złożonych wniosków. Do pomocy powinni być również włączeni producenci trzody chlewnej w cyklu otwartym lub półotwartym, którzy prowadzą produkcję na bazie zakupu polskich prosiąt i odchowu ich do tucznika. Zaproponowano też stawki pomocy.

27 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na IV posiedzeniu KRIR VI kadencji, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o umożliwienie rolnikom ubiegającym się o dofinasowanie na wykonanie studni głębinowej rozpatrzenia ich wniosku przez ARiMR bez konieczności dołączania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych do wniosku o pomoc, które dołączana byłaby do wniosku o płatność.

27 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na IV posiedzeniu KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka o spotkanie w celu omówienia problemu likwidacji przejazdów kolejowych na drogach niepublicznych, które używane są przez rolników jako dojazdy do pól.

27 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na IV posiedzeniu KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o podjęcie działań legislacyjnych w zakresie unormowania działania spółek wodnych w zakresie nadzoru i poboru składek.

27 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na IV posiedzeniu KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie przyspieszenia działań dotyczących znoszenia strefy niebieskie przez Komisję Europejską.

27 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na IV posiedzeniu KRIR VI kadencji zwrócił się do Prezesa Wód Polskich P. Dacy w sprawie zorganizowania spotkania z Zarządem KRIR w celu omówienia bieżących spraw dotyczących gospodarki wodnej.

27 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na IV posiedzeniu KRIR VI kadencji, zwrócił się do Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie zmiany zasad przyznawania pomocy finansowej na operację typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie możliwości pokrycia strat, jeżeli wystąpiły tylko w środkach trwałych gospodarstwa rolnego.

27 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie wsparcia producentów trzody chlewnej w Polsce poprzez ponowne uruchomienie naborów na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego na bioasekurację oraz na pomoc na wyrównanie dochodów producentów trzody z terenów objętych asf.

27 lipca Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka o wprowadzenie zmian legislacyjnych w zakresie obowiązku dla dealerów sprzętu rolniczego załączania katalogu części zamiennych i opisu kodów błędów wyświetlanych przez komputery maszyn rolniczych.  

27 lipca Zarząd KRIR na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Środowiska M. Wosia o możliwość wprowadzenia całorocznych polowań zbiorowych na dziki na obszarach objętych asf.

27 lipca Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem w sprawie zmiany przepisów ustawy o ochronie zwierząt poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących obowiązku czipowania psów.

27 lipca Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o podjęcie działań mających na celu umożliwienie hodowcom drobiu wolnowybiegowego otrzymania dofinansowania w ramach nowego PROW.

27 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę przepisów regulujących terminy na dokonywanie przez posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych zgłoszeń zwierzęcych i spisów świń, w taki sposób, aby hodowcy trzody chlewnej  mieli czas 2 dni roboczych na zgłoszenie każdej zmiany liczebności stada do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

27 lipca Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa G. Pięty o nałożenie obowiązku informowania wojewódzkich izb rolniczych o każdym przypadku organizowania przetargów na dzierżawę lub sprzedaż ziemi o powierzchni powyżej 0,5 ha z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w województwach o rozdrobionych gospodarstwach.

27 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski wypracowane przez III Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. zmniejszenia częstotliwości badań krwi podczas kontroli weterynaryjnych bydła w powiatach uznanych za wolne od wirusa białaczki, wcześniejszego odstrzału jeleniowatych ze względu na szkody łowieckie, zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie odszkodowań dla rolników za straty w uprawach spowodowane przez ptaki chronione.

27 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na IV posiedzeniu KRIR VI kadencji, zwrócił się do Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie wprowadzenia przepisów, które umożliwią zaliczenie roślin miododajnych uprawianych w plonie głównym jako obszar kwalifikowany do zazielenienia.

27 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na IV posiedzeniu KRIR VI kadencji, zwrócił się do Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie wprowadzenia moratorium na atestację opryskiwaczy.

27 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego z wnioskiem o zmianę obowiązujących przepisów i wprowadzenie konieczności uzyskania opinii wojewódzkiej izby rolniczej dotyczącej przekształcenia i wykorzystania ziemi rolnej klas I-III, położonych poza obrębami ewidencyjnymi miast, na cele nierolnicze oraz ścisły nadzór nad przekształcaniem i wykorzystaniem na cele nierolnicze ziemi rolnej klasy IV.

27 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na IV posiedzeniu KRIR VI kadencji, zwrócił się do Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gryzoni.

27 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na IV posiedzeniu KRIR VI kadencji, zwrócił się do Komisarz Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności w Komisji Europejskiej S. Kyriakides w sprawie wzmocnienia kontroli na granicach UE dostaw rzepaku i zbóż sprowadzonych z państw trzecich w zakresie pozostałości pestycydów, których substancje czynne zabronione są do stosowania na terenie UE.

 29 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie punktowania wniosków  dotyczących inwestycji objętych poddziałaniem 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie.

29 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie wykluczenia koniowatych z uboju z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi w przypadku utraty paszportu, wydania paszportu zastępczego lub opóźnienia rejestracji.

29 lipca Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego w sprawie uregulowania definicji gospodarstwa rolnego w zakresie działalności gospodarczej.

31 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie rolników, którzy zostali poddanni kwarantannie i izolacji, a co za tym idzie brakiem możliwości zbioru i sprzedaży truskawek oraz utratą dochodów z tego tytułu i udzielenia pomocy finansowej pokrywającej przynajmniej część strat.

31 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół. Zaproponowano rozszerzenie katalogu produktów w grupie „mleko” o mleka smakowe, natomiast w grupie „owoce i warzywa” o borówkę amerykańską i malinę.

31 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie konieczności podjęcia interwencji dotyczącej niskich cen skupu owoców miękkich w kierunku czy nie nastąpiła zmowa cenowa podmiotów skupujących.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

2 lipca w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie POCC, podczas którego przyjęto projekty stanowisk Copa-Cogeca w sprawie: ściślejszej współpracy z organizacjami rolniczymi z krajów europejskich spoza UE i sprawie stosowania systemów oznaczania wartości odżywczych z przodu opakowania

3 lipca Zarząd KRIR przesłał do izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Litewskiej Izby Rolniczej stanowisko w sprawie ogłoszonych przez Komisję Europejską dokumentów dotyczących miejsca przyszłej WPR w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu (European Green DEAL).

6 lipca odbyło się posiedzenie grupy zadaniowej ds. zaangażowania europejskich organizacji rolniczych spoza UE w prace Komitetów Copa-Cogeca. Sekretarz Generalny Pekka Pesonen przedstawił tło inicjatywy utworzenia grupy zadaniowej ds. zaangażowania pozaunijnych europejskich organizacji rolniczych w prace Komitetów Copa-Cogeca.

9 lipca w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie POCC, którego gościem był Jürgen Weis, szef wydziału Żywność i Rolnictwo  w stałym przedstawicielstwie Niemiec na temat działań na rzecz rolnictwa w trakcie Prezydencji Niemiec w Radzie UE. Strona niemiecka przestawiła swoją wizję działań związanych ze strategią Od pola do stołu oraz nowym budżetem WPR. Niemcy opowiadają się za przedłużeniem okresu przejściowego do 2 lat, co byłoby wg nich bardziej sprawiedliwe. Zadeklarowali się, że podejmą intensywne działania na rzecz europejskiego rolnictwa, w celu zapewnienia opłacalności produkcji, hodowli. Będą także zabiegali o zwiększenie funduszu pomocowego.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 19 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com