22 czerwca 2020 r. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie doszło do podpisania umowy programowej pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Andrzejem Dudą a Krajową Radą Izb Rolniczych. Prezes Wiktor Szmulewicz zadeklarował  gotowość do współpracy z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Andrzejem Dudą na rzecz wsparcia polskich rolników i rozwoju polskiej wsi.

30 czerwca 2020 r. w Parzniewie odbyło się IV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. Gośćmi Posiedzenia był Prezydent RP Pan Andrzej Duda, Szef Kancelarii Prezydenta RP Pani Halina Szymańska, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pan Paweł Mucha, Doradca Prezydenta RP Pani dr Barbara Fedyszak-Radziejowska wraz z Dyrektorami i pracownikami Kancelarii  Prezydenta RP oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski.

W swoim wystąpieniu Prezydent podkreślił, że rolnictwo stanowi o bezpieczeństwie żywnościowym Polski. Było to szczególnie widoczne na początku pandemii koronawirusa. Zauważył również, że rolnictwo to taka dziedzina gospodarki, która jest szczególnie zależna od natury i podatna na straty wywołane klęskami żywiołowymi. Dlatego, jak podkreślał, państwo musi sprawować opiekę nad krajowym rolnictwem i rolnikami.

Prezydent Andrzej Duda stwierdził także, że polityka państwa powinna być prowadzona tak, by była wszechstronna opieka ze strony państwa polegająca na tym, że jeśli zdarzy się jakaś klęska żywiołowa, to państwo na pewno zareaguje. 

Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2019 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2019 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR wyrazili w zdecydowanej większości poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR.

Ponadto, Członkowie KRIR przyjęli stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie. W związku z trudnościami, jakie stoją przed polskimi rolnikami w obecnym czasie naznaczonym epidemią COVID 19, skutkami wieloletniej suszy i rozchwianiem rynków rolnych Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawiła najważniejsze problemy do rozwiązania w rolnictwie.

Zdaniem KRIR konieczne jest m.in. podjęcie działań, które doprowadzą do oddłużenia gospodarstw zanim dojdzie do ich upadku. Jednym z podstawowych problemów jest brak koordynacji pomiędzy bankami a instytucjami wydającymi zaświadczenia niezbędne do uzyskania pomocy kredytowej. Powinny zacząć istnieć kredyty konsolidacyjne udzielane przez BGK.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR odbywały się w formie telekonferencji:

  • 5 czerwca – robocze spotkanie w formie wideokonferencji w sprawie podjęcia zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, udział: Zarząd KRIR;
  • 16 czerwca – Posiedzenie Prezydium Porozumienia Rolniczego, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 16 czerwca – webinarium „Obrót gruntami rolnymi na Ukrainie”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 18 czerwca – prezentacja raportu „Polska wiec 2020. Raport o stanie wsi”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 19 czerwca – III Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz, Członek Zarządu KRIR J. Nawrocka;
  • 29 czerwca – III Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej, udział: Wiceprezes M. Borowski;

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

2 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zmianę przepisów, aby terminem składania wniosków w wariancie 2.3 Dobrostan krów mamek był 15 czerwca, a termin złożenia planu poprawy dobrostanu przedłożyć do 10 lipca.

3 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Głównego Inspektora Weterynarii B. Konopki z wnioskiem o przekazanie informacji na temat podsumowania wykonanego odstrzału sanitarnego wraz ilością odstrzelonych dzików i kwotami wypłaconych ryczałtów z podziałem na województwa i strefy.

9 czerwca podczas posiedzenia Zarządu KRIR przyjęto stanowisko w sprawie ogłoszonych przez Komisję Europejską dokumentów dotyczących miejsca przyszłej WPR w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu (European Green DEAL), które skierowano do Prezydenta RP A. Dudy, Premiera RP M. Morawieckiego, Marszałków Sejmu i Senatu, Przewodniczących klubów parlamentarnych, Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich J. Wojciechowskiego i Copa-Cogeca. Komisja Europejska przyjęła „Europejski Zielony Ład” – plan zbudowania zrównoważonej gospodarki UE poprzez dostrzeżenie w wyzwaniach związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym możliwości we wszystkich obszarach polityki – w tym rolnictwa. W opinii samorządu rolniczego jest on zagrożeniem dla polskiego rolnictwa. Zarząd KRIR nie zgadza się z przedstawionym strategiami, których cele środowiskowe nie są przedstawione w sposób spójny z danymi liczbowymi i uważa, że wszystkie te cele powinny być wprowadzone w sposób dobrowolny z zabezpieczeń środków w II filarze przyszłej WPR.

9 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów Z. Makowskiego o interpretację w sprawie podatku VAT tzn. obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez rolnika.

16 czerwca Zarząd KRIR popierając wniosek Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego  o wprowadzenie zmian legislacyjnych umożliwiających ubieganie się o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” bez konieczności podlegania ubezpieczeniu w ZUS po otrzymaniu pomocy.

16 czerwca Zarząd KRIR popierając wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego  o wprowadzenie uregulowań wewnętrznych składek KRUS, które umożliwią w szczególnych sytuacjach opóźnienie wpłaty składek przez rolnika, bez ponoszenia konsekwencji.

16 czerwca Zarząd KRIR popierając wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę zapisu art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt dotyczącego odbioru interwencyjnego zwierząt ich właścicielom przez organizacje społeczne i poinformowanie o tym fakcie wojewódzką izbę rolniczą.

16 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego  o przeanalizowanie postulatów dotyczących działań mających na celu wsparcie sektora wieprzowiny, które dotyczyły m.in. dopłat do prywatnego przechowywania mięsa wieprzowego, skupu interwencyjnego i przekazania niewykorzystanych środków z PROW 2014-2020 na uruchomienie w trybie ciągłym programów dla producentów trzody chlewnej.

16 czerwca Zarząd KRIR popierając wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Klimatu M. Kurtyki o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii poprzez umożliwienie producentom rolnym wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji, o łącznej mocy nie większej niż 50 kW, rozliczania w stosunku ilościowym 1 do 0,9.

16 czerwca Zarząd KRIR popierając wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o umożliwienie uzyskania wsparcia z operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020 na operację dotyczącą konwencjonalnego chowu drobiu.

17 czerwca Zarząd KRIR przekazał Przewodniczącemu Komitetu Copa J. Rukwiedowi oraz Przewodniczącemu Komitetu Cogeca R. Armengolowi stanowisko Zarządu w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. W opinii KRIR jest on zagrożeniem dla polskiego rolnictwa, dlatego należy podjąć działania mające na celu zabezpieczenie opłacalności produkcji rolnej w UE.

17 czerwca Zarząd KRIR popierając wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie częstości koszenia runi użytków zielonych w pakiecie 5 Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 wariant 5.6.2 Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające, z możliwością corocznego koszenia łąk położonych na glebach torfowych przy zachowaniu określonego dla wariantu terminu koszenia runi.

18 czerwca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie zmiany warunków wypłacania zasiłku dla rolników domowników objętych obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją związaną z COVID-19, ubezpieczonych z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wnioskując o rozpatrzenie i zainicjowanie zmian legislacyjnych, aby wszyscy rolnicy objęci obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 mogli otrzymać zasiłek.

18 czerwca Zarząd KRIR popierając wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o uregulowanie rynku owoców miękkich ze względu na jego zmonopolizowanie i możliwej zmowy firm skupujących owoce miękkie.

18 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego D. Rozkruta z wnioskiem w sprawie omówienia zagadnień dotyczących przeprowadzenia spisu rolnego.

19 czerwca Zarząd KRIR popierając wniosek Izby Rolniczej w Opolu i Porozumienia Rolników Opolszczyzny zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o podjęcie działań wspomagających rolników w walce z gryzoniami.

29 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska M. Wosia z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających obligatoryjne stosowanie urządzeń płoszących ptactwo (w tym gatunków chronionych) celem ochrony upraw.

29 czerwca Zarząd KRIR popierając wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o podjęcie prac nad zmianą przepisów dotyczących kategoryzacji gleb w Polsce, w szczególności mając na uwadze system monitorowania suszy.

29 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o skrócenie procedur znoszenia stref niebiskich w sytuacji, gdy asf nie występuje już na danym terenie.

29 czerwca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu stanowiska przyjęte na III Walnym Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji. Stanowiska dotyczyły m.in. kryzysowej sytuacji na rynkach rolnych, nieuwzględnienia właścicieli gospodarstw rolnych w kolejnych  tarczach antykryzysowych, sposobów zwalczania asf.

29 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o przeanalizowanie procesu kupna-sprzedaży spółki PAGRO Sp. z o.o. ze względu na powierzchnię na jakiej gospodaruje ww. spółka.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniu 2 czerwca odbyło się posiedzenie POCC/CCC w formie wideokonferencji, którego celem było przygotowanie wspólnego Prezydiów Copa-Cogeca i Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi J. Wojciechowskim w sprawie wieloletnich ram finansowych.

2 czerwca 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Copa i Cogeca w formie wideokonferencji. Było ono okazją do wymiany poglądów z Komisarzem ds. Rolnictwa Januszem Wojciechowskim na temat zmienionych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027, które 27 maja 2020 r. zostały przyjęte przez Komisję Europejską w komunikacie w sprawie budżetu UE, "który zasili plan naprawczy dla Europy". W dokumencie tym zawarto plany i dążenia w zakresie ożywienia gospodarczego UE po pandemii COVID-19. W dyskusji z Komisarzem Januszem Wojciechowskim udział wziął Prezes KRIR W. Szmulewicz, który podziękował za zwiększenie budżetu Wspólnej Polityki Rolnej w porównaniu do poprzednich propozycji. Zaznaczył jednak, że udział wydatków na rolnictwo systematycznie spada w całościowym ujęciu budżetu Unii Europejskiej. Powiedział, że rozumie potrzebę realizacji zadań dotyczących ochrony przyrody, ale coraz surowsze wymogi produkcji żywności, mogą sprawić, że rolnicy europejscy utracą swoją konkurencyjność. Spowoduje to zachwianie bezpieczeństwa żywnościowego i napływ towarów rolno-spożywczych z krajów, gdzie środowiskowe standardy produkcji są o wiele niższe.

3 czerwca odbyło się posiedzenie połączonych grup roboczych „lasy” oraz „środowisko” w formie wideokonfrencji, których głównym tematem były strategia Bioróżnorodności i strategia „Od pola do stołu”. Uczestnicy W swoich wypowiedziach podkreślali, że cele strategii Bioróżnorodności oraz Od pola do stołu są bardzo ambitne, nawet za ambitne w aktualnej sytuacji. Ograniczenie stosowania pestycydów i ryzyka związanego z ich stosowaniem o 50 proc, zmniejszenie zużycia nawozów o co najmniej 20% czy ustanowienie obszarów chronionych na co najmniej 30% powierzchni lądowej i 30% powierzchni morskiej Europy, to są cele raczej nieosiągalne, szczególnie w obliczu braku jasności, co do sposobu rekompensat dla rolników za dostosowanie się do wymogów strategii.

W dniu 3 czerwca odbyło się posiedzenie CCC w formie wideokonferencji, podczas którego omówiono strategię „Od pola do stołu” oraz rolę spółdzielni rolniczych w tej strategii. Sekretariat Copa-Cogeca przekazał informacje na temat konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji zasady dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej.

W dniu 10 czerwca odbyło się posiedzenie POCC/CCC w formie wideokonferencji. Podczas posiedzenia omówiono przygotowania do Prezydiów Copa-Cogeca, które odbędzie się 18-19 czerwca 2020 r., zatwierdzono bilans Copa-Cogeca na rok 2019 oraz dyskutowano na temat zaangażowania organizacji z państw trzecich w Copa-Cogeca i wniosku członkostwa Rumuńskiego Sojuszu Rolnego.

W dniu 23 czerwca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „owoce i warzywa”, podczas którego przedstawiono informacje na temat strategii „Od pola do stołu” oraz strategii Bioróżnorodności. Omówiono również założenia WPR po 2020 r. oraz środki przejściowe wraz z Wieloletnimi Ramami Finansowymi.

18-19 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca w formie wideokonferencji, w którym udział wziął Prezes KRIR W. Szmulewicz. Gościem posiedzenia była Pani Komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides, z która dyskutowano na temat strategii „Od pola do stołu”. Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie finansowe Copa-Cogeca za rok 2019 i udzielono informacji na temat planu budżetowego Copa-Cogeca na rok 2021. W drugium dniu posiedzenia gościem był Komisarz ds. Środowiska, Oceanów i Rybołówstwa Virginijusem Sinkeviciusem, z którym omówiono strategię na rzecz bioróżnorodności biologicznej. 

26 czerwca w formie wideokonferencji odbyło się Generalne Zgromadzenie Światowej Organizacji Rolników (WFO), w którym udział wziął Prezes KRIR W. Szmulewicz. Podczas posiedzenia udzielono absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzono wykonanie budżetu w 2019 r. oraz przyjęto dokument do dotyczący Drogi rolników do zrównoważonych systemów żywności.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 8 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com