21 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się uroczystość pn. „Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom”, w której udział wzięli Prezesi i przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych oraz Zarząd KRIR. Przed uroczystością Prezes KRIR W. Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR M. Borowski złożyli kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa. Obchody święta odbywały się asyście pocztów sztandarowych szkół i organizacji rolniczych: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel podsumował dotychczasowe działania resortu rolnictwa zwracając uwagę na zatrzymanie spekulacji ziemia rolną, pakiet ustaw wzmacniających pozycję rolnika w łańcuchu żywnościowym oraz zmiany w administracji rolnej. Minister podkreślił otwartość pracy w ramach powołanej przez niego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Po oficjalnym zakończeniu uroczystości odbyło się spotkanie przybyłych Prezesów i przedstawicieli samorządu rolniczego z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem oraz Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim.

W dniach 26 i 27 maja 2018 roku na terenie Moto Parku w Ułężu (woj. lubelskie, pow. rycki) odbyła się wystawa rolnicza Zielone Agro Show 2018, organizowana przez Polską Izbę Maszyn i Urządzeń Rolniczych, na której swoje stoisko prezentowała Krajowa Rada Izb Rolniczych. Wystawa przeznaczona była specjalnie dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 7 maj – posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 7 maj – spotkanie dotyczące ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, Pałac Prezydencki, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 8 maj – zebranie sekcji Wieś, Rolnictwo Narodowej Rady Rozwoju, nt. „Rolnictwo, jakość żywności, woda, energia, ochrona środowiska, rozwój – wokół encykliki Laudato si”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 9 maj – spotkanie organizowane przez MRiRW nt. „Kompleksowego systemu likwidacji szkód łowieckich” zaprezentowanego przez przedstawicieli firmy PARATECHNICA Biuro Rzeczoznawców Sp. z o.o., udział: Członek Zarządu KRIR R. Nowak;
 • 10 maj – spotkanie dotyczące organizacji przez MRiRW w Warszawie przedsięwzięcia pn. Narodowa Wystawa Rolnicza – 100 lat Niepodległości, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 11 maj – posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 14 maj – Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej, udział: Członek Zarządu KRIR S. Bartman;
 • 14 maj – spotkanie w sprawie założeń do szkoleń dla doradców rolniczych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 16 maj – spotkanie w MRiRW poświęcone tematyce rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń, wsparcia finansowego osób poszkodowanych w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwie ASF oraz pracom dotyczącym zmian legislacyjnych w zakresie przyznawania odszkodowań w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 18 maj – posiedzenie Zespołu ds. produktów pochodzenia roślinnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 18 maj – posiedzenie Rady do spraw Rolnictwa Ekologicznego w MRiRW, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 21 maj – obchody Święta Ludowego organizowane przez MRiRW w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, udział: Członkowie Zarządu KRIR;
 • 25 maj – konferencja pt. „Istotne czynniki społecznego i gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich” w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie, udział: Członek Zarządu KRIR R. Nowak;

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 8 maj - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt”;
 • 8 maj - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o bieżącej działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

9 maja Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska H. Kowalczyka z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi dotyczących kwestii procedury szacowania szkód łowieckich, w szczególności zaangażowaniu przedstawicieli gminy, którzy nie posiadają kwalifikacji do tego rodzaju pracy.

10 maja Zarząd KRIR w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad poselskimi projektami ustaw dotyczących zmian w ustawie o ochronie zwierząt przekazał Marszałkowi Sejmu RP M. Kuchcińskiemu stanowisko Zarządu KRIR w tej sprawie. Zarząd KRIR zaznaczył, że w wyniku wprowadzenia zakazu chowu zwierząt futerkowych jest działaniem mającym na celu wyeliminowanie polskich producentów z handlu światowego. W sprawie zmian dotyczących uboju rytualnego ograniczających  ubój zwierząt bez ogłuszania spowoduje to zmniejszenie możliwości produkcyjnych zarówno zakładów ubojowych jak i przetwórczych szczególnie drobiu i bydła.

11 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Samorząd rolniczy nie zgodził się, aby karę za działalność podmiotów w szarej strefie ponosili rolnicy. Jeśli dany podmiot widnieje w rejestrach, okazuje stosowne licencje i certyfikaty niezbędne do prowadzenia działalności – rolnik nie ma podstaw do uznania kontrahenta za nieuczciwego.

15 maja Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie czy plantatorzy jagody kamczackiej mogą w legalny sposób sprzedawać i przetwarzać owoce tego gatunku.

22 maja Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgielowi wnioski Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej dotyczące propozycji zmian ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wnioski dotyczyły propozycji w przypadku braku minimalnego wymaganego stażu w KRUS, rolnik otrzymywał emeryturę proporcjonalną do ilości przepracowanych lat oraz umożliwienia rolnikom prowadzenia dalszej działalności rolniczej w przypadku otrzymania emerytury/renty wzorem osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

25 maja Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgielowi stanowiska Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 26 lutego 2018 r. Dotyczyły one podwyższenia kryterium wiekowego młodego rolnika, skrócenia okresu wyłącznego prawa hodowcy do odmiany chronionej oraz w sprawie utylizacji tusz dzików.

29 maja Zarząd KRIR przekazał Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. Sachajko pismo, w którym wskazano kierunki, na których powinna się skupić nowelizacja ustawy o izbach rolniczych, tj. na nadaniu większych kompetencji  przyznania takich instrumentów, by wojewódzkie izby rolnicze mogły rzetelnie wykonywać swoje ustawowe zadania oraz miały faktyczne oddziaływanie na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

30 maja Zarząd KRIR przekazał uwagi do rządowego projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Samorząd rolniczy uważa, że należy przeprowadzić szerokie konsultacje społeczne nie tylko z mieszkańcami gmin, na których ma być realizowana inwestycja, ale także gmin sąsiednich. Nie do zaakceptowania jest wywłaszczenie rolników z nieruchomości rolnych po średnich cenach ziemi rolnej, ponieważ nie będą oni w stanie odtworzyć tych gospodarstw. Ponadto samorząd rolniczy wskazał na możliwość rozbudowy portów lotniczych w Modlinie lub Radomiu.

30 maja Zarząd KRIR przekazało Posłowi na Sejm RP J. Sachajko stanowisko odnośnie kształtu budżetu Unii Europejskiej na lata 2012-2027. KRIR aktywnie włącza się w lobbing na rzecz utrzymania dotychczasowego poziomu finansowania WPR. Po ogłoszeniu przez Komisję Europejską komunikatu dotyczącego budżetu UE w zakresie WPR na lata 2012-2027, samorząd rolniczy 15 maja 2018 r. w siedzibie Copa-Cogeca w Brukseli zorganizował konferencję prasową, podczas której przedstawione zostało stanowisko polskich rolników w sprawie projektu budżet. Ponadto KRIR 10 maja 2017 r. zorganizowała  w Brukseli konferencję pt. „Wspólna Europa silną Wspólną Polityką Rolną”, podczas której przedyskutowano zagadnienia wsparcia dochodów rolników w ramach WPR oraz politykę rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie następnego okresu programowania na tle doświadczeń.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

3 maja 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zarządzanie ryzykiem”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu grupy roboczej wzięli udział Pan Krzysztof Łyskawa i Pani Marietta Janowicz-Lomott. Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja na temat aktualnej sytuacji zarzadzania ryzykiem w państwach członkowskich UE oraz przedstawiono prezentację nt. komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności.

4 maja 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „pasze”. Eksperci omówili sytuację na rynku pasz i europejska strategię na rzecz upraw białkowych oraz postępy w stosowaniu białek z alternatywnych źródeł. Omówiono również kwestię weterynaryjnych produktów leczniczych w zakresie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego rozporządzenia w sprawie pasz leczniczych. Przedyskutowano temat oceny prawa w zakresie dodatków paszowych i przedstawiono najnowsze informacje nt. opinii EFSA w sprawie bezpieczeństwa witaminy B2 (80%), jako ryboflawiny produkowanej przez Bacillus subtilis KCCM-10445 dla wszystkich gatunków zwierzęcych.

9 maja w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwestie fiskalne i prawne”. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił najnowsze informacje na temat polityki konkurencji. Omówiono również temat reformy podatku VAT Komisji Europejskiej oraz ochrony danych osobowych.

14 maja 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „nasiona”. Eksperci omówili sytuację na rynku nasion oraz konieczności opracowania statystyk na ten temat na szczeblu UE. Omówiono również dyrektywę 98/44/WE: patenty na nasiona oraz nowe techniki hodowli odmian i kwestie fitosanitarne w zakresie stosowania neonikotynoidów, dikwatu i glifosatu.

15 maja w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „artykuły spożywcze”. Eksperci omówili najnowsze informacje dotyczące oznaczania wartości odżywczych oraz postęp prac nad umieszczaniem informacji odnośnie wartości odżywczych napojów alkoholowych na etykietach. Omówiono również kwestie marnotrawienia żywności i system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF).

15 maja 2018 r. w siedzibie Copa-Cogeca w Brukseli, Zarząd KRIR zorganizował konferencję prasową, podczas której przedstawione zostało stanowisko polskich rolników, reprezentowanych przez Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie projektu budżetu WPR na lata 2021-2027 (w świetle Komunikatu Komisji Europejskiej z 2 maja 2018 roku). Stanowisko przekazane zostało do Przewodniczącego KE, Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisarza ds. Budżetu, Komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Przewodniczącego Rady Europejskiej, prezydencji bułgarskiej i austriackiej, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Komisji PE ds. rolnictwa i budżetu. W stanowisku podkreślono potrzebę modernizacji WPR i jej uproszczenia. Jednocześnie KRIR stanowczo podkreśliła, że podjęcie działań związanych z nowymi wyzwaniami nie może być realizowane kosztem kontynuowania, obserwowanego od kilku ostatnich okresów programowania, trendu do zmniejszania (nominalnych i realnych) nakładów finansowych na WPR.

W dniach 17-19 maja 2018 r. w Wiedniu odbyło się seminarium Copa-Geopa pt. „Koszty pracy w rolnictwie: Krajowa analiza porównawcza”. Z ramienia Krajowej rady Izb Rolniczych w spotkaniu udział wziął delegat KRIR – Marek Borowski. Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej, Komitety Copa-Geopa zainicjowany i realizują projekt odnośnie kosztów pracy w sektorze rolnym. Analiza rynku pracy pokazuje, że struktura rolnictwa opiera się na małych jednostkach, składających się z licznych gospodarstw bez pracowników. Biorąc pod uwagę szczyty aktywności, zwłaszcza podczas zbiorów, rolnictwo zatrudnia wielu pracowników sezonowych. Często przewyższają oni liczbę pracowników stałych. Jednakże to zwykle ci ostatni wyrabiają największą liczbę godzin pracy zważywszy na ograniczone okresy pracy pracowników sezonowych. Koszty pracy znacznie różnią się w ramach Unii Europejskiej. Podczas seminarium poruszono także kwestię dyrektywy zaproponowanej przez Komisję Europejską, której celem jest „promowanie bezpieczniejszego i bardziej przewidywalnego zatrudnienia, a równocześnie zapewnienie zdolności adaptacji rynku pracy i poprawa warunków życia i pracy”. Członkowie Geopa uważają, że wniosek ten może stać się źródłem formalności, sztywności i obciążeń administracyjnych na rynku pracy (zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw - MŚP), które nie pasują do sektora rolnego.

W dniu 18 maja 2018 roku na Malcie odbyło się Bussines Forum Prezydencji Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w spotkaniu wzięli udział Prezes KRIR W. Szmulewicz i delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych z Izby Rolniczej w Opolu, Z. Gacek. W związku z przewidywanym, 60% wzrostem zapotrzebowania na żywność do 2050 r., Biznes Forum Prezydencji Europejskich Spółdzielni Rolniczych (Cogeca) oceniło strategie przyjmowane przez spółdzielnie rolnicze w celu sprostania wyzwaniom ekonomicznym i środowiskowym związanym ze zmianami klimatu. Przewodniczący Cogeca Thomas Magnusson podkreślił, że rolnictwo i leśnictwo są częścią rozwiązania problemu zmian klimatu. Gospodarka glebami, ulepszona gospodarka użytkami zielonymi i zalesianie są kluczem do redukcji emisji. Zwrócił uwagę na coraz poważniejsze wyzwania, przed którymi stają producenci, jak ekstremalne zjawiska pogodowe czy coraz większe wahania na rynku.

23 maja 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ad hoc „łańcuch dostaw żywności”. Eksperci omówili wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności oraz inicjatywę Komisji Europejskiej w sprawie poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw żywności oraz propozycji dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania  14 projektów aktów prawnych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com