1 września na Jasnej Górze rolnicy z całej Polski, przybyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rolników, pod hasłem: „Do Matki pełnej darów Ducha Świętego”, dziękowali Matce Bożej Królowej Polski za zebrane plony i prosili o dobre plony na przyszły rok. Uroczystej Sumie przewodniczył  biskup włocławski bp Wiesław Mering w koncelebrze z biskupem Edwardem Białogłowskim, Krajowym Duszpasterzem Rolników i Pszczelarzy i ks. Stanisławem Sojką, sekretarzem KEP ds. Krajowego Duszpasterstwa Rolników. Starostami Dożynek w tym roku byli nowo wybrana delegatka do Krajowej Rady Izb Rolniczych Jolanta Nawrocka z mężem Józefem, którzy wraz z dziećmi i wnuczkami na początku uroczystej Mszy św. złożyli na ręce kapłanów koncelebrujących Eucharystię tradycyjny dar: chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów. W wypowiedzi do zebranych rolników przed uroczystą Mszą Świętą Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz podkreślił, że Dożynki są najważniejszym świętem rolników ale również ważne są dla całego społeczeństwa, ponieważ przypominają, że to właśnie dzięki pracy rolników codziennie trafia na stoły w polski domach chleb. Społeczeństwo powinno mieć świadomość, że bezpieczeństwo Polski to również, a może przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Prezes Szmulewicz podkreślił, że spotkanie dożynkowe na Jasnej Górze stanowi ważny element polskiej rolniczej kultury i tożsamości. Podkreśla takie wartości, jak: przywiązanie rolnika i umiłowanie Matki Boga, ale i Matki Ziemi, szacunek dla zawodu rolnika, poszanowanie przyrody. Rolnicy zawsze byli ostoją wiary i umiłowania Ojczyzny.

15 września 2019 r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. W obchodach święta plonów uczestniczyli tradycyjnie przedstawiciele izb rolniczych, na czele z Wiktorem Szmulewiczem Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Dożynki Prezydenckie rozpoczęła w niedzielę Msza święta z udziałem Pary Prezydenckiej odprawiona w Kaplicy Polowej AK w Spale. W trakcie nabożeństwa, odprawionego w intencji rolników, poświęcone zostały dożynkowe wieńce, a następnie Para Prezydencka wraz z korowodem dożynkowym z udziałem pocztów sztandarowych izb rolniczych przeszła na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie odbyła się ceremonia dożynkowa. Tradycyjnie już od kilku lat Dożynki Prezydenckie trwały dwa dni. Uroczystości towarzyszyły liczne atrakcje. Zorganizowano Miasteczko Regionów, w którym prezentowano wyroby poszczególnych województw. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz tradycyjnej, polskiej żywności. Swoje stoisko miała również Krajowa Rada Izb Rolniczych. W przeddzień dożynek odbyła się natomiast konferencja przedstawicieli samorządu rolniczego pt. „Kompetencje polskich izb rolniczych – możliwości ich rozszerzenia”. Do wykładu zostali zaproszeni: dr hab. Beata Jeżyńska - prof. nadzw. Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa – PAN.  W konferencji wzięli udział przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych oraz Prezes Honorowy KRIR J. Waligóra. Podczas konferencji dyskutowano na temat poszerzenia sfery działalności izb, które powinno być wyrazem zaufania władz rządowych dla organizacji rolniczych, do ich znajomości potrzeb rolnictwa, kompetencji zawodowych i odpowiedzialności obywatelskiej, nawet wówczas, gdy nie ma pewności sukcesu. Realizacja poszerzonych funkcji niewątpliwie umocni znaczenie izb w systemie organizacji zawodowych rolników, w procesach podejmowania decyzji politycznych i strategicznych dla rolnictwa oraz ukształtuje właściwą opinię członków izb o ich znaczeniu.

17 września 2019 r. miało miejsce podsumowanie efektów prac Porozumienia Rolniczego, w ramach którego 10 zespołów roboczych wypracowało ok. 180 zaleceń i rekomendacji dla rolnictwa, a które są teraz analizowane przez resort rolnictwa. W spotkaniu udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes Mirosław Borowski, a także Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych – Przewodniczący poszczególnych Zespołów. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziękował Prezesowi KRIR za podjęcie inicjatywy wspólnej pracy organizacji i związków zawodowych funkcjonujących w rolnictwie, podkreślając, że było to bardzo dobre forum dyskusyjne, miejsce wymiany poglądów i wypracowywania kierunków działań.

W dniach 19-22 września 2019 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych uczestniczyła w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW zorganizowanej przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – uczestniczyło w niej 800 wystawców i ponad 140 tysięcy gości. Stoisko KRIR odwiedzili rolnicy i delegaci izb rolniczych z całego kraju, na którym przeprowadzono wiele rozmów z rolnikami. 20 września 2019 r. miał miejsce uroczysty finał XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne przebiegający pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Państwową Inspekcję Pracy. Jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. W 2019 roku do Konkursu przystąpiło 1153 gospodarstw indywidualnych. I miejsce i tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego w kraju otrzymało gospodarstwo Państwa Anny i Mariusza Chrzanowskich z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ufundował wyróżnienie za udział w finale konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. Nagrodę KRIR wręczyła Delegat do KRIR z Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pani Jolanta Nawrocka, Pani Renacie Wiesner z województwa śląskiego.

27 września 2019 r. w Parzniewie odbyło się I Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, podczas którego wybrano nowe organy KRIR. Na stanowisku Prezesa oraz Wiceprezesa – bez zmian: Prezesem KRIR został Wiktor Szmulewicz – Prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, natomiast Wiceprezesem Mirosław Borowski - Delegat Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Członkiem Zarządu KRIR po raz pierwszy została kobieta – Jolanta Nawrocka, delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Skład Zarządu uzupełnili: Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej – Ryszard Czaicki oraz Robert Nowak – delegat Śląskiej Izby Rolniczej (wybrany ponownie). Podczas posiedzenia wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej KRIR oraz powołano Komisję Budżetową KRIR.  

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 3 września – spotkanie Grupy Roboczej zajmującej się sektorem rolniczym i leśnym w projekcie „Zeroemisyjna Polska 2050: szansa dla gospodarki i klimatu”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 8 września – Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 13 września – Konferencja poświęcona potencjałowi polskiej żywności – szansom i możliwością eksportowym, organizowana przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 23 września – spotkanie z przedstawicielami Szwedzkiej Organizacji Rolniczej LRF, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 24 września – konferencja „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 24 września – konferencja w Senacie RP „Jak zwiększyć powszechność ubezpieczeń w rolnictwie?”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 26 września – konferencja pn. Stan prac nad planem strategicznym WPR na lata 2021-2027, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 26 września – konferencja Krajowej Izby Biopaliw „Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

4 września Zarząd KRIR przekazał uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Zaproponowane w projekcie zmiany są niezmiernie istotne z punktu widzenia rolników. Odnośnie wprowadzanych projektem przepisów dotyczących obowiązkowego zawierania umów z określonym wyprzedzeniem oraz kar dla rolników – samorząd rolniczy wskazuje, że może okazać się to niekorzystne dla gospodarstw rolnych.

4 września Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa T. Nowakowskiego w indywidualnej sprawie rolnika, aby ponownie rozpatrzono jego sprawę w zakresie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020.

6 września Zarząd KRIR w związku z trudną sytuacją rolników prowadzących chów trzody chlewnej oraz ze zwiększającą się w ostatnim okresie ilością przypadków występowania wirusa ASF zarówno wśród dzików jak i świń, mając na względzie ostatnią decyzję wykonawczą Komisji Europejskiej 2019/1385 z dnia 3 września br. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zwołanie posiedzenia Zespołu ds. Stabilizacji i Wsparcia Rynku Mięsa Wieprzowego w ramach Porozumienia Rolniczego.

6 września Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Samorząd rolniczy uważa, iż przepisy dotyczące umieszczenia odwzorowania na etykiecie flagi państwa pochodzenia powinny objąć także wołowinę.

6 września Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz. Wprowadzenie okresu karencji w żywieniu zwierząt, z których pozyskuje się lub produkuje się wyroby wolne od GMO jest wyjście naprzeciw rolnikom, którzy zdecydowali się na skarmianie zwierząt paszami bez GMO. Wyeliminowanie śruty sojowej z żywienia zwłaszcza drobiu i trzody chlewnej jest bardzo trudne ze względu na brak alternatywnego źródła białka charakteryzującego się wysoką wartością. Możliwość skarmiana zwierząt paszami zawierającymi GMO w pewnych okresach życia wybranych gatunków, w przypadku, gdy rynek nie dysponuje wystarczającym zapleczem pasz bez GMO wydaje się racjonalnym rozwiązaniem.

6 września Zarząd KRIR przedstawił uwagi samorządu rolniczego do projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet

- płatności bezpośrednich za 2019 r.

- pomocy finansowej za 2019 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- pomocy finansowej za 2019 r. w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Samorząd rolniczy pozytywnie ocenił działania MRiRW zmierzające do wypłaty zaliczek za 2019 r. na poczet płatności bezpośrednich, działań PROW oraz działania „Zalesianie gruntów rolnych…”. Zdaniem samorządu rolniczego zaliczki na poczet ww. płatności powinny być wypłacone wszystkim rolnikom, również tym, których gospodarstwa zostały wytypowane do kontroli na miejscu i dotychczas nie zakończono procedury weryfikacji warunków kwalifikowalności.

                9 września Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa. Samorząd rolniczy uważa, że należałoby rozszerzyć wykaz nieruchomości zamiennych na teren całego kraju, ponieważ osoby, które nie zdecydują się na nieruchomości zamienne zaproponowane w rozporządzeniu, zmuszone zostaną do poszukania nowego miejsca zamieszkania na wolnym rynku.

                9 września Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zdaniem samorządu rolniczego okres realizacji inwestycji finansowanej w formie leasingu wynoszący 36 miesięcy wydaje się zbyt krótki, biorąc pod uwagę wydłużające się procedury zawierania umów leasingowych. Rezygnacja z załączania kopii promesy kredytowej lub leasingowej może stanowić ułatwienie dla wnioskodawców, z drugiej jednak strony może to spowodować dużą liczbę wniosków, które po podpisaniu umowy nie będą realizowane ze względu na brak finansowania.

10 września Zarząd KRIR przekazał uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Według samorządu rolniczego zaproponowane rozwiązania mogą wyeliminować w znacznym stopniu rażącą niesprawiedliwość wynikającą z aktualnego kształtu ustawy, która obciąża właściciela odebranych zwierząt kosztami czasowego odebrania także w sytuacji, kiedy został on uniewinniony.

10 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o włączenie części gminy Dragacz położonej w województwie kujawsko-pomorskim do obszaru objętego płatnościami ONW.

10 września Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o udzielenie informacji o czynnikach biofizycznych i ekonomicznych rozpatrywanych przy wyznaczaniu obszarów ONW wsi Borawskie położonej w gminie Przytuły.

10 września Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o spotkanie z udziałem Zarządu KRIR, przedstawicieli Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Głównym Lekarzem Weterynarii oraz Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w celu omówienia spraw związanych z rozprzestrzenieniem się wirusa ASF w Polsce oraz rozszerzaniem stref i związanych z tym ograniczeń nakładanych na producentów trzody chlewnej.

10 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o umożliwienie rolnikom dzierżawiącym ziemię z ZWRSP skorzystania z możliwości odroczenia płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek, na podstawie kopii protokołów stwierdzających wystąpienie suszy, które nie są jeszcze zatwierdzone przez wojewodę wobec zaplanowanej pomocy w projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

11 września Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego ze sprzeciwem wobec braku przeprowadzenia konsultacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie Zarząd KRIR zwrócił się o pozostawienie przepisów „pomocy suszowej” w stanie prawnym z roku 2018.

12 września Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o podjęcie działań w zakresie uwzględnienia w programie pomocy klęskowej dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oprócz pomocy suszowej również upraw, które wcześniej zostały częściowo lub całkowicie zniszczone przez wiosenne przymrozki.

12 września przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. K. Ardanowskiemu stanowisko I Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji w sprawie konieczności podjęcia pilnych działań po wystąpieniu klęski suszy.

16 września Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski z Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które dotyczyły m.in. przyznania rekompensat rolnikom gospodarujących na terenach lejów depresyjnych (związanych z odkrywkami węgla brunatnego, przyznania  pomocy suszowej dla gospodarstw rybackich na ubiegłoroczny wzór.

16 września Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi R. Jakubika z wnioskiem o udzielenie informacji czy opracowywana jest strategia lub polityka mająca na celu zwiększenie liczby dziewcząt w szkołach rolniczych.

23 września Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Środowiska H. Kowalczyka o spotkanie z przedstawicielami samorządu rolniczego w sprawie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych.

23 września Zarząd KRIR na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Środowiska H. Kowalczyka podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do  uregulowania kwestii odszkodowań za szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych, w tym te które uznane są za gatunki chronione jak: wilki, bobry oraz żurawie. Gatunki te coraz lepiej radzą sobie w środowisku naturalnym i ich liczebność systematycznie wzrasta.

23 września Zarząd KRIR przekazał Przewodniczącemu Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Łowczemu Krajowemu A. Kołodziejskiemu korespondencję rolników z województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Szarak” w Bartoszycach wnioskując o podjęcie działań w tej sprawie.

23 września Zarząd KRIR zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Łowczego Krajowego A. Kołodziejskiego w sprawie wyegzekwowania od Koła Łowieckiego „Pantera” w Poznaniu odszkodowania z tytułu szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną dla rolnika.

23 września Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tak jak miało miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniu 5 września 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Sekretariat Copa-Cogeca zaprezentował i omówił najnowsze informacje  na temat długoterminowego programu budżetowego Copa- Cogeca 2020-2025. Omówiono i przyjęto  projekt stanowiska Copa-Cogeca w sprawie zmian klimatycznych.  Uczestnicy dyskutowali na temat  trwających negocjacji handlowych oraz kwestię Brexitu. Dyskusja na temat kwestii handlowych dotyczyła przede wszystkim aktualnej sytuacji w negocjacjach z Mercosur oraz Stanami Zjednoczonymi. Sekretariat Copa-Cogeca nadmienił, że rolnictwo może ponownie odczuć negatywne skutki konfliktu handlowego pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, które wynikają ze sprawy Boeinga i Airbusa. Sekretariat Copa-Cogeca potwierdził, że w najbliższym czasie można oczekiwać reperkusji ze strony Stanów Zjednoczonych w tym związku.  Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił również informacje na temat procesu legislacyjnego dotyczącego przyszłej WPR oraz na temat  dokumentu roboczego Copa-Cogeca zawierającego wytyczne dotyczące opracowywania planów strategicznych.

9 września 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie CCC. Podczas posiedzenia odbyła  się debata w sprawie europejskiego partnerstwa na rzecz Europy opartego na cyrkularnej biogospodarce. Uczestnicy zapoznali się również ze szwedzką inicjatywą „Nowy kodeks zarządzania dla spółdzielni i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych". Uczestnicy spotkania zapoznali się również z informacjami na temat warsztatów „Rola spółdzielni i struktur współpracy producentów surowców w integracji gospodarki ekologicznej", zorganizowanych przez Komisję Europejską oraz na temat  niedawnych fuzji w spółdzielniach państw bałtyckich. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił również informacje na temat zbliżającego się Forum Biznesu Prezydencji Cogeca.

W dniach 10-11 września 2019 r. w miejscowości Žatec w Czechach odbyło się 73. posiedzenie izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniu udział wziął Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Posiedzenie odbyło się Instytucie Chmielarstwa w Žatecu, gdzie zebrani mieli możliwość zapoznania się z uwarunkowaniami produkcji chmielu w Czechach oraz wizytowali plantację i przetwórnię chmielu.

Przedstawiciele izb rolniczych dyskutowali na następujące tematy:

 1. Obecna sytuacja na rynkach rolno-spożywczych, podsumowanie letnich zbiorów
 2. Afrykański pomór świń, środki łagodzące i zwalczające
 3. Reforma wspólnej polityki rolnej 2020+
 4. Nieuczciwe praktyki handlowe sieci detalicznych, wdrożenie dyrektywy UE
 5. Szkody spowodowane przez dziką zwierzynę i drapieżniki

Przedstawiciele izb rolniczych Grupy Wyszehradzkiej omówili obecną sytuację na rynkach rolno-spożywczych. Trwające zmiany klimatu miały negatywny wpływ nie tylko na plony większości upraw polowych, ale także obciążały rolników, jeśli chodzi o skuteczną ochronę roślin. Przedstawiciele izb rolniczych krajów V4 wezwali zatem instytucje UE do ułatwienia procesu autoryzacji środków ochrony roślin, aby zapewnić rolnikom realne i przyjazne dla środowiska alternatywy. W przypadku najbardziej poszkodowanych rolników należy ustanowić systemy wsparcia, aby pomóc im utrzymać się na płynność finansową w krótkim okresie; z długoterminowego punktu widzenia narzędzia zarządzania ryzykiem wraz z programami wsparcia ubezpieczeniowego powinny zostać utworzone w pierwszym filarze, a środki dostosowania i łagodzenia zmian klimatu wspierane przez drugi filar kolejnej WPR.

Jeśli chodzi o występowanie afrykańskiego pomoru świń w dwóch krajach (Słowacja, Serbia) i jego potwierdzenie już w 16 krajach europejskich, przedstawiciele izb rolniczych V4 wezwali Komisję Europejską do przeznaczenia funduszy na badania i rozwój szczepionki w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się i występowania ASF. Jednocześnie wezwali Komisję Europejską do zatwierdzenia instrumentów finansowych i funduszy w celu zrekompensowania szkód spowodowanych przez ASF hodowcom trzody chlewnej, a także w zrekompensowania kosztów zwalczania chorób przez państwa członkowskie, biorąc pod uwagę, że leży to w interesie Europy.

Uczestnicy spotkania omawiali również trwającą reformę WPR po 2020 r. Zgodzili się, że zapewnienie wystarczającego finansowania europejskiego rolnictwa jest niezbędne i że kolejne wieloletnie ramy finansowe powinny być ambitne, nie tylko w odniesieniu do środowiska i klimatu, ale musza być także w stanie utrzymać obecną pulę środków na rolnictwo, aby europejski sektor rolnictwa działał na rzecz klimatu.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu, który został przesłany do Copa-Cogeca oraz Komisji Europejskiej.

12 i 13 września 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się Prezydia Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz. Do udziału w Prezydiach zaproszono Pana Norberta Linsa, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, z którym omówiono temat działalności COM AGRI w nadchodzącej kadencji, w tym między innymi związanych z nową WPR po 2020 roku i bieżącymi negocjacjami handlowymi. W kwestii Brexitu dyskutowano z Dorthe Christensen (kierownikiem działu zajmującego się jednolitym rynkiem i łącznością, gotowości na Brexit, Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej) w sprawie gotowości na Brexit bez porozumienia. Przedstawiciele organizacji rolniczych w swoich wypowiedziach na temat tzw. twardego Brexitu zwracali uwagę na brak przygotowania ze strony europejskich spółdzielni rolniczych na wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Niektóre z delegacji zwróciły uwagę na kwestie handlowe i istotną pozycję Wielkiej Brytanii jako rynku eksportu. Podkreślano również, że przedłużanie procesu przynosi wiele niepewności co dla produkcji i handlu co jest bardzo niekorzystne.  W kwestiach zmian klimatycznych, sytuacji rynkowej oraz wpływu ekstremalnych warunków pogodowych, delegacje poszczególnych organizacji rolniczych przedstawiły uwarunkowania w produkcji rolnej względem  warunków atmosferycznych, gdzie w niektórych krajach sytuacja przedstawia się w pogłębiającej się suszy oraz zmniejszania się zasobów wodnych dostępnych dla rolnictwa, co w konsekwencji powoduje niższe zbiory zarówno upraw polowych, jak i warzyw i owoców. W konsekwencji ceny pasz dla zwierząt hodowlanych mogą znacznie wzrosnąć, co z kolei spowoduje zwiększenie się kosztów produkcji rolnej. W dokumencie zawierającym stanowisko Komitetów Copa-Cogeca w sprawie zmiany klimatu przyjętym podczas Prezydiów podkreślono, że to europejscy rolnicy, właściciele lasów i ich spółdzielnie w pierwszej kolejności odczuwają wpływ zmian klimatu. Dlatego też żaden z członków europejskiej społeczności rolniczej nie zaprzecza ich istnieniu. Organizacje rolnicze zrzeszone w Copa-Cogeca angażują się we wdrażanie porozumienia paryskiego i wspierają jego realizację, uważając je za zasadniczą część europejskiego i światowego programu politycznego. Nie uda się jednak osiągnąć jego celów bez sektora rolnego i leśnego. W debacie publicznej musi znaleźć się miejsce dla głosu rolników, by powstrzymać rozprzestrzenianie zniekształconego obrazu sektora. Żaden inny sektor w Europie nie będzie w stanie naturalnie usuwać emisji z atmosfery, wspierając jednocześnie rozwój gospodarki opartej na surowcach pochodzenia biologicznego i gwarantując bezpieczeństwo żywnościowe.

Dyskusja  na temat bieżących negocjacji handlowych skupiła się przede wszystkim na działaniach i dyskusji z Komisją Europejską w zakresie Mercosur. Poszczególne delegacje organizacji rolniczych przedstawiały swoje opinie w tym zakresie nawiązując jednocześnie do uprzednich dyskusji z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Podwójne standardy w produkcji rolnej, nieuczciwa konkurencja i niezrównoważona produkcja rolna w krajach Mercosur były najważniejszymi argumentami podnoszonymi podczas dyskusji przeciwko umowie handlowej. Komisja Europejska nie jest w stanie przedstawić na dzień dzisiejszy pozytywnych aspektów tej umowy dla sektora produkcji rolnej utrzymując jednocześnie, że światowy kontekst i globalna konkurencja zmuszają Unię Europejską do otwierania rynków europejskich dla partnerów z Ameryki Południowej i nie tylko.   

Tematem dyskusji była również zainaugurowana przez Copa-Cogeca kampania informacyjna European Livestock Voice - #MeattheFacts. Kampania ta będzie przedstawiała szereg badań, faktów i informacji dotyczących produkcji mięsa dla społeczności konsumenckiej.  Celem Kampanii Informacyjnej jest zapoznanie z technikami hodowli zwierzęcej oraz promocja konsumpcji mięsa. Kampania ta będzie odbywała się poprzez media społecznościowe oraz plakaty i krótkie publikacje zawierające informacje dotyczące hodowli zwierzęcej w krajach Unii Europejskiej które będą się znajdowały w środkach transportu miejskiego w Brukseli.

18-20 września w Kopenhadze w Danii odbyła się 39. Edycja Konferencji Rolniczej Unia Europejska – Ameryka Północna, która skupia samorząd rolniczy, polityków, i przedsiębiorców z całej UE, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Z ramienia KRIR w konferencji udział wzięli: Prezes KRIR W. Szmulewicz i Wiceprezes KRIR M. Borowski. Konferencja skupiła się na innowacji i technologii, trendach w handlu międzynarodowym, ekonomii i polityce rolnej. Przedstawiciele z Ameryki Północnej podkreślali, że ważne jest utrzymanie postępu w technologiach modyfikacji genetycznych i ochronie chemicznej w rolnictwie, natomiast przedstawiciele UE zaznaczyli, że ze względu na większy nacisk na jakość żywności, dobrostan zwierząt i ochronę środowiska zmniejsza to ich konkurencyjność na rynku globalnym . Omówiono również relacje rolników ze społeczeństwem i konsumentami. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że niepokojące trendy - dyskusje na temat aspektów rolnictwa, takich jak nowe technologie i środki ochrony roślin - grają na emocjach, a nie opierają się na konkretnych badaniach naukowych. Prowadzi to do coraz trudniejszych warunków dla rolników, których specyfika pracy nie jest dobrze rozumiana przez wielu. Rolnicy są zobowiązani do utrzymania wysokiego poziomu ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, klimatu, wyżywienia rosnącej światowej populacji, ale bez wystarczającego wsparcia finansowego, aby osiągnąć te cele.

Jednym z głównych uczestników konferencji był Phil Hogan, ustępujący Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, który wkrótce przejmie obowiązki komisarza ds. Handlu. Komisarz powiedział, że ważne jest utrzymanie otwartego dialogu między kontynentami: europejskim i amerykańskim w obliczu napięć politycznych i handlowych. Mówiąc o zmianach klimatycznych, komisarz podkreślił, że rolnicy nie są częścią problemu, ale częścią rozwiązania: rolnicy są szczególnie podatni na zmiany klimatu i doskonale zdają sobie sprawę z potrzeby ograniczenia emisji, ale należy to zrobić w sposób racjonalny i odpowiedni. „Rozwiązania dotyczące zmian klimatu nie mają granic - ale Unia Europejska musi być liderem”, powiedział Phil Hogan.

25 września 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwestie podatkowe i prawne”. Sekretariat Copa-Cogeca najnowsze informacje na temat orzecznictwa Unii Europejskiej oraz powiadomienia na temat pomocy państwa. Eksperci otrzymali również informacje na temat zmienionych reguł pomocy de minimis. Potwierdzono, że Komisja przyjęła w lutym 2019 roku zmienione zasady dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnictwa (tzw. pomocy de minimis), zwiększając maksymalną kwotę, którą organy krajowe mogą wykorzystać w celu wsparcia rolników bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody Komisji. Podczas posiedzenia przedstawiono również informacje na temat udziału Copa-Cogeca w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej w sprawie oceny i przeglądu zasad pomocy państwa w rolnictwie, na obszarach wiejskich i w leśnictwie.

26 września 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „warzywa i owoce”. Eksperci przedstawili swoje uwagi do stanowiska Copa-Cogeca na temt zmian klimatu. Omówili obecną sytuację rynkową oraz perspektywy rynku i wpływa ekstremalnych warunków pogodowych na produkcję. W kwestiach WPR przedstawiono informacje na temat uproszczeń, gdzie zwrócono szczególną uwagę na implementację rozporządzenia Omnibus. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił również notę wyjaśniającą DG AGRI na temat zapobiegania kryzysom oraz środków zarządzania tj. funduszy wspólnego inwestowania. W kwestii łańcucha żywnościowego eksperci omówili tematy związane z transpozycją dyrektywy (UE) 2019/633 dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych, jak również z przejrzystością rynku oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 2017/1185 dotyczącego przekazywania Komisji powiadomień o informacjach i dokumentach.  W kwestiach handlowych omówiono temat Brexitu oraz bieżącą sytuację polityczną w Zjednoczonym Królestwie. Sekretariat Copa-Cogeca zaprezentował również działania Komisji Europejskiej w zakresie negocjacji handlowych z Mercosur. Eksperci przedstawili opinie na temat wpływu porozumienia politycznego. Omówiono również relacje  handlowe ze Stanami Zjednoczonymi w związku z ryzykiem odwetu ze strony USA w konflikcie Airbus-Boeing.W zakresie zdrowia roślin eksperci przedyskutowali między innymi działania w walce plamistością czarną wśród owoców cytrusowych oraz wykrywanie plamistości czarnej cytrusów z Tunezji. Sekretariat przedstawił również informacje na temat reformy prawa dotyczącego zdrowia roślin oraz wejścia w życie rozporządzenia nr 2016/2031.

30 września 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wołowina”.  Sekretariat CopaCogeca zaprezentował informacje na temat nowych przepisów w zakresie weterynaryjnych produktów leczniczych oraz  konsekwencje nowych przepisów dla handlu. W zakresie zmian klimatycznych przeprowadzono dyskusję w celu opracowania projektu wkładu sektora „wołowiny” do stanowiska Copa-Cogeca na temat zmian klimatu. Eksperci omówili sytuację na rynku wołowiny w perspektywie krótkoterminowej w krajach Unii Europejskiej oraz umowę handlową Mercosur. Eksperci zapoznali się z prezentacja zawierającą najnowsze informacje dotyczące nowych postanowień z zawartego z USA protokołu ustaleń w zakresie kontyngentów wolnocłowych na wołowinę wysokiej jakości  oraz wyjaśnień zarządzania nowymi kontyngentami taryfowymi. W zakresie łańcucha dostaw żywności eksperci omówili kwestie przejrzystości rynku oraz wynikami konsultacji społecznych dla sektora wołowiny. Sekretariat powiadomił również o kontrolach przeprowadzonych przez Biuro do spraw Żywności i Weterynarii (FVO) w Brazylii. Przedyskutowano również wnioski legislacyjne dotyczące WPR po roku 2020. Sekretariat Copa-Cogeca zwrócił uwagę na aktualną sytuację w dyskusjach na szczeblu unijnym skupiając się szczególnie na sektorze wołowiny.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 12 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com