11 kwietnia 2018 r. Zarząd KRIR spotkał się z Prezesem Ogólnopolskiej Izby Przetwórców i Eksporterów Runa Leśnego Łukaszem Kazberukiem w celu omówienia współpracy. Będzie ona polegała przede wszystkim na wypracowywaniu wspólnych opinii i analiz, organizowaniu wspólnych konferencji i seminariów, wymianie publikacji, materiałów, opracowań i opinii rynkowych oraz podejmowaniu wspólnych inicjatyw w obszarze współpracy krajowej i zagranicznej, w tym na forum Rządu i Parlamentu RP oraz ponadnarodowych struktur w Unii Europejskiej i organizacji Copa.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego SGGW w Warszawie odbyła się pod honorowym patronatem Krajowej Rady Izb Rolniczych Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Tendencje na rynku ziemi rolniczej – skutki strukturalne i finansowe”, organizowana przez Katedrę Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Prezes KRIR Pan Wiktor Szmulewicz wygłosił referat nt. „Gospodarowanie ziemia z punktu widzenia rolnika”, w którym podkreślił ważną rolę gospodarstw rodzinnych w produkcji żywności w Polsce.  Obecne rozwiązania w gospodarowaniu ziemią realizują konstytucyjną zasadę, że podstawą ustroju rolnego jest gospodarstwo rodzinne oraz chronią grunty rolne przed spekulacyjnym obrotem powodującym szybki wzrost cen gruntów rolnych. Podczas konferencji naukowcy omówili prawne regulacje rynku ziemi, jego aspekty finansowe i ekonomiczne, aspekty strukturalne i społeczne oraz uwarunkowania efektywności gospodarowania ziemią rolniczą.

21 kwietnia w siedzibie Telewizji Polskiej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Wójt Roku 2017. W uroczystości udział wziął Członek Zarządu KRIR Robert Nowak, który wręczył laureatowi pamiątkowy upominek i list gratulacyjny. Najlepszym wójtem w całej Polsce został Paweł Szczepankiewicz z gminy Wierzbinek, woj. wielkopolskie. Zdecydowali o tym  telewidzowie głosując w systemie SMS. Po raz 17. organizatorem konkursu była Redakcja Audycji Rolnych TVP 1. Kandydatury wójtów mogli zgłaszać mieszkańcy gmin, instytucje i organizacje. W tym roku z całego kraju napłynęło bardzo dużo zgłoszeń. Spośród nich kapituła konkursu, w której skład wchodziła Krajowa Rada Izb Rolniczych, wyłoniła 10 najlepszych wójtów.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 5 kwietnia – posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 6 kwietnia – spotkanie dotyczące składania wniosków i realizacji projektów współfinansowanych z NCBiR, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 8 kwietnia – podsumowanie cyklu Wielkopolskich Forów Rolniczych w Marszewie, udział: Członek Zarządu KRIR Pan Julian Sierpiński;
 • 11 kwietnia – konferencja organizowana przez KRUS promująca rozpoczęty pilotaż pn.: „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 13 kwietnia – spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone tematyce rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń, udział: Prezes KRIR Pan W. Szmulewicz;
 • 17 kwietnia – zebranie sekcji Wieś, Rolnictwo Narodowej Rady Rozwoju w Pałacu Prezydenckim na temat „Problemy branży hodowli zwierząt futerkowych wobec projektu nowej ustawy o ochronie zwierząt”, udział: Prezes KRIR Pan W. Szmulewicz
 • 18 kwietnia – spotkanie w sprawie opiniowania założeń do kolejnej edycji szkoleń dla doradców rolniczych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 20 kwietnia – posiedzenie Krajowego Komitetu do Spraw Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, udział: Wiceprezes KRIR Pan M. Borowski;
 • 23 kwietnia – posiedzenie Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie, udział: Członek Zarządu KRIR Stanisław Bartman;
 • 24 kwietnia – spotkanie na temat projektowanej ustawy o jawności życia publicznego organizowane przez Federację Gospodarki Żywnościowej RP, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 25 kwietnia – spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone tematyce rolniczego handlu detalicznego, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 26 kwietnia – Kongres „Wspólnie o Konstytucji na Narodowym”, udział: Wiceprezes KRIR Pan M. Borowski;
 • 27 kwietnia – spotkanie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 10 kwietnia - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2334);
 • 11 kwietnia - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2334) – kontynuacja;
 • 11 kwietnia - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat potrzeb i kierunków zmian ustawy o izbach rolniczych, powołanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw zmiany ustawy o izbach rolniczych, rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.;
 • 12 kwietnia - rozpatrzenie informacji na temat pomocy dla rolników zobowiązanych nową ustawą Prawo wodne do dodatkowych inwestycji w zakresie ochrony środowiska, rozpatrzenie informacji o sytuacji na rynku tytoniowym - problem zaległości finansowych względem plantatorów tytoniu, zmiana ustawy o podatku akcyzowym, utworzenie funduszu gwarancyjnego dla plantatorów;
 • 12 kwietnia - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2334 i 2408);
 • 18 kwietnia -  Prezentacja nt. roli i zadań Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB, choroby o istotnym znaczeniu ekonomicznym dla hodowli i obrotu bydłem, grypa ptaków - aktualna sytuacja w Europie, zagrożenie dla Polski oraz wybrane aspekty bioasekuracji

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 10 kwietnia – informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Funkcjonowanie spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej”;
 • 13 kwietnia - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 791, druki sejmowe nr 2334 i 2408);
 • 16 kwietnia – wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 116), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 97) - rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 59. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw;

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

5 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka z wnioskiem przyspieszenia prac nad wprowadzeniem przepisów wykonawczych do ustawy Prawo łowieckie.

5 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Anny Fajger z wnioskiem o poprawienie sprawności aplikacji e-Wniosek Plus, oraz niesankcjonowania rolników za błędy powstałe w wyniku działania aplikacji.

5 kwietnia Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela w sprawie możliwości składania przez rolników wniosków obszarowych w roku 2018 w formie papierowej w biurach powiatowych ARiMR.

5 kwietnia Zarząd KRIR przekazał opinię do wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej „Organizowanie pobytu i działań edukacyjno-krajoznawczych na terenach wiejskich” złożonego za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji przez Fundację VCC (Vocational Comptence Certificate).

6 kwietnia Zarząd KRIR przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw. Wobec licznych szczegółowych uwag samorząd rolniczy negatywnie odniósł się do wykreślenia izb rolniczych z opiniowania w zakresie udzielania rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej oraz w sprawie tworzenia tzw. „ośrodków produkcji rolnej’, ze względu na brak uregulowań, na jakiej zasadzie KOWR będzie typował i tworzył takie ośrodki.

11 kwietnia Zarząd KRIR w związku z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie zwrócił się do Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka o zajęcie stanowiska w nasypujących sprawach: braku odpowiednio przeszkolonych przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy, którzy mieliby szacować szkody łowieckie, braku trybu powoływania zespołów szacujących szkody oraz braku przepisów wykonawczych w tej sprawie.

12 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela o spowodowanie przesunięcia wprowadzania danych przez pracowników ARiMR do systemu e-WniosekPlus , tak aby nie kolidowało to z terminem składania wniosków przez rolników i doradców, tj. 15.05.2018 r.

12 kwietnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Rolnych PZU S.A. w sprawie likwidacji szkód na ubezpieczonych w PZU plantacjach zbóż ozimych i rzepaku. Zdaniem samorządu rolniczego szkody w uprawach rolnych powinny być likwidowane bez zbędnej zwłoki, by umożliwić rolnikowi się innej rośliny uprawnej w terminie agrotechnicznym.

12 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o wyłączenie spod wymogów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego siedlisk rolniczych do powierzchni do 2 ha oraz gruntów klasy V i VI również do powierzchni  2 ha.

13 kwietnia Zarząd KRIR przesłał do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Pana W. Strobla wniosek z VII Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 15 marca 2018 r.  w sprawie kwalifikacji i punktacji przetargów ofertowych.

13 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 21 marca 2018 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela w sprawie wznowienia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji  rejestracji zwierząt w celu umożliwienia zwiększenia elastyczności w wyborze stosowanych metod przez posiadaczy świń znakowania świń (kolczykowanie, tatuowanie).

13 kwietnia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi uwagi Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Regionu Podlaskiego w sprawie projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolnej, pozwalającej na udzielenie pomocy rolnikom, którzy nie mogą regulować swoich zobowiązań. Wśród uwag znalazły się takie propozycje jak: okres udzielenia pożyczki na 30-40 lat, pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków w przypadku gospodarstw, w których prowadzone są postepowania egzekucyjne.

16 kwietnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW na lata 2014-2020. Samorząd rolniczy wskazał, że zaproponowane przepisy wykluczają możliwość włączenia gospodarstw małżonków prowadzących odrębne gospodarstwa do grupy, wykluczając z możliwość skorzystania z PROW oraz zawnioskował o pozostawienie 60-dniowego terminu wydawania decyzji.

17 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek z XI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 21 marca 2018 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela w sprawie zwolnienia z obowiązku podpisywania wniosku o tzw. „dopłaty do paliwa rolniczego” przez właścicieli gruntów.

18 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek z XI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 21 marca 2018 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela w sprawie opracowania przepisów dotyczących ochrony obszarów produkcji rolnej.

18 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o przedłużenie terminu składania wniosków bez sankcji do 15 czerwca 2018 roku.

18 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek z XI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 21 marca 2018 r. zwrócił się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Pana K. Kwiatkowskiego w sprawie raportu NIK dotyczącego stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt. Samorząd rolniczy nie zgadza się z treścią raportu, który w negatywnym świetle stawia głównie produkcję mięsa drobiowego w Polsce. KRIR zawnioskował o precyzyjne i wyczerpujące sporządzanie tego typu raportów i ostrożnie przedstawianie wniosków, ponieważ przedstawiane dane mają znaczący wpływ na ogromny sektor polskiej gospodarki jakim jest rolnictwo, który generuje każdego roku rekordowy wzrost eksportu.

18 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Pana W. Strobla o przedstawienie informacji dotyczących Rad Społecznych; czy przeprowadzana jest weryfikacja organizacji rolniczych biorących udział w pracach Rad Społecznych pod względem wymaganej liczby 700 członków, czy w skład Rad Społecznych wchodzą organizacje rolnicze, czy osoby wchodzące w skład Rad Społecznych OT KOWR mieszkają na danym terenie.

18 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie Pana J. Białkowskiego o udzielenie informacji nt. obrotu gruntami w roku 2017 i 2018 w powiecie pyrzyckim.

18 kwietnia Zarząd KRIR przekazał stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej do Ministra Finansów Pani T. Czerwińskiej i Ministra Obrony Narodowej Pana M. Błaszczaka w sprawie udziału rolników w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju. W stanowisku Lubelska Izb Rolnicza wnosi o wprowadzenie ulg w podatku rolnym dla rolników, którzy podejmą ochotniczą służbę w Wojsku Obrony Terytorialnej.

20 kwietnia Zarząd KRIR przedstawił opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach. Samorząd rolniczy uważa, że słuszna jest konieczność przedłużenia okresu dopuszczenia do stosowania materiałów paszowych pochodzenia GMO w paszach dla zwierząt.

20 kwietnia Zarząd KRIR przekazał opinię w sprawie wniosku o skreślenie wszystkich 13 gatunków ptaków łownych z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Samorząd rolniczy jest przeciwny skreśleniu 13 gatunków ptaków z ww. wymienionego rozporządzenia, a nawet wniósł o rozszerzenie tej listy o kormorana, Żurawia, łabędzi oraz krukowate.

20 kwietnia Zarząd KRIR przekazał opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności  bezpośrednich i płatności nie związanej do tytoniu. Zdaniem samorządu rolniczego doprecyzowania wymaga sposób w jaki sposób rolnik ma dowieść, że w jego gospodarstwo straty spowodowane ulewnymi deszczami, czy wręcz powodzią, wyniosły co najmniej 30%.

20 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek z XI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 21 marca 2018 r. zwrócił się do Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana J. Kwiecińskiego w sprawie wprowadzenia przepisów uniemożliwiających zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przez władze gminy w trakcie rozpoczęcia inwestycji przez rolnika.

20 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek z XI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 21 marca 2018 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela w sprawie uruchomienia preferencyjnych kredytów inwestycyjnych przeznaczonych na inwestycje w gospodarstwach rolnych z oprocentowaniem w wysokości max. 1% w związku z niską stopą procentowa WIBOR.

24 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Prezydenta RP Pana A. Dudy z wnioskiem o jak najszybsze podpisanie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzenie ww. przepisów jest oczekiwane przez rolników, ze względu na to, iż regulują one i upraszczają możliwość zatrudniania obcokrajowców.

25 kwietnia Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela w sprawie zmiany przelicznika stosowanego do wyliczenia wymaganych do uznania praktyki zazieleniania powierzchni poplonów oraz wniosek w sprawie i usprawnienia składania wniosków o płatności bezpośrednie za pomocą aplikacji e-WniosekPlus.

25 kwietnia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka z wnioskiem o wsparcie działań zmierzających do wydłużenia okresu polowań na gęsi zbożowe i gęsi biało czelne na terenie województwa opolskiego.

25 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek z XI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka z wnioskiem w sprawie odstrzały redukcyjnego jeleniowatych. Samorząd rolniczy po raz kolejny zwrócił uwagę na problem, jaki stanowi duża liczebność jeleniowatych w Polsce oraz jak dramatyczne skutki przynosi ona w polskim gospodarstwom.

25 kwietnia Zarząd KRIR realizując wniosek z XI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka z wnioskiem w sprawie wprowadzenia odstrzału dzików na terenie całego kraju do zagęszczenia do 0,1 sztuki/km2.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

9 kwietnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie grupy roboczej „rozwój obszarów wiejskich” oraz seminarium pod tytułem „rola obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Pan Mirosław Drygas. Podczas posiedzenia wymieniono poglądy na temat aktualnej realizacji środków obszarów z naturalnymi ograniczeniami i korzyści z nich wynikających oraz wkładu w ekonomiczną, środowiskową i społeczną zrównoważoność obszarów wiejskich. Omówiono również temat wspólnego oświadczenia i działań z Eurogitami w sprawie. turystyki wiejskiej. W projekcie zwrócono między innymi uwagę  na fakt, że  agroturystyka - jako „zrównoważone małe i mikrousługi wiejskie w zakresie hotelarstwa i rekreacji” - jest ściśle powiązana z lokalnymi strukturami, gospodarką, produkcją i kulturą. Stanowi ogromny potencjał dla rozwoju żywotności obszarów wiejskich poprzez tworzenie miejsc pracy, tworzenie lokalnej wartości dodanej, zapewnianie interesujących możliwości biznesowych oraz usprawnianie zrównoważonego rozwoju.

9 kwietnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy zadaniowej do spraw Brexitu. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje o statusie negocjacji. Eksperci omówili kwestie ograniczeń do rynku pracy, ochronę pracowników, współpracę w zakresie ochrony środowiska i klimatu, wpływ na WPR oraz skutki na szczeblu WTO w kontekście drugiego etapu negocjacji Brexitu.

9 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli rolników z przewodniczącym Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) Joachimem Rukwiedem. Krajową Radę Izb Rolniczych reprezentował Prezes KRIR Pan Wiktor Szmulewicz. W rozmowach uczestniczył także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Rozmówcy zgodni byli w zakresie utrzymania silnego budżetu UE z I i II filarem Wspólnej Polityki Rolnej, w tym także w odniesieniu do uzupełnienia niedoboru powstałego po wyjściu ze Wspólnoty Wielkiej Brytanii w sposób solidarny przez wszystkie kraje członkowskie.

12 kwietnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Posiedzenie było poświęcone przygotowaniom do Prezdyium Copa-Cogeca w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. Podczas posiedzenia omówiono działania lobbingowe podjęte przez organizacje członkowskie w związku z przyszłymi wnioskami ustawodawczymi Komisji w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych i WPR. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje o inicjatywie Komisji Europejskiej mającej na celu poprawę pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności.

12 kwietnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli obyło się posiedzenie grupy roboczej „alkohol”. Eksperci omówili rozporządzenie w sprawie napojów spirytusowych 110/2008. W sprawie opodatkowania Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informacje na temat skarg w zakresie dyskryminacji podatkowej na Węgrzech i Grecji.

18 kwietnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie CCC(Komitet Koordynacji Politycznej do spraw Cogeca). Podczas posiedzenia omówiono kwestie: sytuacji wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz przedstawiono prezentację na temat badania realizowanego dla Komisji Europejskiej pt. „Analiza najlepszych sposobów tworzenia, prowadzenia działalności i wspierania OP”.

18 kwietnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wino”. Podczas posiedzenia omówiono kwestie handlowe ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Mercosur. . Eksperci omówili również możliwość wprowadzenia propozycji dla sektora wina w ramach reformy WPR po 2020 roku oraz kwestię samoregulacji w zakresie podawania informacji o składnikach odżywczych.

18 kwietnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „warzywa i owoce”. Eksperci omówili sytuację rynkową głównych produktów owocowo-warzywnych i przedstawili ogólne prognozy dotyczące sektorów warzyw i owoców. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił projekt seminarium „tydzień dla pszczół”, który w tym roku będzie organizowany pod patronatem Parlamentu Europejskiego w czerwcu br. w Brukseli. Omówiono również temat norm handlowych, pomoc państwową w sektorze rolnym oraz zasady de minimis i kwestię rolnictwa ekoligicznego.

19 kwietnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „WPR”. Eksperci omówili kwestię nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach miedzy przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności oraz kwestię pomocy de minimis, wobec zapowiedzi przez Komisję Europejską zwiększenia maksymalnej kwoty pomocy.

20 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie Zarządu Litewskiej Izby Rolniczej z Przedstawicielami Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych pod przewodnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz w swojej wypowiedzi podkreślił, że współpraca na wielu płaszczyznach jest niezbędna do podjęcia najlepszych decyzji w sprawie rolników, ponieważ nowe kraje członkowskie wciąż odczuwają dysproporcje w konkurencji i wsparciu w porównaniu ze starą UE. Rolnicy z nowych krajów członkowskich nie potrzebują specjalnych warunków, ale chcą prowadzić swoją działalność na równych szansach w całej UE.

23 kwietnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wołowina”. Eksperci omówili sytuację na rynku oraz perspektywy dla tego sektora szczególnie w kontekście trwających negocjacji handlowych z Mercosurem i potencjalnym wpływem tej umowy na branżę wołową. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił wstępne wyniki audytu brazylijskiego. W kwestiach handlowych eksperci omówili również kwestie dostępu do rynków, zwracając uwagę na  bariery sanitarne i fitosanitarne w ramach raportu postępu ze zwróceniem szczególnej uwagi na Chiny, Japonię, Koreę Południową. Dyskutowano również nad mandatem do negocjacji zmiany umowy z USA dotyczącej importu wołowiny bez hormonów.

24 kwietnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwestie fitosanitarne”. Eksperci omówili kwestię oceny unijnych przepisów dotyczących środków ochrony roślin i pozostałości pestycydów oraz przejrzystości w ocenie ryzyka. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił informację na temat inicjatyw w zakresie zdrowia roślin w Unii Europejskiej.

W dniach 26 i 27 kwietnia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Prezes KRIR Pan Wiktor Szmulewicz. Podczas posiedzenia przyjęto następujące stanowiska Copa-Cogeca: stanowisko w sprawie planu na rzecz białek pochodzenia roślinnego dla Europy, w którym podkreślono istotną rolę europejskich źródeł białkowych; stanowisko w sprawie oceny funkcjonowania ramowej dyrektywy wodnej; projekt stanowiska w sprawie poparcia dla ochrony nazw produktów mleczarskich. W sprawie stanowiska Copa-Cogeca odnośnie oceny funkcjonowania ramowej dyrektywy wodnej (WFD), Prezes KRIR Pan W. Szmulewicz powiedział, że jest to dobre i wyważone stanowisko, podkreślił jednocześnie, że należy przeprowadzać badania w celu określenia czy to sektor rolniczy jest głównym powodem zanieczyszczenia wód biorąc pod uwagę znaczne zanieczyszczenia pochodzące z miast. W sprawie sytuacji na rynkach rolnych Prezes KRIR Pan W. Szmulewicz powiedział, że wirus ASF na terenie Polski rozprzestrzenia się wśród populacji dzików a nie wśród hodowanej trzody chlewnej.  Zwrócił uwagę na fakt, że koła myśliwskie, które funkcjonowały do tej pory na zasadzie działań hobbistycznych zostały oficjalnie powołane do poważnych działań w zakresie zmniejszenia populacji dzików w Polsce. Są to działania kompleksowe, które wymagają dużych nakładów finansowych, współpracy między różnymi zainteresowanymi stronami oraz możliwości logistycznych i odpowiedniego szkolenia.  W kwestiach handlowych i rynkowych na które zwrócił uwagę była ceny cukru, które są bardzo niskie po uwolnieniu tzw. kwot cukrowych.  Konsekwencją tego są bardzo niskie ceny dla producentów buraków cukrowych, na dzień dzisiejszy już poniżej kosztów produkcji.  Bardzo ważnym tematem z którym zapoznał zebranych Prezes Szmulewicz  jest również kwestia Ukrainy i wolnych kontyngentów dla tego kraju. Bliskość Ukrainy oraz przyznane wolne od cła kontyngenty powodują zaburzenia w cenach zbóż. Zakłócenia rynkowe dotyczą również drobiu, gdzie w Polsce od niedawna obserwuje się stagnację cen w tym sektorze.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania  20 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com