6 kwietnia w siedzibie Telewizji Polskiej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Wójt Roku 2018. W uroczystości udział wziął Laureat Konkursu Wójt Roku 2007, Wójt Gminy Przyrów  Robert Nowak - Członek Zarządu KRIR, który w imieniu Krajowej Rady Izb Rolniczych wręczył laureatowi pamiątkowy upominek i list gratulacyjny. Najlepszym wójtem w całej Polsce został Ryszard Jędruch z gminy Tryńcza, woj. podkarpackie. Zdecydowali o tym  telewidzowie głosując w systemie SMS. Po raz 18. organizatorem konkursu była Redakcja Audycji Rolnych TVP 1. Kandydatury wójtów mogli zgłaszać mieszkańcy gmin, instytucje i organizacje. Spośród nich kapituła konkursu, w której skład wchodziła Krajowa Rada Izb Rolniczych, wyłoniła 10 najlepszych wójtów.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

  • 8 kwietnia – posiedzenie Międzyresortowego Zespoły ds. Strategii „Europa 2020”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 9 kwietnia – Forum nasienne w Luboniu, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 10 kwietnia - spotkanie dyskusyjne o aktualnych zagadnieniach sektora rolno-spożywczego z posłem Parlamentu Europejskiego J. Kalinowskim, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 11 kwietnia – seminarium informacyjne „Brexit – bieżący stan negocjacji, przygotowania administracji rządowej oraz skutki brexitu bezumownego dla handlu towarami rolnymi”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 16 kwietnia – posiedzenie zespołu roboczego „Tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych” powołanego w ramach Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 24 kwietnia – posiedzenie Zespołu ds. Stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 25 kwietnia – konferencja nt. „Obrót ziemią rolniczą w Polsce i jej znaczenie dla chowu i hodowli zwierząt”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

2 kwietnia – rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowego sposobu gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską;

2 kwietnia - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3298);

2 kwietnia - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi na temat sytuacji ekonomicznej Krajowej Spółki Cukrowej S.A, rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi na temat sytuacji ekonomicznej spółki " Elewarr", rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat tworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego;

10 kwietnia - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 3286);

10 kwietnia - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3298);

10 kwietnia -  Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku drobiu, rozpatrzenie informacji ministrów: Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości pozyskiwania kredytów inwestycyjnych dla hodowców i przetwórców drobiu, rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w styczniu i marcu 2019 r.;

11 kwietnia - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3298) – kontynuacja;

24 kwietnia - rozpatrzenie informacji Ministra Cyfryzacji na temat dostępu do technologii światłowodowych w gminach, rozpatrzenie informacji na temat koncepcji Inteligentnych Wiosek jako szansy na rozwój obszarów wiejskich poprzez dostęp do technologii światłowodowych w gminach;

24 kwietnia - rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r., rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat płatności obszarowych, rolnośrodowiskowych na terenach parków narodowych i krajobrazowych oraz na gruntach leśnych, rozpatrzenie informacji Ministra Środowiska na temat gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie parków narodowych i krajobrazowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzierżaw;

24 kwietnia - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji zapisu art. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach oraz stanu prac nad projektem "Planu białkowego UE - Strategia białkowa", rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sprawozdania Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju produkcji białka roślinnego w UE (COM(2018) 757 final), rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Narodowego Programu Białka Paszowego;

25 kwietnia - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3298 i 3384).

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

10 kwietnia - informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w latach 2015-2018”;

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

3 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu wypracowanie i wdrożenie takiego modelu zawodowego szkolnictwa rolniczego, które będzie odpowiadał potrzebom i będzie dopasowany do czasów współczesnych.

3 kwietnia Zarząd KRIR wniósł skargę do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego w sprawie procedowania projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (UC142) przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i pominięciu samorządu rolniczego w konsultacjach do tego projektu.

3 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w związku z decyzją skróceniu z 15 do 7 dni okresu ważności badań próbek krwi od świń pozwalających na ich przemieszczenie , z wnioskiem o ustanowienie okresu przejściowego stosowania ww. przepisów.

3 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do p.o. Dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa G. Pięty z wnioskiem o udzielenie informacji czy KOWR będzie przyjmował wnioski, których załącznik o posiadanym zadłużeniu nie będzie wystawiony na druku udostępnionym przez KOWR.

5 kwietnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej. Samorząd rolniczy odbiera wiele sygnałów d rolników, którzy zarzucają zbyt duży import gryki z Ukrainy i spadek cen gryki na skupach w Polsce, dlatego należy zmienić przepisy w zakresie minimalnej ilości podlegającej kontroli jakościowej i ilościowej gryki przeznaczonej na cele spożywcze, z 5 t do 1 t.

10 kwietnia Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Środowiska z wnioskiem o rozwiązanie umów dzierżaw na obwody łowieckie zawartych z kołem łowieckim wskazanym we wniosku. W powyższej sprawie Zarząd KRIR zwrócił się również do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego.

11 kwietnia Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Samorząd rolniczy uważa, że zaproponowane przepisy projektu ustawy mogą wpłynąć negatywnie na rozwój gospodarstw rolniczych utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Wobec czego projekt ww. ustawy należy odrzucić.

11 kwietnia Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że okres 3 miesięcy, po którym wejdą w życie projektowane przepisy, może okazać się za krótki na dostosowanie się do nadchodzących zmian podmiotów, które nie miały wcześniej styczności z systemem SENT.

11 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. Matys z wnioskiem o udzielnie informacji o sposobie udzielania opinii przez izby rolniczy przy odrolnieniu gruntów klas I-III.

12 kwietnia Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o rozpatrzenie możliwości rozszerzenia zakresu produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach prowadzone przez rolników sprzedaży bezpośredniej.

12 kwietnia Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenia w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Zaproponowane przepisy mają polegać na wprowadzeniu zmian w wymogach dotyczących zajęć prowadzonych przez podmioty prowadzące szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Proponowana zmiana w § 3 w pkt w lit. b tiret pierwszy wprowadza określenie „opryskiwacz ciągnikowy lub sadowniczy…” co sugeruje wykorzystanie na szkoleniach w zależności od potrzeb opryskiwacza polowego lub sadowniczego. Natomiast w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia mowa jest o wykorzystaniu opryskiwacza „ciągnikowego polowego i sadowniczego”, co sugeruje konieczność zapewnienia obu typów opryskiwaczy na jednym szkoleniu, co jest nieuzasadnione.

12 kwietnia Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o możliwość wykorzystania przez rolników mięsa od zwierząt, ubijanych z konieczności w gospodarstwie z przeznaczeniem na potrzeby własne.

12 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska H. Kowalczyka z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu opracowanie i wejście w życie niezbędnych wykonawczych przepisów do ustawy Prawo łowieckie.

12 kwietnia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie aktualnych problemów branży cukrowniczej, które zostało wypracowane w dniu 11 lutego 2019 r. na konferencji pt. „Aktualny stan i przyszłe wyzwania dla branży cukrowniczej w sezonie 2019-2020”.

12 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Środowiska H. Kowalczyka na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie przyjęcia rozwiązań prawnych, zobowiązujący h producentów folii, sznurków i siatek rolniczych do odbioru od nabywców zużytych produktów i poddania ich utylizacji.

12 kwietnia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski podjęte przez Rady Powiatowe Mazowieckiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. podjęcia działań w celu uruchomienia w ramach PROW 2014-2020 programu finansującego budowę małych ubojni zwierząt, umożliwienia przyznania częściowej emerytury z KRUS dla dwuzawodowców.

12 kwietnia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Środowiska H. Kowalczykowi wnioski podjęte przez Rady Powiatowe Mazowieckiej Izby Rolniczej, które dotyczyły likwidacji memorandum odstrzału na łosie oraz ograniczenia populacji wilka.

24 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poprzez dodanie traw w art. 3 ust. 1 i 3 ww. ustawy, w celu stworzenia możliwości prawnych do szacowania strat na użytkach zielonych.

26 kwietnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania. W opinii samorządu rolniczego należy doprecyzować projekt wzoru formularza wykazu, aby dokładnie wskazywał, czy data kontroli przeprowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym dotyczy jednostki certyfikującej, która przekazuje wykaz czy też innej.

29 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na działania pomocowe dla producentów dotkniętych klęską suszy oraz wprowadzenie zmian legislacyjnych biorących pod uwagę występowanie suszy rolniczej  w użytkach zielonych oraz dla upraw buraka na I kategorii gleb.

Tak jak miało miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

3 kwietnia 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „warzywa i owoce”. Sekretariat Copa-Cogeca poinformował ekspertów o pisemnej procedurze konsultacji, która zostanie uruchomiona w celu zebrania opinii grup roboczych i przygotowania dokumentu przedstawiającego stanowisko w sprawie rolnictwa i zmian klimatu. Grupa robocza „środowisko”  będzie koordynować przygotowanie dokumentu, który ma zostać przedłożony do zatwierdzenia przez Prezydium we wrześniu br. W temacie sytuacji rynkowej eksperci wypowiedzieli się głównie odnośnie sytuacji na rynkach jabłek, gruszek i owoców cytrusowych jest trudna ze względu na utratę rynku rosyjskiego (145 milionów konsumentów). Wizyty komisarza w krajach trzecich nie przyniosły jeszcze rozwiązań pod względem wielkości sprzedaży eksportowej. W temacie uproszczeń WPR Sekretariat Copa-Cogeca potwierdził, że DG AGRI omawia z komitetem ekspertów do spraw jednolitej wspólnej organizacji rynku notę interpretacyjną dotyczącą przepisów odnoszących się do środków zapobiegania kryzysom i zarządzania kryzysowego, w tym funduszy wspólnego inwestowania, ponieważ państwa członkowskie nie dysponują wystarczająco precyzyjnymi i jasnymi rozwiązaniami prawnymi umożliwiającymi stosowanie tego środka.

3 kwietnia 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „nasiona”. Eksperci omówili stany zapasów materiałów siewnych w poszczególnych krajach. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił przepisy rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej.

8 kwietnia 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „międzynarodowe aspekty w rolnictwie”. Sekretariat Copa-Cogeca poinformował członków posiedzenia o ostatnich wydarzeniach związanych z Breitem. Omówiono również funkcjonowanie umów handlowych UE-USA, Mercosur

11 kwietnia 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Zebranie było w całości poświęcone przygotowaniu posiedzenia Prezydium Copa-Cogeca które mają się odbyć w  dniach 25 i 26 kwietnia 2019 roku. Podczas posiedzenia omówiono tematy procesu legislacyjnego przyszłej WPR oraz działań związanych z Brexitem, sytuację na rynkach rolnych, nowe techniki produkcji oraz kwestię glifosatu i jego zatwierdzenia.

17 kwietnia 2019 w Pradze odbyła się konferencja organizowana przez Związek Pracodawców w Rolnictwie i Izbę Rolnicą Republiki Czeskiej nt. „Ochrona wód w kraju”. Z ramienia KRIR udział w konferencji udział wziął Członek Zarządu KRIR R. Nowak. Uczestnicy konferencji wysłuchali przemówienia Premiera Republiki Czeskiej Andreja Babisza w sprawie planów co do rozbudowy infrastruktury wodnej w Czechach. Swoje wykłady wygłosili również Jarmila Dubrawska, członek Europejskiego Komitetu Społecznego-Ekonomicznego oraz Maurizo Reale przewodniczący Sekcji Rolnictwo i Rozwój Wsi w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym.

25 i 26 kwietnia 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się Prezydia Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniach wziął udział Prezes KRIR W. Szmulewicz. Na posiedzeniu dyskutowano na temat spółdzielczości, przyszłej WPR, sytuacji na rynkach rolnych, oraz zjawiska suszy. Prezes Szmulewicz odnosząc się do tematu suszy potwierdził, że jest to bardzo poważna sprawa. Potwierdził, że Europa zaczyna stepowieć. Ten problem dotyka wszystkich krajów Unii Europejskiej. W Polsce rolnicy mają do czynienia z burzami piaskowymi czego nigdy wcześniej nie było. Europa powinna skierować swoje działania na tworzenie zbiorników retencyjnych i wspierać zrównoważoną gospodarkę wodną w ramach dużego unijnego programu. Woda będzie potrzebna nie tylko dla rolnictwa ale również dla przemysłu. Delegacja z Czech poparła wniosek Prezesa KRIR W. Szmulewicza na temat wspierania programów gospodarki wodnej. Zwrócono ponadto uwagę, że rolnicy potrzebują nowych rozwiązań w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że społeczeństwo obwinia rolników i cały sektor o zużywanie wody a naszym zdaniem rolnicy są częścią rozwiązania a nie problemem.

W sprawie WPR, Prezes KRIR W. Szmulewicz podkreślił, że zgadza się z faktem, że to nowy Parlament Europejski będzie podejmował decyzje co do przyszłej WPR a rozmowy z kandydatami do Parlamentu Europejskiego są bardzo poważnym elementem w konstruktywnym tworzeniu dialogu w przyszłymi euro posłami. Budżet jest bardzo ważny szczególnie na cele środowiskowe. Tutaj należy zwrócić szczególną uwagę na projekty i zabezpieczenia w zakresie wody i gospodarki wodnej o których już była mowa podczas Prezydium Cogeca.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 13 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com