Początek marca 2018 r. został rozpoczęty pracami kończącymi uzgodnienia w sprawie zmiany kryteriów przy dzierżawach Ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 5 marca 2018 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Generalny KOWR Witold Strobel podpisali porozumienie akceptujące kryteria i ich punktację w przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych. Porozumienie osiągnięto wskutek odbytych w styczniu i lutym br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkań konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela i Sekretarza Stanu w MRiRW Zbigniewa Babalskiego, centrali KOWR pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego KOWR Witolda Strobla oraz Oddziałów Terenowych KOWR, Krajowej Rady Izb Rolniczych pod przewodnictwem Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza oraz Prezesów wojewódzkich izb rolniczych, Przedstawicieli NSZZ RI „Solidarność”, w tym przedstawicieli Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność. Efektem przeprowadzonych konsultacji i uzgodnień jest przyjęte przez KOWR Zarządzenie Nr 28/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 22.02.2018 r.zmieniające zarządzenie Nr 103/2017/Z z dnia 9.10.2017 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W dniach 16-18 marca 2018 r. w Kielcach odbyły się XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH. W Targach ze stoiskiem zorganizowanym we współpracy ze Świętokrzyską Izbą Rolniczą uczestniczyła także Krajowa Rada Izb Rolniczych. Zakres branżowy targów to najnowsze maszyny rolnicze w tym ciągniki, narzędzia i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej, środki do produkcji rolniczej, takie jak: nasiona roślin rolniczych, środki ochrony roślin i nawozy, pasze i dodatki paszowe. Ekspozycja obejmowała również wszelkie akcesoria dla rolnictwa czy segment budownictwa inwentarskiego. Targi AGROTECH są nieprzerwanie od lat miejscem prezentacji liderów rynku rolniczego na świecie i przedstawicieli branży z najwyższej półki. W Kielcach zobaczyć można było maszyny wyróżnione tytułami najlepszych na świecie i wiele premier. Członek Zarządu KRIR Robert Nowak wziął udział w 36 Finale Krajowym Finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowanej przez Związek Młodzieży Wiejskich oraz wręczył ufundowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych nagrody dla opiekunów finalistów. Podczas uroczystej gali wręczenia nagród Targów, Prezes KRIR oraz Wiceprezes KRIR wręczyli puchar Prezesa KRIR dla Firmy „Bury” Maszyny Rolnicze za wieloletnie działania na rzecz rolnictwa w zakresie innowacyjności produkowanych maszyn.

W dniach 23-24 marca 2018 r. odbyło się Europejskie Forum Rolnicze w w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa. W Forum udział wziął licznie samorząd rolniczy, w tym: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz wraz z Zarządem KRIR oraz Prezesi i delegacje rolników z Wojewódzkich Izb Rolniczych najliczniejsze reprezentację w województwa podkarpackiego, lubelskiego i małopolskiego. Podczas Forum Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz spotkał się z Philem Hoganem – Komisarzem ds. rolnictwa UE. Spotkanie miało na celu przedstawienie bieżącej sytuacji polskich rolników w tym związanych z ASF oraz omówienie najistotniejszych tematów w obszarze rolnictwa do rozwiązania w tym budżetu w przyszłej perspektywie finansowej na WPR. W spotkaniu z ramienia KRIR uczestniczyła również Danuta Lebioda – Wiceprzewodnicząca Komisji Kobiet w Copa, Przewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR.

26 marca 2018 r. pod hasłem „ASF w Europie” odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa oraz głównych lekarzy weterynarii państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Białorusi, Rosji i Ukrainy z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem. W spotkaniu - w roli obserwatora, uczestniczył również Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 5 marzec – posiedzenie Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych z zakresu ochrony rolników indywidualnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 5 marzec – debata ekspercka pt. „Jak Wspólna Polityka Rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie oraz wspiera rozwój obszarów wiejskich”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 6 marzec – VIII posiedzenie Grupa Tematyczna Leader, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 6 marzec – III posiedzenie Zespołu ds. spójności SOR z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 7 marzec – konferencja uzgodnieniowa w związku z uwagami zgłoszonymi do projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 7 marzec – spotkanie informacyjne dotyczące przepisów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kampanii naboru wniosków w 2018 r., udział: Członek Zarządu KRIR;
 • 7 marzec – posiedzenie Zespołu ds. kształtowania ustroju rolnego Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 8 marzec – wspólne posiedzenie Zarządu KRIR z Zarządem Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, udział: Zarząd KRIR;
 • 11 marzec – obchody Dnia Sołtysa w Przysusze, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 12 marzec – debata nt. „Innowacje w roślinnej produkcji rolnej – kwalifikowany materiał siewny” podczas wydarzenia Welconomy Forum w Toruniu, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 13 marzec – konferencja uzgodnieniowa w związku ze zgłoszonymi uwagami do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 14 marzec – posiedzenie Zespołu ds. Promocji, Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 15 marzec – V Forum Rolnicze Dolnośląskiej Izby Rolniczej;
 • 15 marzec – Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego;
 • 19 marzec – Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 21 marzec – seminarium Instytutu Politycznego im. Macieja Rataja pt. „Rola Kościoła Katolickiego w narodzinach II Rzeczypospolitej”, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 22 marzec – konferencja prasowa Prezesa KRUS Adama Sekścińskiego, udział: rzecznik prasowy Zarządu KRIR;
 • 29 marzec – debata organizowana przez Dziennik Gazeta prawna nt. „Wpływ ustawy o handlu ziemią rolną na rynek inwestycyjnego kredytu rolnego”, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 20 marzec - rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2331);
 • 20 marzec - rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2337);
 • 20 marzec -  rozpatrzenie informacji na temat działalności pozarolniczej na terenach wiejskich i pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych (druk nr 2037);
 • 21 marzec - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF);
 • 22 marzec - rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 6 marzec - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk senacki nr 744, druki sejmowe nr 2266 i 2280), przygotowanie projektu uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.;
 • 7 i 13 marzec - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 752, druki sejmowe nr 1024, 2234 i 2234-A);
 • 13 marzec - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. (druk senacki nr 756);
 • 15 marzec - rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 58. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

1 marca Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o zwiększenie stawki i limitu zużycia paliwa rolniczego zużytego na 1 ha użytków rolnych.

1 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Sekretarza Generalnego Copa-Cogeca Pana. P. Pesonena w sprawie poparcia sprzeciwu dla planowanego wycofania związków miedzi jako substancji czynnej w środkach ochrony roślin, co może wpłynąć na pogorszenie efektu ochronnego oraz zwiększyć w stopniu bardzo wysokim koszty ochrony roślin powodując zmniejszenie opłacalności produkcji roślinnej.

1 marca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi pismo Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie problemów w działalności rolniczej spowodowanych warunkami pogodowymi w 2017 r.

2 marca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie rozpatrzenia możliwości uszczelnienia systemu emerytalnego rolników. W stanowisku przedstawiono wniosek w sprawie weryfikacji osób ubezpieczonych w KRUS poprzez przedstawienie przez nich faktur, umów kontraktacyjnych czy innej formy udokumentowanej prowadzonej przez nich produkcji rolnej.

5 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Samorząd rolniczy uważa za korzystne podwyższenie odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy do wysokości 809 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, tj. takiej, jaka obowiązuje aktualnie ubezpieczonych w ZUS, jednakże pod warunkiem niepodwyższania wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

5 marca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi stanowisko Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie objęcia całej Polski obszarem OSN. W stanowisku poruszono problem zagospodarowania nawozów naturalnych oraz małą ilość biogazowni w województwie podlaskim, wobec czego należałoby rozważyć utworzenie rządowego programu budowy biogazowni rolniczych.

5 marca Zarząd KRIR popierając wniosek Izby Rolniczej z Województwa Łódzkiego w sprawie problemu z otrzymaniem certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin w celu uzyskania pomocy dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 - zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela w sprawie wydania interpretacji, która pozwoli rolnikom, zamierzającym stosować integrowaną produkcję, na złożenie wniosków i uzyskanie punktacji za stosowanej tego systemu jakości.

5 marca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi stanowisko Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie obniżenia wieku emerytalnego rolników i podjęcie inicjatywy zmiany przepisów, które umożliwią rolnikom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn.

5 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani E. Rafalskiej z wnioskiem o poparcie projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw oraz o pilne wprowadzenie w życie nowego rodzaju umowy pomiędzy rolnikiem i pomocnikiem rolnika, dzięki której osoba pomagająca przy zbiorze owoców może zostać zgłoszona przez rolnika do KRUS i objęta ubezpieczeniem.

7 maca Zarząd KRIR przekazał uwagi do nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Według samorządu rolniczego należałoby zwiększyć wysokość zwrotu za zakupione materiały ochronno-dezynfekcyjne dla producentów świń do 80% lub nawet do 100%. Ustanowienie nadzwyczajnego środka polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń w kwocie 0,36 zł do nie więcej niż 50 sztuk jest rozwiązaniem dobrym, ale tylko dla drobnych producentów i nie zabezpiecza interesów wszystkich producentów trzody chlewnej.

9 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela, Przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska Pana Z. Pupy, Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana J. Chróścikowskiego oraz Prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość o dokonanie autopoprawki i zmiany przepisów art. 46 ust .2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 752) poprzez wykreślenie lit a) w tym ustępie oraz zmiany w lit b) poprzez wykreślenie sformułowania „-jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona,”. KRIR uważa, że szkody łowieckie powinny być szacowane przez niezależne osoby. Nie zgadza się, aby szkody łowieckie były szacowane przez przedstawiciela sołectw z uwagi na brak wiedzy i odpowiednich środków finansowych przez sołectwa na ten cel.

14 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o obniżenie kryterium punktowego 2,5 pkt, wymaganego do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i udzielenia pomocy na operację typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego PROW na lata 2014-2020 w celu poszerzenia listy beneficjentów ww. pomocy.

14 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do poselskiego projektu ustawy o funduszach promocji polskich produktów rolno-spożywczych. Proponowana likwidacja 9 funduszy i zmniejszenie liczby członków komisji zarządzającej, zdaniem samorządu rolniczego, ograniczy reprezentację poszczególnych branż rolnych. Przekazując szczegółowe uwagi, samorząd rolniczy zauważył, że projektowane przepisy budzą zbyt dużo wątpliwości zarówno w kwestii formalno-prawnej jak i merytorycznej – wobec czego, należy odstąpić od dalszego procedowania poselskiego projektu ustawy.

15 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji w zakresie budowy zapory zapobiegającej migracji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd KRIR podtrzymał w całości uwagi zgłoszone w lutym 2018 r. dotyczącym projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program budowy zapory zapobiegającej przemieszczaniu się dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń na lata 2018-2022”,  wyrażając stanowisko, że płot musi być trwały (słupki metalowe na podmurówce) i zbudowany szybko w ciągu 1 roku.

19 marca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi wnioski Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie uruchomienia niskoprocentowych kredytów dla rolników na inwestycje w gospodarstwach rolnych.

20 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych. Samorząd rolniczy od dawna zwracał uwagę na potrzebę stworzenia niezależnego od zakładów ubojowych systemu oceny poubojowej półtusz. Obecnie Polska jest jednym z niewielu państw UE, w którym o wycenie sprzedawanych zwierząt jednostronnie decyduje kupujący, a osoby dokonujące klasyfikacji są pracownikami uboju. Z tego powodu rolnicy – producenci i dostawcy żywca do ubojni – mają wątpliwości, jeśli chodzi o wiarygodność dokonywanych badań.

20 marca Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi wniosek Podlaskiej izby Rolniczej w sprawie podjęcia działań związanych z umorzeniem kar za nadprodukcję mleka z możliwością zwrotu od spółdzielni mleczarskich równowartości zapłaconych kar.

23 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o przejęcie przez Polskę w marcu 2019 r. roli kraju raportującego w miejsce Wielkiej Brytanii w zakresie odnowienia zezwolenia w UE dla substancji czynnej protiokonazol.

26 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do propozycji Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Krajowa Rada izb Rolniczych nie podjęła jednolitego stanowiska dotyczącego „abolicji” dla dzierżawców, którzy nie dostosowali się do obowiązującego prawa i nie wyłączyli 30% gruntów dzierżawionych z Zasobu WRSP, ponieważ wojewódzkie izby rolnicze prezentują w większości negatywne stanowisko w zakresie możliwości dalszej pełnej dzierżawy dla tych, którzy nie dostosowali się do obowiązujących przepisów.

26 marca Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Samorząd rolniczy negatywnie zaopiniował przedstawiony projekt, ponieważ wejście w życie ustawy w zaproponowanym brzmieniu doprowadzić może do odrolnienia gruntów dla potrzeb inwestycji deweloperskich, co spowoduje usuwanie potencjału produkcji rolniczej.

28 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Pana Z. Ziobro z wnioskiem o uregulowanie kwestii zajmowania przez komornika sądowego środków z płatności bezpośrednich i zwolnienie ich z windykacji komorniczej.

28 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o wszczęcie procesu legislacyjnego dotyczącego zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie możliwości postępowania w przypadku nie utrzymywania gruntów rolnych przez ich właścicieli w dobrej kulturze rolnej.

29 marca Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o podjęcie działań prawnych rozwiązujących problem rolników ubiegających się o środki na rozwój gospodarstw, którzy nie mogą zrealizować podjętych i zaakceptowanych zobowiązań w związku z wymogami bioasekuracji, aby nie byli zmuszeni do zwrotu środków z działań PROW.

29 marca Zarząd KRIR przekazał stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW na lata 2014-2020. W ww. projekcie wprowadzono szereg zmian mających usprawniać kwestie udzielania wsparcia oraz poszerzyć krąg osób, które będą mogły skorzystać z poddziałania.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniu 1 marca 2018 r. w Bratysławie odbyło się II posiedzenie izb rolniczych „Państw Regionu Trójmorza” połączone z posiedzeniem izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w posiedzeniu wziął Członek Zarządu KRIR Pan Robert Nowak. Konferencję otworzył Prezes Słowackiej Rolno-Spożywczej Izby – Pan Milan Semancik, który przedstawił stanowisko w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020. Następnie swoje wystąpienie miała Pani Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Gabriela Matecna, która przedstawiła pozycję Słowacji w sprawie przyszłej WPR. Podczas konferencji swoje wystąpienia również Ladoslav Miko – Przewodniczący Reprezentacji Komisji Europejskiej w Słowacji oraz John Bryan – Członek Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego. W ramach obrad izb rolniczych omówiono sytuację na rynkach rolnych poszczególnych państw uczestniczących w posiedzeniu, stanowisko izb rolniczych krajów V4 do pozycji Komisji Europejskiej w sprawie WPR po 2020 r. w porównaniu z Deklaracją Bratysławską oraz wysłuchano prezentacji firmy Bayer w sprawie Praktyk w Rolnictwie Zrównoważonym. Na koniec posiedzenia podpisano wspólną deklarację w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. W deklaracji podtrzymano postulaty Deklaracji Bratysławskiej podpisanej w 2017 r.

6 marca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grup roboczych „zapewnianie jakości w rolnictwie” oraz „promocja produktów rolnych”. Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów z najnowszymi informacjami na temat przyszłej WPR w kontekście przyszłości dla żywości i rolnictwa oraz roli jakości i promocji w sektorze produkcji rolnej. Eksperci omówili kwestię wdrażania rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Eksperci przeprowadzili dyskusję odnośnie dobrowolnego oznaczenia pochodzenia (art.26 ust.3). Przedstawiono i omówiono również kwestię krajowych decyzji o obowiązkowym oznaczaniu pochodzenia i kolejnych kroków w tym zakresie. Odnośnie kwestii produktu górskiego Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił najnowsze informacje w tym zakresie, natomiast eksperci omówili działania podejmowane na szczeblu krajowym odnośnie określenia jakościowego stosowanego fakultatywnie „produkt górski”. Niektórzy eksperci potwierdzili trudność w sprecyzowaniu wartości dodanej dla produktu górskiego w innych krajach członkowskich działania w tym zakresie są bardziej skomplikowane, ponieważ określenie „produkt górski” jest przedmiotem dekretu na poziomie krajowym i konkretnego logo, które jest opracowywane przez Ministerstwo.

7 marca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie CCC (komitet koordynacji polityk ds. Cogeca). Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił projekt programu kolejnego Bussines Forum Cogeca, które odbędzie się na Malcie w dniu 18 maja 2018 roku. Forum będzie poświęcone zmianom klimatycznym. Biznes Forum „Strategie w zakresie dostosowywania się do zmian klimatu” zwróci uwagę na strategie wprowadzane przez unijne spółdzielnie rolnicze, by przekształcić napięcia między wyzwaniami ekonomicznymi i środowiskowymi w nowoczesnych gospodarstwach i łańcuchach dostaw w rzeczywiste synergie. Podczas Forum zostaną przedstawione konkretne przykłady ukazujące rolę spółdzielni w równoczesnej poprawie wyników ekonomicznych i środowiskowych w gospodarce rolnej. Przedstawiono również informacje na temat prowadzonych działań w zakresie skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych/przedsiębiorstw. Uczestnicy posiedzenia przedstawili poprawki dotyczące opinii Cogeca na tent temat. Wszyscy zebrani potwierdzili potrzebę obserwacji działań Rady Europejskiej w tym zakresie, zwrócono również uwagę na działania i dyskusje na poziomie krajowym poprzez Stałe Przedstawicielstwa krajów członkowskich. Podkreślono także konieczność specjalnych działań w zakresie fiskalnych możliwości dla spółdzielni rolniczych.

8 marca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „płatności bezpośrednie i zazielenianie”. Posiedzenie grupy roboczej był poświęcone przygotowaniu zebrania grupy dialogu obywatelskiego . W ramach projektu porządku obrad grupy dialogu obywatelskiego eksperci wymienili poglądy na temat komunikatu Komisji „Przyszłość żywności i rolnictwa”. Przedyskutowali możliwość wykorzystania  TIK i jej potencjału do uproszczenia ZSZiK i wniosków o płatności bezpośrednie. Przykład w tym zakresie przedstawiła niemiecka organizacja DBV w ramach prezentacji pod tytułem „Cyfrowy wniosek o dopłaty 4.0”. Po prezentacji odbyła się debata. Eksperci w dyskusji na temat przyszłej WPR zwrócili szczególną uwagę na kwestię rozporządzania Omnibus. Eksperci podjęli również dyskusję na temat sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie zazieleniania.

16 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie ad hoc grupy roboczej Copa-Cogeca ds. reformy WPR, w którym z ramienia KRIR udział wziął ekspert Pan dr Mirosław Drygas. Posiedzenie było poświęcone przedyskutowaniu problemów związanych z nowym modelem WPR po 2020 roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nową architekturę środowiskową i klimatyczną. Nowy model WPR ma się charakteryzować większym stopniem elastyczności poprzez wzrost subsydiarności. W ten sposób kraje członkowskie będą miały zwiększone kompetencje w przygotowaniu Planu Strategicznego wdrażania WPR po 2020 roku. Zatwierdzenie Planu będzie w kompetencji Komisji Europejskiej. Realizacja zakładanych celów będzie kontrolowana przez Komisję Europejską na poziomie krajowym. Nie będzie kontroli na poziomie gospodarstw. Będzie stosowane tzw. podejście oparte na jednolitym audycie - Komisja Europejska sprawdzi jedynie wskaźniki wykonania, zgodność z podstawowymi wymogami UE i funkcjonowanie struktur zarządzania w kraju członkowskim, w tym akredytowanej agencji płatniczej. Nowością budzącą wiele kontrowersji, jest wprowadzenie tzw. nowej, wzmocnionej warunkowości środowiskowej. Spełnienie  zdefiniowanych wymogów będzie warunkowało możliwość ubiegania się o wsparcie.  Jest to obligatoryjne wprowadzenie dla obu filarów WPR, skumulowanych w jednym zmodyfikowanym pakiecie, wymogów aktualnie ujętych w trzech oddzielnych segmentach, tj. cross-compliance, GAEC i zazielenieniu.

21 marca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie ad hoc grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe”. Posiedzenie było poświęcone badaniom, które zostały wykonane przez Komisję Europejską pod tytułem „Analiza możliwości przechowywania i logistyczna infrastruktura dla unijnego handlu produktami rolnymi  (ze szczególnym uwzględnieniem zbóż, kompleksu nasion oleistych i roślin białkowych (COP))”. W badaniu przedstawiono przegląd i mapowanie pojemności magazynowej i infrastruktury logistycznej dla zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiałkowych (w dalszej części COP) w UE. Analizowano również ich ewolucję od 2005 r. Zidentyfikowano „wąskie gardła” w zakresie pojemności magazynowej i infrastruktury logistycznej dla upraw COP. Uwzględniono ewolucję „wąskich gardeł” i ich możliwy wpływ na handel wewnątrz UE i poza nią w odniesieniu do roślin COP. Wreszcie, w analizie opracowano zalecenia dotyczące polityki mające na celu przezwyciężenie zidentyfikowanych „wąskich gardeł” oraz zbadano możliwości przyszłych inwestycji w powiększenie pojemności magazynowej i infrastrukturę logistyczną upraw COP w UE.

22 marca 2018 roku w Komisji Europejskiej w Brukseli w ramach europejskiej sieci obszarów wiejskich ENRD odbyło się spotkanie grupy tematycznej do spraw zrównoważonego gospodarowania wodą i gruntami rolnymi. Podczas spotkania omówiono wyniki zebranych projektów w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej i glebowej, przeprowadzono dyskusję nt. czynników sukcesu i utrudnień w stosowaniu systemów zarządzania opartych na wynikach, podejść zbiorowych i zarządzania substancjami odżywczymi, zbadano rolę programów rozwoju obszarów wiejskich w tworzeniu sprzyjających zrównoważonemu zarzadzaniu wodą i glebą.

23 marca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zdrowie i dobrostan zwierząt”. Eksperci przeprowadzili dyskusję na temat bieżącej sytuacji i najnowszych zmian w kwestii zdrowia i dobrostanu zwierząt w różnych państwach członkowskich. Eksperci podnosili szczególnie kwestię zakazu stosowania  tlenku cynku w hodowli zwierząt. W kwestii zdrowia zwierząt Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił prezentację pokazującą prawo w zakresie zdrowia zwierząt. W prezentacji odnośnie tworzenia listy i kategorii chorób, przedstawiono metodę gromadzenia i analizy informacji pochodzących z krajów członkowskich a dotyczących chorób u zwierząt.  Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił również informacje na temat rozwoju sytuacji afrykańskiego pomoru świń.

28 marca 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „bydło reprodukcyjne”. Eksperci omówili kwestię nowych technik hodowli, prawodawstwo zootechniczne w UE. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił opinię oraz działania w zakresie badań które zostały podjęte przez Copa-Cogeca szczególnie w ramach nowych ram programowych FP9.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 11 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com