Wydarzeniem otwierającym ten okres sprawozdawczym był organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych IV Kongres Polskiego Rolnictwa pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który nawiązywał do koncepcji z 2006 r. – powołania Polskiej Rady Rolnej. Miał on na celu zainicjowanie rozmów na temat miejsca rolników w relacji z władzą ustawodawczą i wykonawczą oraz ich silnej reprezentacji. Do udziału w Kongresie zostali zaproszeni rolnicy – członkowie samorządu rolniczego z całej Polski, przedstawiciele związków i organizacji rolniczych oraz przedstawiciele Rządu i Parlamentu. W pierwszym panelu dotyczącym wizji rozwoju rolnictwa według organizacji rolniczych udział wzięli przedstawiciele polskich organizacji i związków rolniczych, członków Copa, którzy zastanawiali się w jaki sposób zbudować wspólną reprezentację polskich rolników? Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, Przewodnicząca NSZZ RI Solidarność Teresa Hałas, Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora, Przewodniczący ZZR Samoobrona Lech Kuropatwiński oraz Przewodniczący ZZR Ojczyzna Lucjan Cichosz dyskutowali jak ukształtować strukturę instytucjonalnego otoczenia wsparcia rozwoju wsi i rolnictwa na miarę nowych wyzwań i długookresowego podtrzymania konkurencyjności polskiego rolnictwa, na jakich priorytetach powinien skupiać się Plan Strategiczny WPR na lata 2021-2027, na jakich priorytetowych specjalizacjach polskiego rolnictwa powinno się postawić oraz w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany struktury obszarowej gospodarstw. Drugi panel poświęcony był wizji rozwoju rolnictwa według przedstawicieli nauki. Dr Karol Krajewski, Doradca w Gabinecie Politycznym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Socjolog Wsi, Doradca Prezydenta RP, dr hab. Mariusz Matyka, Kierownik Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, prof. dr hab. Walenty Poczta, Ekspert w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, dr Mirosław Drygas, główny specjalista do spraw badań ewaluacyjnych w Zakładzie Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa-PAN oraz prof. dr hab. Marian Podstawka, Kierownik Zakładu Finansów Publicznych i Prawa Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dyskutowali o wizji rozwoju rolnictwa według przedstawicieli nauki w aspekcie społecznym, środowiskowym, ekonomicznym, rozwoju obszarów wiejskich i finansowania gospodarstw rolnych. Ostatni panel poświęcony był wizji rozwoju rolnictwa według instytucji i udział w nim wzięli: Piotr Serafin, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Marek Olszewski, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP oraz dr Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Po panelach dyskusyjnych głos zabrali rolnicy – uczestnicy Kongresu, którzy mieli możliwość zadawania pytań panelistom i przedstawienia aktualnych problemów polskiego rolnictwa.  Nie zabrakło miejsca na wymianę poglądów oraz dyskusję o kierunkach dalszego rozwoju polskiego rolnictwa. Sponsorami Kongresu byli: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

W dniach 6-7 grudnia 2018 r. w Falentach k. Warszawy odbyło się XIV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Anna Zając-Plezia. Krajowa Rada przyjęła stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie, w którym wnioskuje do Rządu RP w pilnych sprawach dotyczących prowadzenia gospodarstw rolnych w Polsce. Podczas posiedzenia odbyła się również prezentacja na temat wyzwań regulacyjnych w UE dla dostępności środków ochrony roślin w Polsce przeprowadzone przez Dyrektora ds. relacji zewnętrznych, Region EMEA 3, Bayer – Adama Kopyścia oraz prezentacja przedstawicieli Banku BGŻ BNP Paribas – Dyrektora Departamentu Produktów Agro – Macieja Piskorskiego i Starszego eksperta ds. produktów agro – Piotra Pieniążkiewicza w sprawie kredytów preferencyjnych dla rolnictwa.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 5 grudnia – spotkanie informacyjno-szkoleniowe nt. działań promocyjnych na rynkach zagranicznych w 2019 r. oraz dostępnego wsparcia dla eksporterów żywności, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 5 grudnia – Konferencja naukowa Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN pt. „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi’;
 • 10 grudnia – Walne Zgromadzenie Delegatów Małopolskiej Izby Rolniczej;
 • 10 grudnia – IX Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego V kadencji;
 • 10 grudnia – Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej;
 • 10 grudnia – XV Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji;
 • 10 grudnia – Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej;
 • 11 grudnia – posiedzenie Komisji do Spraw Oceny Ofert w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 11 grudnia – szkolenie z przetwórstwa owocowo-warzywnego z cyklu szkoleń z rolnictwa ekologicznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 12 grudnia – XI Walne Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej V kadencji;
 • 14 grudnia – spotkanie w zakresie realizacji mechanizmów Komisji Zarządzających Funduszami Promocji Produktów Rolno-Spożywczych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 14 grudnia – seminarium dotyczące realizacji programu wieloletniego „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 17 grudnia – XV Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej;
 • 17 grudnia – otwarcie nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej;
 • 19 grudnia – posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

5 grudnia - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strategii rozwoju wołowiny w Polsce, rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wypłat zaliczek za 2018 rok z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wypłat rekompensat za suszę w 2018 r., w tym niewypłacania środków za suszę spółkom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

5 grudnia - rozpatrzenie informacji na temat realizacji ustawy o ochronie roślin ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony roślin w uprawach wysokobiałkowych;

5 grudnia - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w listopadzie 2018 r.;

11 grudnia - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku owoców w sezonie 2018-2019, w tym skupu jabłek przez firmę "Eskimos";

11 grudnia - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce w tym: - uprawnienia jednostek certyfikujących; - dostępność środków ochrony roślin i zasady ich rejestracji w porównaniu do zasad obowiązujących w dyskusji nt. nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat "Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020" i planowanych zmian;

12 grudnia - Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w Polsce - populacja dzika w Polsce - metody szacowania wielkości populacji, rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań służb weterynaryjnych w powiecie parczewskim oraz stanu epidemiologicznego w tym powiecie; rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat: "Skarg kół łowieckich na zbyt długi czas oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych w kierunku ASF";

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

7 grudnia - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk senacki nr 1027, druki sejmowe nr 2997, 3004 i 3004-A); rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach (druk senacki nr 1026, druki sejmowe nr 2998, 3003 i 3003-A).

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

3 grudnia Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wypracowanie nowych zasad szacowania szkód powstających w wyniku suszy, który wyłącznie na podstawie okresowych raportów z monitoringu suszy publikowanych przez Instytut Uprawy, Nawożeni i Gleboznawstwa w Puławach będzie obligatoryjnie ogłaszać wystąpienie zjawiska na terenie gminy, powiatu, bądź całego województwa wraz z przyznaniem pomocy do każdego hektara, bez konieczności dokonywania szacowania przez komisje.

13 grudnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska H. Kowalczyka z wnioskiem o włączenie izb rolniczych w proces wykonywania inwentaryzacji zwierząt i opiniowania rocznych planów łowieckich, wieloletnich planów hodowlanych, wydzierżawiania obwodów łowieckich oraz wypowiadania umów dzierżawy. 

13 grudnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o interwencję w związku z nieuznawaniem przez banki ubezpieczenia upraw rolnych przy udzielaniu kredytów preferencyjnych. W protokołach z szacowania strat spowodowanych suszą istnieje rubryka dotycząca wystąpienia suszy, wpisywana przedziałem czasowym wystąpienia suszy i jest to najczęściej data od 1 kwietnia 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. Ta data wynika z monitoringu suszy prowadzonego przez IUNG. Ubezpieczenia upraw jarych uruchamiane są przeważnie przez firmy ubezpieczeniowe pod koniec marca każdego roku, a praktyką jest wśród rolników, że ubezpieczają uprawy jare dopiero po ich wysianiu i wschodach, co skutkuje zawieraniem umów ubezpieczeniowych pod koniec kwietnia i na początku maja. Z Zarządzenia nr 12/2015 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  z dnia 12 marca 2015 r. wynika, że co najmniej 50% powierzchni upraw ma być ubezpieczona od jednego z ryzyk wymienionych w zasadach udzielenia kredytów preferencyjnych – przed dniem wystąpienia klęski. Z tego powodu banki odmawiają udzielania kredytów preferencyjnych, ponieważ rolnicy często nie mieli jeszcze ubezpieczonych upraw jarych jak wskazano wyżej.

13 grudnia Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani J. Czapli z wnioskiem o zorganizowanie spotkania informacyjnego w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który przewiduje zmniejszenie obszarów ONW zgodnie z nowymi zasadami ich wyznaczania.

14 grudnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania, który ma na celu określenie praktyk przyczyniających się do ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego. Uwagi dotyczyły m.in. określenia osoby, która podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu stosowania nawozów do 30 listopada oraz z jakich przyczyn

18 grudnia Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o wprowadzenie zmian w realizacji Programów Inwestycyjnych w ramach PROW 2014-2020, aby zamiast zobowiązywać rolników do zwiększania skali produkcji – mieliby oni zwiększać jakość produkcji, np. zwiększenie mięsności.          

18 grudnia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. K. Ardanowskiemu wnioski zgłoszone podczas posiedzeń Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. objęcia kontrolą wszystkich partii zbóż i pasz sprowadzanych z Ukrainy pod katem wirusa ASF, wprowadzenie możliwości stosowania środków ochrony roślin w uprawach wiążących azot na obszarach produkcyjnych EFA. 

18 grudnia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. K. Ardanowskiemu wnioski zgłoszone podczas Rady Powiatowej z Nowego Sącza Małopolskiej Izby Rolniczej w sprawie obniżenia przedziału ilości krów w gospodarstwie do poziomu 1-10 sztuk, do których przysługuje dodatkowa płatność oraz skreślenie wilka z listy zwierząt chronionych.

19 grudnia Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Finansów Pani T. Czerwińskiej z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych i wprowadzenia możliwości okresowego ubezpieczenia OC na ciągniki i przyczepy rolnicze.

20 grudnia Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie możliwości wprowadzenia dopłat do gruntów ornych obsianych kwalifikowanym materiałem siewnym kukurydzy i rzepaku.

20 grudnia Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o możliwość pomocy dla producentów trzody chlewnej w ramach płatności bezpośrednich.

20 grudnia Zarząd KRIR przekazał stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 16 listopada 2018 r. Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. K. Ardanowskiemu w sprawie ujednolicenia i dostosowania przepisów prawnych we wszystkich państwach Unii Europejskiej dotyczących rejestracji i dopuszczania do stosowania środków ochrony roślin.

20 grudnia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. K. Ardanowskiemu wnioski zgłoszone podczas posiedzeń Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in.: zróżnicowania wysokości emerytur rolniczych w zależności od wysokości opłacanych składek, zintensyfikowania działań w kierunku przeciwdziałania zjawiskom suszy w rolnictwie poprzez działania małej retencji i zapewnienia lepszego monitoringu zwierzyny dziko żyjącej.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

5 grudnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się seminarium na temat „zapobiegania i zmniejszania strat i marnotrawienia żywności”. Ograniczenie strat i marnotrawienia żywności jest globalnym priorytetem, który przyczyni się do zagwarantowania zrównoważonej przyszłości. Jako jeden z celów zrównoważonego rozwoju, wyzwanie to zajmuje ważne miejsce w światowej agendzie. Poprzez prowadzenie możliwie jak najwydajniejszej gospodarki zasobami naturalnymi oraz poprzez minimalizację strat, europejscy rolnicy i ich spółdzielnie już teraz w znacznym stopniu przyczyniają się do ograniczenia strat i marnotrawienia żywności. Komitety Copa-Cogeca angażują się w sprawne funkcjonowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Promocja podejścia obiegu zamkniętego poprzez podwyższenie produktywności i jednoczesne wydajne korzystanie z zasobów naturalnych jest kwestią kluczową. Nowe modele biznesowe zmierzające do zwiększenia konkurencyjności i wydajności mogą być tworzone poprzez optymalizację korzystania i ponownego wykorzystania zasobów.

5 grudnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „artykuły spożywcze”. Eksperci omówili kwestię przekazywania informacji dla konsumentów o środkach spożywczych. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele DG Sante. Eksperci otrzymali informacje  na temat aktualnych prac obejmujących umieszczanie informacji odnośnie wartości odżywczych napojów alkoholowych na ich etykietach oraz na temat implementacji artykułu 26. 3 dotyczącego dobrowolnego oznaczenia kraju pochodzenia. Eksperci dyskutowali również w kwestii  sytuacji w państwach członkowskich związanej z oznaczaniem kraju pochodzenia  oraz dalszych kroków w tym zakresie. W kwestiach powiązanych ze zdrowiem Sekretariat COPA-COGECA  przedstawił ekspertom nową propozycję Komisji Europejskiej ustalającą dopuszczalnego przez prawo poziomu przemysłowych kwasów tłuszczowych trans w żywności oraz kolejnymi postępami w tym temacie. Sekretariat Copa-Cogeca przekazał również informacje na temat działań  Copa-Cogeca w zakresie profili składników odżywczych Przeprowadzono również dyskusję na temat ostatniego spotkania platformy UE do spraw żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia  oraz dalszych działań w  tym zakresie.

6 grudnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „badania i innowacje”. Eksperci przeprowadzili dyskusję z przedstawicielem DG AGRI, Panią  Kerstin Rosenow - kierownikiem działu do spraw badań i innowacji DG AGRI) na temat programu „Horyzont Europa”. Dyskutowano również Panem Robem Hamer, Prezesem FoodNexus  i Panem Gertem Meijerem przewodniczącym ETP Food4Life na temat przyszłości i zrównoważoności systemów żywnościowych . Podczas posiedzenia grupy roboczej przedstawiono i omówiono projekty programów „Horyzont 2020” w które zaangażowana jest Copa-Cogeca w tym projekt: Innoseta, Smartchain oraz SmartAgriHubs.

6 i 7 grudnia 2018 roku w Komisji Europejskiej w Brukseli odbyła się konferencja Outlook pod tytułem ”Przyszłość żywności i rolnictwa”. Unijna konferencja poświęcona perspektywom rolnictwa stała się kluczowym dorocznym spotkaniem europejskich zainteresowanych stron pragnących zaangażować się i omówić przyszłość rolnictwa w Europie oraz wyzwania, które przed nami stoją. Czwarta edycja konferencji została otwarta przez komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Phila Hogana. Dyskusja, która odbyła się w pierwszym dniu konferencji, objęła panelistów wysokiego szczebla i koncentrowała się na digitalizacji i innowacjach w sektorze rolnym. Drugi dzień skupił się na perspektywach dla rynków rolnych UE (uprawy, biopaliwa, mięso i nabiał) i obejmował prezentację najnowszego sprawozdania opracowanego przy wsparciu Wspólnego Centrum Badawczego (JRC). Perspektywy i zmiany, których należy się spodziewać, zostały omówione w panelu przez ekspertów. Wśród uczestników znalazły się instytucje UE, przedstawiciele rządów i organizacji międzynarodowych, podmiotów zaangażowanych w łańcuch dostaw żywności, eksperci rynkowi, naukowcy, ośrodki analityczne i społeczeństwo obywatelskie.

11 grudnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwestie podatkowe i prawne”. Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów z informacjami na temat  pomocy państwa oraz wniosku Komisji Europejskiej w sprawie pomocy de minimis w sektorze rolnym. Eksperci zapoznali się z  ostatecznym sprawozdaniem dotyczącym stosowania unijnych reguł konkurencji w sektorze rolnym. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje w kwestii rocznego sprawozdania na temat polityki konkurencji oraz projektu opinii COM ECON Parlamentu Europejskiego. Eksperci otrzymali również informacje na temat wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności. Przedstawiono i omówiono również temat  programu prac Komisji na rok 2019 oraz postępy w programie zmian uregulowań prawnych dotyczących nielegalnych wtargnięć na teren budynków gospodarskich.

W dniach 11-12 grudnia 2018 r. w Bukareszcie spotkali się przedstawiciele izb rolniczych i organizacji rolniczych państw Regionu Trójmorza: Bułgarii, Republiki Czeskiej, Węgier, Litwy, Polski Rumunii i Słowacji aby dyskutować o przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej i podpisać wspólną deklarację w tej sprawie. Polskie izby rolnicze reprezentował Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Spotkanie w Bukareszcie było już czwartym posiedzeniem izb rolniczych i organizacji państw Regionu Trójmorza, które zapoczątkowane zostały w grudniu zeszłego roku przez Krajową Radę Izb Rolniczych w Warszawie. W podpisanej deklaracji uznano za kluczowe zapewnienie przyszłego, silnego budżetu WPR, konwergencję płatności bezpośrednich, rozstrzygnięcie kwestii cappingu na szczeblu państwa członkowskiego, obowiązkowego równego procentu współfinansowania w drugim filarze WPR.

12 grudnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „pasze”. W kwestii „pozyskiwania” białek do celu produkcji pasz Sekretariat przedstawił informacje na temat sprawozdania Komisji Europejskiej co do Europejskiego Planu na rzecz białek. Przeprowadzono również dyskusję na temat ostatniej opinii EFSA w sprawie oceny ilościowej ryzyka BSE stwarzanego przez przetworzone białka zwierzęce (PAP) i kolejne etapy dotyczące możliwości ponownego dopuszczenia takich białek. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił również ekspertom najnowsze informacje w sprawie toczących się rozmów dotyczących wykorzystania dodatkowych białek (np. owadów). Eksperci dyskutowali na temat definicji pasz „niezawierających organizmów genetycznie modyfikowanych”. W tym temacie eksperci zwrócili uwagę na kwestie definicji prawnej pasz niezawierających organizmów genetycznie modyfikowanych według przepisów krajowych. W zakresie weterynaryjnych produktów leczniczych przedstawiono najnowsze informacje i przeprowadzono wymianę poglądów  z DG SANTE  w sprawie wdrożenia nowych przepisów dotyczących pasz leczniczych. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił najnowsze informacje odnośnie rozwoju sytuacji w kwestii weterynaryjnych produktów leczniczych i odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W kwestiach regulacyjnych eksperci wymienili poglądy z przedstawicielami FEFANA w sprawie oceny przepisów w zakresie dodatków do pasz ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących skuteczności. Przeprowadzono również dyskusję na temat  dostępności witaminy B2 dla sektora rolnictwa ekologicznego oraz możliwości dalszych działań w tym zakresie. Ponadto Sekretariat Copa-Cogeca poinformował ekspertów o najnowszych doniesieniach odnośnie propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejrzystości i zrównoważenia modelu oceny ryzyka stosowanego w łańcuchu żywnościowym UE oraz kolejnych działaniach w tym temacie oraz przedstawił najnowsze informacje dotyczące rozwoju sytuacji w sprawie katalogu UE i rejestru materiałów paszowych. Przeprowadzono również dyskusję na temat  ostatnich postępów w zarządzeniu ryzykiem dotyczącym wystąpienia salmonelli. Dyskutowano również nad kwestią gospodarki o obiegu zamkniętym gdzie przedstawiono najnowsze informacje na temat inicjatyw w sprawie zapobiegania marnotrawieniu i stratom żywności.

13 grudnia 2018 r. w Brukseli delegacja polskich izb rolniczych z Wiceprezesem KRIR Mirosławem Borowskim na czele wzięła udział we wspólnym wyjeździe izb rolniczych i organizacji rolniczych z Litwy, Polski, Czech, Słowacji i Łotwy. Uczestnicy zgromadzenia: Izby Rolnicze Litwy, Polski, Czech i Słowacji oraz łotewskie organizacje rolnicze przedstawiły instytucjom UE wspólne stanowisko, w którym:

 1. Domagają się, aby płatności bezpośrednie, które rolnicy z nowych krajów UE otrzymają w okresie programowania 2021-2027 były co najmniej równe średniej płatności bezpośrednich w UE;
 2. Domagają się, aby wsparcie dla II filaru (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) pozostało co najmniej na poziomie 2014-2020;
 3. Domagają się ustanowienia jednolitego pułapu dla wszystkich form wsparcia rolnictwa, które państwa członkowskie finansowałyby wyłącznie z budżetu krajowego, a także jednolitego pułapu współfinansowania z budżetu krajowego w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich;
 4. Domagają się radykalnego uproszczenia mechanizmów wsparcia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych zarówno dla administracji, jak i wnioskodawców/beneficjentów;
 5. Domagają się stworzenia specjalnych mechanizmów finansowych i organizacyjnych, aby zachęcić i ułatwić młodym rolnikom podejmowanie działalności, jak również środków dla nowych podmiotów w sektorze rolnym, które nie są objęte definicją „młodego rolnika”.

14 grudnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zboża, rośliny białkowe i oleiste”. Uczestnicy przedstawili informację na temat sytuacji na rynku roślin białkowych i oleistych. W kwestii biodiesela  ekspertów poinformowano o działaniach Komisji Europejskiej oraz negocjacjach prowadzonych w ramach łańcucha produkcji biodiesla w zakresie  antydumpingowych i wyrównawczych środków obejmujących biodiesla importowanego z Argentyny i Indonezji. Na temat OZE II Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów z aktem delegowanym ustanawiającym kryteria certyfikacji biopaliw o niskim ryzyku pośredniej zmiany użytkowania gruntów oraz kryteriach identyfikacji surowców o wysokim ryzyku pośredniej zmiany użytkowania gruntów, w przypadku których obserwuje się znaczne rozszerzenie obszaru produkcji na grunty pochłaniające duże ilości dwutlenku węgla. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił i omówił wnioski ze spotkania zainteresowanych stron, które odbyło się 19 listopada 2018 roku. Przedstawiono również sprawozdanie Komisji Europejskiej w zakresie europejskiego planu na rzecz białka roślinnego. W kwestii zbóż dyskutowano na temat ponownego zezwolenia na stosowanie chlorotalonilu, derogacji  w zakresie stosowania neonikotynoidów w państwach członkowskich/nowych substancji aktywnych. Eksperci zapoznali się również z oceną funkcjonowania Rozporządzenia 1107/2009 w kwestii środków ochrony roślin. Omówiono również kwestię substancji  zaburzających gospodarkę hormonalną. Eksperci przedyskutowali ocenę  funkcjonowania prawa żywnościowego (R178/2002) i przejrzystości, biorąc pod uwagę przypadek glifosatu. W kwestiach związanych z nawozami eksperci zapoznali się z działaniami w zakresie decyzji Komisji Europejskiej co do środków  antydumpingowych stosowanych dla importowanego azotanu amonu z Rosji oraz zapoznali się z wynikami rozmów trójstronnych, które odbyły się 20 listopada 2018 r. w zakresie rozporządzenia w sprawie nawozów.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 9 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com