2 grudnia 2019 r. w Parzniewie miało miejsce II Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. Gośćmi Posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Główny Lekarz Weterynarii – Bogdan Konopka, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Krzysztof Maciej Retyk oraz Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Jan Białkowski i   Anna Zając Plezia - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR. Członkowie KRIR dyskutowali także na temat dotychczasowych działań wszystkich służb i instytucji zaangażowanych w walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF), które niestety nie zapobiegły przeniesieniu się  wirusa ASF z terenów wschodniej i środkowej Polski na populacje dzików województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Mając na względzie milionowe straty dla całej polskiej gospodarki, rolników, przemysłu mięsnego i budżetu państwa, jakie mogą wystąpić w przypadku dalszego rozprzestrzeniana się afrykańskiego pomoru świń, szczególnie wśród towarowych gospodarstw trzodziarskich, KRIR oczekuje podjęcia przez Rząd zdecydowanych i skutecznych działań mających zapobiec czarnemu scenariuszowi, jakim byłoby rozprzestrzenienie się wirusa ASF na wszystkie województwa kraju. W celu przyspieszania procesu eradykacji wirusa z terenu kraju członkowie KRIR uzgodnili, iż Rada Ministrów powinna podjąć decyzję o koordynacji prac resortów rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych, infrastruktury, finansów i obrony narodowej  w zwalczaniu  ASF na wzór  niektórych krajów, w których ze względu na specyfikę walki z ASF, koordynacja działań była prowadzona na szczeblu premiera.

17 grudnia 2019 r. odbyło się I posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania ASF, w którym udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Podczas spotkania Zespół przedstawił swoje propozycje dotyczące zwiększenia skuteczności walki z ASF, tj.:

 1. wzmocnienie bioasekuracji – zwiększenie kwoty do 150 tys. zł oraz zwrot do 90 % kosztów kwalifikowanych
 2. utworzenie 4 ogrodzonych siedlisk dzików (z bioasekuracją) w OHZ w celu zachowania puli genetycznej
 3. maksymalna redukcja populacji dzików poza siedliskami
 4. możliwość przekazania przez myśliwego znalezionego dzika do Nadleśnictwa z informacją o miejscu pozyskania danej sztuki
 5. wypłaty dla myśliwych, leśniczych, wojsk terytorialnych 500 zł za znalezione zwłoki dzika.

W kwestii zwiększenia środków na bioasekurację Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił uwagę, że bardziej zasadnym byłoby włączenie do programu gospodarstw utrzymujących od 10 do 50 sztuk z dofinansowaniem do 50 tys. zł. Dyskutowano także nad możliwością włączenia rolników (poza myśliwymi, leśniczymi i wojskami terytorialnymi) do szukania martwej zwierzyny. Prezes Szmulewicz zaznaczył, że można byłoby tego dokonać pod warunkiem, że taki rolnik nie prowadzi hodowli trzody chlewnej, ani nie ma związku z takimi hodowlanymi (nie dostarcza im pasz itp.), ze względów bezpieczeństwa. Konieczne byłoby oświadczenie rolnika, że zna zasady bioasekuracji i nie pozostaje w żadnym kontakcie z hodowcami trzody. Prezes W. Szmulewicz zwrócił także uwagę na problem odszkodowań za ASF, w gospodarstwach w których doszło do drobnych uchybień w bioasekuracji, często nie z winy rolnika. W takich przypadkach rolnik pozbawiany jest odszkodowania w 100%. Prezes KRIR ponowił wniosek o procentowe pomniejszenie odszkodowania max. 25-30% w przypadku drobnych niedociągnięć.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 3 grudnia - konferencja organizowana przez NSZZ RI „Solidarność” oraz Fundację Wspierania Ubezpeiczeń Wzajemnych pt. „Jak zwiększyć powszechność ubezpieczeń w rolnictwie?”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 3 grudnia – zebranie sekcji Wieś, rolnictwo Narodowej Rady Rozwoju nt. „Kształtowanie ustroju rolnego a UKUR oraz WPR – najważniejsze problemy. Rola KOWR w gospodarowaniu Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 4 grudnia – VI posiedzenie Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 5 grudnia – XIII posiedzenie grupy tematycznej ds. podejścia LEADER, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 5 grudnia – konferencja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pn. „Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej na potrzeby rolnictwa”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 5 grudnia – XVII Kongres Eksporterów Polskich, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 9 grudnia – X osiedzenie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, udział: Członek Zarządu KRIR R. Nowak;
 • 9 grudnia konferencja naukowa pn. „Media jako źródło wiedzy rolników”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 12 grudnia – Forum Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej pn. „Kompetencje Izb Rolniczych w świetle zmian następujących w rolnictwie”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 12 grudnia – seminarium dotyczące realizacji programu wieloletniego „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju’, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 13 grudnia – posiedzenie Zespołu ds. odbudowy rolnictwa na obszarach górskich w ramach Porozumienia Rolniczego, udział: Członek Zarządu KRIR R. Czaicki;
 • 16 grudnia – spotkanie z w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego nt. „Brexit: możliwe scenariusze. Wpływ wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej na sytuację w Polsce i regionie”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 16 grudnia – II spotkanie grupy roboczej wspierającej wypracowanie rozwiązań z zakresu działania Zespoły do spraw opracowania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 w zakresie sektorowych interwencji oraz celu szczegółowego nr 3 WPR: Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 17 grudnia – spotkanie poświęcone projektowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ekoprogramom, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

11 grudnia – informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030", powołanie Podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, powołanie Podkomisji stałej do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie, powołanie Podkomisji stałej do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce, powołanie Podkomisji stałej do spraw bezpieczeństwa żywności i eliminowania nieuczciwych praktyk w obrocie żywnością;

18 grudnia - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 87), rozpatrzenie informacji na temat redukcji populacji dzików w Polsce, rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce, podczas tego posiedzenia Zarząd KRIR przekazał uwagi dotyczące zmiany art. 49 ust.7 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, dotyczące mające na celu wprowadzenie wypłaty odszkodowań za wystąpienie afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach, pomimo wystąpienia uchybień w bioasekuracji.

20 grudnia – rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 87 i 93).

W okresie sprawozdawczym przedstawiciel Zarządu KRIR w dniu 10 grudnia uczestniczył w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane była przedstawiona informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zamierzeniach resortu w X kadencji Senatu.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

6 grudnia Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa A. Chodowskiego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli fitosanitarnych produktów rolnych sprowadzanych z państw trzecich pod kątem zawartości pozostałości środków ochrony roślin niedozwolonych na terenie Unii Europejskiej, szczególnie zaprawy nasiennej tiuram.

11 grudnia Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wpisanie fasoli wielokwiatowej na listę roślin wysokobiałkowych, których uprawa umożliwia rolnikom ubieganie się o dodatkowe płatności.

11 grudnia Zarządu KRIR zwrócił się do Ministra Finansów T. Kościńskiego w sprawie pozbawiania rolników prawa do udzielonej wcześniej pomocy de minimis w postaci zwolnienia z PCC przy nabywaniu nieruchomości rolnych, w związku ze zbyciem – sprzedażą części gospodarstwa rolnego. Zawnioskowano o zmianę obowiązujących przepisów w tym zakresie, tj. art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez przyjęcie, że dopiero zbycie gruntu rolnego przez nabywcę przed upływem 5 lat od dnia nabycia powoduje zmniejszenie gospodarstwa rolnego poniżej 11 h skutkować będzie utratą przedmiotowej pomocy de minimis.

12 grudnia Zarząd KRIR przedstawił opinię do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu. W związku z planowanym wprowadzeniem rządowego projektu ustaw o ochronie roślin przed agrofagami oraz o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa konieczne jest przeprowadzenie szerokiej akcji informującej rolników o konsekwencjach wynikających z tych zmian dla praktyki rolniczej. Stosowanie sankcji karnych może mieć miejsce po wcześniejszym okresie przejściowym na dostosowanie do nowych przepisów.

23 grudnia 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych  zwrócił się do resortu rolnictwa o rozważenie możliwości zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie rozszerzenia definicji pomocnika rolnika. Zmiana ustawy, która wprowadziła pojęcie pomocnika rolnika, pomogła w rozwiązaniu problemu zapotrzebowania na pracę w ogrodnictwie i warzywnictwie, jednak przyjęta definicja pomocnika rolnika, ograniczająca pomoc jedynie do prac związanych ze zbiorem owoców i warzyw, tytoniu, chmielu i ziół jest stanowczo za wąska. Dlatego też, Zarząd KRIR wniósł  o przeprowadzenie analizy funkcjonowania rozwiązania wprowadzonego ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 858) i rozszerzenie definicji pomocnika rolnika.

23 grudnia 2019 r. Zarząd KRIR przedstawił uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty. Zdaniem samorządu rolniczego zaproponowany termin przyjmowania wniosków, tj. od 25 maja do 25 czerwca,  jest zbyt krótki. W związku z czym zaproponowano,  aby rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego od 15 kwietnia. Projektowane skrócenie czasu z sześciu do jednego miesiąca jest zbyt radykalną zmianą. Przyjęcie terminu 15 kwietnia w sposób znaczący ułatwi pracownikom ARiMR bieżącą obsługę wnioskodawców, a samym rolnikom umożliwi składanie wniosków bezpośrednio po zakończeniu wiosennych siewów, które w większości przypadków przypadają na okres marzec/kwiecień.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

2 grudnia 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się połączone posiedzenie grup roboczych „ziemniaki” i „skrobia”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział J. Wróbel, Delegat do KRIR z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Pan J. Wróbel przedstawił prezentację odnośnie sytuacji rynkowej w Polsce w sektorze produkcji ziemniaka. W prezentacji przedstawił dane liczbowe dotyczące sektora oraz z podziałem na poszczególne działy i branże upraw ziemniaka w zależności od specyficznych potrzeb rynku. Zwrócił uwagę na stale powiększającą się liczbę produkcji profesjonalnej i producentów certyfikowanych oraz na konsolidację i współpracę branży w walce z chorobami. Omawiając wyzwania stojące przed branżą Pan J. Wróbel potwierdził wzrost produkcji materiału kwalifikowanego oraz działania w celu poprawy nawadniania poprzez planowane inwestycje w systemy irygacyjne oraz poprawienie systemu przechowalniczego. Plany na przyszłość dla sektora w Polsce to intensyfikacja działań nakierowanych na eksport, działania w celu wzmocnienia i konsolidacji sektora oraz obowiązkowa kontrola materiału nasadzeniowego.

Eksperci przedstawili szacunki dotyczące zbiorów, sytuację na rynku oraz prognozy odnośnie sektora ziemniaków i skrobi ziemniaczanej. W wielu przypadkach eksperci obserwowali problemy z chorobami lub przechowywaniem jak również niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które nie umożliwiły zbiorów w odpowiednim momencie. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat konsekwencji zakazu stosowania chloroprofamu na koszty produkcji, odkażanie pomieszczeń magazynowych oraz nowe strategie kontroli kiełkowania. Omówiono sytuacje dotyczącą przyszłej WPR. W debacie między ekspertami zwrócono szczególną uwagę na sytuację dotyczącą  wsparcia związanego z produkcją oraz wdrażania rozporządzenia OMNIBUS.  Odnośnie kwestii fitosanitarnych Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów z informacjami na temat dyrektywy   w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów.

4 grudnia 2019 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się wysłuchanie publiczne na temat reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) organizowane przez  Komisję AGRI we współpracy z ENVI w godzinach  od 15.30 do 18.30.  Przesłuchanie składało się z 3 paneli z dwoma ekspertami, a każdy z nich zajął się jednym z trzech wniosków Komisji dotyczących reformy WPR, mianowicie rozporządzeniem w sprawie planów strategicznych, rozporządzeniem horyzontalnym w sprawie WPR i rozporządzeniem w sprawie zmian (CMO). Wydarzenie zakończyło się przedstawieniem odpowiedniego raportu przez Komitet Regionów, a przedstawiciel Komisji Europejskiej przedstawił ogólny komentarz na temat reformy.

4 grudnia 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „bioenergia, biotechnologia”. Eksperci z poszczególnych organizacji członkowskich przekazali informacje na temat krajowych planów działań w zakresie klimatu i energii. Działania mają dotyczyć głównie:

-ruchu drogowego i możliwości politycznych w zakresie rozwoju dla biopaliw, kwot na biopaliwa itp.

-ogrzewania i zastosowania drewna i biogazu w ogrzewaniu budynków.

-produkcja energii/prądu i dopłat od państwa, taryf gwarantowanych oraz wdrażania dyrektywy OZE II.

W kwestiach legislacyjnych omówiono dyrektywę OZE (UE) 2009/28, eksperci wypowiedzieli się w kwestii wdrażania dyrektywy w sprawie pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) nr 2015/1513 na poziomie krajowym jak również na temat dyrektywy UE nr 2018/2001 - OZE II zwracając szczególną uwagę na wdrażanie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/807 w sprawie pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) oraz przygotowań  prawa wtórnego w zakresie kryteriów zrównoważoności dla stałej biomasy i dobrowolnych systemów certyfikacji jak projektu dyrektywy OZEIIBIO. Przedyskutowano również dyrektywę w  sprawie jakości paliwa UE 2009/30 i 2015/652 oraz wdrażanie na poziomie krajowym artykułu 7a dyrektywy UE 2009/30. Każdy uczestnik posiedzenia przedstawił sytuację w swoim kraju.

W kwestiach handlowych eksperci skupili się na temacie importu biodiesela z Argentyny oraz jego potencjalnego wpływu  na uzgodnienia handlowe z Argentyną. Uczestnicy posiedzenia wypowiedzieli się również w kwestii definitywnych środków wyrównawcze w sprawie importu biodiesela z Indonezji.

5 grudnia 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się połączone posiedzenie grup roboczych: „zapewnienie jakości w rolnictwie” i „promocja produktów rolnych”. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat nowego cyklu politycznego w Unii Europejskiej i koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu oraz programu „Od pola do stołu”. Eksperci przeprowadzili dyskusję nt. ochrony oznaczeń geograficznych w ramach międzynarodowych umów handlowych. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat prac instytucji unijnych w zakresie przyszłej WPR po 2020 roku. Przeprowadzono również ogólną dyskusję na temat sytuacji rynkowej w tym prognoz dotyczących eksportu, potencjału wzrostu i trendów konsumenckich

10 grudnia na placu Schumana w Brukseli odbyła się demonstracja, którą zorganizowała Copa-Cogeca przy współpracy z walońską organizacją rolniczą FWA. Podczas demonstracji przemawiali euro posłowie do Parlamentu Europejskiego z Francji, Austrii i Hiszpanii. W swoich wypowiedziach mocno podkreślali znaczenie sektora rolnego dla Unii Europejskiej oraz potrzebę działań aby statut rolnika był powodem do dumy a nie do wiecznej krytyki i uwag, które dobiegają z różnych stron.

11 grudnia 2019 w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwestie podatkowe i prawne”. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje o pomocy państwa w zakresie:

-projektów pilotażowych i pokazowych „optymalizacja wykorzystania nawozów azotowych przy uprawach warzyw w terenie otwartym” (Niemcy)

-programu subsydiowania reorganizacji hodowli świń (Holandia) oraz koncentracji w hodowli trzody chlewnej i młodych świń

- pomocy w zakresie padłych zwierząt gospodarskich (Węgry)

- dyrektywy w sprawie przyznawania pomocy na ograniczenie lub zapobieganie stratom gospodarczym wyrządzonym przez wilki na terenie landu Mecklenburg-Pomorze Przednie (Niemcy).

Przedstawiono i omówiono sprawozdanie Komisji na temat polityki konkurencji 2019, wstępną opinia COM AGRI PE w sprawie polityki konkurencji oraz roczne sprawozdanie 2019 również ocenę Biura Analiz Parlamentu Europejskiego na temat polityki konkurencji UE. W temacie szykanowania i zastraszania rolników Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił listę środków prawnych, którymi dysponują kraje członkowskie w celu ochrony rolników przed nielegalnymi wtargnięciami na teren gospodarstw. Omówiono również kwestie prawne i podatkowe związane z brexitem. Sekretariat Copa-Cogeca potwierdził, że Brexit wpłynie nie tylko na prawo o konkurencji, ale również na system podatkowy zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Unii Europejskiej.

12 grudnia 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Sekretariat przedstawił najnowsze informacje na temat stanu procesu legislacyjnego WPR. Sekretarz Generalny przedstawił i omówił wkład Komitetów Copa-Cogeca w konsultacje publiczne w sprawie przepisów przejściowych. Wkład Copa-Cogeca podkreślił przede wszystkim potrzebę i konieczność szybkiego podjęcia decyzji odnośnie rozporządzenia przejściowego dla zapewnienia rolnikom i ich spółdzielniom równowagi, pewność prawa oraz ciągłości finansowej. Biorąc pod uwagę niskie prawdopodobieństwo wdrożenia przyszłej WPR od 1 stycznia 2021 roku, ważne jest ustalenie i wdrożenie przejściowego zestawu rozwiązań funkcjonujących jako pomost między dwoma zestawami zasad - obecną WPR i przyszłą WPR. Wszelkie nowe środki i interwencje powinny być wprowadzane jedynie w ramach WPR po roku 2020. W tym celu potrzebujemy wyraźnego zaangażowania i terminowej decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady. Uczestnicy zebrania wymienili również poglądy na temat dokumentu roboczego Komitetów Copa i Cogeca w sprawie doradztwa, szkoleń i wymiany wiedzy dla rolników w ramach WPR po 2020 r. W opinii roboczej nadmieniono, że usługi doradcze obejmują wiele tematów istotnych dla rolnictwa i, jeśli będą prawidłowo funkcjonować, mogą rozwiązać wiele problemów, z którymi borykają się rolnicy i decydenci polityczni. Te narzędzia zdaniem Komitetów Copa-Cogeca odegrają one również ważną rolę w WPR po 2020 r. oraz w nowych strategiach planowanych przez Komisję Europejską, głównie w strategii "Europejski Zielony Ład" i "od pola do stołu". Aby zapewnić sprawiedliwe przejście na bardziej ekologiczne i coraz bardziej zrównoważone systemy rolne, rolnicy potrzebują nie tylko wsparcia finansowego, ale także wsparcia i doradztwa, które pomoże im przejść przez te zmiany i pomoże w rozwoju ich działalności. Nie mogą oni osiągnąć tych celów, jeśli będą zdani na siebie.

12 grudnia 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „tytoń”. Eksperci omówili sytuację na rynku europejskim: produkcję, eksport/import, ceny i koszty produkcji.  Sekretariat Copa-Cogeca zaprezentował aktualne informacje na temat reformy WPR.  Eksperci otrzymali również najnowsze informacje na temat ramowej konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu. W kwestii zastosowań do upraw małoobszarowych Sekretariat Copa-Cogeca przekazał informacje na temat badań, które są przeprowadzane w kwestiach potrzeb i zastosowań dla upraw małoobszarowych a koordynowane przez „UE Minor Uses Coordination Facility” platformę unijną do tego typu upraw.

12 grudnia na placu Schumana w Brukseli odbył się wspólny protest rolników z Litwy, Łotwy, Polski, Republiki Czeskiej i Republiki Słowacji. Uczestnicy protestu: Izby Rolnicze Litwy, Polski, Czech i Słowacji oraz organizacje rolnicze z Łotwy przedstawili wspólne stanowisko, w którym domagali się, aby płatności bezpośrednie, które rolnicy z naszych krajów otrzymają w okresie programowania 2021-2027 było co najmniej równe średniej płatności bezpośrednich w UE, oraz wsparcie dla II filaru (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) pozostało co najmniej na poziomie 2014-2020. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w proteście wzięli udział, Członek Zarzadu KRIR R. Nowak oraz Pani E. Ucieklak Członkini Śląskiej Izby Rolniczej. Zabierając głos podczas protestu Członek Zarządu KRIR R. Nowak ponowił apel o silny budżet na WPR w związku z wymaganiami, które w przyszłości będą  nakładane na rolników w związku z Europejskim Paktem na Rzecz Klimatu. Trzeba odjeść od płatności historycznych w związku z wyrównaniem się kosztów produkcji w rolnictwie na poziomie unijnym. Polityka WPR powinna być sprawiedliwa i równa dla wszystkich 28 krajów członkowskich.  Wspólne stanowisko  zostało przekazane euro parlamentarzystom z Litwy, Prezydentowi Litwy oraz Komisarzowi do spraw rolnictwa Januszowi Wojciechowskiemu i polskim euro parlamentarzystom z Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.

17 grudnia 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wino”. Sekretariat Copa-Cogeca zaprezentował najnowsze informacje w sprawie WPR. W zakresie okresu przejściowego Sekretariat Copa-Cogeca jest zdania, że segmentacja projektów legislacyjnych odnośnie WPR nie jest wskazana. Okres przejściowy pomiędzy dwoma politykami WPR nie powinien być momentem wprowadzania poprawek ponieważ będzie to miało wpływ nie tylko na działania w ramach nowej WPR.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 20 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com