Wydarzeniem tego okresu sprawozdawczego była Narodowa Wystawa Rolnicza, która odbywała się w dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przedsięwzięcie to wpisane było w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaprezentowano najnowsze osiągnięcia polskiego rolnictwa zestawione w zestawieniu z historią, tradycją i dziedzictwem kulturowym naszej wsi. Podczas Wystawy, którą odwiedziło prawie 36 tys. osób, swoje stoisko zaprezentowała także Krajowa Rada Izb Rolniczych. W uroczystości otwarcia Wystawy wziął udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który podkreślił rolę mieszkańców wsi w życiu naszego narodu. Swoje osiągnięcia zaprezentowało ponad 200 wystawców - producentów i przetwórców rolnych, kół gospodyń wiejskich, szkół rolniczych, urzędów marszałkowskich, organizacji branżowych i gospodarstw agroturystycznych, muzeów, instytutów badawcze oraz uniwersytetów przyrodniczych. Aktualną ofertę edukacyjną przedstawiły szkoły rolnicze prowadzone i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W czasie trwania Wystawy, drugiego dnia, Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała IV Kongres Polskiego Rolnictwa pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kongres Polskiego Rolnictwa nawiązał do koncepcji z 2006 r. – powołania Polskiej Rady Rolnej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wznowienie prac nad realizacją tej inicjatywy. Kongres miał na celu zainicjowanie rozmów na temat miejsca rolników w relacji z władzą ustawodawcza i wykonawczą oraz ich silnej reprezentacji.

Ponadto, w dniach 26-27 listopada 2018 r. odbyła się VIII Konferencja Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych organizowana we współpracy z Mazowiecką Izbą Rolniczą pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego pt. „Rolniczka - kultywator tradycji i koło zamachowe rozwoju gospodarstwa”. Konferencję otworzyła Przewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, zastępca Przewodniczącej Komisji Kobiet w COPA – Danuta Lebioda. Pierwszy dzień konferencji został zorganizowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania Pani Magdalena Węgiel, która zdobyła I miejsce tegorocznej edycji Konkursu na „Europejską Nagrodę za Innowacje dla Rolniczek” organizowanego przez Komisję Kobiet Komitetu COPA w Brukseli otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz list gratulacyjny Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. Odznaczenie wręczył wiceminister Ryszard Zarudzki. Podczas spotkania uczestniczki miały możliwość poznania nowych sposobów finansowania i zarobkowania zgodnie z przepisami ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Ponadto przedstawione zostały zasady ubezpieczeń i zabezpieczenia społecznego rolników i członków ich rodzin oraz rodzaje ubezpieczeń w rolnictwie. Jednym z zaproszonych gości była Margit Batthyany- Schmidt z Węgierskiej Izby Rolniczej, Prezeska Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich na Węgrzech oraz członkini Komisji Kobiet Copa w Brukseli , która przedstawiła rolę i działalność Kobiet w rolnictwie węgierskim. Nie zabrakło również informacji o Wspólnej Polityce Rolnej po roku 2020 w kontekście propozycji nowych ram finansowych. Drugiego dnia konferencji odbyło się spotkanie w Biurze zamiejscowym Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie, podczas którego uczestniczki omawiały kierunki działań w aspekcie programów umożliwiających dodatkową działalność dla kobiet na obszarach wiejskich m. in. gospodarstwa opiekuńcze, zagrody edukacyjne, ekonomię społeczną oraz agroturystykę. Uczestniczki zwiedziły Królewskie Ogrody Światła w Wilanowie oraz Pałac Prezydencki.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

  • 7 listopada – konferencja pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metoda poprawy jakości wód”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 14 listopada – prezentacja raportu pn. „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III” przez Fundację Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 14 listopada – „III Forum Wiedzy i Innowacji” organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu,
  • 16 listopada – Spotkanie organizowane przez MRiRW poświęcone omówieniu wyników prac nad nową delimitacją ONW w Polsce, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 19 listopada – posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Zrównoważonej Wołowiny, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 19 listopada – Debata „Przyszłość WPR: potencjał wzrostu gospodarczego a zwiększona wydajność rolnictwa”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 23 listopada – posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii Europa 2020, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 26 listopad – seminarium „Przemiany w rolnictwie a rola samorządu rolniczego”, udział: przedstawiciel Zarząd KRIR;
  • 26-27 listopada- posiedzenie Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej, udział: Członek Zarządu KRIR S. Bartman;

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

7 listopada - zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914);

7 listopada - rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 2954);

8 listopada - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Strategii Hodowli Koni w Polsce, rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat hodowli koni w państwowych stadninach nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

15 listopada - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rozwoju sektora wieprzowiny w świetle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, prezentacja opinii na temat "Rozwoju sektora trzody chlewnej w Polsce - stan obecny oraz konieczne działania";

20 listopada - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach (druk nr 2998);

20 listopada - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat "Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt", rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. możliwości zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na białko paszowe w oparciu o polskie surowce. Krajowy bilans pasz, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 2997);

20 listopada - wysłuchanie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek zgłoszony przez poseł Dorotę Niedzielę na posiedzeniu Komisji w dniu 3 października 2018 r.;

20 listopada - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 2997 i 3004), rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach (druki nr 2998 i 3003).

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

20 listopada - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk senacki nr 995, druki sejmowe nr 2914, 2949 i 2949-A), rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (druk senacki nr 991, druki sejmowe nr 2857 i 2912), rozpatrzenie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk senacki nr 1001, druki sejmowe nr 2722 i 2929);

20 listopada - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 993, druki sejmowe nr 2810, 2922 i 2922-A).

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

6 listopada Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o interpretację § 13 ust.12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc zgodnie z § 13 ust.12 ww. rozporządzenia jest pomniejszania o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk. Towarzystwa ubezpieczeniowe traktują tożsamo uprawy traw na gruntach ornych jak trwałe użytki zielone pastwiska, w związku z czym rolnicy nie mają możliwości podpisywania polis ubezpieczeniowych i ubezpieczenia ich. Rolnik niejednokrotnie zmuszany jest na potrzeby wniosku o płatności obszarowe zadeklarować TUZ-y, jako trawy na GO ze względu na to, iż nie były one ujęte w danym gospodarstwie rolnym przez okres pięciu lat.

7 listopada Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XIII posiedzenia KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego o zweryfikowanie metodyki wyliczania przez GUS dochodu z 1 hektara przeliczeniowego.

9 listopada Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XIII posiedzenia KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o rozpoczęcie prac związanych ze zmianą procedur administracyjnych związanych z szacowaniem strat spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

9 listopada Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XIII posiedzenia KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o ustanowienie ogólnokrajowego programu wsparcia wapnowania gleb.

9 listopada Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XIII posiedzenia KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie podjęcia działań w zakresie zmiany przepisów rozporządzenia KE 853/2004 z 29 kwietnia 2004r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego w celu umożliwienia sprzedaży wieprzowiny i jej przetworów w ramach rolniczego handlu detalicznego z mięsa pozyskanego w ramach uboju gospodarczego.

9 listopada Zarząd KRIR na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zwiększenie kontroli i sprawdzenie przez podległe służby partii zbóż, których transport odbywa się przez Polskę lub przeanalizowanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, czy nie doszło do zmowy cenowej przez skupujące podmioty.

9 listopada Zarząd KRIR przekazał wnioski Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu w sprawie nieudzielania wsparcia w ramach pomocy suszowej podmiotom, które bezumownie użytkują nieruchomości z Zasobu WRSP oraz zmiany sposobu rozliczania kredytów klęskowych, przyznawanych w związku z wystąpieniem klęski suszy tak, aby kredyt klęskowy można było rozliczyć fakturami, których termin zapłaty przypada na okres 12 miesięcy od daty wystąpienia szkody.

9 listopada Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie przyznawania kredytów suszowych nie tylko dla tych rolników, którzy ubezpieczyli się do dnia 15 kwietnia, ale również tych, którzy ubezpieczyli swoje uprawy jeszcze przed powołaniem komisji suszowych przez wojewodę.

9 listopada Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie braku przyznania pomocy finansowej producentom ziemniaka poszkodowanych w wyniku suszy. 

9 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej wymogów „Programu działań mających na celu organicznie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”.

9 listopada Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa P. Serafina w sprawie organizowania na wniosek organizacji rolniczych przetargów ofert pisemnych  w województwie pomorskim.

9 listopada Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie błędnych informacji dotyczących szacowania strat spowodowanych przez tegoroczną suszę.

9 listopada Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XIII posiedzenia KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. K. Ardanowskiego o analizę prawną umów kontraktacyjnych  oraz innych umów na dostawy produktów rolno-spożywczych w innych krajach UE w kontekście ochrony rolników w sytuacji niemożności dostarczenia przez nich partii towaru wymaganej przez umowę spowodowaną przez siłę wyższą.

9 listopada Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XIII posiedzenia KRIR zwrócił się do Ministra Inwestycji i Rozwoju J. Kwiecińskiego w sprawie zmian przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków, aby na wniosek rolników, których grunty zostały ujęte jako drogi, a nie są tak użytkowane, nie był naliczany wyższy podatek.

9 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o przekazanie informacji, jaki wpływ na rolników będzie miało wykorzystanie przez Polskę w 100% kwoty pomocy de minimis  oraz jakie prace zostały podjęte, aby zwiększyć tą kwotę.

9 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o przekazanie informacji na temat działań, które resort rolnictwa planuje podjąć w sprawie opinii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 7/2018 w sprawie wniosków Komisji dotyczących rozporządzeń odnoszących się do wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 r., która zwróciła uwagę, że zbyt mało środków jest przeznaczanych na cele proekologiczne. 

9 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej dotyczący propozycji zmian ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wniosek dotyczył m.in. zwiększenia powierzchni nieruchomości rolnej, do której nie stosuje się przepisów ustawy do 2 ha oraz zniesienia dla osób chcących utworzyć gospodarstwo obowiązku zameldowania przez 5 lat w gminie do dnia nabycia nieruchomości.

9 listopada Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Piotra Serafin w sprawie przedłużania umów dzierżawy dla gruntów o powierzchni powyżej 50 ha. Decyzje w sprawie przedłużeń umów dzierżawy od 50 ha do 300 ha powinni podejmować Dyrektorzy Oddziałów KOWR, co skróciłoby czas procedury.

15 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które dotyczyło „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” w sprawie złagodzenia przepisów tego programu.

28 listopada Zarząd KRIR przekazał szczegółowe uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

30 listopada Zarząd KRIR przekazał szczegółowe uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i zmianie niektórych innych ustaw.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

5 listopada 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wino”. Eksperci podjęli dyskusję na temat sytuacji na rynku. W kwestii oznaczania wartości odżywczej przewodniczący grupy roboczej wyjaśnił dotychczas przeprowadzone działania i przedstawił zmiany do rozporządzenia 1308/2013 przygotowane przez Sekretariat wraz z CEVI (Europejską Konfederacją Niezależnych Producentów Winorośli).

5-6 listopada 2018 roku w Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Geopa. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Marek Borowski, delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych z Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej. Dwudniowe posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Geopa było poświęcone między innymi omówieniu sprawozdania  przedstawiciela Komisji Europejskiej na temat najnowszych inicjatyw KE oraz stanem prac nad wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE. Eksperci pochylili się również nad stanem prac i realizacją  pakietu ochrony socjalnej w UE. Eksperci przedstawili i omówili kwestionariusz i odpowiedzi odnośnie kosztów pracy w rolnictwie. Przedstawiono również prezentację na temat projektu prac Geopa w latach 2018-2019. Eksperci dyskutowali również nad kwestią bezpieczeństwa i higienya pracy gdzie prezentację projektu przedstawił  EFFAT. Eksperci zapoznali się również ze stanem  zaawansowania europejskiej platformy ds. pracy niezgłoszonej.

6 listopada 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „WPR”. Eksperci omówili kwestię WPR po roku 2020. Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał zebranych z aktualnym stanem  kalendarza procesu ustawodawczego oraz projektem stanowiska Copa i Cogeca w sprawie przyszłej WPR po 2020 roku. Eksperci zapoznali się również z uwagami poszczególnych grup roboczych Copa-Cogeca w ramach dyskusji w sprawie WPR. Sekretariat przedstawił i omówił propozycje zmian do rozporządzenia w sprawie WPR a także działań w tym zakresie. Eksperci zajęli się przygotowaniem posiedzenia grupy dialogu obywatelskiego do spraw WPR.

6 listopada 2018 r. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej odbyło się spotkanie z delegacją Stowarzyszenia Łotewskich Spółdzielni Rolniczych. W spotkaniu udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, który przedstawił prezentację na temat działalności izb rolniczych w Polsce. W swoim wystąpieniu Prezes KRIR omówił historię izb rolniczych, schemat organizacyjny i procedurę wyborów do izb, zadania i kompetencje samorządu rolniczego oraz współpracę międzynarodową.

9 listopada 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się seminarium na temat komunikacji.  Było to coroczne seminarium organizowane przez Copa-Cogeca  na temat usprawnienia komunikacji i koordynacji z organizacjami członkowskimi. Format seminarium przybrał kształt warsztatów, które pozwoliło na zebranie  wizji, argumentów i pomysłów, których celem było określenie najlepszych sposobów przekazywania przez Copa-Cogeca i jej organizacje członkowskie informacji na temat wartości i znaczenia europejskiego sektora rolnego.

12 listopada 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie  grupy roboczej „owce”. Eksperci podzielili się uwagami na temat Brexit w kontekście przydziału kontyngentów taryfowych. Pozostając w kwestiach handlowych eksperci przedyskutowali kwestię rozwoju dostępu do rynku w państwach trzecich gdzie część dyskusji była poświęcona negocjacjom dotyczącym umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią i Australią. Sekretariat Copa-Cogeca przekazał informacje odnośnie WPR, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przepisy mające znaczenie dla sektora owiec. Eksperci zapoznali się również z informacjami Komisji europejskiej na temat oceny planu działania w kwestii oznaczania pochodzenia mięsa. Omówiono również kwestię  kwestionariusza na temat wełny oraz wymiany pokoleń.

12 listopada 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „środowisko”. Eksperci skupili się na przygotowaniach do udziału w posiedzeniu okrągłego stołu, który powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej mającego na calu dyskusję z ekologicznymi NGO na temat zielonej struktury w ramach przyszłej WPR po 2020 r. Następnie zebrani zapoznali się z prezentacją DG ENVI na temat dyrektywy w sprawie stabilnych finansów. W kwestii zmian klimatycznych przeprowadzono dyskusję na temat  konsultacji społecznych dotyczących europejskiej strategii długoterminowej redukcji emisji. Eksperci przedyskutowali projekt stanowiska w sprawie zmian klimatycznych. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił również informacje dotyczące COP24, konferencji, która w tym roku odbędzie się w grudniu w Katowicach.

13 listopada 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „miód”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Grzegorz Szewczyk. Posiedzenie grupy roboczej było poświęcone kwestiom rynkowym, legislacyjnym i zdrowia w połączeniu z zagadnieniami fitosanitarnymi. Eksperci przedstawili i przeanalizowali sytuację na rynku miodu i zarządzania nim w tym zliczanie i pogorszenie się sytuacji rodzin pszczelich w różnych krajach. Sekretariat zapoznał ekspertów z aktualną sytuacją dotyczącą środków związanych z potwierdzaniem prawdziwości miodu oraz z problemami związanymi z woskiem pszczelim o niskiej jakości. W kwestiach legislacyjnych i przyszłej WPR, eksperci zapoznali się ze stanem aktualnym prac nad przyszłą WPR po 2020 roku oraz obecnie stosowanymi krajowymi programami pszczelarskimi i budżetem oraz przejściem do nowej WPR. Przedstawiono i omówiono również kwestię inicjatywy  posłów Parlamentu Europejskiego  dotyczącą zmiany dyrektywy w sprawie miodu. W kwestiach zdrowia i zagadnień fitosanitarnych Sekretariat zapoznał ekspertów z aktualną sytuacją w zakresie  Vespa Velutina. Eksperci przedstawili w tym punkcie  narzędzia i środki, które zostały powzięte przez kraje członkowskie w odniesieniu do Vespa Velutina w zakresie rozporządzenia nr 1143/2014 o zapobieganiu, a także zarządzaniu o wprowadzanie i rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków egzotycznych. Gatunek ten jest już obecny we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Belgii, Zjednoczonym Królestwie i Holandii. W zakresie zagadnień fitosanitarnych jako punkt informacyjny zaprezentowano kwestię  zawieszenia stosowania neonikotynoidów, odstępstw na szczeblu krajowym oraz skutków, jakie stanowisko Francji wywrze na poziomie europejskim. Przedstawiono również sytuację w sprawie wytycznych dotyczących oceny ryzyka dla pszczół związanego ze stosowaniem pestycydów.

14 listopada 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej napoje spirytusowe. Eksperci omówili między innymi kwestie: rozporządzenia w sprawie napojów spirytusowych, gdzie przedstawiono aktualne informacje na temat rozwoju sytuacji i przeprowadzono dyskusję nad bieżącymi problemami. Sekretariat Copa-Cogeca zaprezentował informacje na temat plików technicznych dla oznaczeń geograficznych. Omówiono szeroko pojęte kwestie etykietowania.

15 listopada 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rolnictwo ekologiczne”. Eksperci z poszczególnych krajów członkowskich przedstawili aktualną sytuację w sektorze produkcji ekologicznej. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił aktualny stan  przeglądu przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i zapoznał ekspertów  z harmonogramem prac w zakresie przyjęcia aktów delegowanych i wykonawczych. Następnie przeprowadzono dyskusję na temat najważniejszych problemów, które powinny rozwiązać zapisy aktów  delegowanych i wykonawczych w kwestii zasad produkcji i kontroli. Dyskutowano również na temat najlepszych praktyk producentów ekologicznych związanych z kwestiami klimatu gdzie eksperci  przedstawili wszystkie praktyki stosowane na szczeblu krajowym.

15 listopada 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Zebranie było poświęcone przygotowaniom nadchodzącego posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca, które odbyły się w dniach 29-30 listopada 2018 roku. Podczas zebrania zatwierdzono kandydatów Komitetów Copa i Cogeca na stanowiska przewodniczącego i wiceprzewodniczących grup dialogu obywatelskiego DG Agri. Przyjęto wniosek o członkostwo SASOEE (Stowarzyszenie Organizacji Spółdzielni Rolniczych i Przedsiębiorstw, Grecja) w Cogeca oraz wniosek  o partnerstwo z Copa i Cogeca de Euro Foie Gras (Europejska Federacja Foie Gras). Po przedstawieniu informacji oraz wymianie poglądów zebrani na posiedzeniu przyjęli projekt dokumentu do dyskusji Copa i Cogeca w sprawie równości płci w kontekście przyszłej WPR. Przedstawiono informacje i przyjęto projekt broszury Komitetów Copa i Cogeca: "Europejscy rolnicy i ich spółdzielnie nadal angażują się w zapobieganie marnotrawieniu i utracie żywności oraz ograniczaniu tych strat". Sekretarz Generalny Copa-Cogeca zapoznał zebranych z najnowszymi informacjami na temat działalności Komitetów Copa i Cogeca w zakresie przyszłej WPR oraz w zakresie  procesu legislacyjnego dotyczącego proponowanej przez Komisję dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Przedstawiono informacje o statusie odnowienia zezwolenia na użycie miedzi. Niektóre delegacje zwróciły uwagę na potrzebę głębszej dyskusji i wymiany poglądów odnośnie stosowania środków fitosanitarnych w niektórych sektorach rolnictwa ekologicznego podkreślając, że niektóre z aktywnych substancji nie ma innych alternatywnych rozwiązań przez co niektóre sektory produkcji jak na przykład winiarstwo ekologiczne jest zagrożone wobec ograniczeń w zastosowaniu związków miedzi. Sekretariat Copa-Cogeca przekazał również informacje  na temat trwających negocjacji handlowych oraz na temat sytuacji na rynkach.

19 listopada 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „mleko”. W kwestiach rynkowych eksperci z poszczególnych krajów członkowskich przedstawili sytuację na rynku mleka. Przeprowadzono dyskusję na temat aktualnej sytuacji oraz prognoz dotyczących pozostałej części roku zwracając szczególną uwagę na ceny i  wysokość produkcji. Następnie Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów z informacjami dotyczącymi odtłuszczonego mleka w proszku i systemu interwencji publicznej w 2019 r. W kwestiach handlowych eksperci wymienili poglądy na temat: umów o wolnym handlu pomiędzy Nową Zelandią i UE oraz Australią i UE, ich wpływ na sektor mleczarski, umowy USMCA (USA, Meksyk, Kanada),  i umowy o wolnym handlu z Wietnamem. W kwestiach Wspólnej Polityki Rolnej Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów z wnioskami ustawodawczymi w sprawie WPR po 2020 roku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na skutki dla sektora mleczarskiego. Eksperci zapoznali się również z działaniami w zakresie nieuczciwych praktyk handlowych oraz aktualnej sytuacji dotyczącej kwestii Brexitu. W temacie unijnej dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych oraz jej wpływ na program „Mleko w szkole” Pani Agnieszka Maliszewska dyrektor Polskiej Izby Mleka przedstawiła prezentację po której odbyła się debata i przedstawienie opinii Copa-Cogeca w tym zakresie.

W dniu 19 listopada 2018 r. w biurze KRIR w Warszawie Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz spotkał  się z przedstawicielami  Ambasady Kanady a także hodowców bydła mięsnego i świń z Kanady. Ze strony kanadyjskiej w spotkaniu uczestniczyli: John W. Masswohl z Kanadyjskiego Związku Bydła Mięsnego,  Gary Stordy z Kanadyjskiej Rada ds. Wieprzowiny oraz Francis Dorsemaine i Katarzyna Piliszek-Kamińska z Ambasady Kanady. Spotkanie dotyczyło nawiązania porozumienia pomiędzy organizacjami rolników z Polski i Kanady. Delegacja kanadyjska scharakteryzowała sektor produkcji mięsa wołowego i wieprzowego. Wskazali na problem wysokich kosztów produkcji mięsa. Podkreślili, że kanadyjscy producenci wołowiny i wieprzowiny aktywnie poszukują rynków dla wysokiej jakości mięsa. Nie widzą siebie jako taniego producenta mięsa z Brazylii czy Argentyny. Spełniają oni wiele norm środowiskowych, mają wdrożony program najlepszych praktyk i wysoki dobrostan zwierząt. W ramach umowy CETA starają się spełnić wysokie wymogi UE w sprawie produkcji mięsa. Zauważyli, że bilans handlu mięsa wołowego z Polską wynosi zero. W sprawie mięsa wieprzowego dostrzegają oni problem ASF oraz popierają takie kroki jak regionalizacja, a nie zakaz eksportu wieprzowiny z całego obszaru Polski. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił, że polscy rolnicy obawiają się umowy CETA, która obowiązuje już od roku, ponieważ Kanada jest znaczącym producentem zbóż, wołowiny i wieprzowiny, które przeznaczone są głównie na eksport. Jednak trudno jest obecnie określić skutki obowiązywania umowy, ponieważ nie są prowadzone statystki jaką cześć handlu między Kanadą i UE stanowi wymiana handlowa produktami rolno-spożywczymi.

20 listopada 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „skrobia”. Eksperci przedstawili dane z poszczególnych krajów członkowskich. Warunki pogodowe miały znaczny wpływ na uprawę zbóż i ziemniaków. Zgodnie z  danymi statystycznymi organizacji Starch Europe potwierdzono spadek produkcji, tam gdzie wystąpiła susza zawartość skrobi zmniejszyła się o około 25%. Następnie omówiono kwestię reformy WPR w kontekście płatności powiązanych z produkcją dla poszczególnych sektorów produkcji rolnej. W kwestiach handlowych eksperci pochylili się nad kwestią walki i działań Starch Europe dotyczącej  ceł antydumpingowymi nałożonych na skrobię ziemniaczaną. Omówiono również kwestię planu proteinowego  oraz aktualnych działań w zakresie strategii na rzecz biogospodarki. W kwestii strategii dotyczącej tworzyw sztucznych Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów z działaniami i harmonogramem prac oraz wezwaniem Wspólnego Centrum Badawczego do przedstawienia danych LCA dotyczących alternatywnych surowców do produkcji bioplastików.

W dniach 22-23 listopada 2018 r. odbyło się 70. posiedzenie izb rolniczych z państw grupy wyszehradzkiej organizowane w Polsce przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu uczestniczyli Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Członek Zarządu KRIR Robert Nowak, Delegat KRIR z Małopolskiej Izby Rolniczej Jan Marek Lenczowski. Podczas spotkania dyskutowano na następujące tematy: obecna sytuacja na rynkach produktów rolno-spożywczych, zasiewy, ceny płodów rolnych, WPR po 2020, ubezpieczenia upraw i zwierząt, rynek cukru, afrykański pomór świń, rolnictwo zrównoważone. Przedstawiciele izb rolniczych V4 rozmawiali o obecnej sytuacji na rynkach i cen produktów rolno-spożywczych. Bardzo trudna jest sytuacja sadowników, ceny jabłek są na bardzo niskim poziomie. W sprawie WPR po 2020, przedstawiciele izb rolniczych V4 podtrzymali wnioski zawarte w Deklaracji Bratysławskiej z marca 2017 r. Oczekują, że ostateczne przepisy powinny: prowadzić do rzeczywistych uproszczeń, gwarantować ciągłość unijnego finansowania, w tym wypłat dla rolników, zapewnić równe warunki konkurencji na rynku co oznacza wyrównanie poziomu płatności bezpośrednich. Niezbędne jest wprowadzenie okresu przejściowego, ponieważ budowa nowego systemu będzie czasochłonna. Większe ambicje środowiskowo-klimatyczne WPR wymagają zachowania co najmniej dotychczasowego budżetu tej polityki. Jest to niezbędne dla zachowania równowagi między zadaniami WPR. Przedstawiciele izb rolniczych V4 omówili systemy ubezpieczeń upraw rolniczych i zwierząt gospodarskich w poszczególnych krajach. Rolnictwo wymaga coraz szerszej oferty ubezpieczeniowej zabezpieczającej raczej dochody a nie plony, ponieważ plony należałoby wtedy zabezpieczyć przed wieloma ryzykami. Analiza istniejących systemów ubezpieczeń rolnych wskazuje na duże różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Przedstawiciele izb rolniczych V4 wyrazili zaniepokojenie utrzymującą się silną spadkową tendencją cen cukru na rynku UE. Skutkuje to pogorszeniem sytuacji finansowej przemysłu cukrowniczego oraz producentów buraków cukrowych. Ceny buraków w umowach zależą od aktualnej sytuacji na rynku. Ceny cukru są obecnie bardzo niskie częściowo z powodu subsydiów przywozowych z krajów trzecich. Unia Europejska powinna wykorzystać wszelkie dostępne środki w ramach zasad WTO w celu ustabilizowania rynku. Brak opłacalności uprawy może być przyczyną rezygnacji plantatorów buraków cukrowych z uprawy, co miałoby negatywny wpływ na dochody rolników, płodozmian i różnorodność biologiczną. Przedstawiciele izb rolniczych w sprawie ASF podkreślili, że zagrożeniem dla sektora wieprzowiny są nakładane przez kraje trzecie sankcje w formie restrykcji importowych, które niosą znaczne straty ekonomiczne. Ograniczenia i bariery w handlu na unijnym rynku, wykraczające poza przepisy weterynaryjne kwestionują zasadę unijnej solidarności. Ostatnio na sytuację rynkową wieprzowiny wpłynęło negatywnie wykrycie ASF w Belgii. Skutkuje to znaczącym napływem prosiąt z Belgii m.in. do Polski. Przedstawiciele izb rolniczych w sprawie ASF podkreślili, że sankcje nakładane przez państwa trzecie w postaci ograniczeń przywozowych, które powodują znaczne straty gospodarcze, stanowią zagrożenie dla sektora wieprzowiny. Ograniczenia i bariery w handlu na rynku UE, wykraczające poza prawo weterynaryjne, podważają zasadę solidarności UE. W przypadku wybuchu ASF, tak zwany proces regionalizacji powinien zostać wdrożony tak szybko, jak to możliwe, aby zapewnić kontynuację handlu w dotkniętym kraju.  W odpowiedzi na ograniczenia handlowe wprowadzono mięso na rynkach azjatyckich dla Belgii, spowodowało to znaczny napływ prosiąt, świń i tusz z Belgii do krajów V 4, co negatywnie wpłynęło na cenę krajową. Przedstawiciele izb rolniczych V4 zgodzili się, że budowanie zrównoważonej przyszłości żywności, w tym zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego powinno iść w parze z zapewnieniem zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi, ale nie stawiać wymagań środowiskowych na zbyt wysokim poziomie. Wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego obejmują również wpływ zmian klimatu na rolnictwo, spowolnienie wzrostu wydajności rolnictwa, szybką urbanizację, wzrost populacji, zakłócenia w handlu, utratę różnorodności biologicznej oraz ograniczoną dostępność energii i zasobów naturalnych takiej jak ziemia, gleba i woda.

22 listopada 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie CCC. Podczas posiedzenia odbyło się spotkanie z Marco Ruppa z Bio-based Industries Consortium w celu omówienia i przedstawienia wizji dotyczącej jak powinno wyglądać przyszłe społeczeństwo ekologiczne w 2050 r. Sekretariat Copa-Cogeca zaprezentował informacje na temat działalności Cooperatives Europe i podzielił się uwagami na temat  sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego stosowania unijnych reguł konkurencji w sektorze rolnym. Zebrani podczas posiedzenia CCC zapoznali się z informacjami na temat wydarzeń dotyczących spółdzielni rolniczych. W ramach przygotowań do Prezydium Copa-Cogeca zwrócono uwagę na kwestię  sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych (plan współpracy sektorowej w zakresie umiejętności).

23 listopada 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zdrowie i dobrostan zwierząt”. Eksperci dyskutowali na temat ostatnich wydarzeń związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt w poszczególnych państwach członkowskich. W temacie weterynaryjnych produktów leczniczych, eksperci zapoznali się z bieżącą działalnością EPRUMA w tym zakresie szczególnie, jeśli chodzi o środki odrobaczające. Omówiono również temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz sprawozdanie ESVAC na temat sprzedaży antybiotyków.

28 listopada 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się Business Forum Prezydencji Cogeca, które było poświęcone zmianom klimatu i skupiło się na kwetsii dynamiki rynku ekologicznego. Branża żywności ekologicznej wciąż może potrzebować pewnych zmian pomimo dynamizmu oraz względnej siły, którymi się charakteryzuje. Zmiany te będą dotyczyły zdolności sektora do zwiększenia podaży oraz wykorzystywania innowacji (takich jak np. czujniki) w rolnictwie precyzyjnym w celu stworzenia systemu gromadzenia danych dot. rynku oraz uproszczenia logistyki. Według pana Thomasa Magnussona, przewodniczącego Cogeca, „Spółdzielnie rolno-spożywcze zapewniają konkretne doradztwo techniczne, agronomiczne oraz dotyczące hodowli, związane z rozwojem sytuacji na rynku. Odgrywają one kluczową rolę w udzielaniu pomocy rolnikom w sprzedaży ich produktów oraz w uzyskaniu wyższego poziomu wartości dodanej w łańcuchu dostaw żywności. Struktury przetwórstwa i dystrybucji produktów ekologicznych są wciąż słabo rozwinięte. Tworzenie i rozwój profesjonalnych, dobrze zarządzanych i konkurencyjnych struktur przetwórstwa i dystrybucji, kierowanych przez producentów i ich spółdzielnie, musi być przyjęte z zadowoleniem i wspierane przez WPR.  Spółdzielnie tworzą powiązania między producentami a konsumentami, wzmacniają pozycję rolników oraz przewidują potrzeby konsumentów.”

29 i 30 listopada 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się Prezydium Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniach Prezydiów wziął udział Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski.  Podczas posiedzenia zatwierdzono kandydatów Copa i Cogeca na stanowiska przewodniczących i wiceprzewodniczących grup dialogu obywatelskiego DG AGRI. Przyjęto również wniosek o członkostwo greckiego Stowarzyszenia Spółdzielczych Organizacji i Przedsiębiorstw Rolnych SASOEE w Komitecie Cogeca  oraz wniosek o partnerstwo Euro Foie Gras (Europejskiej Federacji Producentów Foie Gras) z Copa i Cogeca. Zebrani przyjęli projekt broszury Copa i Cogeca: „Unijni rolnicy i ich spółdzielnie pozostają zaangażowani w zapobieganie i zmniejszanie strat i marnotrawienia żywności”. W kontekście dokumentu znalazły się informacje odnośnie priorytetów światowych dotyczących ograniczenia strat żywności i marnotrawstwa żywności, które przyczynią się do zapewnienia zrównoważonej przyszłości. Przyjęto również projekt stanowiska Copa i Cogeca na temat propozycji Komisji dotyczącej przejrzystości i zrównoważoności unijnego modelu oceny zagrożeń gdzie stwierdzono, że ponad piętnaście lat po przyjęciu zasad określonych w ogólnym prawie żywnościowym (GFL), rolnicy i ich spółdzielnie w UE chcieliby ponownie podkreślić swoje poparcie dla tych zasad i zaangażowanie na rzecz ich przestrzegania. przyjęto  projekt dokumentu analitycznego Copa w sprawie równości płci w kontekście przyszłej WPR.  Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową wartością Unii Europejskiej. Należy ją uwzględnić we wszystkich politykach UE i stosować na wszystkich szczeblach, czy to planowania, definiowania i wdrażania polityk, monitorowania równouprawnienia płci, transformacji instytucjonalnej uwzględniającej problematykę płci, czy też podnoszenia świadomości w zakresie problematyki równouprawnienia płci. W kwestiach różnych głos zabrał Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski w odniesieniu do pisma, które otrzymał Sekretariat i organizacje członkowskie Copa i Cogeca od przewodniczącego Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. Wiceprezes KRIR w swojej wypowiedzi podkreślił, że żadna z polskich organizacji członkowskiej nie lobbowała na niekorzyść KZRKiOR. Nadmienił również, że informacje zawarte w piśmie nie są zgodne z prawdą, szczególnie te dotyczące statutu i podstaw działania Izb Rolniczych. Podsumował, że na dzień dzisiejszy organizacja nie może być członkiem Copa-Cogeca, bo nie opłaciła składki.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 34 projekty aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com