8 października w Parzniewie odbyło się XIII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi Posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Zastępca Prezesa KRUS Aleksandra Hadzik, Dyrektor Departamentu Prawnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Kamila Grabowska oraz Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Adam Struziak. Członkowie KRIR przyjęli stanowisko dotyczące pomocy rolnikom, których gospodarstwa poniosły straty w wyniku suszy. Po Posiedzeniu KRIR odbyła się konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza i Przewodniczącego Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Mariana Sikory, podczas której zapowiedziano powołanie Polskiej Rady Rolnej, czyli silnej reprezentacji rolników, która skupiałaby wszystkie związki i organizacje rolnicze.

16 października 2018 r. odbyło się spotkanie w KPRM młodych rolników – członków izb rolniczych z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim pod hasłem Młoda Polska Wieś. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Zarządu KRIR: Prezes Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes Mirosław Borowski. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Sekretarz Stanu Szymon Giżyński, Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki oraz Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 1 października – Konferencja „PIORiN. Z tradycją w przyszłość;
 • 5 października – Forum Rolnicze „Gazety Pomorskiej” w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 11 października – spotkanie z cyklu „Agro na obcasach”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 11 października – III Międzynarodowa Konferencja Energetyka, Środowisko, Rolnictwo, Rozwój energetyki rozproszonej a ograniczenie smogu na obszarach wiejskich;
 • 17 października – posiedzenie zespołu roboczego nt.: „Ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotem pochodzenia rolniczego” w ramach grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich działającej przy Grupie Roboczej KSOW, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 17 października – Kongres Ruchu Spółdzielców 2018, Lublin;
 • 18 października – Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, Panel Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 19 października – Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej;
 • 25 października – Konferencja Informacyjna w celu bliższej prezentacji nadchodzącej edycji salonu SIMA, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 25 października – posiedzenie Krajowego Komitetu do Spraw Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych;
 • 29 października – Debata pt. „Czy wiemy, co jemy i co jeść będziemy?” w Centralnej Bibliotece Rolniczej, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 29 października – Konferencja „Przetwórstwo Owoców i Warzywa w Polsce – uwarunkowania i perspektywy”, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.

W okresie sprawozdawczym Prezes KRIR i przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

1 października – rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Rządu o podjętych działaniach w związku z wystąpieniem na terenie kraju klęski żywiołowej, w postaci suszy, w celu uchronienia obywateli przed drastycznym wzrostem cen produktów zbożowych, rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej wyprzedaży polskiej ziemi rolnej na ogromną skalę;

1 października – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 2858);

1 października - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 2791);

2 października - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku odnośnie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dopłat bezpośrednich;

3 października -  rozpatrzenie informacji na temat pomocy dla rolników zobowiązanych nową ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne do budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę, rozpatrzenie na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego;

3 października - rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 2866);

3 października - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 2856);

4 października - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druki nr 2856 i 2891), informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji na rynku jabłek;

16 października - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2864);

16 października - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (druk nr 2857);

22 października - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 2909);

22 października - rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722);

23 października - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w październiku 2018 r., informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat czasowego wstrzymania importu polskiej wieprzowiny przez USA;

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

23 października - Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 112), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 133) - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk senacki nr 965, druki sejmowe nr 2791 i 2873);

23 października -  rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk senacki nr 966, druki sejmowe nr 2858 i 2872), rozpatrzenie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk senacki nr 969, druki sejmowe nr 2856, 2891 i 2891-A);

25 października – rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk senacki nr 976, druki sejmowe nr 2909 i 2927);

25 października - rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy o kołach gospodyń wiejskich;

26 października - rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

3 października Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie wydania jednolitych wytycznych  dotyczących analizy protokołów z szacowania strat spowodowanych przez tegoroczna suszę – w tym w szczególności wyłączenia zwierząt z szacunków wysokości i strat w przypadku gospodarstw, które prowadzą obydwie działalności tj. produkcję roślinną i zwierzęcą, dla wszystkich komisji szacujących straty.

2 października Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie dokonywanego przez służby Ministra pomniejszenia kwoty pomocy w przypadku braku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym w ramach pomocy finansowej dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku suszy w kwestii interpretacji związanych ze sformułowaniem „łąki i pastwiska” na potrzeby programów pomocowych dla rolników poszkodowanych przez klęski.

15 października Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Samorząd rolniczy wskazał, że należałoby powołać niezależną jednostkę, która zajmowałaby się wykonywaniem pomiarów mięsności tusz oraz kwalifikacji, w np. w ramach coraz bardziej popularnych systemów jakości mięsa, np. QAFP.

16 października Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski przyjęte przez Rady Powiatowe Mazowieckiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. opracowania ogólnopolskiego programu budowy zbiorników retencyjnych przeciwdziałającym skutkom suszy, umożliwienia przechodzenia rolnikom na emeryturę w wieku 60 lat przy minimalnym okresie składkowym wynoszącym 30 lat, umożliwienia uzupełnienia ubezpieczenia KRUS ubezpieczeniem ZUS.

16 października Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski przekazane przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego, które dotyczyły zwiększenia puli środków na dopłaty z tytułu zużytego kwalifikowanego materiału siewnego, objęcia ścisłą kontrolą fitosanitarną płodów i produktów rolnych z Ukrainy oraz likwidacji populacji dzików na terenie powiatu łowickiego.

16 października Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Samorząd rolniczy pozytywnie ocenił proponowane przepisy dotyczące zniesienia uciążliwego obowiązku sporządzania i przedkładnia powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu w zakresie prowadzenia sprzedaży bezpośredniej.

16 października Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o uwzględnienie dopłat w nowej perspektywie finansowej dopłat do zarejestrowanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii rodzin pszczelich.

17 października Zarząd KRIR odniósł się do propozycji zmiany obecnego składu komisji zarządzającej Funduszem Promocji Mleka. Zarząd KRIR zwrócił uwagę, że w obecnej chwili trudno uzyskać quorum na posiedzeniach Komisji, a po wprowadzeniu zaproponowanych zmian wydaje się to jeszcze trudniejsze. W opinii KRIR takich zmian nie powinno się wprowadzać w trakcie trwania kadencji Komisji oraz tylko w jednym Funduszu.

18 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę.

18 października Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa P. Serfina z wnioskiem o zmianę procedury wydzierżawiania nieruchomości rolnych przez KOWR na 10 lat lub więcej. Wydłużenie okresu dzierżawy umożliwia skorzystanie ze wsparcia jakim jest ulga w podatku rolnym przez osoby poszkodowane przez susze lub inne klęski.

19 października Zarząd KRIR zwrócił się ponownie do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o włączenie KRIR w obecne i przyszłe prace nad ustawą – Prawo wodne.

22 października Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Środowiska H. Kowalczyka w sprawie włączenie przez Polski Związek Łowiecki do obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej szkód w uprawach spowodowanych przez zwierzynę łowną.

26 października Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Środowiska H. Kowalczyka o przywrócenie dofinasowania wapnowania gleb na terenie całego kraju ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

2 października 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „ziemniaki”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniu wziął udział Pan Jerzy Wróbel, Delegat z Rady Powiatowej w Sieradzu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Eksperci omówili sytuację rynkową, w tym szacunki dotyczące  produkcji oraz sytuacji na rynku ziemniaka jadalnego, problemy związane ze zobowiązaniami umownymi w handlu i sektorze przetwórczym oraz szacunki dotyczące produkcji sadzeniaków.

5 października 2018 roku w Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy dialogu obywatelskiego „płatności bezpośrednie i zazielenianie”. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił wstępny projekt dotyczący planu strategicznego, który ma być opracowany i przedstawiony przez poszczególne kraje członkowskie i przesłany do akceptacji do Komisji Europejskiej. Rozporządzenia w ramach przyszłej WPR będą mniej szczegółowe, trzeba będzie określić cele dla poszczególnych krajów członkowskich. Każda część planu strategicznego będzie oceniana przez Komisję Europejską. Komisja opracowała 9 podstawowych celów i zasad dla nowej WPR. W projekcie nowej WPR kładzie się duży nacisk na uproszczenia nie tylko po stronie administracji ale również beneficjenta. Plany strategiczne po stronie krajów członkowskich muszą pokazać, że uproszczenia będą po obu stronach (administracji i beneficjentów) w kraju członkowskim. Jednym z kryterium oceny planu strategicznego będzie element polityki lepiej skierowanej na działania. Plany strategiczne mają mieć charakter bardzo ambitny. Plan strategiczny powinien zawierać osiem rozdziałów i załączniki oraz deklarację strategiczną, podsumowanie strategiczne dla przyszłych planów strategicznych. Ocena potrzeb oraz strategii interwencji i zwięzłość tej strategii, wspólne elementy dla wielu działań i interwencji. Zgodnie z projektem, Komisja nie będzie oceniała spójności z legislacją unijną, ale spójność działań na poziomie kraju członkowskim. Tabela wskaźników będzie wyznacznikiem, który wniesie więcej elementów, a które stworzą kompletny obraz wymagań w ramach planu strategicznego. Zgodnie z elementami przedstawionymi przez Komisję Europejską cele i wskaźniki będą dążyły do zwiększenia wydolności działań środowiskowych i klimatycznych.

10-12 października 2018 w Linz, Austria odbył się Kongres Europejskich Rolników. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w wydarzeniu wzięli udział wice-prezes KRIR, Mirosław Borowski oraz Adam Michaś, Delegat Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Podczas Kongresu potwierdzono, że w ramach kolejnej WPR należy rozważyć przyszłość inwestycji w rolnictwo i innowacje potrzebne do wyżywienia Europy. Kolejne pokolenie rolników w coraz większym stopniu będzie potrzebowało przyciągnięcia inwestycji. Wymaga to zapewnienia stabilności oraz narzędzi do odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Omówiono również cyfrowe wyzwania jakie rolnictwo będzie musiało się zmierzyć w przyszłości, a także potrzebę zwiększenia innowacyjności, zrównoważoności i stabilności w rolnictwie.

15 października 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „międzynarodowe aspekty w rolnictwie”. Eksperci przedyskutowali aktualny stan rozmów dotyczących porozumień pomiędzy Unią Europejską a Meksykiem oraz Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Sekretariat Copa-Cogeca potwierdził, że Komisja Europejska prowadzi dyskusje z USA na temat potencjalnego porozumienia handlowego o mniejszym wymiarze, który nie obejmowałby sektora rolnictwa.

15 października 2018 r. w Brukseli odbyła się piąta edycja ceremonii wręczenia nagród Konkursu Komisji Kobiet przy Copa za innowacje dla rolniczek, przyznawanej przy wsparciu prezydencji austriackiej, DG Agri oraz sponsorowanej przez AnimalhealthEurope. Wręczenie tej przyznawanej co dwa lata nagrody, które odbyło się w Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, ma na celu zwrócenie uwagi na innowacyjne projekty prowadzone przez europejskie kobiety zaangażowane w sektorach rolnym i/lub leśnym. Z 35 kwalifikujących się kandydatur, 5 najbardziej innowacyjnych zostało zaprezentowanych podczas ceremonii rozdania nagród, zorganizowanej pod patronatem p. Maurizia Reale oraz posła do PE p. Czesława Siekierskiego (przewodniczącego COMAGRI). Konkurs wygrała zgłoszona przez Krajową Radę Izb Rolniczych - Pani Magdalena Węgiel projektem z zakresu akwakultury, pt. „Pstrąg Ojcowski”, przywracającym hodowlę pstrąga potokowego w Ojcowskim Parku Narodowym. W ceremonii wręczenia nagród uczestniczyła delegacja z Polski - Pani Danuta Lebioda – Przewodnicząca Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, Zofia Stankiewicz – Wiceprzewodnicząca Komisji Kobiet i Rodzin Komsji Kobiet w Copa oraz Ewa Bednarek – Wiceprzewodnicząca Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR.

16 października 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniu wzięły udział: Pani Danuta Lebioda – Przewodnicząca Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, Zofia Stankiewicz – Wiceprzewodnicząca Komisji Kobiet i Rodzin Komsji Kobiet w Copa oraz Ewa Bednarek – Wiceprzewodnicząca Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR. Podczas posiedzenia odbyły się warsztaty na temat „jak poprawić jakość życia małżonków współpracujących na obszarach wiejskich?”.  Warsztaty były prowadzone przez posłankę do PE Marijanę Petir oraz posłankę do PE Clarę Eugenię Aguilera, moderatorem dyskusji była Pani Joanna Maycock, Sekretarz Generalna Europejskiego Lobby Kobiet. W programie warsztatów znalazła się między innymi prezentacja na temat programu opieki społecznej dla małżonków współpracujących w sektorze rolnym. Omówiono również kwestię zrównoważonego rozwoju i wzmocnienia pozycji kobiet oraz możliwego uczestnictwa Komisji Kobiet w posiedzeniu Komisji ONZ do spraw statusu kobiet w 2019 roku.

18 października 2018 r. w Brukseli, Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski jako przedstawiciel polskich izb rolniczych wspólnie Litewską Izbą Rolniczą, Izbą Rolniczą Republiki Czeskiej i Łotewską Radą Współpracy Rolnej przedstawili wspólne stanowisko w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej, które przekazano: Komisarzowi ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Philowi Hoganowi, Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesławowi Siekierskiemu, Komisarzowi ds. Budżetu i Zasobów Ludzkich Guntherowi Oettingerowi oraz obecnej prezydencji austriackiej i przyszłej rumuńskiej. Na stanowisko składały się następujące postulaty: wyrównanie płatności bezpośrednich, utrzymanie wsparcia dla II filaru (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) co najmniej na poziomie 2014-2020; ustanowienie jednolitego pułapu dla wszystkich rodzajów wsparcia, które państwa członkowskie finansują wyłącznie z budżetów krajowych, jak również jednolitego pułapu współfinansowania z budżetów krajowych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich; uproszczenie mechanizmów wsparcia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych zarówno dla administracji, jak i wnioskodawców/beneficjentów; stworzenie specjalnych mechanizmów finansowych i organizacyjnych w celu zachęcenia i ułatwienia młodym rolnikom podejmowania działalności, jak również środków dla nowych podmiotów w sektorze rolnym, które nie są już objęte definicją "młodego rolnika".

18 października 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Sekretarz Generalny Copa-Cogeca przedstawił najnowsze informacje na remat WPR po 2020 r. i zapoznał zebranych z informacjami i działaniami na temat wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności. Uczestnicy posiedzenia dyskutowali również na temat Brexit-u i trwających negocjacjach handlowych ze szczególnym uwzględnieniem MERCOSUR-u i Japonii. Podsumowano również Europejski Kongres Rolników, który odbył się 10-12 października 2018 r. w Linz. Zebrani omówili kwestię ceł antydumpingowych na nawozy (azotan amonu z Rosji). Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił najnowsze informacje na temat wniosku Komisji w sprawie przejrzystości i trwałości europejskiego modelu oceny ryzyka. Wniosek Komisji zmienia ogólne prawodawstwo dotyczące żywności w celu zwiększenia przejrzystości ocen naukowych i procesu decyzyjnego.

18 października 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wieprzowina”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Pan Jerzy Salitra z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.  Eksperci przedstawili informacje i wymienili poglądy na temat sytuacji na rynku wieprzowiny i przetworzonych produktów wieprzowych oraz prognoz dla tego sektora. W kwestii zdrowia zwierząt eksperci omówili sytuacje związaną ze zdrowiem zwierząt w UE ze zwróceniem szczególnej uwagi na afrykański pomór świń  i wymienili poglądy  w sprawie afrykańskiego pomoru świń w Chinach, gdzie szczególną uwagę zwrócono na rozwój choroby i skutki pojawienia się ognisk. W kwestii dostępu do rynku eksperci wymienili poglądy  w sprawie rożnych negocjacji handlowych (np. z Meksykiem, Japonią, itp.), a także barier sanitarnych i fitosanitarnych ze szczególnym uwzględnieniem uznania zasady regionalizacji przez partnerów handlowych.  Przedmiotem dyskusji była też wymiana poglądów nt. Brexitu i jego wpływu na branżę wieprzowiny. W kwestii dobrostanu i zdrowia zwierząt eksperci przyjęli sprawozdanie Copa-Cogeca dotyczące  obgryzania i obcinania ogonów. Omówiono również stan aktualny prac w sprawie ponownego wprowadzenia przetworzonych białek zwierzęcych w świetle opinii EFSA oraz priorytetów badawczych w sektorze wieprzowiny. W kwestiach dotyczących komunikacji i aspektów marketingowych dotyczących sektora hodowli zwierzęcej eksperci wymienili poglądy na temat strategii komunikacyjnej dotyczącej żywca wieprzowego oraz działań Copa- Cogeca w kwestii wykorzystania nazw produktów pochodzenia zwierzęcego w sprzedaży produktów roślinnych.

W dniach 18-21 października 2018 r. w Kopenhadze odbyło się seminarium Geopa-Copa „Organizacja pracy w rolnictwie: porównawcza analiza krajowa – koszty pracy”, w którym udział wziął z ramienia KRIR ekspert – Marek Borowski, Delegat Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Podczas seminarium dyskutowano m.in. nt. siły roboczej i pracy pracowników zagranicznych na przykładzie duńskiego sektora rolnego, a także przedstawiono prezentacje na temat układów zbiorowych pracy we włoskim rolnictwie, czy organizacji czasu pracy w układach zbiorowych w Finlandii. Uczestnicy seminarium zapoznali się także z prawem oświatowym w Danii i zakresie szkoleń w rolnictwie. Seminarium w Kopenhadze było również okazją do wstępnej prezentacji treści i formy końcowego raportu „Koszty pracy w rolnictwie: krajowa analiza porównawcza”, który jest prowadzony przez Centrum Studiów nad Polityką Europejską.

23 października 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się specjalne  posiedzenie grupy roboczej „rośliny oleiste”. Zebranie w całości było poświęcone kwestii RED II oraz ILUC. Eksperci skupili się nad tematami handlu olejem palmowym, kompromisem w sprawie RED II.

24 października 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rozwój obszarów wiejskich”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział ekspert KRIR dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN. Dyskutowano na temat przyszłej WPR. Do udziału w posiedzeniu zaproszono Panią Inge van Oost, DG Agri dział ds. badań i innowacji w celu zaprezentowania funkcjonowania AKIS oraz usług doradczych. Następnie omówiono stanowisko Copa-Cogeca w zakresie przyszłej WPR. Pozostając w kontekście przyszłej WPR Sekretariat zapoznał zebranych z najnowszymi informacjami na temat debaty w tej kwestii w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. Eksperci podjęli również dyskusję na temat planów strategicznych WPR.

24 października 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie CCC. W posiedzeniu wzięli również Pani Ruth Lopian i Leena Whittaker z DG GROW, w celu przedstawienia informacji na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników korzystających z usług pośrednictwa online. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje dotyczące wniosku Komisji w sprawie tzw. tłuszczów trans. Komitety Copa-Cogeca podkreśliły, że naturalne i przemysłowe tłuszcze trans są różne. Spożycie przez ludzi naturalnie występujących TFA pochodzących od przeżuwaczy jest na ogół niskie i istnieją dowody wskazujące, że nie ma to negatywnego wpływu na zdrowie. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat elementów istotnych dla spółdzielni rolno-spożywczych wynikających z badania COMAGRI "Nowe reguły konkurencji dla łańcucha rolno-spożywczego w WPR po 2020 r." Sprawozdanie zawiera przegląd unijnych ram zasad konkurencji we wspólnej organizacji rynku po przyjęciu rozporządzenia zbiorczego 2017 r. W ramach konsultacji komitetów Copa-Cogeca w sprawie "zapobiegania stratom żywności i marnotrawieniu żywności oraz ograniczania tych strat". Sekretariat poinformował, że Komitety Copa-Cogeca są członkami platformy UE ds. strat żywności i odpadów żywnościowych od momentu jej powstania. Jest to bardzo pozytywna inicjatywa umożliwiająca wymianę najlepszych praktyk i wspierająca działania i dyskusje pomiędzy różnymi zaangażowanymi podmiotami.

26 października 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy zadaniowej do spraw „Brexit”. Sekretariat Copa-Cogeca przekazał ekspertom informacje i dokonano wymiany poglądów na temat aktualnego stanu negocjacji w sprawie Brexit-u. Do udziału w posiedzeniu zaproszono Pana Benca Totha, specjalistę do spraw polityki z grupy zadaniowej do spraw przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 50 TUE  w Komisji Europejskiej oraz Koena Dillen, analityka do spraw społeczno-gospodarczych w DG AGRI, w Komisji Europejskiej, z którymi dyskutowano na temat negocjacji w szczególności na temat wyniku rozmów prowadzonych na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 17 i 18 października.

29 października 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwestie fitosanitarne”. Eksperci dyskutowali na następujące tematy: działania i informacje na temat bakterii  Xylella fastidiosa, rozporządzenie dotyczące zdrowia roślin oraz środków prewencyjnych dla dobrego zdrowia roślin.

30 października 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „bydło reprodukcyjne”. Eksperci omówili kwestię nowych technik hodowlanych oraz aktualnych działań w tym zakresie, poruszono również temat prawodawstwa zootechnicznego oraz kwestie związane z transportem zwierząt.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 14 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com