6 czerwca 2018 r. w Parzniewie odbyło się XII Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych. Gośćmi Posiedzenia był Janusz Wojciechowski – Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Maria Fajger, Zastępca Prezesa KRUS – Janina Pszczółkowska, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Janusz Zaniewski, Kamila Grabowska - Dyrektor Departamentu Prawnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Adam Struziak - Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2017 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2017 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR jednogłośnie wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR. Podczas Posiedzenia KRIR Członek ETO – Janusz Wojciechowski przedstawił prezentację na temat dokumentu analitycznego ETO dotyczącego przyszłości WPR. Wobec faktu, że w 2020 r. bieżący siedmioletni okres programowania dotyczący środków finansowych UE i realizacji unijnych strategii dobiega końca, nadszedł czas na dokonanie przeglądu unijnej wspólnej polityki rolnej (WPR). W listopadzie 2017 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności, przedstawiający jej zapatrywania na kształt WPR po roku 2020.Dokument analityczny jest odpowiedzią Trybunału na komunikat Komisji. W dokumencie przeanalizowane zostały główne tendencje i dane odnoszące się do rolnictwa i obszarów wiejskich, przedstawione zostały poglądy na WPR w obecnym kształcie oraz omówione kryteria i najważniejsze wyzwania dotyczące nowej WPR.

7 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie Dyrektorów Wojewódzkich Izb Rolniczych. Podczas spotkania, które miało miejsce w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Dyrektor Generalną MRiRW Mirosławą Jaroszewicz-Łojewską, Szefem Gabinetu Politycznego MRiRW Krzysztofem Rodzikiem oraz dyrektorami lub przedstawicielami wszystkich departamentów w resorcie rolnictwa omówione zostały zasady współpracy oraz opiniowania aktów prawnych przez izby rolnicze.

Ponadto, przedstawiciele każdego z departamentów w ministerstwie przedstawili swoje bieżące prace i planowane w najbliższym czasie zmiany przepisów w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi. Następnie, w związku ze zmianą przepisów dotyczącą realizacji projektów finansowanych z Funduszy Promocji Artykułów Rolno-Spożywczych, Dyrektor Biura Prawnego i Zamówień Publicznych KOWR Kamila Grabowska przedstawiła zasady przeprowadzania procedur konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dyrektorzy rozmawiali także o nowym Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych i obowiązkach dla izb rolniczych wynikających z jego wprowadzenia.

14 i 15 czerwca 2018 roku w Opolu odbyła się konferencja Rady Kobiet pt. „Kobiety inspiracją dla innowacyjnej i aktywnej wsi”. Organizatorami była Krajowej Rady Izb Rolniczych, Izba Rolnicza w Opolu oraz prezydium Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu pod tytułem “Tradycyjnie innowacyjne, czyli o roli kobiet w kulturze i życiu gospodarczym wsi” Pana prof. dr hab. Inż. Czesława Nowaka oraz prezentację Pani dr hab. Katarzyny Szwedziak o możliwości pogodzenia kariery zawodowej z prowadzeniem domu rodzinnego.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 4 czerwiec – spotkanie dotyczące Strategii Rozwoju Sektora Wołowiny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 5 czerwiec – spotkanie poświęcone omówieniu przyszłości Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w siedzibie Centrali KRUS, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 6 czerwiec – ogólnopolskie spotkanie pracowników ODR w Kraju w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Poświętne, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 7 czerwiec – posiedzenie Zespołu ds. stabilizacji rynków rolnych i ograniczania ryzyka w Radzie Dialogu Społecznego, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 13 czerwiec – XVI Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 14 czerwiec – posiedzenie Rady ds. Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 18 czerwiec – spotkanie Zespołu ds. regulacji prawnych z zakresu ochrony rolników indywidualnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 21 czerwcie – spotkanie z delegacją Ministerstwa Rolnictwa Turcji  w siedzibie Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 22 czerwiec – posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 22 czerwiec – spotkanie z Ambasadorem Brytyjskim w siedzibie KRIR w Parzniewie, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 25 czerwiec – posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020, udział: Członek Zarządu KRIR R. Nowak;
 • 28 czerwiec – IX Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 5 czerwiec - rozpatrzenie dokumentu analitycznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej" - przedstawia członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Janusz Wojciechowski;
 • 5 czerwiec -  rozpatrzenie informacji na temat programu zainicjowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pt. "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia", rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat produkcji żywności wysokiej jakości jako szansy polskiego rolnictwa, rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat innowacyjnych rynków dla zrównoważonego rolnictwa, rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat procesów koncentracji w przemyśle rolno-spożywczym w Polsce i na świecie.
 • 6 czerwiec - rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli na temat funkcjonowania spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej - przedstawia Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Ewa Polkowska;
 • 6 czerwiec - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2552);
 • 6 czerwiec - rozpatrzenie informacji Ministra Infrastruktury na temat odszkodowań dla rolników za nieruchomości przejęte z mocy prawa;
 • 7 czerwiec -  rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej procedury rejestracji środków ochrony roślin w Polsce - propozycje zmian, rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat regulacji prawnych w zakresie stosowania adiuwantów w środkach ochrony roślin w Polsce oraz regulacji w wybranych krajach UE i na świecie, rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przeciwdziałania zagrożeniom dla polskiego sadownictwa, jakimi są przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji czynnych wchodzących w skład środków ochrony roślin;
 • 7 czerwiec - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2573);
 • 13 czerwiec - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk nr 2547), rozpatrzenie informacji Ministra Finansów dotyczącej planowanych zmian w zakresie nakładania znaków akcyzy na niektóre typy alkoholi w obrocie wewnątrzwspólnotowym
 • 13 czerwiec - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej w 2017 r. Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620);
 • 13 czerwiec - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716);
 • 13 czerwiec - rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2575);
 • 27 czerwiec - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji kadrowo-finansowej w inspekcjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności w kontekście realizacji zadań na rzecz rolnictwa, konsumentów i wymiany handlowej, rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia o sytuacji kadrowo-finansowej w inspekcji sanitarnej w kontekście realizacji zadań na rzecz rolnictwa, konsumentów i wymiany handlowej, rozpatrzenie informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat przyszłości, rozwoju oraz finansowania nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa instytutów badawczych w kontekście postulatów zgłoszonych przez Komisje Zakładowe NSZZ "Solidarność" instytutów rolniczych;
 • 27 czerwiec - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy, rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018r.

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 5 czerwiec - prezentacja sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego „Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej”;
 • 6 czerwiec - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku owoców miękkich i ich przetwórstwa;
 • 26 czerwiec - sytuacja Krajowej Spółki Cukrowej SA trzy kwartały po zniesieniu kwot produkcyjnych, informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku cukru i działań rządu w zakresie stabilizacji rynku;
 • 26 czerwiec - wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 108), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 103), rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 872, druki sejmowe nr 2575 i 2618);
 • 27 czerwiec - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 869, druki sejmowe nr 2552 i 2608).

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

8 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokumentowania przeprowadzonej kontroli przewozu towarów oraz wzorów dokumentów. Zdanie samorządu rolniczego protokół pokontrolny powinien być sporządzony każdorazowo bez względu na wynik kontroli.

11 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu i sposobu ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji. Projektowane zmiany dotyczące obowiązku posiadania w gospodarstwie oryginału książki leczenia zwierząt zamiast kopii zostawianych w gospodarstwie przez lekarza weterynarii wydają się pozytywne.

11 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Delegatury w Bydgoszczy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów P. Adamczewskiego w sprawie niewłaściwych praktyk stosowanych w handlu ziemniakami. W piśmie wskazano na znaczne dysproporcje cen w hurcie i detalu  oraz na stosowanie praktyki lepszego eksponowania ziemniaków zagranicznych, podczas gdy ziemniaki krajowe są mniej widoczne.

11 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela o opracowanie mechanizmu wsparcia dla rolników w wieku przedemerytalnym, którzy zmuszeni są ze względów losowych zaprzestać prowadzenia gospodarstwa.

12 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela o interpretację zapisów widniejących w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji i rozróżnienia pojęć chów a hodowla zwierząt.

12 czerwca Zarządu KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że projektodawca odstąpił od sprecyzowania pojęcia rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej oraz wskazania kto i na podstawie jakich dokumentów będzie ją wystawiał. Projektowane przepisy w sprawie tzw. „ośrodków produkcji rolnej” budzą wiele kontrowersji, ponieważ istnieje brak uregulowań na jakiej zasadzie KOWR będzie typował i tworzył takiej ośrodki. Ponadto zgłoszono szczegółowe uwagi projektowanych zmian.

13 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu zmiany ustawy Kodeks Spółek Handlowych. Wprowadzenie przedmiotowym projektem prostej spółki akcyjnej do systemu spółek prawa polskiego wydaje się pozytywne. Należy jednak wziąć pod uwagę czy część rozwiązań przewidzianych w przedmiotowym projekcie dla prostej spółki akcyjnej nie warto byłoby wprowadzić w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

15 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumenta M. Niechciała z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego czy wobec dostawców kapusty są stosowane nieuczciwe praktyki wykorzystujące przewagę kontraktową.

18 czerwca Zarząd KRIR przesłał Prezesowi Rady Ministrów M. Morawieckiemu stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych, przyjęte na XII posiedzeniu KRIR w dniu 6 czerwca 2018 r. dotyczące projektu budżetu na WPR w perspektywie finansowej 2021-2027.

18 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela z wnioskiem o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na działania pomocowe dla producentów dotkniętych klęską suszy oraz wprowadzenie zmian legislacyjnych biorących pod uwagę występowanie suszy rolniczej w użytkach zielonych.

18 czerwca Zarząd KRIR popierając wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego o zmianę art. 9 ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ponieważ różnicowanie sytuacji prawnej rolników i pracowników pod kątem wymogów stawianych kandydatom do rad nadzorczych zgłaszanych przez te dwie grupy społeczne wydaje się bezzasadna.

18 czerwca Zarząd KRIR przekazał Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa W. Stroblowi pismo rolnika w sprawie nieprawidłowości przetargów na nieruchomości ZWRSP w gminie Łobez.

19 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek z XII posiedzenia KRIR z dnia 6 czerwca 2018 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela z wnioskiem o uruchomienie procedury antymonopolowej przez UOKiK w odniesieniu do rynku owoców miękkich.

19 czerwca Zarząd KRIR realizując wniosek z XII posiedzenia KRIR z dnia 6 czerwca 2018 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiela o wprowadzenie obligatoryjnych kontroli u odbiorców końcowych owoców miękkich sprowadzanych z zagranicy i innych produktów rolnych pod kątem fałszowania ich miejsca pochodzenia.

21 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Zdaniem samorządu rolniczego wprowadzenie obowiązku umieszczania na opakowaniach ziemniaków pochodzących z zagranicy informacji i państwie pochodzenia, może zapobiec fałszowaniu pochodzenia żywności i wprowadzaniu konsumentów w błąd.

21 czerwca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. Ardanowskiemu wnioski zgłoszone podczas posiedzenia Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Augustowie dotyczące m.in. zwiększenia dopłat do wszystkich sztuk bydła, wprowadzenia ryczałtu za zużyte paliwo dla hodowców oraz weryfikacji rolników faktycznie prowadzących gospodarstwa rolne.

22 czerwca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. Ardanowskiego z wnioskiem o rozszerzenie zakresu upraw objętych szacowaniem suszy o pozostałe rośliny, nie ujęte w systemie monitoringu, takie jak rośliny strączkowe na nasiona i na paszę, rośliny oleiste -len, lniankę, proso, grykę, facelię a także użytki zielone, kukurydze i ziemniaki.

26 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego A. Sekścińskiego w sprawie warunków podwyższenia stawki zasiłku chorobowego rolników z kwoty 10 zł dziennie do kwoty 80% najniższej emerytury rolniczej.

26 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej z Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. Ardanowskiego o rozszerzenie definicji pomocnika rolnika w zakresie pomocy przy żniwach, okresu zakończenia tuczu ptactwa, okresu odsadzeń i prowadzenia zabiegów weterynaryjnych na fermach krów, czasu połowu ryb w gospodarstwach czy pomocy rolnikowi w domu przy opiece osoby chorej lub niepełnosprawnej.

26 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. Ardanowskiego o rozważenie możliwości rozszerzenia dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego o nasiona kukurydzy.

28 czerwca Zarząd KRIR wystąpił do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa W. Strobla z wnioskiem o umożliwienie rolnikom poszkodowanym w wyniku suszy skorzystania z możliwości odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności na rzecz KOWR.

29 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. Ardanowskiego o zmianę ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich poprzez uzupełnienie listy upraw, do których przysługują dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka o uprawy słonecznika.

29 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się o Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. Ardanowskiego o wprowadzenie możliwości odwołania się do instytucji państwowych od wyniku szacowania szkody w uprawach rolnych z dopłatami skarbu państwa, jako instancji odwoławczej reprezentującej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

29 czerwca Zarząd KRIR na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił się od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. Ardanowskiego o udzielenie pomocy plantatorom buraka cukrowego w zakresie zwalczania szkodnika – szarka komośnika i opracowania przez Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu metod i zaleceń w zakresie jego skutecznego zwalczania i rejestracji skutecznych środków ochrony roślin.

29 czerwca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. Ardanowskiemu wnioski Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce, które dotyczyły m.in. wskazania w ubezpieczeniach rolniczych ryzyka uwzględniającego utracony plon, który nie został zebrany z przyczyn niezależnych od rolnika, zwiększenia wartości ekonomicznej gospodarstwa dla działania PROW 2014-2020 „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz rozwoju „Programu odbudowy i zrównoważonego rozwoju owczarstwa w Polsce”.

29 czerwca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu „Priorytetów w hodowli roślin w Polsce”, które zostały opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zdaniem samorządu rolniczego przedstawione kierunki działań uwzględniają najważniejsze potrzeby rolnictwa, przede wszystkim dostosowanie do zmian klimatu i położeni nacisku na hodowlę odmian o wysokiej odporności na suszę, chłód, charakteryzujące się dobrą zimotrwałością i odpornością na choroby.

29 czerwca Zarządu KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków. Zdaniem samorządu rolniczego, zaproponowane w projekcie zmiany, polegające na wprowadzeniu jednolitego nazewnictwa zgodnie z potocznym rozumieniem określenia „młody ziemniak”, zrozumiałego dla konsumentów zapobieganie wprowadzaniu ich w błąd, jak również wydaje się będzie korzystne dla polskich rolników.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

1 czerwca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „pasze suche”. Eksperci wypowiedzieli się w kwestii rozporządzenia Omnibus w kontekście przyszłej WPR, ponieważ zmienia ono zasady przyznawania dobrowalnych płatności powiązanych z produkcją oraz wykaz zatwierdzonych upraw na obszarach proekologicznych. W temacie przyszłej WPR po roku 2020 Sekretariat Copa-Cogeca wskazał, że  wnioski ustawodawcze zostaną opublikowane 1 czerwca. Sekretariat poinformował członków o ogólnych zarysach wniosków dotyczących WPR i wieloletnich ram finansowych. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił Rozporządzenie w sprawie rolnictwa ekologicznego, które  zostanie wkrótce opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie z dniem 01.01.2021 r.

4 czerwca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „badania i innowacje”. Podczas posiedzenia omówiono wyniki konferencji poświęconej badaniom AgriResearch w dniach 2-3 maja 2018 r. w Brukseli. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił główne wyniki konferencji. W tym kontekście austriacka organizacja LKÖ stwierdziło, że konieczne są wspólne zasady dla programów takich jak LIFE oraz innych projektów finansowanych przez UE. W kwestii wniosku legislacyjnego dotyczącego przyszłej WPR w kontekście aspektów związanych z badaniami naukowymi i innowacjami oraz wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) 2021-27 i aspektami związanymi z badaniami naukowymi i innowacjami, przedstawiono prezentację DG AGRI B2 Badania i innowacje. Sekretariat Copa-Cogeca powiadomił zebranych o najbliższej konferencji ”Żywność 2030” która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 r. w Bułgarii w Płowdiw.

7 czerwca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC, które było w całości poświęcone przedstawieniu i omówieniu wniosków prawnych dotyczących przyszłości WPR przez Pierre'a Bascou, Dyrektora, Dyrektoriatu D - Zrównoważony rozwój i wspieranie dochodów, DG AGRI, Komisję Europejską oraz Christiane Kirketerp de Viron, Policy Officer, Dyrektoriat F.1 - Koncepcja i spójność rozwoju obszarów wiejskich, DG AGRI, Komisję Europejską.

8 czerwca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wzięła udział Pani Danuta Lebioda Wiceprzewodnicząca Komisji Kobiet Copa i Przewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR. Na posiedzeniu przedstawiono prezentację nt. przyszłej WPR i wsparcia dla kobiet i równości płci. Na posiedzeniu odbyła się dyskusja z Nino Zambakhidze, przewodniczącą Gruzińskiego Stowarzyszenia Rolników, na temat promocji roli kobiet w sektorze rolnym. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje  na temat nagrody za innowacje dla rolniczek.  Sekretariat otrzymał prawie 40 aplikacji z wielu różnych krajów członkowskich. Nagroda cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród organizacji członkowskich. W tej edycji Sekretariat podpisał umowę ze sponsorem IFAH, który zafunduje nagrodę dla zwyciężczyni konkursu. Sekretariat Copa-Cogeca jest w trakcie dyskusji co do odpowiedniej komunikacji na temat zarówno wydarzenia rozdawania nagród jak i samych laureatek.  Zgodnie z kalendarzem nagroda za innowacje dla rolniczek będzie przyznana 15 października 2018 w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym w Brukseli. Na posiedzeniu przedstawiono również wnioski z udziału przedstawicielek Komisji Kobiet w 62. Sesji Komitetu ONZ ds. statusu kobiet „Wyznawania i możliwości osiągnięcia równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt wiejskich”

14 i 15 czerwca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyły się posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniach wziął udział Prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz. Na posiedzeniu omówiono projekt Komisji Europejskiej na temat przyszłej WPR. Członkowie organizacji rolniczych poruszyli kwestię wyrównania dopłat bezpośrednich. Prezes KRIR W. Szmulewicz przedstawił trudną sytuację polskiego sektora rolnictwa w kontekście suszy, która bardzo poważnie dotknęła Polskę. 90% gospodarstw rolnych w Polsce w mniejszym lub większych stopniu będzie obciążone poważnymi stratami ze względu na panującą aktualnie suszę. Zaznaczył, że w kontekście prac nad przyszłą WPR należy zwrócić uwagę na opracowanie odpowiednich narzędzi zarządzania ryzykiem nie tylko klimatycznym, ale i rynkowym. W posiedzeniu udział wziął również Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Phil Hogan, który zwrócił uwagę na ograniczenia budżetowe UE w kontekście Brexitu. Prezes KRIR W. Szmulewicz zwracając się do Komisarza Hogana zadeklarował, że nowa WPR potrzebuje stabilnego i silnego budżetu argumentując to faktem, że zgodnie z danymi Eurostatu  na wsiach w całej Europie ubywa gospodarstw rolnych tak, że w ciągu ostatnich 10 lat zniknęło z mapy 3 mln gospodarstw. Zwrócił również uwagę na fakt, że w związku z coraz większą otwartością Unii Europejskiej na inne rynki, europejskie rolnictwo coraz mniej produkuje, ale coraz więcej przetwarza i to nie tylko rodzime europejskie produkty, ale również pochodzących spoza Unii,dlatego unijne rolnictwo potrzebuje zdaniem Prezesa KRIR W. Szmulewicza inwestycji w rodzimie rolnictwo a co za tym idzie odpowiedniego budżetu.

15 czerwca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy zadaniowej Cogeca do spraw komunikacji. Zebranie grupy zadaniowej było poświęcone organizacji wydarzenia promującego europejskie spółdzielnie rolnicze, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2018 w Brukseli. Uczestnicy zebrania omawiali kwestie organizacyjne i merytoryczne związane z wydarzeniem oraz konkursem, który będzie miał miejsce podczas tego wydarzenia a dotyczącym spółdzielni w poszczególnych krajach członkowskich. 

19 czerwca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „owce”. Eksperci omówili kwestie sytuacji rynkowej oraz prognoz krótkoterminowych dla tego sektora. Stwierdzono, że sektor boryka się z niestabilną sytuacją na rynku owiec w UE, zmaga się z niską konsumpcją i cenami. Eksperci położyli nacisk na potrzebę podejmowania innowacji i działań promocyjnych w celu zwiększenia konsumpcji, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

20 i 21 czerwca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się posiedzenia grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe” oraz połączonej grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe” i WPR. Eksperci pochylili się nad kwestiami sytuacji rynkowej, perspektyw i prognoz dotyczących areału roślin oleistych i białkowych. Eksperci przedstawili dane jak również omówili trudności odnośnie  poszczególnych upraw. Zgodnie potwierdzono, że aktualnie prowadzona polityka unijna nie sprzyja i nie promuje podwyższenia areału szczególnie roślin białkowych. omówiono kwestie rynkowe w kontekście biodiesela gdzie szczególną uwagę zwrócono na kwestię  importu biodiesla z Argentyny w tym  rozwoju sytuacji w związku z wprowadzonymi przez EBB procedurami wyrównawczymi, importu biodiesla z Malezji oraz  skargi do WTO jak również skutków przeglądu ceł antydumpingowych na unijne rośliny oleiste. Poruszono również temat OZE II i działań w zakresie polityki energetycznej w tym biopaliw po 2020 roku.  W tym temacie Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił najnowsze informacje w zakresie negocjacji   trójstronnych. Eksperci podzielili się również uwagami odnośnie planu na rzecz białek pochodzenia roślinnego dla Europy. Omówiono również kwestię kosztów produkcji, gdzie przedstawiono i omówiono kwestię działań  DG TRADE w sprawie środków antydumpingowych obowiązujących na azotan amonu importowany z Rosji oraz wniosek ABEAN w sprawie zawieszenia cła na DAP. W kwestiach zdrowia roślin Sekretariat zapoznał ekspertów z wnioskami z forum na temat  mykotoksyn, które odbyło się  w dniach 14-15 maja br. omówiono również kwestię poziomu przy zastosowaniu  akryl amidu. W temacie nawozów eksperci  zapoznali się z postępami w negocjacjach trójstronnych w ramach przeglądu rozporządzenia w sprawie nawozów oraz bardziej ogólnie z kwestiami planu gospodarowania substancjami odżywczymi przy uprawach

28 czerwca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie grup roboczych „zapewnianie jakości w rolnictwie” oraz „promocja”. Eksperci zapoznali się z najnowszymi informacjami na temat przyszłej WPR po 2020 roku. Eksperci przeprowadzili debatę na temat roli jakości i promocji w ramach przyszłej WPR oraz możliwego wkładu grup roboczych promocji i jakości w dyskusję i opinię na temat przyszłej WPR. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił natomiast wnioski Komisji w sprawie WPR odnoszących się do oznaczeń geograficznych. Zgodnie potwierdzono, że zarówno jakość jak i promocja są podstawą upowszechniania europejskich produktów rolnych zarówno w Europie jak i poza jej granicami. Zdaniem ekspertów te dwa elementy promocji i jakości są niezbędnymi narzędziami w rękach rolników wskazującymi nie tylko na obowiązujące normy dla żywności unijnej ale również tworzącymi standardy, które są znane na całym świecie.  W kwestiach technicznych Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat wdrażania rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Eksperci podzielili się również opiniami na temat przyszłego wdrażania dobrowolnego oznaczania pochodzenia (Art. 26 ust. 3). Eksperci dyskutowali również na temat realizacji unijnej polityki promocji, gdzie zajęto się w szczególności podsumowaniem oraz najnowszymi informacjami na temat naboru wniosków w 2018 r. w tym liczby złożonych projektów, najczęściej planowanych działań jak również najnowszych informacji na temat oceny. Sekretariat Copa-Cogeca przekazał informacje na temat sprawozdania z najnowszej działalności CHAFEA, w tym dni informacyjnych tak zwanych InfoDays, strony internetowej oraz działu pomocy technicznej (helpdesk). Omówiono roczny  program prac przewidziany na przyszły 2019 rok, gdzie eksperci przeprowadzili ogólną  analizę sytuacji handlowej zwracając przy tym uwagę na prognozy w zakresie eksportu, potencjał wzrostu, ocenę umów handlowych oraz  znoszenie barier pozataryfowych.

28 czerwca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. W zakresie negocjacji handlowych Sekretarz Generalny Copa-Cogeca powiedział, że w lipcu 2018 r. odbędzie się w Brukseli spotkanie techniczne w ramach negocjacji Mercosur między służbami Komisji Europejskiej a zainteresowanymi stronami z krajów Mercosur. W kwestii dyskusji handlowych z Tunezją kwestią sporną pozostaje produkcja oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji, światowego lidera w tym sektorze co może doprowadzić do destabilizacji tego sektora w krajach unijnych produkujących oliwę z oliwek. Eksperci z Hiszpanii, Włoch i Francji wyrazili swoje obawy w tym względzie podnosząc kwestię monopolu jednego kraju spoza Unii Europejskiej, który będzie wyznaczał reguły gry na rynku europejskim.   W temacie negocjacji handlowych Sekretarz Generalny przedstawił pokrótce inicjatywę Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego co do dyskusji z Nigerią , której celem miałoby być podjęcie działań politycznych w celu promocji rozwoju rolnictwa w Nigerii oraz ewentualnej możliwości udziału w tej misji  eksperta Copa-Cogeca. W kwestii WPR Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił najnowsze działania zarówno na poziomie instytucji unijnych jak i Komitetów Copa-Cogeca. W dniu 11 lipca br. odbędzie się posiedzenie grupy roboczej ad hoc „WPR”, które w całości będzie poświęcone pracom nad projektem opinii dotyczącej przyszłej WPR po 2020 roku.  Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił również aktualne informacje na temat wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ponownego wykorzystywania wody. Uczestnicy posiedzenia zgodzili się że stosowanie w rolnictwie używanej wody nie może się wiązać z dodatkowymi obciążeniami dla rolników. W kwestii aktualnych działań oraz wyników rozmów trójstronnych dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych i pasz leczniczych przedstawiciele niektórych krajów członkowskich podzielili się swoimi obawami co do produktów importowanych oraz ich równoważności z produktami pochodzącymi z rynku unijnego.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania  12 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com