W związku z trwającą epidemią COVID-19, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 27 maja 2020 r. wystąpił do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie nierównego traktowania rolników w rozwiązaniach przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) Rolnicy, w zależności od interpretacji stosowanej przez różne organy administracji, w niektórych przypadkach traktowani są tak jak przedsiębiorcy, w innych zaś odmawia im się takiego statusu.

Wobec powyższego, zawnioskowano o dokonanie zmian wprowadzonych przepisów, w taki sposób, by pomoc mogła być przyznawana także rolnikom, zwłaszcza takim, którzy tworzą i utrzymują miejsca pracy, zatrudniając pracowników. Taka pomoc jest tym bardziej niezbędna, bowiem rolnicy, oprócz negatywnych skutków wywołanych przez COVID-19, borykają się także z problemem suszy, negatywnie wpływającym na uprawy rolne.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR odbywały się w formie telekonferencji:

  • 11 maja – spotkanie Grupy Koordynacyjnej ds. działania Współpraca , udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 14 maja - spotkanie Grupy Koordynacyjnej ds. działania Współpraca c.d., udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 14 maja – posiedzenie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz, Wiceprezes KRIR M. Borowski, G. Pszczoła, J. Bąk, M. Froelich;
  • 28 maja – posiedzenie Komisji organizacji i Gospodarki Finansowej Kasy Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 29 maja - spotkanie Grupy roboczej ds. młodych rolników przy Zespole wspierającym prace w zakresie projektowania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa ze środków europejskich na lata 2021–2027, udział: R. Mładanowicz, H. Chodkowska

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

6 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Zarządu Funduszu Rozwoju S.A. Pawła Borysa z wnioskiem o możliwość skorzystania z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej przez rolników prowadzących gospodarstwa rolne a dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą.

6 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o uruchomienie środków z budżetu państwa przeznaczonych na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. Wniosek zgłoszono ze względu na liczne sygnały z wojewódzkich izb rolniczych oraz od samych rolników, którzy informowali o tym, że zakłady ubezpieczeniowe nie zwierają ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich.

6 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi do treści przewodnika opracowanego przez Komisję Europejską w sprawie oczyszczania przechowalni ziemniaków po zastosowaniu środków ochrony roślin zawierających wycofywaną substancję czynną chloroprofam. Inicjatywa opracowania wytycznych dla rolników, wskazujących w jaki sposób należy postępować, aby usunąć z przechowalni i sprzętu pozostałości zakazanej obecnie substancji czynnej jest słuszna. Jednak należałoby w ulotce podać nazwy konkretnych środków, które zdezaktywują chloroprofam.

6 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o wsparcie w procedowaniu i uruchomieniu mechanizmów pomocowych dla branży drobiarskiej.

6 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zweryfikowanie obostrzeń wprowadzonych przez Rząd RP w związku z epidemią COVID-19 i zastosowanie odstępstwa dotyczącego sprzedaży sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolniczej w godzinach 10:00-12:00.

6 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o umożliwienie osobom, które maja ustalone prawo do emerytury i renty, ale są aktywnymi zawodowo rolnikami, z możliwości skorzystania z kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych.

6 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o podjęcie działań, które pozwolą wygasić ogniska asf, zapobiegną dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby a jednocześnie umożliwią rolnikom sprzedaż zdrowych tuczników i dalszą produkcję.

6 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Klimatu M. Kurtyki z wnioskiem o utworzenie na terenie Polski punktów odbioru i przetwarzania odpadów pochodzących ze źródeł rolniczych. Funkcjonujący w kraju program odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej nie spełnia bowiem swojego celu z uwagi na niewielką ilość punktów zdolnych przetwarzających odpady pochodzące właśnie z tych gospodarstw.

7 maja Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o dodatkowe dopłaty do dobrostanu owiec.

7 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Łowczego Krajowego P. Lisiaka z wnioskiem, aby w statutach kół łowieckich uwzględnić 30% udział rolników w strukturach.

7 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zmianę przepisów dotyczących operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 i umożliwienie skorzystania z tej formy pomocy osobom, które były beneficjentami wsparcia z operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”.

7 maja Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Z. Ziobro z postulatem o zmianę rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji – w zakresie obowiązku informowania izb rolniczych przez komorników o wysokości windykowanej należności, występujących z wnioskiem  o wydanie opinii odnośnie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

7 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego z wnioskiem o zmianę istniejących regulacji prawnych kodeksu karnego w zakresie kar nakładanych na użytkowników i posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy wskazaniami drogomierza a domniemanym stanem faktycznym pokonanych przez pojazd kilometrów. Rolnicy postulują o wyłączenie z katalogu pojazdów mechanicznych podlegających kontroli wskazań drogomierzy, ciągników rolniczych oraz samojezdnych maszyn rolniczych dopuszczonych do ruchu na podstawie homologacji nie wymagającej posiadania przez nie odrębnego licznika pokonanego dystansu a podlegających obowiązkowi dokonywania przeglądów rejestracyjnych  w stacjach kontroli pojazdów.

7 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa T. Nowakowskiego o opracowanie procedur wyrejestrowania owiec wypasanych na pastwiskach w przypadku ich zaginięcia.

7 maja Zarząd KRIR poparł stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej przesłane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie zmniejszenia zasięgu obszarów zagrożenia (strefa niebieska) ze względu na ASF.

11 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zbadanie przyczyn dlaczego tak mało wniosków jest rozpatrywanych pozytywnie w ramach funkcjonowania ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących  gospodarstwo rolne.

11 maja Zarząd KRIR popierając wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o umożliwienie rolnikom koszenia łąk w pakietach botanicznych PROW w przyspieszonym terminie tj. 1 czerwca zamiast od 15 czerwca.

11 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu prawnego „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemie COVID-19”. Samorząd rolniczy zaproponował bardziej całościowe podejście do finansowania zaproponowanych działań i uruchomienie środków pozarolniczych innych funduszy. Wykorzystanie środków z EFRROW i jego uszczuplenie od 2021 r. w przyszłych latach może zachwiać konkurencyjnością europejskiego rolnictwa i zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi oraz działaniami w dziedzinie klimatu.

13 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zdjęcie z rolników obowiązku pokrywania kosztów przeprowadzania testów na COVID-19 pracowników sezonowych oraz zmianę procedur odbywana kwarantanny.

13 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi R. Kamińskiego w sprawie procedury elektronicznego zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Jednocześnie zwrócił się z zapytaniem czy będzie możliwe zgłaszanie strat spowodowanych przez przymrozki i pozostałych niekorzystnych zjawisk.

13 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi R. Kamińskiego w sprawie zmiany warunków udzielenia pomocy de minimis i wystąpienie do Komisji Europejskiej w sprawie zmiany zasad wypłaty pomocy w przypadku przekroczenia limitu przyznanego jednemu producentowi rolnemu oraz odejścia od nakładania kar.

13 maja Zarząd KRIR poprał stanowisko Polskiej Izby Nasiennej przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu w sprawie udzielenia w 2020 r. zgody na warunkowe stosowanie w rzepaku ozimym zapraw zawierających substancje z grupy neonikotynoidów na całym areale uprawy rzepaku ozimego w Polsce.

13 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o niezwłoczne uruchomienie dodatkowej kwoty 150 mln na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw, tak aby można było ubezpieczyć uprawy wiosenne i sady.

13 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o udzielenie informacji w sprawie, czy i kiedy pomoc suszowa za 2019 r. w formule de minimis zostanie wypłacona, a także informację kiedy rolnicy, którzy przekroczyli próg 30% strat, otrzymają wnioskowane wsparcie. 

14 maja Zarząd KRIR zwrócił się do kandydatów na urząd Prezydenta RP o wyrażenie opinii do stanowiska Zarządu KRIR z dnia 30 marca 2020 r. dotyczącego podjęcia koniecznych działań dla rolników w związku z epidemią COVID-19.

18 maja Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o podjęcie działań mających na celu uregulowanie statusu wsi, jako przede wszystkim miejsca pracy rolników służącego produkcji żywności.

18 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o podjęcie działań osłonowych w sektorze wołowym i wieprzowym oraz o zabezpieczenie rekompensat dla rolników na wzór pomocy dla przedsiębiorców wyrównujących straty za sprzedaż żywca, w przypadku spadku min. 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w stosunku do roku poprzedniego.

18 maja Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Środowiska M. Wosiowi stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie przeanalizowania możliwości wprowadzenia zmian do przepisów o ochronie przyrody, aby umożliwić rolnikom uzyskanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych i stawach przez ptaki chronione.

18 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz maksymalnej możliwej konsolidacji zarządzania problematyką związana z funkcjonowaniem branży rolniczej w ramach jednego ministerstwa.

18 maja Zarząd KRIR popierając wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o umożliwienie eksportowania danych o działkach rolnych z systemu e-wniosek do formularzy przeznaczonych dla doradców rolnych.

18 maja Zarząd KRIR w związku z informacją Wielkopolskiej Izby Rolniczej o planowanych zmianach w statucie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, poprzez dodanie zapisu o możliwości sprzedaży przez Instytut nieruchomości, które posiada w użytkowaniu wieczystym, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego, aby nieruchomości rolne, które zostaną przeznaczone do ewentualnej sprzedaży były w pierwszej kolejności przeznaczone na powiększenie gospodarstw rodzinnych dla rolników indywidualnych w przetargach ograniczonych ofertowych.

18 maja Zarząd KRIR popierając wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wydłużenie terminu o 60 dni, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Restrukturyzacji małych  gospodarstw” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar D.

18 maja Zarząd KRIR przekazał Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa G. Pięcie wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie należytego wykonywania obowiązków przez Dyrektorów OT KOWR w zakresie nadzorów właścicielskich.

18 maja Zarząd KRIR popierając wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie zmiany przepisów dotyczących działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania gospodarstw rolnych, na takie, które ułatwią realizację inwestycji polegających na zabezpieczaniu upraw przed suszą.

18 maja Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o złagodzenie wymogów jakie należy spełnić, aby rolnik mógł skorzystać z działań z zakresu tzw. „małej retencji” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020.

18 maja Zarząd KRIR popierając wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o możliwość włączenia rolników poszkodowanych przez epidemię koronawirusa do wypłaty świadczeń w ramach zapowiadanych przez Prezydenta RP działań dotyczących uruchomienia dodatku solidarnościowego dla każdego bezrobotnego, który stracił pracę z powodu epidemii.

18 maja Zarząd KRIR popierając wniosek zgłoszony przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę kryteriów dostępu do pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW na lata 2014-2020.

19 maja Zarząd KRIR popierając wnioski Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o umożliwienie zgłaszania szkód spowodowanych przez przymrozki elektronicznie w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem oraz o zabezpieczenie środków finansowych na pomoc rolnikom, których uprawy ucierpiały w skutek przymrozków wiosennych.

21 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Samorząd rolniczy wielokrotnie wnioskował o usprawnienie szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jednakże projektowane przepisy w chwili obecnej budzą zbyt wiele wątpliwości, żeby mogły być przyjęte w zaproponowanym zakresie.

22 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego z wnioskiem o obronę interesów polskich rolników wobec przyjętych przez Komisję Europejską „Strategii różnorodności biologicznej” oraz strategii „Od pola do stołu”.

27 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałaniach „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW 2014-2020. Zarówno hodowcy bydła mlecznego i mięsnego bardzo odczuwają skutki wieloletniej suszy, ponieważ ucierpiały uprawy stanowiące ich bazę paszową dla bydła. Dlatego, należałoby umożliwić skorzystanie z programu rolnikom, którzy chcą odbudować swoje stada podstawowe poprzez dofinansowanie zakupu krów, jałówek i buhajów w celu przywrócenia potencjału produkcji rolnej w ich gospodarstwach spowodowanych pośrednio klęskami żywiołowymi.

27 maja Zarząd KRIR w związku z obowiązkiem wykonywania testów na COVID-19 pracownikom sezonowym przyjeżdżającym z zagranicy, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wykaz laboratoriów, w których można wykonać wymaz do testu PCR na koszt budżetu państwa.

27 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie umożliwienia skorzystania przez osoby prowadzące działalność w ramach działów specjalnych produkcji rolnej z mechanizmów tzw. tarczy antykryzysowej.

28 maja Zarząd KRIR w związku z nierównym traktowaniem rolników w przepisach o tarczy antykryzysowej przekazał Prezesowi Rady Ministrów M. Morawieckiemu postulat o uwzględnienie rolników-rybaków w pakiecie rozwiązań przygotowanych przez Rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniu 8.05.2020 odbyło się posiedzenie POCC/CCC w formie wideokonferencji. Podczas posiedzenia, uczestnicy wymienili się opiniami na temat wpływu wirusa COVID-19 na rolnictwo UE. Omówiono również bieżące negocjacje handlowe: UE- Wielka Brytania, UE-Meksyk. 

W dniu 26.05.2020 odbyło się informacyjne spotkanie członków grupy roboczej „Jaja i drób” na temat sytuacji rynkowej. Ze względu na epidemię koronawirusa odbyło się w formie wideokonferencji. Na posiedzeniu omówiono strategię „Od pola do Stołu” ogłoszonej przez Komisję Europejską w dniu 20.05.2020. Zwrócono uwagę na temat dobrostanu zwierząt, i zamierzeń wprowadzenia, z niemieckiej  inicjatywy, europejskiego oznakowania produktów rolnych gwarantującego poszanowanie dobrostanu zwierząt. Na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze jasne, czy będzie to obowiązkowe czy dobrowolne. Omówiono również petycję na rzecz zakazu chowu klatkowego. Przedstawiciele poszczególnych krajów przedstawili krótkie informacje na temat sytuacji na rynku drobiu i jaj w państwach członkowskich.

20 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie POCC/CCC w formie wideokonferencji. Podczas posiedzenia omówiono wkład Copa-Cogeca w priorytety rocznego programu prac polityki promocyjnej na rok 2021. Dyskutowano również na temat strategii „Od pola do stołu”. Wskazano, że opublikowany w dniu 20.05.2020 komunikat Komisji Europejskiej w sprawie strategii nie jest wnioskiem legislacyjnym. Copa-Cogeca zdecydowanie popiera obawy członków dotyczące tej strategii, ale Komisja niestety nie zwraca uwagi na realia działań rolników i spółdzielni rolniczych. Członkowie posiedzenia zwrócili uwagę na fakt nieobecności komisarza rolnictwa J. Wojciechowskiego podczas prezentacji tej Strategii przez Komisję. Część krajów członkowskich była tym oburzona i domagała się napisania petycji do Komisarza z prośbą o wyjaśnienie takiego zachowania. Podkreślono również, że strategia ta stanowi ogólny atak na europejskie rolnictwo a wyznaczone cele nie są rozwiązaniami. Wyznaczone zostały ambitne cele, koszt wprowadzenia których zostanie w dużym stopniu poniesiony przez europejskich rolników, nie wskazano natomiast narzędzi, za pomocą których będzie można ten cel osiągnąć.

Dyskutowano również na temat strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 roku. Cel Komisji Europejskiej dotyczący ustanowienia obszarów bardziej chronionych zmniejszyłby obszar wykorzystywany do produkcji rolnej i leśnictwa w UE. Oprócz wysokiego potencjalnego wskaźnika porzucania gruntów i surowszych ograniczeń na niektórych obszarach, które są już chronione, 10% wyłączenia gruntów z aktywnego użytkowania, miałoby poważne konsekwencje społeczno-gospodarcze i środowiskowe. Zmniejszy w znacznym stopniu areał gruntów uprawnych i może przyczynić się do zmniejszenia produkcji żywności, a co za tym idzie, do zwiększenia importu z krajów spoza UE. Podobnie negatywnie oceniono zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego do 25% areału upraw.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 8 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com