W sierpniu 2018 r. komisje szacujące straty kontynuowały działania zmierzające do oszacowania strat i spisania protokołów w celu pomocy producentom rolnym poszkodowanym przez suszę. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych kierował liczne pisma do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujące o nieścisłościach w protokołach (drukach). Średnia wartość KBW w sierpniu dla kraju uległa nieznacznemu zwiększeniu, jednakże znaczne obniżenie tych wartości odnotowano na terenie zachodniej Polski oraz wzrost w części wschodniej. Występujące warunki pogodowe powodowały w zachodniej części Polski zwiększenie deficytu wody dla roślin, czego wynikiem jest występowanie suszy wśród dziewięciu upraw.

W sierpniu ruszyła ogólnopolska kampania społeczna „Zacznij myśleć” zorganizowana przez Fundację Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA i Instytut Gospodarki Rolnej, która ma na celu uświadomienie społeczeństwa o konsekwencjach braku uwagi, która jest najczęstszą przyczyną wypadków w rolnictwie. Jednym z partnerów kampanii została Krajowa Rada Izb Rolniczych. Kampania społeczna, o której mowa, ma charakter krótkich spotów, ukazujących konsekwencje „braku myślenia” w różnych obszarach życia na wsi. Tylko efektywna edukacja, oddziałująca na emocje i pobudzająca wyobraźnię, może przyczynić się do ukształtowania większej świadomości związanej z bezpieczeństwem, co przełoży się bezpośrednio na mniejszą liczbę wypadków w gospodarstwach rolnych.

14 sierpnia 2018 r., w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Członek Zarządu KRIR Julian Sierpiński wzięli udział w spotkaniu z Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Piotrem Serafinem. Podczas spotkania omówiono współpracę KOWR z samorządem rolniczym przy rozdysponowaniu nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.  Poruszono również temat planów tworzenia holdingu spożywczego i sytuacji na rynkach rolnych oraz działań realizowanych KOWR. Ustalono konieczność spotkania Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Dyrektorami Oddziałów Terenowych KOWR.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

  • 6 sierpień – posiedzenie Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego, Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 23 sierpień – posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 27 sierpień – posiedzenie Zespołu ds. Innowacyjności i Spółdzielczości Rolniczej, Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 27 sierpień – posiedzenie Zespołu ds. Sprzedaży Bezpośredniej oraz Produktów Regionalnych, Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 29 sierpień – spotkanie w sprawie postulatów Stowarzyszenia Polski Ziemniak w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski
  • 30 sierpień – uroczystość nadania Sztandaru Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
  • 31 sierpień – konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR.

W okresie sprawozdawczym w wyniku przerwy wakacyjnej Sejmowa i Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie obradowały.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

1 sierpnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Zdaniem samorządu rolniczego wprowadzenie obowiązku umieszczania na opakowaniach ziemniaków pochodzących z zagranicy informacji o państwie pochodzenia wydaję się, że jest zmianą korzystną dla polskich producentów ziemniaków, ponieważ może przyczynić się do zapobiegania fałszowaniu pochodzenia żywności i wprowadzaniu konsumentów w błąd. Niezależnie od znakowania produktów rolnych pochodzących z zagranicy bardzo ważne jest systematyczne przeprowadzanie kontroli jakości żywności z zagranicy pod kątem pozostałości niedozwolonych substancji, co będzie stymulowało również producentów rolnych do prowadzenia produkcji ściśle według wymagań Dobrej Praktyki Rolniczej i pozwoli chronić zdrowie konsumentów.

6 sierpnia Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony na XII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych mających na celu zobowiązanie dostawców folii i sznurka rolniczego do odbioru odpadów z tych produktów.

8 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o możliwość rozliczenia faktur za zakup paliwa rolniczego w lipcu 2018 i w kolejnym okresie rozliczeniowym (tj. przy składaniu wniosku od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.), ponieważ znaczna część rolników wykorzystała pełen limit zwrotu i nie będzie mogła odzyskać części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej szczególnie w związku z wystąpieniem suszy i szybszymi żniwami.

9 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Środowiska H. Kowalczyka o podjęcie działań, które przyczynią się do zdecydowanej redukcji liczebności przede wszystkim jeleniowatych oraz dzików.

9 sierpnia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. K. Ardanowskiemu wnioski Rady Powiatowej  Kujawsko-pomorskiej Izby Rolniczej powiatu świeckiego. Wnioski dotyczyły m.in. pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy w postaci wsparcia do 1 ha, przysługującego do strat 30% w danej uprawie, szacowania strat dla wszystkich upraw, jednolitej stawki pomocy dla rolników ubezpieczonych i nieubezpieczonych oraz zwiększenia zwrotu podatku akcyzowego do 1,20 zł/l paliw oraz zwiększenie ilości przysługującej do odliczenia dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą.

9 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego pismem dotyczącym przesunięcia egzaminów na kwalifikacje R.21 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną, co uniemożliwiło młodym rolnikom uzyskania dofinasowania w wysokości 60% poniesionych kosztów w naborze wniosków o przyznanie pomocy na operację Modernizacją gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020.

9 sierpnia Zarząd KRIR przedstawił opinię samorządu rolniczego do petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w celu doprecyzowania definicji „osoby bliskiej” i „rolnika indywidualnego”. W sprawie „rolnika indywidualnego” zaproponowane przepisy mogą ułatwić rolnikom zakup nowych nieruchomości w celu powiększenia gospodarstwa prowadzonego wcześniej przez rodziców. W sprawie „osoby bliskiej” samorząd rolniczy zaproponował rozszerzenie kręgu osób bliskich.

9 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie zmian przepisów mających na celu uchylenie przepisu stanowiącego o redukcji i połowę pomocy suszowej dla rolników w przypadku braku ubezpieczenia co najmniej 50% areału upraw.

16 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o najszybsze wypłacenie pomocy suszowej dla rolników. Ponadto zwrócił się o wprowadzenie zasad oceniania wysokości szkód spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w przypadku, gdy zbiory już zostały zebrane, wyjaśnienia według jakich metod i wskaźników korygowano wysokość strat określanych w protokołach szkodowych oraz zapewnienie szczególnej pomocy dla gospodarstw utrzymujących przeżuwacze.

22 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektor Departamentu Finansów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi A. Szelągowskiej z wnioskiem o interpretację zapisów „Wytycznych dla Komisji  powoływanych przez Wojewodę ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy” wydaną przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w punkcie 10) str. 12. Zgodnie z interpretacją pkt 10) wytycznych, komisja wykazywała koszty nieponiesionych z tytułu niezebrania plonów. Wyjaśnienia iż, w przypadku zbioru 20% (przy stratach 80% plonu) rolnik poniósł tylko 20% kosztów zbioru jest krzywdząca i nie przystająca do rzeczywistości, albowiem zbioru kombajnem dokonuje się na całej powierzchni pola, a nie na jego części.

22 sierpnia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie zmian w kryteriach niektórych programów pomocowych dla małych gospodarstw rolnych oraz w sprawie uruchomienia dodatkowych środków na kredyty preferencyjne przeznaczone na odtworzenie produkcji po klęsce suszy jaka wystąpiła w Polsce. W sprawie kryteriów pomocowych zaproponowano obniżenie kryterium punktowego zakwalifikowania wniosku do przyznania pomocy oraz obniżenie wymaganej do osiągnięcia wielkości ekonomicznej gospodarstwa w roku docelowym w ramach restrukturyzacji małych gospodarstw, złagodzenie kryterium punktowego zakwalifikowania wniosku do przyznania pomocy na premię dla młodych rolników oraz zniesienie obowiązku ubezpieczenia w KRUS i umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej nowo rozpoczętej na zasadach ubezpieczenia w KRUS w ramach premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

22 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Prof. dr hab. A. Kowalskiego o przekazanie analizy rocznego zużycia paliwa rolniczego na gospodarstwo z podziałem na gospodarstwa prowadzące wyłącznie produkcję roślinną i zwierzęcą.

22 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej w Bytowie zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o rozszerzenie uprawnień komisji ds. szacowania szkód klęskowych w zakresie zaliczania szkód w kolumnie 9 wniosku strat w produkcji roślinnej, także o zboża przeznaczone na paszę dla przeżuwaczy, a zwłaszcza o zboża przeznaczane na pasze w gospodarstwach produkujących trzodę chlewną – o powierzchnie stosownie do rozmiarów tej produkcji w poszczególnych gospodarstwach.

22 sierpnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W uwagach zauważono, iż w 2017 r. w niektórych częściach Polski , np. w województwie wielkopolskim, wystąpiły przypadki wylania rzek utrzymujące się do późnej jesieni, co nie tylko uniemożliwiło poszkodowanym zebranie plonów, lecz także założenie nowych upraw ozimych. Pracujące na tych terenach komisje szacujące straty nie mogły wykazać, że skutkiem strat jest deszcze nawalny, gdyż wystąpił on w dolnych odcinkach rzek, zaś bezpośrednią przyczyną było zalanie pól spowodowane wystąpieniem rzeki z koryta. W związku z tym samorząd rolniczy wniósł o rozszerzenie pomocy dla poszkodowanych w wyniku ubiegłorocznych nawałnic także dla tych rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęski powodzi.

22 sierpnia Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o niestosowanie kar umownych przez instytucje kontraktujące na terenach, które zostały dotknięte zjawiskiem suszy na podstawie umów sprzedaży. Komisje szacujące straty zgłaszają wojewódzkim izbom rolniczym problem wynikający z rozbieżności pomiędzy szacunkami komisji szacującymi szkody suszowe, a szacunkiem przedsiębiorstw kontraktujących. Konsekwencja tego będą kary, które wynikają z umów sprzedaży, które nie są umowami kontraktacji.

22 sierpnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie interpretacji przepisów prawnych, które odnoszą się do koncentracji nieruchomości rolnych przy dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości rolnych.

22 sierpnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich. Zaproponowane przepisy związane ze stosowaniem redukcji wypłacanego odszkodowania, to możliwość realizacji ubezpieczeń upraw przez zakłady ubezpieczeń, bo oznacza dla nich mniejsze zagrożenie i w konsekwencji być może doprowadzi do zastosowania odpowiednich, czyli akceptowalnych przez rolników, stawek. Jednakże przedstawione propozycje przepisów nie rozwiązują problemu pokrywania kosztów skutków suszy w Polsce, dlatego niezwykle istotne jest dla całego środowiska rolniczego i akceptacji ubezpieczeń upraw przez rolników powinno być szczegółowe wyjaśnianie konsekwencji wyboru odpowiedniego poziomu franszyzy przez rolnika przy ubezpieczaniu od suszy.

23 sierpnia Zarząd KRIR przesłał pismo rolnika, w którym odniósł się do problemu finansowania pomocy dla rolników w formie pomocy de minimis w związku z opiniowaniem projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy prowadzący towarową produkcję zarówno roślinną jak i zwierzęcą na wysokim poziomie często nie posiadają już wolnych kwot de minimis do wykorzystania, ze względu na wykorzystanie na dopłaty do materiału siewnego, bioasekurację, dopłaty do odsetek od kredytów bankowych i podatku pcc.

24 sierpnia zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o podjęcie działań mających na celu pomoc producentom roślin okopowych, które umożliwią stwierdzanie suszy rolniczej w tych uprawach, pomimo braku jej stwierdzenia przez IUNG oraz możliwość uwzględniania strat wyłącznie w produkcji roślinnej na nienawadnianych gruntach przy ubieganiu się o pomoc do na powierzchni upraw wynikającej z protokołu suszowego.

30 sierpnia Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o udzielenie interpretacji w związku z ogłoszonym naborem wniosków o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa), czy z wyżej wymienionej pomocy mogą skorzystać producenci z całej obszaru Polski, czy jedynie utrzymujący trzodę chlewną na obszarach objętych restrykcjami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

30 sierpnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom. Samorząd rolniczy zawnioskował o rezygnację z sankcji wobec rolników, którzy przyjmą nawozy naturalne od innych rolników. Przewidziano sankcje dla rolnika przyjmującego nawozy naturalne za brak posiadania, w chwili przyjmowania nawozów odpowiedniej powierzchni lub pojemności miejsc na przechowywanie tych nawozów. Samorząd rolniczy wniósł również o rozważenie możliwości usunięcia karnych punktów za wykorzystywanie wód powierzchniowych do celów nawodnień upraw, w szczególności, jeśli nie są one rezerwuarem wody pitnej.

W miesiącu sierpniu Sekretariat COPA-COGECA nie pracował ze względu na przerwę wakacyjną.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania  15 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com