W lipcu Zarząd KRIR podejmował liczne interwencje z zakresie problemów, z którymi borykało się polskie rolnictwo – głównie susza oraz dramatyczna sytuacja na rynku owoców miękkich. Jak podaje IUNG, w lipcu susza rolnicza występowała wśród wszystkich monitorowanych upraw: zbóż, ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniakach, burakach cukrowych, tytoniu, krzewach owocowych oraz roślinach strączkowych.

9 lipca 2018 r. w resorcie rolnictwa Członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Minister zapowiedział zacieśnianie współpracy z organizacjami rolniczymi i podkreślił, że Krajowa Rada Izb Rolniczych jest najważniejszą organizacją reprezentującą wszystkich rolników i jedyną, która ma prawo wypowiadać się w imieniu wszystkich rolników. 

12 lipca 2018 r. w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego odbyła się konferencja pt. „Afrykański pomór świń - aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja -podstawą ochrony stad hodowlanych". W konferencji uczestniczyli przedstawiciele KRIR, z Wiceprezesem KRIR Mirosławem Borowskim, wojewódzkich izb rolniczych, związków rolniczych, związków hodowców trzody chlewnej, szkół rolniczych, zakładów mięsnych. W trakcie dyskusji przedstawiciele rolników podkreślali iż na terenach objętych ograniczeniami rolnicy prowadzący hodowle i chów trzody są w pełni świadomi, iż tylko odpowiednie stosowanie zasad biosekuracji przez wszystkich, może ustrzec ich przed stratami jakie może spowodować ASF w ich gospodarstwach. Zwracali także na opóźnienia w wypłatach odszkodowań dla gospodarstw za ubite zwierzęta w ramach decyzji powiatowych lekarzy weterynarii. Wiceprezes KRIR M. Borowski przedstawiając problemy rolników i  odnosząc się do kwestii jak najszybszego wyeliminowanie wirusa, stwierdził iż najważniejszą rzeczą jest zaangażowanie i współpraca rolników, myśliwych i wszystkich służb zaangażowanych w walce z ASF.

25 lipca 2018 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Przedstawiciele Wojewódzkich Izb Rolniczych wzięli udział w spotkaniu z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem. W spotkaniu wziął też udział Piotr Jenoch - Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Łowczy Krajowy. Podczas spotkania poruszono tematy bieżące: ustawa Prawo łowieckie, szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzynę łowną, nadmierna liczebność zwierzyny łownej, czy metodyka liczenia stanu pogłowia tej zwierzyny.

25 lipca 2018 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wziął udział w spotkaniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami organizacji rolniczych. W spotkaniu udział wziął także szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, który podczas rozmów reprezentował premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród poruszanych tematów były bieżące problemy takie jak: susza, ASF, kłopoty rynkowe, niestabilność rynków oraz ceny. Dyskusja w znacznej mierze dotyczyła kwestii pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym i problemu współpracy rolników z przetwórcami. Minister Ardanowski podkreślił, że dobrze funkcjonujący rynek, to taki w którym nie mamy do czynienia z dominacją firm skupowych nad rolnikami. Aby rozwiązać ten problem rolnicy oczekują wprowadzenia umowy kontraktacyjnej. Minister poinformował, że prace nad kształtem takiej umowy już trwają. W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie z przedstawicielami rolników, które poświęcone było  wypracowaniu wspólnego stanowiska w tej kwestii.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 2 lipiec – XIII Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, udział: Członek Zarządu KRIR J. Sierpiński;
 • 13 lipiec – XVI Dzień Ziemniaka, Żelazna k. Skierniewic, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 20 lipiec – posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Pszczelarstwa, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 13 lipiec –  pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 2672), rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji;
 • 17 lipiec - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o problemach i zagrożeniach oraz perspektywach rozwoju polskiej produkcji ekologicznej;
 • 17 lipiec - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk nr 2670);
 • 18 lipiec - rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2736);
 • 18 lipiec - rozpatrzenie informacji na temat występowania nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz propozycji rozwiązań wobec narastającego zagrożenia, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 19 lipiec - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 9 lipiec - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji kryzysowej w związku z wystąpieniem suszy na terenie kraju i działania rządu w zakresie pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;
 • 10 lipiec - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk senacki 894, druki sejmowe nr 2547 i 2629).
 • 24 lipiec – rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (druk senacki nr  918, druki sejmowe nr 2670 i 2759), rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk senacki nr  913, druki sejmowe nr 2672 i 2733), rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych (druk senacki nr  929, druki sejmowe nr 2764 i 2778);
 • 25 lipiec - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zadań priorytetowych i planu pracy resortu.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

2 lipca Zarząd KRIR w związku z rezygnacją z koncepcji budowy zapory na granicy Polski zapobiegającej przemieszczaniu się dzików zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o podjęcie działań mających na celu przeznaczenie środków zaplanowanych na tą inwestycję na rekompensaty dla rolników związanych z kosztami obowiązkowej bioasekuracji.

2 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XII posiedzenia KRIR z dnia 6 czerwca zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę przepisów krajowych i podjęcie próby dyskusji na forum Unii Europejskiej w zakresie obowiązujących przepisów w UE, dotyczących przewozu i przechowywania saletry amonowej, która w związku z wejściem w życie przepisów Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) została zaliczona do kategorii materiałów niebezpiecznych, co utrudnia jej transport na pole na przyczepach rolniczych.

2 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XII posiedzenia KRIR z dnia 6 czerwca zwrócił się do Minister Przedsiębiorczości i Technologii J. Emilewicz o umożliwienie rolnikom zakupu bezpośredniego nawozów sztucznych w państwowych spółkach chemicznych.

2 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XII posiedzenia KRIR z dnia 6 czerwca zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wprowadzenie zmian w przepisach wykonawczych ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, mających na celu zmianę klasyfikacji prawnej IBR/IPV oraz BVD/MD z chorób podlegających rejestracji na choroby zwalczane z urzędu.

2 lipca Zarząd KRIR opowiedział się za wydłużeniem przejściowego okresu dotyczącego wsparcia finansowego z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego , mięsa pozyskanego ze zwierząt nieurodzonych w kraju na okres 5 lat do dnia 31 grudnia 2023 r., jednocześnie podkreślając potrzebę wsparcia krajowej produkcji prosiąt oraz przeprowadzenia kampanii promującej krajową hodowlę świń, szkoleń informacyjnych dla rolników nt. wpływu importu prosiąt na stan polskiego sektora trzody.

2 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Środowiska H. Kowalczykowi wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie opłat za trofea łowieckie w tym oręż dzika, co powoduje niechęć do redukcji populacji dzików, szczególnie większych sztuk.

2 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XII posiedzenia KRIR z dnia 6 czerwca 2018 r. zwrócił się do Ministra Środowiska H. Kowalczyka o wprowadzenie przepisów zobowiązujących dostawców folii i sznurka rolniczego do odbioru odpadów tych produktów.

2 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XII posiedzenia KRIR z dnia 6 czerwca 2018 r. zwrócił się do Ministra Środowiska H. Kowalczyka o podjęcie działań mających prawidłowe zliczenie stanu zwierzyny łownej.

2 lipca Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XII posiedzenia KRIR z dnia 6 czerwca 2018 r. zwrócił się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej M. Gróbarczyka o włączenie samorządu rolniczego w prace komitetów konsultacyjnych powoływanych przy Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie dla poszczególnych regionów oraz Państwowej Rady Gospodarki Wodnej, powoływanej przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

9 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa P. Serafina z wnioskiem o powołanie Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym KOWR.

9 lipca Zarząd KRIR na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę przepisów krajowych i podjęcia dyskusji na forum Unii Europejskiej w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach uznawanych za EFA.

9 lipca Zarząd KRIR na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o podjęcie działań w celu ustabilizowania rynku owoców miękkich w Polsce oraz wprowadzenia długofalowych rozwiązań, które mogłyby przynieść efekty w postaci zapewnienia opłacalności sektora owoców.

9 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Środowiska H. Kowalczykowi stanowisko z VII Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Stanowisko dotyczyło zmarginalizowania roli izb rolniczych w gospodarce łowieckiej.

9 lipca Zarząd KRIR na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zwiększenie rejestracji środków ochrony roślin stosowanych na plantacjach chmielu.

10 lipca Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o poszerzenie zakresu upraw objętych monitoringiem suszy o użytki zielone.

10 lipca Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę mechanizmu degresywności stosowanego przy ustalaniu płatności ekologicznej.

11 lipca Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o rozważenie możliwości uproszczenia przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców przez rolników.

11 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. K. Ardanowskiego z wnioskiem o zabezpieczenie pomocy państwa dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, w których wystąpiła klęska suszy.

11 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu postulaty i wnioski wypracowane podczas spotkania Lubelskiej Izby Rolniczej w dniu 22 czerwca 2018 r. z posłami RP, Wojewodą Lubelskim, przedstawicielami KOWR, ARiMR, WIORIN, WIJHARS, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, LODR w Końskowoli, producentami owoców miękkich oraz przedstawicielami zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego.

11 lipca Zarząd KRIR zwrócił się Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego o udzielenie pilnej informacji w sprawie projektu pt. „Zachodnioukraińska Kooperatywa Ogrodniczo-Sadownicza”, który ma na celu rozwój przedsiębiorczości ludności wiejskiej Wołynia. W opinii rolników takie inicjatywy rażąco działają na niekorzyść polskich producentów rolnych. Ponadto, Zarząd KRIR zwrócił się o podjęcie działań na forum UE w kierunku zniesienia barier handlowych dotyczących możliwości eksportu polskich produktów rolnych na rynek rosyjski.

12 lipca Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego pismo skierowane do Wojewody Pomorskiego D. Drelicha w sprawie utworzenia Zespołu ds. oceny sytuacji w rolnictwie w województwie pomorskim.

13 lipca Zarząd KRIR na wniosek Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o opracowanie innego nowatorskiego sposobu obliczania wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz zmiany sposobu ogłaszania suszy, opartego o metody zdalne wykorzystujące np. zdjęcia satelitarne.

13 lipca Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zwiększenie limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

16 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wnioski Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. podjęcia działań w kierunku nowelizacji przepisów w zakresie przyznawania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego, zwiększenia stawek wypłacanych w KRUS za zwolnienia lekarskie, uregulowania stanu prawnego w celu zastosowania ulgi w podatku rolnym w przypadku budowy silosów i płyt o przetrzymywania kiszonek.

20 lipca Zarząd KRIR przekazując wnioski Podlaskiej Izby Rolniczej, Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Urzędu Gminy Białej Rawskiej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o  opracowanie katalogu wszystkich upraw w Polsce, które nie zostały uwzględnione w monitoringu suszy.

20 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie. Samorząd rolniczy pozytywnie ocenił propozycję zmian przepisów i przedstawił szczegółowe uwagi do Programu, które dotyczyły m.in. propozycji wzmocnienia środków bioasekuracji na granicznych przejściach kolejowych, sfinansowania zakupu większej liczby odłowni, zwiększenia stawki za odstrzelonego dzika na terenach o ich niskiej populacji oraz rozszerzenia kręgu osób, którym przysługiwałoby doplata za znalezienie zwłok padłych dzików.

20 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu stanowiska Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie: konieczności podjęcia pilnych działań w związku z wystąpieniem klęski suszy i projektu budżetu UE na lata 2021-2027.

25 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu stanowiska z VII Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej dotyczące braku akceptacji samorządu rolniczego odnośnie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz udzielenia pomocy w związku z Programem azotanowym.

25 lipca Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa P. Serafina w związku z koniecznością omówienia problemów i priorytetów stosowanych w rozdysponowaniu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

25 lipca Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej na terenie całego kraju, która wytłumaczyłaby specyfikę produkcji rolnej. Zarząd KRIR przedstawił również propozycję wprowadzenia obowiązku dostarczenia do urzędu gminy oświadczenia, że osobie, która przeprowadziła się na tereny wiejskie warunki i specyfikacja produkcji na rolnej na tych terenach.

25 lipca Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wydłużenie terminu składania wojewodom właściwym ze względu na miejsce wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę rolniczą, protokołów oszacowania szkód – do 60 dni.

26 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020. Zdaniem samorządu rolniczego proponowane zmiany nie przyczynią się do wzrostu zainteresowania programem, gdyż korzyści wynikające z wejścia w to działanie zmniejszają się z każdym rokiem.

27 lipca Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Zdaniem samorządu rolniczego zaproponowane zmiany przepisów są niekorzystne dla rolników prowadzących  działalność ogrodniczą, ponieważ praca ogrodnika jest często skumulowana w określonych okresach i muszą się oni wspierać robotnikami sezonowymi.

31 lipca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu stanowiska z VII Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie aktualnych problemów występujących w rolnictwie oraz problemów występujących w rolnictwie terenów górskich i podgórskich.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

4-5 lipca 2018 r. w Wilnie odbyła się III Konferencja Izb Rolniczych i Organizacji Rolniczych z regionu Trójmorza, podczas której uczestnicy konferencji mogli uzgodnić stanowisko na temat przyszłej WPR po 2020 r. oraz przedstawić swoje komentarze do bieżącej sytuacji na rynkach rolnych. Z ramienia KRIR udział w konferencji wzięli Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski. Podczas konferencji Prezes KRIR W. Szmulewicz powiedział, że Polska dąży do wzmocnienia WPR. Trzeba przekonać władze krajowe, że istnieje potrzeba zwiększenia składek do budżetu UE. Ponadto „stare” kraje członkowskie nic nie tracą będąc płatnikami netto, ponieważ duża część unijnego wsparcia wraca do nich z innych krajów, jako I filar, podczas gdy nowe państwa nadal muszą „gonić” i korzystać z II fila WPR członkowskie kupują maszyny rolnicze i inne towary. Wobec projektowanych zmian budżetu nie będziemy mogli podnieść przeciętnego standardu życia w UE. Brak zmian w WPR spowoduje dalsze wyludnienie terenów wiejskich. Po dyskusji na temat przyszłości WPR i wieloletnich ram finansowych podpisano komunikat podsumowujący posiedzenie, w którym podtrzymano wnioski zawarte w Deklaracji Bratysławskiej podpisanej 31 marca 2017 r. dotyczące potrzeby utrzymania silnego budżetu WPR oraz zachowania bezpośredniego wsparcia dochodów dla aktywnych rolników.

5 lipca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „rozwój obszarów wiejskich”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Pan Mirosław Drygas. Posiedzenie grupy roboczej COPA-COGECA „Rozwój obszarów wiejskich w głównej mierze było poświęcone wymianie poglądów związanych z propozycją reformy WPR na lata 2021-2027, w tym nowym podejściem do programowania wsparcia unijnego, zobowiązującego państwa członkowskie do opracowania jednolitego Planu strategicznego WPR dla obu filarów. Dotychczas było to wymagane wyłącznie dla drugiego filara (PROW). W dyskusji dużo miejsca zajęła również kwestia nowej architektury środowiskowej, obejmującej obok zazielenienia i zasad dobrej kultury rolnej z poszanowaniem środowiska także „ambitniejsze” -  nie zdefiniowane jeszcze wymogi.

6 lipca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „ryby”. Zebranie było poświęcone przedstawieniu i omówieniu sprawozdania „W kierunku zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury: obecna sytuacja i wyzwania na przyszłość” autorstwa posła do PE Iturgaiz. Rezolucja przewiduje między innymi uwolnienie potencjału akwakultury w UE i uznaje pozytywny wpływ, jaki zrównoważona akwakultura, zarówno morska jak i słodkowodna, może ogólnie wywrzeć na zatrudnienie i na gospodarkę Unii, dzięki poprawie wydajności i jakości życia na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych; podkreśla potrzebę pobudzenia jej rozwoju, dywersyfikacji i innowacji, promowania większej produkcji ryb, skorupiaków, mięczaków, glonów i szkarłupni z akwakultury oraz zwiększenia konkurencyjności takich produktów (aby udoskonalić produkcję sektora akwakultury w UE, tak aby osiągnąć przynajmniej obecny światowy wskaźnik wzrostu akwakultury w ciągu pięciu lat oraz zachęcać do inwestowania w efektywniejsze energetycznie i oszczędniejsze urządzenia), a także zwiększenia ich konsumpcji i wkładu w bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczną dietę dla obywateli UE; podkreśla, że należy tego dokonać, zachowując właściwe funkcjonowanie ekosystemów morskich, tak aby umożliwić kontynuowanie rentownej akwakultury, połowów handlowych i innych zrównoważonych sposobów wykorzystania środowiska morskiego.

9 lipca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „tytoń”. Eksperci przeprowadzili dyskusję na temat sytuacji na rynku europejskim zwracając szczególną uwagę na kwestie produkcji, importu/eksportu, cen oraz kosztów produkcji. Omówiono również projekt przyszłej WPR oraz informacje na  temat wniosków ustawodawczych. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił prezentację na temat elementów, które zostały przedstawione przez Komisję Europejską w zakresie przyszłej WPR po 2020 roku. W kwestii zdrowia roślin Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów z najnowszymi informacjami na temat zastosowań środków fitosanitarnych na uprawach małoobszarowych. Podczas dyskusji skupiono się głównie na kwestii  usuwania substancji czynnych np. oksyfluorofenu), zmniejszeniu pendimetaliny oraz  możliwość podjęcia takich samych kroków w przypadku flumetraliny. Na posiedzeniu odbyła się wymiana opinii z przedstawicielem Komisji Europejskiej. Eksperci przedstawili Komisji wyzwania stojące przed sektorem tytoniu. Ponadto eksperci wyrazili swoje obawy co do działań Komisji Europejskiej w kwestii planowanego zlikwidowania grupy dialogu obywatelskiego dla sektora tytoniu. Eksperci negatywnie ocenili możliwość przyłączenia grupy roboczej do spraw tytoniu do grup roślin uprawnych - zboża, rośliny oleiste i białkowe, gdzie posiedzenie poświęcone tytoniowi miałoby się odbywać tylko raz w roku z kilkoma miejscami dla ekspertów. Eksperci potwierdzili, że sektor tytoniu jest małoobszarową produkcją, ale bardzo ważną w Europie i nie wolno o niej zapominać, chociażby ze względu na strukturę międzybranżową , którą w ciągu ostatniej dekady stworzył sektor tytoniu co jest dużym osiągnięciem i powinno być przykładem dla innych sektorów produkcji rolnej. 

9 lipca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy zadaniowej do spraw Brexit. Podczas posiedzenia odbyła się wymiana poglądów z przedstawicielami grupy ds. przygotowań do Brexitu, Komisji Europejskiej (przedstawiciele: Pascal Leardini, pełniący obowiązki kierownika działu, Dorthe Christensen, zastępca kierownika działu i Eveline Lecoq, doradca do spraw polityk) na temat działalności grupy. Podczas dyskusji zwrócono szczególną uwagę na kwestie  dotyczące prawnych i praktycznych skutków Brexitu oraz wewnętrznych przygotowań Unii Europejskiej po wyjściu Zjednoczonego Królestwa. Przedyskutowano również kwestię przyszłych stosunków i utrzymania równych warunków konkurencji, gdzie eksperci wypowiadali się na tematy związane z: klimatem i środowiskiem naturalnym, ograniczeniami na rynku pracy i ochroną praw pracowników oraz  z kwestiami podatkowymi i prawnymi

10 lipca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wino”. Eksperci omówili bieżącą sytuację na rynku wina. Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów ze wspólnymi działaniami prowadzonymi wraz z WIM („wino z umiarem”). Copa-Cogeca przedłużyła partnerstwo w zakresie komunikacji Copa-Cogeca, ma teraz status obserwatora i zobowiązuje się do promowania odpowiedzialnej konsumpcji w swoich działaniach komunikacyjnych i wspierania, w razie potrzeby, działań i inicjatyw WIM. Eksperci omówili kwestię dostosowania rozporządzenia 606/2009. Przedyskutowano temat przywrócenia pozwolenia na stosowanie miedzi w uprawie winorośli. Sekretariat Copa-Cogeca zwrócił uwagę na fakt, że raport EFSA w zakresie stosowania miedzi i środków pochodnych miedzi nie jest korzystny dla ekologicznej produkcji rolniczej i odnowienie pozwolenia na 7 kolejnych lat pozostaje pod dużym znakiem zapytania. Aktualne pozwolenie na stosowanie środków fitosanitarnych zawierających miedź upływa wraz z końcem roku. Dyskutowano również na temat propozycji dotyczącej samoregulacji w zakresie podawania informacji o składnikach odżywczych, gdzie Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił projekt dokumentu do dyskusji na temat wniosku dotyczącego samoregulacji w sprawie przekazywania informacji żywieniowych i składników odżywczych wina. W dokumencie zwrócono uwagę na fakt, że dostarczanie konsumentom wiarygodnych, spójnych i przejrzystych informacji, umożliwiających im dokonywanie świadomych wyborów, było zasadą przewodnią zeszłorocznych prac i celem wniosku Copa-Cogeca w sprawie regulacji wewnętrznych.

13 lipca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC (Komitet Koordynacji Politycznej ds. rolnictwa). Sekretarz Generalny Copa-Cogeca zapoznał uczestników posiedzenia z projektem Komitetu Copa-Cogeca w sprawie konsultacji „Minimalnych wymagań dotyczących ponownego wykorzystywania wody”. Omówiono również działania Copa-Cogeca związane z przyszłością WPR, we wrześniu 2018 r. odbędą się 2 posiedzenia grupy roboczej ad hoc „WPR”, na których będą omawiane projekty stanowisk do WPR.  Sekretarz Generalny Copa-Cogeca przedstawił również działalność Copa-Cogeca Cogeca w związku z projektem dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych. Nadmieniono, że zgodnie z kalendarzem prac Parlamentu Europejskiego głosowanie nad projektem legislacyjnym miałoby się odbyć w tym roku podczas listopadowej sesji plenarnej Parlamentu.

11 lipca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie CCC (komitet koordynacji politycznej ds. spółdzielni rolniczych). Do udziału z posiedzeniu zaproszono Pana Josha Robertsa, rzecznika prasowego w ResCoop, aby przedyskutować sprawę definicji wspólnot energetycznych w strukturze rynku. Po przedstawieniu prezentacji odbyła się debata. Uczestnicy posiedzenia potwierdzili, że temat wspólnot energetycznych jest kwestią znaną w rolnictwie w ramach działań legislacyjnych REDII i innych. Następnie Philippe Chauve, szef grupy zadaniowej ds. żywności w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej, przedstawił prezentację badania na temat organizacji producentów i ich działalności w sektorach oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny oraz upraw polowych. Uczestnicy zebrania przeprowadzili debatę na temat wyników raportu w szczególności na temat rozpoznawalności i zróżnicowania w funkcjonowaniu pomiędzy spółdzielniami i organizacjami producentów.

11 lipca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ad hoc „WPR”. Zebranie grupy roboczej było poświęcone debacie nad ramami przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił prezentację uwzględniającą projekt bieżącej opinii WPR, w której Komitety Copa-Cogeca podkreśliły potrzebę utrzymania silnej, wspólnej i odpowiednio finansowanej polityki, gdzie plan działania na rzecz rolnictwa powinien zmierzać do rentownego, zrównoważonego i zorientowanego na rynek sektora rolnego.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania  24 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com