5 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W trakcie obrad przyjęto także nowy regulamin prac. W wyniku wyborów Przewodniczącą Rady została po raz kolejny Danuta Lebioda z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Zofię Stankiewicz z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej ponownie wybrano na I Zastępczynię Przewodniczącej, natomiast II Zastępczynią została Hanna Chodkowska  z Mazowieckiej Izby Rolniczej. Członkiniami Prezydium Rady zostały: Ewa Bednarek (Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego), Wanda Krause (Pomorska Izba Rolnicza), Jolanta Nawrocka (Wielkopolska Izba Rolnicza) i Ewa Szymborska (z Mazowieckiej Izby Rolniczej). W posiedzeniu udział wzięli także zaproszeni goście: dr Aleksandra S. Hadzik - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie dyskusji poruszono sprawy bieżące w rolnictwie oraz temat różnic w zabezpieczeniu społecznym ZUS i KRUS.

6 listopada 2019 r. odbyła się międzynarodowa  konferencja  pt. „Wyzwania środowiskowe w rolnictwie”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w konferencji wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Organizatorem wydarzenia było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. W konferencji wzięło udział 100 osób , w tym rolnicy, doradcy rolniczy, członkowie izb rolniczych, naukowcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, podmioty prywatne, organizacje pozarządowe. Uczestnicy wysłuchali wykładów, które dotyczyły realizacji dyrektyw prośrodowiskowych w sferze rolnictwa, wyzwań środowiskowych przyszłej WPR, a także informacji na temat budowy efektywnego modelu optymalizacji nawożenia w perspektywie przyszłej WPR. Swoje wykłady wygłosili także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska na temat gospodarki odpadami - BDO. Przedstawiony był Kodeks Doradczy Dobrych Praktyk Rolniczych, dotyczący ograniczenia emisji amoniaku oraz informacje na temat kontroli z zakresie ochrony środowiska realizowanych w gospodarstwach rolnych.  Podsumowano także dotychczasową działalność doradczą we wprowadzaniu programu azotanowego. W konferencji wzięli udział zagraniczni goście, którzy wygłosili prezentacje na temat doświadczeń  w zakresie wdrażania dyrektywy NEC w Irlandii oraz dobrych praktyk rolniczych w zakresie zrównoważonego nawożenia w Niemczech. Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym, w którym udział wzięli przedstawiciele doradztwa rolniczego, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz producentów rolnych.

20 listopada 2019 r. odbyło się I spotkanie Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych VI kadencji. Głównym tematem dyskusji były propozycje zwiększenia kompetencji izb rolniczych. Gośćmi spotkania byli: Krzysztof Jurgiel – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Poseł Robert Telus – Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę, że z mocy ustawy samorządy są wyposażone we władztwo administracyjne, czyli zdolność do wykonywania zadań publicznych - nie jest więc niczym niezwykłym rozszerzanie kompetencji o zadania publiczne tym bardziej, że wskazują na to liczne doświadczenia  i izby chętnie podjęłyby nowe - konkretne zadania. Status izby w chwili obecnej to osoba prawna działająca jak korporacja publiczno-prawna i czas to zmienić. Obecna  ustawa określiła katalog uprawnień doradczo-opiniodawczych bardzo szeroko,  natomiast możliwość realizacji zadań administracyjnych tylko dopuściła. Izby powinny mieć pozycję organu zdecentralizowanej  administracji państwowej. Zmiana ustawy w tym zakresie pozwoli na podjęcie zmiany zadań i poprawi działalność samorządu rolniczego. Jako przykładowe propozycje zadań do realizacji wskazał m.in.:

  • Badanie koniunktury w rolnictwie poprzez dokonywanie profesjonalnych ekspertyz w oparciu o wiedzę członków izby i zatrudnionych pracowników. Izby powinny prowadzić badania aby dostarczać danych ekonomicznych do ocen i porównań m.in. z innymi krajami UE;
  • Izby powinny zaangażować się w sprawy ubezpieczeń wzajemnych oraz funduszy rekompensat z tytułu upadku firm przetwórczych lub braku realizacji zawartych umów. Tworzenie i administrowanie funduszem odszkodowawczym przyczyniłoby się do wyeliminowania wielu problemów rolników z tego tytułu;
  • Izby rolnicze powinny mieć udział i głos decyzyjny w tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus także podkreślił konieczność zmian w ustawie o izbach rolniczych oraz zwrócił uwagę na ogromną odpowiedzialność jaka ciąży na wybranych w głosowaniu przedstawicielach izb rolniczych, gdyż ich zadaniem jest reprezentowanie każdego rolnika w Polsce. Zapowiedział także wolę współpracy w zakresie opracowania rozwiązań  wzmocnienia kompetencji izb rolniczych, tak aby rolnicy uwierzyli w siłę tej organizacji. Minister Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że w izbach rolniczych upatruje partnera zaangażowanego, partnera merytorycznego do podejmowania decyzji, a nie tylko do konsultacji oraz podkreślił, że ważniejsze od prowadzenia formalnych konsultacji jest wspólne ustalenie jakie mają być podjęte decyzje. Dlatego też niezbędne jest podniesienie poziomu wiedzy na temat rolnictwa światowego, europejskiego wśród przedstawicieli izb rolniczych i rolników. To pozwoli lepiej zrozumieć zachodzące zmiany, szanse i zagrożenia. To da możliwość wypracowania lepszych, korzystniejszych rozwiązań dla polskich rolników. Zapowiedział również, że od wiosny będzie elastyczny termin stosowania nawozów. Minister Ardanowski w trakcie wystąpienia zwrócił uwagę na małe zainteresowanie rolników środkami przeznaczonymi na zaopatrzenie gospodarstw w wodę oraz przypomniał, że weszła w życie ustawa, na mocy której przy budowie zbiornika do 10 arów powierzchni i 3 m głębokości nie będzie wymagane pozwolenie wodno-prawne, a jedynie zgłoszenie. Podkreślił przy tym, że jak największa ilość gospodarstw powinna z tych środków skorzystać, bo problemy z suszą są coraz częstsze. Zagadnieniem poruszanym podczas spotkania z przedstawicielami izb rolniczych była kwestia powszechności ubezpieczeń rolniczych. Zdaniem Ministra tylko powszechne ubezpieczenia mogą spowodować zmniejszenie stawek ubezpieczeniowych. Poinformował również o rozpoczęciu prac nad ubezpieczeniem rolniczych dochodów, ale będzie to można zrobić tylko przy prowadzeniu pełnej rachunkowości. Jednym z omawianych zagadnień była kwestia zdefiniowanie rolnika aktywnego. Również nie da się tego zrobić bez pełnej rachunkowości – powiedział minister i dodał, że coraz poważniejszym zagadnieniem staje się w tej chwili właśnie sprawa rachunkowości.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

  • 4 listopada – posiedzenie jury II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolniczki Motorem Innowacji w Polsce, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 7 listopada – posiedzenie Rady Programowej w ramach realizowanego projektu „Think-Tank – wyzwania dla obszarów wiejskich” w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, udział: Członek Zarządu KRIR R. Nowak;
  • 7 listopada – konferencja „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 13 listopada – IV Forum Wiedzy i Innowacji organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 13-14 listopada – międzynarodowa konferencja „Aktywna starość na obszarach wiejskich. Między diagnozą a działaniem”, udział: Członek Zarządu KRIR J. Nawrocka;
  • 19 listopada – posiedzenie Grupy Roboczej Zespołu ds. opracowania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 w zakresie sektorowych interwencji – w sektorze produktów pszczelich, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 19 listopada – konferencja pt. „Polska Wieprzowina Mięsem Bezpiecznym dla konsumentów”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;

W okresie sprawozdawczym Prezes i Wiceprezes KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 21 listopada 2019 r. na której Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił informację o zamierzeniach resortu w IX kadencji Sejmu.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

4 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie hodowców trzody chlewnej do 50 sztuk, których gospodarstwa znalazły się w strefach zajętych przez ASF. Hodowcy ci, ze względu na małą liczbę sztuk trzody chlewnej w stadzie, nie mają możliwości skorzystania z pomocy finansowej na inwestycje chroniące gospodarstwo przez ASF. W ramach takiej pomocy rolnik, który ma stado powyżej 50 szt. trzody chlewnej, może otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się ASF, w tym np. na wykonanie ogrodzenia chlewni.

5 listopada Zarząd KRIR mając na uwadze pismo Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie zmiany punktacji przyznawanej publikacjom naukowym. Polskie Towarzystwo Agronomiczne zajmuje się m.in. upowszechnianiem osiągnięć nauki rolniczej wśród pracowników naukowych oraz publikuje czasopismo Fragmenta Agronomica. Niestety pismo w roku ubiegłym otrzymało niską punktację, pomimo, że jest ono bardzo popularne wśród pracowników nauki i nie zakwalifikowało się do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Uzyskana niska punktacja zdecydowanie ogranicza szansę polskiemu kwartalnikowi, posiadającemu międzynarodową Radę Programową i Radę Naukową składającą się z profesorów największych i prestiżowych jednostek naukowych w Polsce. Decyzja o przyznaniu małej liczby punktów przekreśla znaczną część dorobku pracowników naukowych, którzy publikowali swoje artykuły.

5 listopada Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie niejednoznacznych przepisów dotyczących szacowania strat spowodowanych przez suszę i przygotowanie wytycznych dla komisji szacujących.

8 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wydłużenie terminu składania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o pomoc dla rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

13 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o wyjaśnienie opóźnień związanych z wydaniem rozporządzenia Rady Ministrów określającego stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2019 rok.

15 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski zgłoszone przez członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie oraz Wieluniu, które dotyczyły m.in. podjęcia działań mających na celu sprawdzenie czy nie doszło do zmowy cenowej podmiotów skupujących bydło oraz zmiany przepisów służących uruchomieniu procedury związanej z wystąpieniem suszy na podstawie decyzji komisji suszowych, a nie raportów IUNG.

18 listopada 2019 r. Zarząd KRIR przekazał stanowisko samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r., w którym zwraca uwagę, iż zaproponowana w projekcie stawka zwrotu w wysokości 1 zł na 1 litr oleju jest zdaniem izb rolniczych za niska i w żaden sposób nie uwzględnia obecnych warunków prowadzenia produkcji rolniczej. Z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w kosztach ogółem produkcji rolnej - ma to duży związek z nowymi technologiami produkcji, często z większą intensywnością produkcji i dążeniem do uzyskania lepszych wyników ekonomicznych jak i wzrostem cen paliw, szczególnie w trakcie wzmożonych prac polowych. Większa liczba zabiegów ochronnych, czy wykonanie specjalistycznych zabiegów wiąże się z zaangażowaniem odpowiedniego sprzętu i automatycznie z większym zużyciem paliwa. Dodatkowo, rolnicy już drugi rok z rzędu ponoszą straty z tytułu niekorzystnych warunków pogodowych, co w połączeniu z niskimi cenami skupu produktów rolnych oraz wzrastającymi kosztami środków produkcji, powoduje że sytuacja ekonomiczna większości gospodarstw rolnych jest bardzo trudna. Dlatego też, samorząd rolniczy wnioskuje o zwrot pełnej stawki podatku akcyzowego lub przynajmniej zwiększenie o 10%, czyli do poziomu 1,1 zł za litr. Przyjęcie takiej propozycji jest w pełni uzasadnione i wynika chociażby ze wzrostu wskaźnika poziomu inflacji w ostatnich latach. Zarząd KRIR ponowił również wniosek o rozszerzenie zwrotu akcyzy także o rolników prowadzących hodowlę zwierzęcą inną niż bydło tj. trzody, koni, owiec i kóz. Gospodarstwa te ponoszą dodatkowe koszty związane z transportem paszy (siano, kiszonka), czy wywozem ściółki, obornika. Koszty zużycia paliwa w tych gospodarstwach są większe  niż w gospodarstwach zajmujących się wyłącznie produkcją roślinną, gdyż paliwo jest zużywane przez cały rok, a nie tylko w okresie prac polowych. Wniosek ten był zgłaszany przy okazji opiniowania stawki zwrotu na 2019 – wtedy otrzymaliśmy informację od Ministra, że zmiana ta zostanie rozważona przy ewentualnych dalszych zmianach systemu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.

22 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska M. Golińskiej z wnioskiem o podjęcie działań mających pływ na intensywność pozyskania dzików przez myśliwych zrzeszonych w PZŁ oraz potrzeby spotkania w celu rozwiązania problemów związanych z występowaniem ASF.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

5 listopada 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „owce”.  Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Prezes Łódzkiej Izby Rolniczej Pan Bronisław Węglewski. Podczas posiedzenia odbyła się debata na temat wkładu sektora owczarskiego w walkę ze zmianami klimatu. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił i omówił już przygotowany projekt stanowiska w tej sprawie. Eksperci zwrócili uwagę na metody wyliczania poziomu CO2 oraz metanu w powietrzu, jak również potrzeby utrzymania stabilności emisji tych dwóch gazów do atmosfery. Zdaniem Sekretariatu Copa-Cogeca niektórzy naukowcy w swoich analizach przedstawiają takie metody , mogą one jednak doprowadzić do ograniczeń w sektorze hodowli zwierząt i w rezultacie mieć negatywny wpływ dla całego sektora produkcji rolnej. W związku z tym Copa-Cogeca w tym dokumencie nie kładzie nacisku na żadną szczególną metodę wyliczania poziomu CO2, czy też metanu w atmosferze. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił aktualną sytuację na temat WPR, ze zwróceniem szczególnej uwagi na harmonogram prac. Eksperci omówili kwestię obecnego stanu oceny mapy drogowej dla oznaczania pochodzenia mięsa. W tym temacie zdania były bardzo podzielone i nie udało się osiągnąć kompromisu pozwalającego na przedstawienie wspólnego stanowiska w tej sprawie, które mogłoby być ujęte w konsultacjach Komisji Europejskiej a potem przedstawione i przyjęte na Prezydiach Copa-Cogeca.

25-26 listopada w Kazimierzu Dolnym odbyło się 74. Posiedzenie izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej (v4). Z ramienia KRIR w posiedzeniu wzięli udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz, Wiceprezes KRIR M. Borowski oraz Członek Zarządu KRIR J. Nawrocka. Podczas spotkania omówiono bieżącą sytuację na rynkach rolno-spożywczych. Poruszono kwestę przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, wielostronnych umów handlowych, import z Ukrainy oraz współpracę izb rolniczych V4 na szczeblu Trójmorza i Copa-Cogeca. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że sytuacja związana z ASF jest nadal niepokojąca, szczególnie w Europie Południowo-Wschodniej. W celu zarządzania populacją dzików należy ustanowić jasne zasady kontrolowania ASF wśród dzików w oparciu o konsekwentne i systematyczne zmniejszanie ich liczby - jako narzędzie do eliminacji ASF z dzikiej populacji. Należy ustalić jasne, bezwzględne, konieczne i obowiązkowe stanowisko Komisji Europejskiej i państw członkowskich w odniesieniu do traktowania zmniejszania populacji dzików, jako środka zwalczania ASF. W odniesieniu do WPR po 2020 r. przedstawiciele izb rolniczych V4 uważają, że wspólna polityka rolna jest i musi pozostać ważną strategiczną polityką wspierającą rolników, którzy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe i dostarczają dobra publiczne. WPR musi nadal wspierać rolników w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu i ochronie środowiska, co stanowi powód do pozostania silną, wspólną i odpowiednio finansowaną polityką. Aby kontynuować wkład w zrównoważony rozwój rolnictwa, produkcji żywności i obszarów wiejskich, cele WPR powinny być zorientowane na rentowność i realny dochód rolników, bardziej skuteczne wdrażanie polityki ochrony środowiska i klimatu, a także zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Celem przekrojowym jest wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

27 listopada 2019 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się Biznes Forum Prezydencji Cogeca, w którym udział wzięli Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz i Delegat Izby Rolniczej w Opolu, Zygmunt Gacek. Tegoroczna edycja Biznes Forum Prezydencji Cogeca odbyła się pod tytułem “Agri-spółdzielnie spożywcze i leśne: narzędzia do osiągnięcia celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych".

W dniach 28-29 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca, w którym udział wzięli: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski oraz Delegat Izby Rolniczej w Opolu Zygmunt Gacek. Głównym tematem obrad była wymiana poglądów z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim na temat wyników negocjacji w sprawie reformy WPR na okres po 2020 r. oraz nowej strategii na rzecz zrównoważonej żywności „od pola do stołu”.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 10 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com