31 stycznia 2020 r. podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych pt. „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”. Była to druga edycja konkursu, który odbył się pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana - Jana Krzysztofa Ardanowskiego, patronatem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Pani Aleksandry Hadzik,  Prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW - Pani Ewy Stachury-Kruszewskiej oraz patronatem medialnym Telewizji Polskiej TVP i Top Agrar Polska. Jego celem jest uwidocznienie roli kobiet zaangażowanych w rozwój gospodarstw rolnych oraz docenienie innowacyjnych metod stosowanych przez nie w swoich gospodarstwach. Zwyciężczynie konkursu,  wezmą udział w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Komitet Komisji Kobiet COPA-COGECA w Brukseli. I miejsce zajęła Pani Teresa Łukasik z woj. świętokrzyskiego. "Farma Łukasików" należy do jednych z większych gospodarstw mleczarskich w województwie świętokrzyskim i jest pierwszym, które zajęło się przetwórstwem tradycyjnym mleka. Domeną Pani Teresy jest przetwórstwo mleka, szczególnie produkcja serów, w tym znanego „Buncoka strzałkowskiego”, którego recepturę  – metodą prób i błędów - sama opracowała. Dzięki serowarni, którą urządziła przy zaangażowaniu rodziny, przetwarzają ok. 10 tys. litrów mleka miesięcznie na sery i jogurty, ok. 3 tys. litrów rozlewają do butelek oraz ok. 7-10 tys. litrów miesięcznie oddają do mleczarni. II miejsce przypadło Pani Wandzie Towpik z woj. lubuskiego. Gospodarstwo Pani Wandy ma w strukturze duży udział roślin oleistych: len, konopie, lnianka oraz rzepak. Od 10 lat w gospodarstwie metodą tradycyjną na zimno tłoczony jest olej roślinny. Produkowany olej ma unikalne cechy i wspaniałą jakość docenioną na różnego rodzaju konkursach i wystawach, chętnie kupowany przez klientów. Olej stał się znaną marką w regionie. Z roku na rok Pani Wanda zwiększa areał uprawy roślin oleistych i poszerza asortyment. Nowością stała się produkcja oleju konopnego, który ma szereg pożytecznych właściwości dla organizmu ludzkiego. Również z tej rośliny, w przyszłości, przy zastosowaniu pewnej technologii będzie pozyskiwana biomasa. III miejsce zajęła Pani Krystyna Hapka z woj. zachodniopomorskiego. Pani Krystyna prowadzi certyfikowane gospodarstwo ekologiczne o pow. ponad 162 ha z produkcją roślinną podporządkowaną pod hodowlę bydła mięsnego oraz produkcję warzywno-owocową pod wytwarzany produkt lokalny. W ramach LEADERA Pani Krystyna wraz z mężem dokonała modernizacji dawnego PGR Biernów, która sprawiła, że „Folwark Biernów-Park” stał się również ogólnodostępnym miejscem spotkań mieszkańców i turystów, pełni on również funkcję edukacyjne. Wszystkie uczestniczki otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy oraz upominki od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego i Prezesa KRIR W. Szmulewicza oraz partnerów i sponsorów. Laureatki trzech pierwszych miejsc otrzymały dodatkowo nagrody ufundowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – TUW oraz KRIR. Rola kobiet w społeczeństwie się zmienia. Kobiety nie tylko są w stanie w coraz większym stopniu kształtować przyszłość swojej rodziny, lecz również przyszłość całego społeczeństwa. Kobiety są kluczowymi graczami, działającymi na korzyść ekonomicznej i społecznej zrównoważoności gospodarstw i rodzin rolniczych. Dlatego też, tak ważne jest wspieranie i pokazywanie pozytywnej roli kobiet w rolnictwie.

W dniu 31 stycznia 2020 r. podczas CTR, Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała konferencję pt. „Polityka rolna państwa w poszczególnych krajach, a wyzwania globalizacyjne – szanse i zagrożenia”. Prelegentami podczas konferencji byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel oraz radcy rolni ds. rolnictwa ambasad z krajów jak Francja, Niderlandy, Austria, Brazylia i Chiny. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowski przedstawił działania rządu polskiego w zakresie rolnictwa. Zaznaczył, że Polska jest liderem branży rolno-spożywczej w Europie Środkowej, jednak nadal jest wiele do zrobienia. Powiedział, że przewaga rolników Europy Zachodniej wynika z poziomu ich  zorganizowania. Poseł do Parlamentu Europejskiego K. Jurgiel w swojej prezentacji zidentyfikował wyzwania globalizacyjne rolnictwa europejskiego oraz przedstawił bieżącą sytuację na temat wdrożenia nowej Wspólnej Polityki Rolnej w UE.

W tym samym dniu odbyło się również III posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, na którym podjęto uchwałę w sprawie zwiększenia kompetencji izb rolniczych. Zebrani Prezesie i Delegaci z wojewódzkich izb rolniczych jednogłośnie zagłosowali nad rozszerzeniem zakresu działalności izb rolniczych, które pozwolą na zwiększenie wpływu samorządu rolniczego, czyli jedynego, ustawowego reprezentanta wszystkich polskich rolników na najważniejsze decyzje w zakresie obszarów wiejskich.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 8 stycznia – inauguracja posiedzenia Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników XI kadencji;
 • 8 stycznia – Spotkanie Noworoczne Wielkopolskiej Izby Rolniczej, udział: Członkini Zarządu KRIR J. Nawrocka;
 • 9 stycznia – narada dotycząca zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kuratorium Oświaty w Warszawie, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 9 stycznia – posiedzenie Porozumienia Izb Polskich Południowo-Wschodniej, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz, Członkowie Zarządu KRIR R. Czaicki i R. Nowak;
 • 10 stycznia – Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 10 stycznia – posiedzenie Prezydium Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, udział: Członkini Zarządu J. Nawrocka;
 • 22 stycznia – spotkanie administracji rolnej oraz branzy rolno-spożywczej z Korpusem Dyplomatycznym, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 23 stycznia – spotkanie w sprawie uzgodnienia stanowiska KRIR dotyczącego zwiększenia kompetencji izb rolniczych;
 • 23 stycznia – konferencja w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi pn. „Chroniąc rośliny – chronisz życie”, udział: Członek Zarządu KRIR R. Czaicki;
 • 24 stycznia – posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”, udział: Członek Zarządu KRIR R. Nowak;
 • 29 stycznia – posiedzenie Zespołu ds. biogospodarki działającego w ramach Porozumienia Rolniczego, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 30 stycznia – posiedzenie Zespołu do spraw stabilizacji i wsparcia rynku owoców i warzyw działającego w ramach Porozumienia Rolniczego, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

7 stycznia - rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r., rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk nr 62), rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 63).

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

9 stycznia - rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 28, druki sejmowe nr 87, 93 i 93-A).
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 28 A).

30 stycznia – rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 56, druki sejmowe nr 65 i 165),
rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 57, druki sejmowe nr 155 i 166).

30 stycznia – rozpatrzenie ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk senacki nr 53, druki sejmowe nr 63 i 126), rozpatrzenie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk senacki nr 54, druki sejmowe nr 62 i 125).

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

7 stycznia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o udzielenie informacji na jakim etapie znajduje się obecnie proces notyfikacji w Komisji Europejskiej przepisów ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

9 stycznia Zarząd KRIR w związku z wycofaniem przez Komisję Europejska szeregu substancji czynnych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o pilną aktualizację metodyk integrowanej ochrony roślin oraz przeprowadzenie pilnej akcji informującej rolników o możliwościach zastąpienia wycofywanych środków ochrony roślin innymi.

9 stycznia Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie przyznawania dopłat obszarowych rolnikom faktycznie uprawiającym grunty rolne.

9 stycznia Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR, zwrócił się do Ministra Klimatu M. Kurtyki o rozwiązanie problemu odbioru folii rolniczej.

9 stycznia Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR, zwrócił się do Ministra Klimatu M. Kurtyki o zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych poprzez dodanie zapisu o konieczności podawania adresu koła łowieckiego do urzędu gminy, do którego należy zgłaszać szkody łowieckiej siedziby izby rolniczej.

9 stycznia Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR, zwrócił się do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej  M. Jarosińskiej-Jedynak o wprowadzenie przepisów w zakresie gospodarki przestrzennej umożliwiających gminom wprowadzenie zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego chroniących prawa nabyte rolników gospodarujących na tych terenach.

9 stycznia Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR, zwrócił się do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej  M. Jarosińskiej-Jedynak o umożliwienie budowy farm fotowoltaicznych na gruntach klas IV-VI.

9 stycznia Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wyrażenie zgody na użytkowanie gruntów rolnych zakupionych od KOWR przez właściciela bez potrzeby natychmiastowej spłaty ceny sprzedaży rozłożonej na raty.

9 stycznia Zarząd KRIR zwrócił się do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi R. Kamińskiego z wnioskiem o ujednolicenie przepisów dotyczących wyliczania wielkości produkowanych w gospodarstwie nawozów naturalnych i zasad wyliczania obsady zwierząt na jeden hektar użytków zielonych.

16 stycznia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020. Do projektowanych zmian uwag merytorycznych nie zgłoszono, ale wniesiono następujące spostrzeżenia. Samorząd rolniczy zauważył, że kwota dofinasowania powinna być zwiększona do 200 000 zł i należałoby wydłużyć okres posiadania przez rolnika gospodarstwa rolnego do 36 miesięcy. Obecnie, założenie zwiększenia i określenia kierunku produkcji we wniosku na okres 3-5 lat nie jest możliwe z powodu braku gwarantowanych cen minimalnych dających minimalny zysk.

17 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Klimatu M. Kurtyki o możliwość wydzierżawiania gruntów rolnych będących we władaniu parków narodowych w pierwszej kolejności okolicznym rolnikom.

17 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Klimatu M. Kurtyki o zwolnienie rolników z konieczności rejestracji w rejestrze w BDO. 

17 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zwiększenie dofinansowania w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020 do 300 000 zł.

17 stycznia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o utworzenie przepisów zabezpieczających prowadzenie produkcji rolniczej na terenach wiejskich.

17 stycznia Zarząd KRIR popierając wniosek z Podlaskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie wprowadzenia okresu przejściowego, w którym rolnicy nie będą sankcjonowani za brak spełniania obowiązku planu zagrożenia agrofagami, rejestru, prowadzenia systemów identyfikacji czy nabycia uprawnień do wydawania paszportów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin.

21 stycznia Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego z wnioskiem o wprowadzenie 10% dodatku do emerytury dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy udokumentowali 20-letni staż członkowski w OSP i brali czynny udział w działaniach ratowniczych.

21 stycznia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Klimatu M. Kurtyki o podjęcie zdecydowanych kroków w celu ograniczenia liczebności populacji wilka.

21 stycznia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Inowrocławskiego, które dotyczyły uproszczenia procedur zgód na wycinkę lub usuwanie drzew oraz budowy zastawek w rowach melioracyjnych, dostosowania regulacji prawnych do terminów agrotechnicznych w utrzymywaniu międzyplonów i nawożenia azotem.

21 stycznia Zarząd KRIR przekazał wnioski Mazowieckiej Izby Rolniczej Ministrowi Finansów T. Kościńskiemu, które dotyczyły m.in. ulgi inwestycyjnej przyznawanej całemu gospodarstwu, refundacji gminom środków finansowych przeznaczonych na ulgi inwestycyjne dla rolników oraz wniosek,aby split payment, czyli model podzielonej płatności dotyczący podatku VAT w ogólnie nie dotyczył rolników.

21 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej wystąpił do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej M. Jarosińskiej-Jedynak w sprawie zmiany przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Na podstawie tej ustawy wszystkie tereny zlokalizowane w odległości 10-krotności wysokości już istniejącego wiatraka nie mogą zostać zabudowane budynkami mieszkalnymi mieszanymi, o ile nie są objęte planami miejscowymi, które dopuszczają taką zabudowę w ich granicach. Wiele gmin nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że nawet jeżeli zgodnie z kierunkami studium dany teren jest predysponowany do zabudowy mieszkaniowej, a znalazł się w tej strefie, to nie będzie można go przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową.

21 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o podjęcie działań mających na celu przyspieszenie rozpatrywania i wydawania decyzji o przyznanie pomocy rolnikom ubiegającym się o dotacje inwestycyjne w ARiMR.

22 stycznia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o udzielnie informacji na temat wypracowanych wniosków z prac Zespołów Roboczych działających w ramach Porozumienia Rolniczego i stopnia ich realizacji.

22 stycznia Zarząd KRIR w związku z wnioskami napływającymi z wojewódzkich izb rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zwiększenie limitu pomocy w kolejnych naborach na działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach PROW 2014-2020, wprowadzenia dodatkowej dopłaty do sztuki bydła mięsnego w kwocie 500 zł rocznie dla właściciela, podwyższenia dopłat do użytków zielonych dla rolników prowadzących produkcję zwierząt trawożernych.

29 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie przyznania pomocy suszowej przyznawanej do użytków zielonych, także hodowcom gęsi.

29 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie umożliwienia uzyskania premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej dla członków grup producenckich.

29 stycznia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wprowadzenie możliwości sprzedaży świń w oparciu o dwukrotne kontrole  gospodarstw i umożliwienia rolnikom odbioru droga elektroniczną wyników badań przesyłanych z laboratoriów do Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, jak również odbioru decyzji przez nich podjętych.

30 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie podjęcia działań w zakresie zmiany przepisów dopuszczających młodych rolników do przetargów ograniczonych na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

30 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie złagodzenia sankcji za uchybienia w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i niesankcjonowanie rolników, którzy ze względów na panującą suszę nie pozostawili wymaganej 15-20% powierzchni nieskoszonej i niewypasanej na TUZ. 

30 stycznia Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę.

30 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o przyspieszenie przez ARiMR wypłat płatności bezpośrednich niezależnie od tego, czy zostały przeprowadzone kontrole w gospodarstwach.

30 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wprowadzenie zmian w działaniu 4.1.2. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” PROW na lata 2014-2020 i odstąpienie w kolejnych naborach od kryterium wiekowego i umożliwienie skorzystania z pomocy na równych zasadach wszystkim posiadaczom zwierząt.

30 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wprowadzenie jednolitego formularza w przypadku sprzedaży płodów rolnych podmiotowi skupującemu.

30 stycznia Zarząd KRIR przekazał uwagi do ekoprogramów planowanym w ramach elementów wzmacniających kwestie środowiskowe i klimatyczne w ramach przyszłej WPR. Samorząd rolniczy rozumie potrzebę ochrony środowiska i klimatu i popiera te działania, które przyczynią się do łagodzenia zmian klimatu, wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi i ochrony różnorodności biologicznej. W przyszłej WPR szczególny nacisk kładzie się na realizację szeroko pojętych ekoprogramów, w ramach których wspierani będą rolnicy wykraczający w swoich działaniach poza obowiązkowe wymogi środowiskowe. Należy zaznaczyć jednak, że zasadniczą funkcją rolnictwa jest produkcja żywności i nie można nakładać na rolników nadmiernych obowiązków, które będą niszczyć rolnictwo. Zdaniem samorządu rolniczego programy pro środowiskowe powinny służyć poprawie praktyk dobrej praktyki rolniczej.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

13 stycznia 2020 w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „WPR”.  Sekretariat Copa-Cogeca przekazał ekspertom aktualne informacje na temat procesu legislacyjnego dotyczącego WPR 2020 roku. Przeprowadzono dyskusję na temat zasad przejściowych oraz aktualnych  informacji na temat procesu ustawodawczego w Parlamencie Europejskim i działalności Sekretariatu Copa-Cogeca. Sekretariat przedstawił również planowane działania lobbingowe dotyczące zasad przejściowych i rozporządzeń dotyczących WPR. Szczególną uwagę poświęcono: -Europejskiemu Zielonemu Ładowi i strategii „Od pola do stołu”, -prezentacji dotyczącej wyników dyskusji na temat zielonej struktury WPR (4 grudnia 2019 r.), -przygotowaniom do warsztatów na temat rynku gruntów

16 stycznia 2020 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Sekretarz Generalny Pekka Pesonen przedstawił informacje na temat wkładu Copa-Cogeca w ocenę oznaczania pochodzenia mięsa drobiowego, baraniego i koziego.  Sekretarz Generalny przedstawił informacje na temat organizowanego wspólnie z Ambasadą Stanów Zjednoczonych spotkania, które miało miejsce w dniu 26 stycznia 2020 roku. Podczas spotkania przewiduje się wymianę opinii na temat niektórych zaostrzeń handlowych i dodatkowych opłat celnych na niektóre produkty rolne. W kwestiach negocjacji handlowych Sekretarz Generalny przedstawił informacje na temat negocjacji z Kazachstanem i Nową Zelandią. W kwestii Brexitu Sekretarz Generalny potwierdził, że Zjednoczone Królestwo ma bardzo ambitne plany co do porozumienia dotyczącego opuszczenia Unii Europejskiej. Następnie omówiono kwestię ASF. Sekretarz Generalny potwierdził, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w Brukseli, która odbędzie się w dniach 22 i 23 stycznia br. DG Envi przedstawi informacje na temat aktualnej sytuacji jeśli chodzi o całkowite zwalczenie choroby w niektórych regionach Unii Europejskiej oraz jej ekspansja i przenoszenie się w stronę zachodnią Unii Europejskiej. Zgodnie z opinią Copa-Cogeca popierane jest pojęcie regionalizacji i na tą kwestię trzeba nałożyć jak największy nacisk.  W temacie reformy WPR oraz nowej strategii Zielonego Ładu. Sekretariat zaproponował skoordynowanie prac różnych grup roboczych tak, aby przygotować odrębny wkład Copa-Cogeca do nowej strategii Komisji Europejskiej. Sekretarz Generalny potwierdził potrzebę wymiany opinii na ten temat udziału sektora rolnictwa w strategii Zielonego Ładu biorąc pod uwagę, że jednym z elementów tej strategii jest działanie „od pola do stołu”.

21 stycznia 2020 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy zadaniowej do spraw Brexit.  Sekretariat Copa-Cogeca przekazał informacje na temat stanu negocjacji. Dyskutowano z Johanem Van Gruijthuisenem oraz Koenem Mondelaersem ekspertami do spraw problemów światowych i stosunków z państwami AKP, DG AGRI, Komisji  Europejskiej na temat negocjacji i wdrażania protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej oraz zmienionej deklaracji politycznej wyznaczającej ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, w tym przyszłej umowy handlowej. Następnie odbyła się dyskusja  z przedstawicielami stałego przedstawicielstwa Zjednoczonego Królestwa przy UE, Chrisem Taylorem kierownikiem działu ds. polityki w sprawie należności celnych i Irlandii Północnej oraz Laurą McCambrigde doradczynią z działu ds. rolnictwa i środowiska naturalnego w sprawie stanowiska rządu Zjednoczonego Królestwa odnośnie przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem (ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie handlowe) i wdrażania Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej (ze zwróceniem szczególnej uwagi na cła i kontrole).

W dniu 23 stycznia 2020 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym wziął udział Komisarz Rolnictwa Janusz Wojciechowski. Przedmiotem wymiany opinii między europosłami, a komisarzem były kwestie dotyczące Zielonego Ładu oraz reformy WPR. Komisarz Wojciechowski, w pierwszych słowach swojej wypowiedzi poparł, mocny budżet WPR i obiecał obronę sektora rolniczego przed zmniejszeniem tego budżetu. Wśród priorytetów, które przed sobą postawił to przegląd polityk dostępności, gospodarowania i sprzedaży gruntów rolnych. Komisarz widzi potencjał rozwoju sektora rolnictwa unijnego w synergii polityk i funduszy. Odnośnie polityk to jest możliwość połączenia WPR i strategii od pola do stołu w ramach Zielonego Ładu. Natomiast w ramach funduszy to budżet WPR i budżet przeznaczony na rozwój regionów. Cel WPR to młodzi ludzie, rolnicy i obszary wiejskie, pobudzenie rozwoju na tych obszarach poprzez ich promowanie i zachęcanie do pracy w rolnictwie.  Komisarz Wojciechowski zapewnił, że wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu przewiduje wzięcie pod uwagę wszystkich 3 aspektów zrównoważonego rozwoju: społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Wymienił on kluczowe dla rolnictwa i leśnictwa inicjatywy, które będą podjęte w ramach Europejskiego Zielonego Ładu: strategia „od pola do stołu”, strategia leśnictwa, rozwój biogospodarki i gospodarki w cyklu zamkniętym, strategia bioróżnorodności. W trakcie dyskusji europosłowie przyznali, że WPR zawiera elementy potrzebne do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, między innymi ekoprogramy, czy nowe wymogi dotyczące warunkowości.  Jako narzędzia wspomagające transformację w WPR, europosłowie najczęściej wymieniali program badawczy Horyzont Europa, politykę handlową UE, wzmocnienie roli rolników w planowanej strategii „od pola do stołu”, wykorzystanie funduszy takich jak społeczny czy sprawiedliwej transformacji,  a także instrumenty EBI. Proponując inicjatywy Europejskiego Zielonego Ładu, które powinny zostać dyskutowane w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego wymieniono strategię dotyczącą bioróżnorodności, strategię „od pola do stołu” przede wszystkim w aspekcie redukcji zużycia nawozów sztucznych, pestycydów i antybiotyków w rolnictwie oraz problemu marnotrawienia żywności, strategię leśnictwa, wykorzystanie funduszu sprawiedliwej transformacji dla obszarów wiejskich, LULUCF. Podczas swoich wystąpień europosłowie ogólnie zgodzili się ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu,  poruszyli szereg horyzontalnych kwestii związanych z wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu we Wspólnej Polityce Rolnej, podkreślając często, że głównym zadaniem rolników jest produkcja żywności: potrzebę indywidualnego podejścia do poszczególnych państw członkowskich ze względu na specyficzne uwarunkowania lokalnych sektorów rolnych, brak praktycznych informacji na temat włączenia celów Europejskiego Zielonego Ładu w krajowe plany strategiczne WPR, wymóg opracowania analiz skutków regulacji dla inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu, a także największy problem wynikający z potrzeby wynagrodzenia rolników za realizowanie dodatkowych i wyższych wymagań środowiskowych i klimatycznych przewidzianych przez Europejski Zielony Ład i przez to zagwarantowanie odpowiedniego budżetu WPR. W końcowej przemowie Komisarz zgodził się z europosłami mówiąc, że odpowiedni budżet WPR jest kluczowy do skutecznego realizowania założeń Europejskiego Zielonego Ładu, poinformował również, że powiązanie WPR oraz planów strategicznych z Europejskim Zielonym Ładem  jest obecnie analizowane przez KE.

29 stycznia 2020 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie CCC. Podczas posiedzenia odbyły się wybory na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, na których wybrano odpowiednio Pani Elli Tsiforou z greckiej organizacji rolniczej i Ene Karner z Estonii. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił i omówił zbliżającą się edycję nagrody za innowacje dla spółdzielni. Nagroda będzie w trzech kategoriach, tj. dodatkowa wartość tworzona przez spółdzielnie w zakresie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Omówiono również uczestnictwo przedstawicieli Cogeca w seminarium organizowanym przez DG Agri UE na temat „Wykaz najlepszych praktyk i dostępnych technologii w celu włączenia producentów pierwotnych do biogospodarki: zbóż, produkcji cukru i łańcuchów dostaw nasion oleistych”. Warsztaty odbędą się w Brukseli w dniu 13 marca 2020 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 13 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com