W dniu 1 października 2019 r. w gmachu Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli izb rolniczych z kierownictwem resortu środowiska dotyczące szkód łowieckich oraz rozprzestrzeniającego się wirusa ASF. Z ramienia samorządu rolniczego w spotkaniu udział wzięli Pan Mirosław Borowski – Wiceprezes KRIR, Pan Robert Nowak – Członek Zarządu KRIR, Pan Marek Siniło – Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Pan Piotr Stocki – Delegat PIR do KRIR, Pan Jerzy Salitra – Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Pan Aleksander Bojczuk – radca prawny PIR. Resort rolnictwa reprezentowali: Pan Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, Pani Małgorzata Golińska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska- Główny Konserwator Przyrody oraz Pan Jacek Sagan – Dyrektor Departamentu Leśnictwa. Podczas spotkania samorząd rolniczy odniósł się do szacowania szkód łowieckich i uznał udział Lasów Państwowych w procesie odwoławczym za nielogiczny, uznając, że zapis ten powinien zostać zmieniony. Ponadto podkreślono wagę udziału izb rolniczych w samym szacowaniu i zasugerowano, za przyzwoleniem Ministra Środowiska, aby przywrócić udział przedstawiciela izby rolniczej w pierwotnym szacowaniu szkód, na wniosek rolnika lub innej strony. Obecnie obowiązujące zapisy, z których wynika (nieobowiązkowy, ale płatny) udział przedstawiciela ODR w szacowaniu szkód – nie sprawdza się. Podczas spotkania podkreślono nieudolność tego zapisu, gdyż przedstawiciele ODR często nie pojawiają się na szacowaniu lub pojawiają się tylko w dni pracujące w godzinach pracy. Jednak bardzo często termin szacowania szkody wyznaczany jest na dzień wolny od pracy i odbywa się bez udziału przedstawiciela ODR. Ponadto, istotnym dla zmniejszenia konfliktów związanych z wyceną szkody, byłoby ustalenie cen referencyjnych dla poszczególnych rodzajów plonów. Takie rozwiązanie znacznie ułatwiłoby ustalanie ostatecznej wysokości odszkodowania z tytułu wyrządzonych szkód łowieckich. Kolejnym ważnym tematem było omówienie uproszczenia procesów związanych z umożliwieniem odstrzału zwierzyny chronionej tj. np. żubrów, wilków oraz odstrzału ptaków, które coraz częściej powodują szkody w uprawach. Jak podała Pani Minister Golińska w przypadku szkód wyrządzanych przez ptactwo, bardzo trudnym jest znalezienie materialnych dowodów winy poszczególnych gatunków. Podkreślono potrzebę utworzenia zespołu z udziałem przedstawicieli resortu środowiska i samorządu rolniczego, w czasie którego będą wypracowane nowe metody szacowania szkód oraz omówiony będzie zakres współpracy tych dwóch środowisk w celu rozwiązania wspólnych problemów.

W dniach 1-3 października 2019 r. w Olsztynie odbyła się X Konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR organizowana przy okazji konferencji "Zainspiruj się dziedzictwem"  realizowanej przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Pomorską Izbą Rolniczą. W konferencji uczestniczyły grupy formalne i nieformalne z obszarów wiejskich z całej Polski. Pierwszego dnia konferencji miała miejsce prezentacja działań podejmowanych przez grupy działające na obszarach wiejskich, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także ekspozycja produktów żywnościowych i rękodzieła przygotowana przez uczestników oraz ocena produktów w konkursie „Skarby Europy zaklęte w szkle”. Drugi dzień konferencji „Zainspiruj się dziedzictwem” to wizyta w wiosce tematycznej „Garncarska Wioska” w Kamionce koło Nidzicy. Poznaliśmy tu zasady tworzenia wioski tematycznej oraz kreowania produktów turystycznych, zwiedziliśmy garncarnię, w której odbył się pokaz toczenia na kole, zielarnię, muzeum „Skarby Ziemi”, dom pracy twórczej dzieci i młodzieży Niezapominajka Rajski Ogród (największy pokazowy ogród na Mazurach), amfiteatr. Uczestnicy wysłuchali prezentacji dot. wolontariatu i społecznego zaangażowania biznesu, tworzenia „zielonych miejsc pracy” oraz praktycznych aspektów rozwoju lokalnych inicjatyw społecznych. Podczas trzeciego dnia uczestnicy wzięli udział w wykładzie „E-commerce i marketing internetowy”. Odbyło się również wręczenie nagród w konkursie „Skarby Europy zaklęte w szkle”. Wszystkie grupy, które wzięły udział w konkursie otrzymały pamiątkowe szklane anioły.  

10 października 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja reprezentantów największych, polskich organizacji branżowych skupiających wokół siebie najważniejsze sektory polskiego rolnictwa, przedstawiciele tych, którzy swoją pracą, każdego roku zasilają eksport naszego kraju łączną sumą 30 miliardów euro. Udział w wydarzeniu wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Obserwując ostatnie, narastające niepokoje wśród rolników w Holandii, Francji i Niemczech, gdzie coraz częściej do głosu dochodzą środowiska populistyczne, nierozumiejące tego, na czym polega hodowla zwierząt i produkcja rolna, organizacje wyszły naprzeciw oczekiwaniom „rodzimych" organizacji pro zwierzęcych i zaproponowały jedyne w tej sytuacji rozwiązanie - zaprzestanie produkcji rolnej. Rolnicy mogą nie produkować mleka, jaj, futer, mięsa wołowego, wieprzowiny i drobiu. Warunek jest jeden. Niech organizacje takie jak Viva i Otwarte Klatki, które w ocenie organizacji dążą do likwidacji polskiego rolnictwa, pokryją wszelkie koszty związane z promocją swoich szkodliwych ideologii. Jeżeli aktywiści ekologiczni chcą brać poważny udział, w poważnej debacie z poważnymi ludźmi, niech wezmą pełnię odpowiedzialności za głoszone przez siebie idee i pokryją koszty likwidacji rolnictwa w Polsce. Podczas konferencji wystawiono fakturę brytyjskiej Organizacji Viva, której przedstawiciele uważają, że produkcja mleka to okradanie krów, a kury znoszące jaja — w najbezpieczniejszym chowie klatkowym — są nieszczęśliwe. Wystawiono rachunek Stowarzyszeniu Otwarte Klatki, które otrzymuje dotacje z innych krajów, aby walczyć z hodowlami drobiu w Polsce. Polscy rolnicy nie chcą wiele, wystarczy zwrócenie im 167 614 086 000 zł (sto sześćdziesiąt siedem miliardów sześćset czternaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych). Jest to kwota szacunkowa, która tylko w niewielkim procencie i na niektórych polach, odzwierciedla realną roczną stratę rolników i państwa polskiego w sytuacji, gdyby w naszym kraju do głosu doszliby ludzie o tak szkodliwych poglądach. Dla polskich rolników dobrostan zwierząt jest rzeczą niezaprzeczalnie najważniejszą, nad którą nieustannie pracują i pracować będą. To za nimi stoi doświadczenie, praktyczna wiedza i umiejętności, eksperci oraz badania naukowe. Ponadto, wszyscy zgromadzeni zadeklarowali wsparcie w działaniach państwa na rzecz podwyższania standardów hodowli zwierząt i produkcji rolnej w gronie zawodowców i ekspertów.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

  • 8 października – zebranie sekcji Wieś, rolnictwo Narodwej Rady Rozwoju w sprawie „Wpływu polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 15 października – posiedzenie Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 17 października – spotkanie organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa ASF w Polsce oraz rozszerzeniem obszarów i związanych z tym ograniczeń nakładanych na producentów trzody chlewnej, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
  • 21-22 października – międzynarodowe warsztaty pn. „Inteligentne wsie”, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
  • 25 października- posiedzenie Walnego Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, udział: Członek Zarządu KRIR J. Nawrocka;
  • 25 października – V Forum Rolnicze Ziemi Piotrkowskiej, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 28 października – spotkanie w sprawie prac nad Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 29 października – posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii „Europa 2020”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 29 października – posiedzenie Krajowego Komitetu do Spraw Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
  • 30 października – spotkanie grupy roboczej wspierającej wypracowanie rozwiązań z zakresu działania Zespołu do spraw opracowania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 w zakresie sektorowych interwencji oraz celu szczegółowego nr 3 WPR: Poprawa pozycji rolników w łańcuchu dostaw, udział Prezes KRIR W. Szmulewicz.

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

15 października - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy.

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

17 października - rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. (druk senacki nr 1331, druki sejmowe nr 3750 i 3814);

18 października - sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

3 października Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych. Zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest podejmowanie zdecydowanych działań zapobiegających wprowadzaniu do Polski kolejnych nowych szkodników, które mogą stanowić problem dla rolników i sadowników. Rolnicy uprawiający ziemniaki na powierzchni nieprzekraczającej 1,5 ha powinni mieć możliwość sprzedaży ziemniaków na rynkach lokalnych bez dodatkowych obowiązków.

3 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie cen ziarna kukurydzy mokrej. Obecna sytuacja na rynku ziarna kukurydzy nosi znamiona zmowy cenowej, ponieważ podmioty skupujące oferują rolnikom ceny poniżej 400 zł/t za kukurydzę o wilgotności 30% podczas, gdy najbliższy kontrakt terminowy MATIF wynosi 720 zł/t, dla kukurydzy o wilgotności 15%. Rolnicy zdają sobie sprawę o konieczności doliczenia kosztów dosuszenia ziarna, ale rozpiętość cen jest nieakceptowalna. Polska, jak i inne kraje europejskie zostały dotknięte klęską suszy, co również zmniejsza podaż kukurydzy i nie tłumaczy takich niskich cen skupowych.

4 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli fitosanitarnych terminalów przeładunkowych importujących towary rolno-spożywcze z Ukrainy oraz powołanie specjalnej komisji w inspekcjach, która kontrolowałaby na miejscu, np. na Ukrainie produkcję danego towaru, na wzór kontroli wykonywanych w mleczarniach i u producentów mleka, przy eksporcie towarów przez mleczarnie np. do Chin.

4 października Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę przepisów w kierunku ustalania punktacji za niespełnienie wymogów bioasekuracji, które będą powodowały obciążenia procentowe za likwidacje stad, przy czym należy zaznaczyć, że potrącenia takie nie powinny przekroczyć 40% wartości odszkodowania. Niedopuszczalnym jest niewypłacenie rolnikom żadnych środków z tytułu odszkodowania w związku z koniecznością całkowitej likwidacji stad za uchybienia. Zawnioskowano również o usprawnienie wypłaty rekompensat z tytułu utraconych przez rolników dochodów za sprzedaż świń ze stref, w których występuje ASF.

7 października Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego Posłowi do Parlamentu Europejskiego K. Jurgielowi w sprawie stanowisk do punktów porządku obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim. Do punktu 3. dotyczącego zawarcia umowy w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony - przedstawione rozwiązanie wydaje się korzystne, ponieważ elementy z kością, które nie są obłożone cłem powinny zostać włączone do kontyngentu bezcłowego, a nie jak jest to dzisiaj stanowić odrębny, dodatkowy sposób wwozu mięsa drobiowego do UE. Do punktu 4. w sprawie podpisania umowy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej przyznania Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierającym autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości, samorząd rolniczy, uważa, że przedstawione rozwiązanie wydaje się zasadny. Zwiększony kontyngent eksportu amerykańskiej wołowiny powinien pochodzić z przesunięcia wolumenu eksportu tego produktu z innych krajów (Australia, Urugwaj, Argentyna), czyli podaż wołowiny pochodzącej z eksportu na rynku UE nie powinien się zwiększyć się. Kontyngent będzie dotyczył i powinien wołowiny wysokiej jakości, czyli produkowanej bez użycia hormonów wzrostu, co jest lepsze dla konsumentów w Europie, ale również nie powoduje nieuczciwej konkurencji wołowiny produkowanej w na terenie UE.

8 października Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o udzielenie wytycznych dotyczących ewidencjonowania zabiegów ochrony roślin, przeprowadzania kontroli w tym zakresie oraz sposobów rozliczania wykonywanych usług przez rolników (będących płatnikami podatku VAT i niebędących płatnikami VAT).

9 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o wydłużenie terminu naboru wniosków na uruchomioną pomoc na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

10 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zmianę przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne i umożliwienie budowy zbiorników retencyjnych do 1 ha bez pozwoleń wodnoprawnych.

10 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o kontrolę napływającego ziarna kukurydzy z Ukrainy pod kątem pozostałości substancji aktywnych, takich jak: atrazyna, EPTC, karbofuran, linuron, propachlor i symazyna.

15 października Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę.

17 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas I posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o uproszczenie wniosków składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w działaniu „Modernizacja gospodarstw” w ramach PROW 2014-2020. Od momentu uruchomienia tego działania w 2016 r. nasilają się coraz bardziej negatywne opinie rolników i doradców rolnych, co do wymagań ARiMR co do wniosków, w sytuacji, gdy w tym samym czasie można było wielokrotne zapewnienia w zakresie wprowadzenia uproszczeń.

17 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas I posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w ten sposób, aby wykazanie rękojmi prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości potwierdzała rolnikowi wojewódzka izba rolnicza.

17 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas I posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w celu nadania geodetom prowadzącym firmy prywatne uprawnień do scalania gruntów.

17 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas I posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o podjęcie działań ograniczających napływ niekontrolowanego napływu kukurydzy z Ukrainy.

22 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas I posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie powstania niezależnego laboratorium odwoławczego badającego jakość produktów rolniczych.

23 października Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis o ewidencji producentów. Samorząd rolniczy zawnioskował o precyzyjniejsze informowanie rolników o nowych przepisach prawnych, szczególnie o formalnej różnicy pomiędzy producentem rolnym a posiadaczem zwierzęcia.

24 października Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski z Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. zmiany ustawy prawo spółdzielcze w zakresie możliwości dziedziczenia członkostwa w grupach producenckich oraz zmiany sposobu szacowania szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku zdarzeń katastroficznych poprzez przyjęcie do celów szacowania szkód, dochodów z produkcji roślinnej i wyłączenie z nich szacowanych dochodów z produkcji zwierzęcej prowadzonej przez poszkodowane gospodarstwo.

24 października Zarząd KRIR zwrócił się do Prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości Z. Ziobro z wnioskiem o objęcie nadzorem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Opolu dotyczącego oszustw popełnianych w ramach prowadzonej na rynku rolniczym działalności gospodarczej przez Netogród Sp. z o.o. w upadłości. Ww. spółka skupowała od rolników płody rolne, nie płacąc za nie oraz sprzedawała nawozy i środki ochrony roślin – pobierając zaliczki – ale nigdy ich nie dostarczała rolnikom.

24 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego  o poparcie wniosku do Prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości Z. Ziobro w sprawie objęcia nadzorem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Opolu dotyczącego oszustw popełnianych w ramach prowadzonej na rynku rolniczym działalności gospodarczej przez Netogród Sp. z o.o. w upadłości.

24 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas I posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o włączenie Krajowej Rady Izb Rolniczych w prace konsultacyjne nad utworzeniem państwowego holdingu spożywczego.

24 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas I posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę w stosowaniu obowiązujących przepisów dotyczących odszkodowań w związku z wykryciem wirusa ASF, które pozwoliłby na bardziej elastyczne podejście służb weterynaryjnych, tak aby przy niewielkich uchybieniach rolnicy mogli otrzymywać niezwłocznie co najmniej 70% należnej sumy odszkodowań, a pozostałą wartość odszkodowania uzależniona byłaby od pełnej współpracy z komisją epizootyczną i od terminowego usunięcia uchybień.

25 października Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie skupu i cen kukurydzy.

25 października Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie podjęcia działań w związku z suszą na terenie województwa lubelskiego oraz w sprawie producentów prowadzących chów i hodowlę zwierząt poszkodowanych przez suszę.

28 października przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszarów, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ. Rezygnacja z podziału melioracji na podstawowe i szczegółowe powoduje niedoinformowanie w zakresie odpowiedzialności co do kompetencji w zakresie właściwego utrzymania melioracji wodnych.

29 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Z. Ziobro o stanowisko w sprawie wydawania opinii przez izby rolnicze, wymaganej przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, i doprecyzowanie czy na potrzeby interpretacji w/w rozporządzenia za „rolnika” należy rozumieć posiadacza gospodarstwa rolnego w myśl o podatku rolnym.

31 października Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wniosek Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej oraz stanowisko Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej w sprawie suszy i możliwych zmian prawnych w tym zakresie.

31 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o udzielenie szczegółowych informacji na temat sektora drobiarskiego w Polsce, celem przeciwdziałania inicjatywie zakazu stosowania klatek we wszystkich sektorach hodowlanych (End Age of Cage Age).

Tak jak miało miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

3 października 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „mleko”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Wiceprezes KRIR M. Borowski. Posiedzenie grupy roboczej było poświęcone działaniom i ekspertyzie grupy roboczej z sektora mleka i produktów mlecznych w zakresie zmian klimatycznych oraz projektowi wkładu sektora w tej kwestii.  Przygotowano się również  do posiedzenia grupy dialogu obywatelskiego do spraw mleka. W ramach przygotowań do tego zebrania przedstawiono informacje na temat  wyborów do prezydium grupy dialogu obywatelskiego do spraw mleka.

3 października 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ad hoc „łańcuch żywnościowy”. Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów z informacjami na temat Dyrektywy Komisji w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności oraz z kwestionariuszem  na temat transpozycji przez państwa członkowskie dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych do przepisów krajowych. W kontekście tych tematów eksperci przeprowadzili wymianę opinii na temat aktualnej sytuacji  łańcucha dostaw żywności w państwach członkowskich. Sekretariat przedstawił również informacje dotyczące warsztatów technicznych Komisji na temat sojuszów sprzedawców detalicznych oraz zapoznał ekspertów z założeniami projektu „SKIN: Short Supply Chain Knowledge and Innovation Network” (Wiedza i sieć innowacji w zakresie krótkiego łańcucha dostaw) w ramach programu Horyzont 2020.

10 października 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zazielenianie i płatności bezpośrednie”. Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów z aktualnymi informacjami na temat harmonogramu procesu legislacyjnego w kontekście WPR po 2020 roku. Eksperci zajęli się przygotowaniem posiedzenia grupy dialogu obywatelskiego do spraw WPR ze zwróceniem szczególnej uwagi na: skutki ekstremalnej pogody na wiosnę i latem 2019 r., kryteria kwalifikowalności do podstawowego wsparcia dochodu do celów stabilności (BISS), wykorzystania płatności powiązanych z produkcją do osiągnięcia celów WPR, przygotowania planów strategicznych WPR.

14 października 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „WPR”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Pan Mirosław Drygas. Eksperci wymienili poglądy na temat ekstremalnych warunków meteorologicznych wiosną i latem 2019 r. W kwestii przyszłej WPR po roku 2020 Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił  aktualne informacje na temat harmonogramu procesu ustawodawczego jak również przedstawił działania lobbingowe koordynowane z dyskusjami prowadzonymi w Parlamencie Europejskim. Eksperci zapoznali się z możliwościami wykorzystania technologii satelitarnej, LPIS i ZSZiK do kontroli wniosków o pomoc. W tym zakresie prezentację wygłosił Pan Ruben Fontaine z flamandzkiego organu administracji rolniczej.

15 października 2019 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. W uroczystościach, które odbyły się tego dnia w Parlamencie Europejskim, wzięły udział także rolniczki z Polski. Cechą charakterystyczną europejskiego rolnictwa są gospodarstwa rodzinne: 91% spośród 22 milionów pracowników zatrudnionych w rolnictwie to członkowie rodzin. Kobiety na obszarach wiejskich są zwykle bardzo aktywne, podejmują się różnych zadań niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstw, nawet jeżeli proporcjonalnie liczba kobiet pracujących w rolnictwie w UE jest znacznie mniejsza niż ich udział procentowy wśród ogółu ludności aktywnej zawodowo (35,1% w porównaniu do 45,9% ). Co więcej, tylko jedna trzecia osób zarządzających gospodarstwami to kobiety. Kobiety na obszarach wiejskich odgrywają znaczącą rolę w czynnościach związanych z domem i stale wspierają rodzinne gospodarstwa bez pobierania wynagrodzenia.  Rola małżonków wspierających nie jest odzwierciedlona w statystykach, ponieważ nie są oni zarejestrowanymi  pracownikami  prowadzącymi działalność gospodarczą.

17 października 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „międzynarodowe aspekty w rolnictwie”. Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów ze sprawozdaniem grupy zadaniowej Copa-Cogeca do spraw Brexitu odnośnie aktualnej sytuacji. Eksperci wymienili poglądy na temat priorytetów dotyczących handlu ogłoszonych przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen  między innymi w kwestii powołania organu wykonawczego do spraw handlu, transgranicznego podatku od emisji dwutlenku węgla itp. Dyskutowano również na tematy dotyczące porozumienia politycznego między Unia Europejską a krajami Mercosuru i przygotowaniami działań lobbingowych. W tym zakresie Sekretariat planuje działania lobbingowe mające na celu przedstawienie różnic w standardach produkcji pomiędzy krajami Mercosur i Unią Europejską oraz możliwością stosowania niektórych substancji czynnych przy ochronie upraw, których stosowanie w Unii Europejskiej jest zakazane. W ramach stosunków handlowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi  zwrócono uwagę na możliwość nałożenia dodatkowych ceł przez administrację amerykańską na niektóre produkty rolne produkowane w Unii Europejskiej. Dotyczyłoby to między innymi niektórych produktów z określonymi oznaczeniami geograficznymi. Na dzień dzisiejszy nie ma jednak ostatecznej listy takich produktów i ewentualna data wprowadzenia ceł nie jest znana.

W dniu 18 października 2019 r. w miejscowości Telc w Czechach, odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Gospodarstwa rodzinne - podstawą rolnictwa europejskiego" organizowana przez Stowarzyszenie Rolnictwa Prywatnego w Republice Czeskiej. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w konferencji wziął Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Goście z Węgier, Słowacji, Austrii i Polski przedstawili sytuację gospodarstw rodzinnych w ich krajach, omówili obecny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i przedstawili swoje oczekiwania, co do przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Do udziału w spotkaniu zaproszono również czeskich europarlamentarzystów, z którymi dyskutowano nad nowym modelem WPR. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że głównym wyzwaniem dla nowej WPR jest społecznie sprawiedliwa reforma europejskiej polityki rolnej oraz promocja zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska modelu rolnictwa. Wspólnym interesem, który jest związany z tymi priorytetami, jest silna pozycja rodzinnych gospodarstw rolnych w europejskim rolnictwie i zachowania perspektyw ich rozwoju, w celu uniknięcia odpływu młodych ludzi i wyludnienia wsi. 

21 października 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r.  Sekretariat prowadził tę inicjatywę oraz projekt wstępnych rozważań Copa-Cogeca na temat przyszłej strategii ochrony różnorodności biologicznej i jej związku z rolnictwem. W kontekście bieżących negocjacji handlowych Sekretarz Generalny Copa-Cogeca poinformował zebranych, że nowy przewodniczący Komisji zaproponował utworzenie głównego przedstawiciela UE do spraw egzekwowania prawa w dziedzinie handlu. Następnie skomentował następujące negocjacje: Mercosur, Nowa Zelandia, Australia. Uczestnicy posiedzenia wymienili  poglądy na temat orzeczenia WTO w sprawie Airbus-Boeing i dodatkowych ceł na niektóre europejskie produkty rolno-spożywcze. Uzgodniono, że Copa-Cogeca wystosują pismo do wybranego przewodniczącego Komisji, aby wezwać do unikania eskalacji, zwłaszcza w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych, oraz do negocjowania aspektów handlowych w sposób uporządkowany. Przedstawiono informacje dotyczące rozpoczęcia europejskiej kampanii "Livestock Voice" - #MeattheFacts. Odnośnie przyszłej WPR po 2020 roku Sekretariat przedstawił działania lobbingowe w związku z proponowanym przez Komisję Europejską „planu zielonego ładu”.  Sekretarz Generalny przedstawił główne elementy europejskiego zielonego ładu zaplanowanego przez nowo wybranego przewodniczącego Komisji. Sekretariat dąży do opracowania dokumentu zawierającego naszą interpretację tej inicjatywy. Sekretarz Generalny poinformował członków o dyskusjach na szczeblu Rady na temat przyszłych wieloletnich ram finansowych.

22 października 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwestie fitosanitarne”. Eksperci przedstawili sytuację w poszczególnych krajach członkowskich w kontekście stosowania środków fitosanitarnych. Omówiono również kwestie regulacyjne związane ze stosowaniem środków fitosanitarnych. Prezentację w tym temacie przedstawiła ECPA -European Crop Protection Agency - Europejskie  Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Podczas dyskusji po zakończeniu prezentacji eksperci wymienili poglądy na temat substancji czynnych szczególnie wrażliwych w oczach opinii publicznej: chloropiryfos oraz glifosat. W kwestii prawa zdrowia roślin do udziału posiedzeniu zaproszono Komisję Europejską w celu przeprowadzenia dyskusji i konsultacji w sprawie aktu delegowanego dotyczącego agrofagów priorytetowych oraz aktu wykonawczego w sprawie listy szkodników i środków. Innymi tematami omawianymi podczas posiedzenia była kwestia oceny ilościowej EFSA odnośnie kryteriów związanych ze szkodnikami. Eksperci przeprowadzili również dyskusję na temat stanowiska Copa-Cogeca w sprawie ochrony upraw.

24 października 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe”. Posiedzenie grupy roboczej było poświęcone przedstawieniu i omówieniu sytuacji rynkowej oraz prognoz dla sektorów zbóż, roślin oleistych i białkowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na plany siewów oraz skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych. Dyskusje ekspertów objęły również działania w zakresie planu białkowego. Zaprezentowano między innymi plan warsztatów, które odbędą się w Finlandii w dniach 18-19 listopada br. Zaprezentowano i omówiono również krajowe środki wsparcia dla upraw białkowych z Francji, Zjednoczonego Królestwa, Hiszpanii, Belgii, Polski, Danii . Sekretariat zaprezentował i omówił komunikat Komisji Europejskiej w sprawie „Wzmacniania działań UE na rzecz ochrony i odnowy lasów na świecie” . Omówiono również aspekty przyszłej WPR po 2020 roku gdzie zwrócono przede wszystkim uwagę na kwestię propozycji Komisji Europejskiej dotyczącą  Europejskiego Zielonego Ładu oraz zmian dla rolników i sektora rolnictwa, które będzie za sobą niósł nowy plan Komisji. W kwestii WPR po 2020 roku omówiono aktualną sytuację  w instytucjach UE oraz przedstawiono informacje na temat  analizy SWOT w państwach członkowskich. Eksperci przeprowadzili dyskusję na temat zmian  klimatu, gdzie Sekretariat zaprezentował projekt stanowiska Copa-Cogeca w tej kwestii i ogólne stanowisko, które zostało przyjęte podczas posiedzeń prezydencji i prezydiów we wrześniu bieżącego roku. Tematem omawianym podczas zebrania była również kwestia środków ochrony roślin. Tutaj eksperci wypowiadali się na temat wznowienia pozwolenia na substancje aktywne: tebukonazol, chloropiryfos, glifosat.

28 października 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy zadaniowej do spraw Brexit. Eksperci przeprowadzili wymianę poglądów na temat aktualnego stanu negocjacji. Do udziału w posiedzeniu zaproszono Pana Benca Totha reprezentującego Komisję Europejską w kwestiach polityki GZ 50 w celu przeprowadzenia dyskusji na temat negocjacji w tym zmienionej deklaracji politycznej nakreślającej ramy przyszłych stosunków i protokołu dotyczącego Irlandii i Irlandii Północnej. Kolejnym gościem zaproszonym do udziału w zebraniu byli Panowie Arnaud Rohmer i Peter Barany specjaliści do spraw polityki reprezentujący Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej na temat przygotowań Komisji Europejskiej do wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE bez umowy, jak również  rozszerzenia zakresu Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). Zaproszeni goście przedstawili informacje na temat przygotowań Komisji Europejskiej w kontekście ewentualnego wyjścia Zjednoczonego Królestwa bez umowy oraz rozwiązań planowanych w związku z tym przez Komisję Europejską.

29 października 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rozwój obszarów wiejskich”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Pan Mirosław Drygas. Sekretariat Copa-Cogeca przekazał informacje na temat bieżącej działalności w temacie przyszłej WPR. Eksperci zapoznali się między innymi z aktualnymi informacjami na temat procesu ustawodawczego i wymienili poglądy na temat aktualnej sytuacji w państwach członkowskich zwracając uwagę na pytania związane z postępem prac w zakresie analizy SWOT i planów strategicznych WPR. Do udziału w posiedzeniu  zaproszono Pana Davida Lamba, przedstawiciela Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w celu przedstawienia prezentacji na temat współpracy z krajowymi sieciami obszarów wiejskich w przyszłości. Po prezentacji odbyła się debata na temat działań sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na poziomie krajów członkowskich. Podczas posiedzenia eksperci omówili również możliwości jak również zasady i warunki, które powinny być ustalone w przyszłej WPR po 2020 r. w celu zapewnienia płynnego przejścia środków z I do II filaru i na odwrót.  Przedyskutowano również temat działań grupy roboczej w przyszłości oraz w perspektywie długoterminowej. W ramach przygotowań do posiedzenia grupy dialogu obywatelskiego omówiono działania dotyczące programu Horyzont 2020 oraz biogospodarki.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 17 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com