16 lutego 2018 r. w biurze KRIR w Parzniewie odbyło się drugie szkolenie dla pracowników wojewódzkich izb rolniczych z obsługi aplikacji e-WniosekPlus, które przeprowadził pracownik Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W szkoleniu udział wzięło blisko 70 doradców rolniczych pracujących w izbach rolniczych oraz pracowników zajmujących się wypełnianiem rolnikom wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 1 luty – posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020” w Ministerstwie Rozwoju, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 3 luty - 90-lecie śmierci Hr. Dr Aleksandra Szembeka, Siemianice;
 • 6 luty – szkolenie poświęcone zezwoleniom na pracę sezonową w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • 6 luty – posiedzenie Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział: Dyrektor Biura KRIR K. Szczepaniak;
 • 8-9 luty – spotkanie Członków Rad Powiatowych samorządu rolniczego na Pomorzu, udział: Członek Zarządu KRIR Julian Sierpiński;
 • 10-11 luty – Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, udział Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 13 luty – spotkanie poświęcone omówieniu propozycji zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu stroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 20 luty – spotkanie sekcji „Wieś, rolnictwo’ Narodowej Rady Rozwoju pt. „Zagrożenie afrykańskim pomorem świń i możliwości ograniczenia rozpowszechniania się wirusa ASF na obszarze środkowo-wschodniej i wschodniej Polski” w Kancelarii Prezydenta RP, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 21 luty – konferencja pt. „Krajowe źródła białka jako alternatywa dla importowanego białka GM z perspektywy przemysłu paszowego” w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • 23 luty – spotkanie w sprawie inicjatyw poselskich zmierzających do wyeliminowania importowanej śruty sojowej w siedzibie Federacji Gospodarki Żywnościowej RP, przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 27 luty – konferencja pn. Program BIOSTRATEG – innowacje dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska;
 • 27 luty – konferencja „Nowoczesna Produkcja Mleka” w Piątnicy, udział: Wiceprezes KRIR M. Borowski;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 5 luty - rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042), udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 6 luty - rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042) – kontynuacja;
 • 6 luty - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029);
 • 7 luty - rozpatrzenie informacji na temat innych możliwości produkcji zwierzęcej w gospodarstwach, które zaprzestały hodowli trzody chlewnej;
 • 7 luty - informacja na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich, zwłaszcza dla trzody i bydła;
 • 27 luty - rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny (druk nr 2260);
 • 27 luty - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 2266);
 • 28 luty - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1042 i 2234);
 • 28 luty - rozpatrzenie rządowego dokumentu - Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 roku (druk nr 2171);
 • Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:  o priorytetach Ministerstwa na lata 2018 - 2019 w aspekcie Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015 - 2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017 - 2020 (2030), działaniach zrealizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017 r. oraz zadaniach planowanych na 2018 r., zadaniach zrealizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2017 r. i planowanych na 2018 r.

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 13 luty - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 724, druki sejmowe nr 1509, 1646 i 1646-A);
 • 15 luty - rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 56. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny;
 • 28 luty - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 734, druki sejmowe nr 1424, 2029 i 2029-A).

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

2 lutego Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych innych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

2 lutego Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Samorząd rolniczy poparł konieczność objęcia wszystkich gospodarstw zajmujących się produkcją świń, obowiązkiem stosowania podstawowych zasad bioasekuracji  odpowiednich warunków utrzymania zwierząt. Zwrócono uwagę, że proponowane zapisy narażają rolników na poniesienie dodatkowych kosztów. Dla znacznej liczby gospodarstw prowadzących niewielką produkcję, w tym na potrzeby własne, dalsze prowadzenie takiej produkcji, przy nowych wymogach i związanych z tym znacznie zwiększonymi jednostkowymi kosztami, będzie niemożliwe i będą zmuszone do zaprzestania tego kierunku produkcji zwierzęcej.

2 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela o rozpatrzenie stanowiska Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie w sprawie powiększenia rejonu kontraktacji o rejon po byłej Cukrowni Kętrzyn.

2 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o interwencję w sprawie niedopuszczenia Związku Plantatorów Buraka Cukrowego „Otmuchów” do negocjacji treści umowy kontraktacyjnej na kampanię 2018/2019.

7 lutego Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do propozycji zmian kryteriów oceny ofert składanych przez rolników indywidualnych w przetargach ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Uwagi dotyczyły uwzględnienia w kryterium 1b dzierżawy od podmiotów innych niż KOWR oraz kryterium 2 zmiany sposobu liczenia punktów, tak aby tak aby oferenci, którzy nabyli lub są dzierżawcami gruntów rolnych z Zasobu WRSP o łącznej powierzchni mniejszej lub równej 1,5 – krotności średniej powierzchni gruntów w gospodarstwie rolnym w danym województwie otrzymywali maksymalną ilość punktów. Pozostali uczestnicy o powierzchni powyżej 1,5 krotności średniej wojewódzkiej (nie więcej jednak niż 300) – otrzymywaliby liczbę punktów proporcjonalną do powierzchni.

8 lutego Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020. Zdaniem samorządu rolniczego należy zwiększyć wysokość kwoty, od której beneficjent jest zobowiązany do zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadania, gdy wartość danej operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym przekroczy nie jak dotychczas 20 000 zł netto wpisując kwotę np. 50 000 zł netto.

9 lutego Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczy w sprawie uruchomienia dofinansowania na budowę ogrodzeń, niecek dezynfekcyjnych dla producentów trzody chlewnej, którzy posiadają gospodarstwa poza obszarami ASF.

13 lutego Zarząd KRIR poinformował Dyrektora Generalnego KOWR Pana W. Strobla, że przyjął jego wyjaśnienia do uwag samorządu rolniczego w sprawie propozycji zmian kryteriów oceny ofert składanych przez rolników indywidualnych w przetargach ograniczonych i poprosił o jak najszybsze ogłoszenie nowych zasad kryteriów i udostępnienia gruntów rolnych z ZWRSP.

16 lutego Zarząd KRIR zwrócił się Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Z. Babalskiego w sprawie konieczności wydawania opinii przez izby rolnicze przedłużenia dzierżawy. W przypadku, gdy dzierżawca jest rolnikiem indywidualnym i posiada łącznie z dzierżawą gruntów do 300 ha, czyli prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne a KOWR nie ma żadnych zastrzeżeń odnośnie uprawy dzierżawionych gruntów i płatności czynszów dzierżawnych – zbędne jest występowanie do właściwej miejscowo izby rolniczej o wydanie opinii dotyczącej przedłużenia dzierżawy. Jednocześnie w piśmie zwrócono uwagę, aby w kryterium nr 3 „Zasad oceny ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę nieruchomości Zasobu WRSP” dotyczącym „Intensywności produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta” umieścić zapis, który będzie zobowiązywał rolnika wygrywającego przetarg do utrzymania minimalnie 50% średniorocznej obsady przedstawionej w ofercie pisemnej na okres trwania dzierżawy.

16 lutego Zarząd KRIR poinformował Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w sprawie rzekomego upoważnienia Zarządu KRIR do występowania w Jej imieniu jako rzeczoznawca szacowania szkód łowieckich. W związku z patronatem KRIR nad studiami podyplomowymi „Zarządzanie szkodami łowieckimi” prowadzonymi przez Wszechnicę Polską – żaden absolwent tego kierunku studiów nie może legitymować się upoważnieniem Zarządu KRIR do występowania w sprawach jako rzeczoznawca szkód łowieckich z ramienia KRIR.

21 lutego Zarząd KRIR biorąc pod uwagę spotkania i uzgodnienia trwające od grudnia 2017 r. zwrócił się do Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem w KOWR Pana A. Struziaka o zakończenie prac nad zmianami kryteriów oceny ofert pisemnych a dzierżawę gruntów ZWRSP.

21 lutego Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Infrastruktury Pana A. Adamczyka z wnioskiem o przywrócenie podstawowym stacjom kontroli pojazdów, możliwości wykonywania badań okresowych dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub dostosowanie przepisów w taki sposób, aby diagnosta mógł przeprowadzić badanie techniczne w gospodarstwie rolnika.

21 lutego Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela w sprawie ustanowienia przepisów dotyczących przestrzegania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań i w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

21 lutego Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela w sprawie zniesienia obowiązku corocznego wykonywania spisu bydła i przekazywania go do biur powiatowych ARiMR, ponieważ te same dane znajdują się w systemie IRZ ARiMR.

21 lutego Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi „Stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 30.01.2018 r. w związku z projektem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie nowych obowiązków dla hodowców świń w całej Polsce w walce z rozprzestrzenianiem się ASF”. W stanowisku Lubelska Izba Rolnicza popiera projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zwraca uwagę, że powinno się zapewnić wsparcie finansowe dla hodowców świń w zakresie zapewnienia wymagań bioasekuracji w ramach PROW 2014-2020.

21 lutego Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 11 stycznia 2018 r. skierowane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina w sprawie podjęcia badań dotyczących szczepionki dla dzików na wirusa afrykańskiego pomoru świń.

21 lutego Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zasad dopłat do materiału siewnego, tak aby stawka dopłat była znana przed siewem i zakupem nasion.

21 lutego Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi wnioski z Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie przyspieszenia prac związanych z usystematyzowaniem definicji rolnika aktywnego zawodowo oraz maksymalnego ograniczenia populacji dzików ze względu na rozprzestrzeniającej się ASF wśród populacji dzików.

28 lutego Zarząd KRIR na wniosek Izby Rolniczej w Opolu zwrócił się do Ministra Infrastruktury Pana A. Adamczyka w sprawie konieczności informowania właścicieli gruntów o zamiarze wykonania prac przez służby drogowe na polach uprawnych i uzgadniania terminów ustawienia zasłon przeciwśnieżnych.

28 lutego Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Pana M. Morawieckiego i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana J. Brudzińskiego o utworzenie Wydziału/Departamentu Rolnictwa w każdym Urzędzie Wojewódzkim.

28 lutego Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi wnioski zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej. Wnioski dotyczyły m.in.: zabezpieczenia puli środków budżeowych na pomoc dla rolników dotkniętych w wyniku ubiegłorocznych nawałnic i długotrwałych deszczy, obowiązku szacowania szkód na polach powstałych w wyniku długotrwałych opadów deszczu, wydania rekomendacji dla „Wód Polskich” o potrzebie przeprowadzenia przeglądu cieków podstawowych w województwie pomorskim i oceny ich stanu.

28 lutego Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela o uruchomienie kredytów preferencyjnych z niskim (1%) oprocentowaniem na inwestycje w gospodarstwach rolnych w związku z brakiem możliwości zbioru ziemiopłodów rolnych w 2017 r.

28 lutego Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela w sprawie niestosowania sankcji wobec rolników, którzy z przyczyn niezależnych od nich, nie spełnili w terminie wymogów, wynikających z utrzymania obszarów proekologicznych, programu rolnośrodowiskowego i rolnośrodowiskowo-klimatycznego, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

28 lutego Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program budowy zapory zapobiegającej przemieszczaniu się dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń na lata 2018-2022”. Uchwała w sprawie budowy zapory wzdłuż granicy wydaje się być inwestycją konieczną, lecz zbyt późno podjętą. Według samorządu rolniczego, ogrodzenie powinno być jak najszybciej wykonane, a budowa powinna objąć nie tylko granicę z Ukrainą, Białorusią i Rosją, ale także z Litwą, nadzór nad realizacją i wykonaniem programu należałoby powierzyć nie tylko ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ale rozszerzyć o Ministerstwo Środowiska i np. Ministerstwo Obrony Narodowej. Od strony warunków technicznych wydaje się koniecznym, aby zapobiec podkopywaniu siatki przez zwierzęta, umocować ją w gruncie w sposób trwały na fundamentach, na trwałych słupkach, np. betonowych.

28 lutego Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela w sprawie zwolnienia  opodatkowania ryczałtowego wynagrodzeń myśliwych za odstrzał sanitarny dzików.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dniu 1 lutego 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Na posiedzeniu przedstawiono informacje publicznych konsultacji w sprawie europejskiej inicjatywy owadów zapylających. Sekretarz Generalny Copa-Cogeca poinformował członów posiedzenia, że inicjatywa ma na celu walkę ze spadkiem liczby owadów zapylających. Przedstawiono również informacje na temat konsultacji publicznych Komisji Europejskiej w sprawie funduszy UE. Dyskutowano nt. trwających negocjacji handlowych Mercosur i działaniach Sekretariatu Copa-Cogeca w odniesieniu tej kwestii. Austriacka delegacja przedstawiła informacje nt. Europejskiego Kongresu Rolników w 2018 r., który odbędzie się 10-12 października w Linz w Austrii.

W dniu 5 lutego 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „zboża, rośliny oleiste i białkowe”. Eksperci omówili kwestie sytuacji rynkowej oraz perspektywy dla rynku europejskiego, zwracając szczególną uwagę na prognozy dotyczące areału, nasion roślin oleistych i białkowych. Na posiedzeniu przedstawiono sprawozdanie dotyczące inicjatywy w sprawie  Europejskiej Strategii promocji roślin białkowych  pod tytułem „Wspieranie produkcji roślin białkowych i motylkowych w europejskim sektorze rolnym”. Sekretariat Copa-Cogeca nadmienił, że Komisja Europejska jest w trakcie przygotowywania raportu w tym zakresie. W kwestii biodiesla Sekretariat Copa-Cogeca zapoznał ekspertów  z informacjami odnośnie importu biodiesla z Argentyny, podnosząc kwestię rozwoju sytuacji w związku z wprowadzonymi przez EBB procedurami wyrównawczymi. Omówiono również temat RED II i sytuację biopaliw po 2020 roku. W kwestii zdrowia owadów Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił inicjatywę DG Środowisko w tym zakresie. Sekretariat Copa-Cogeca zaprezentował informacje na temat tygodnia pszczół (bee week), który odbędzie się jak co roku w Brukseli w czerwcu 2018 r.

W dniu 5 lutego 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „nasiona”. Ekspercici omówili kwestie sytuacji rynkowej oraz możliwości zbierania danych w celu opracowania statystyk związanych ze zbożami. Eksperci dyskutowali również na temat kwestii nowych technik hodowli (NBTs) jak również patentów na nasiona i prowadzonych działań instytucji europejskich w tym zakresie.  Eksperci omówili również kwestię nasion roślin odpornych na glifosat  przez życicę w Unii Europejskiej.

W dniu 7 lutego 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ad hoc „łańcuch dostaw żywności”. Na posiedzeniu przedstawiono inicjatywę w  zakresie poprawy łańcucha dostaw żywności zwracając uwagę na oczekiwania Copa-Cogeca do zmian przepisów UE. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił wyniki konsultacji wewnętrznych na ten temat. Eksperci podjęli dyskusję na temat najnowszej wersji  dokumentu pt. „Przemyślenia Copa i Cogeca nt. prawa UE w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych”. Eksperci omówili sytuację odnośnie sprzedaży poniżej kosztów produkcji w prawodawstwie UE. Eksperci z poszczególnych organizacji członkowskich przedstawili komentarze w tym zakresie. Wszyscy potwierdzili, że problematycznym jest ustalenie na poziomie UE co jest, a co nie jest kosztem produkcji, ponieważ te kwestie różnią się w poszczególnych krajach członkowskich. Ustalenie zharmonizowanej listy wskaźnikówm, które określałyby koszty produkcji są na dzień dzisiejszy mało prawdopodobne.

W dniu 8 lutego 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ad hoc „WPR”. Posiedzenie grupy roboczej było poświęcone dyskusji na temat  projektu aktu delegowanego Komisji Europejskiej w sprawie zazieleniania. Omówiono możliwe scenariusze realizacji celów przedstawionych przez Komisję Europejską w komunikacie „Przyszłość żywności i rolnictwa”.

W dniu 16 lutego 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wzięła udział Pani Danuta Lebioda Przewodnicząca Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR i Wiceprzewodnicząca Komisji Kobiet Copa. Podczas posiedzenia odbyła się debata na temat równości płci w rolnictwie, w której udział wzięli Pani Petra Pilawa, Manager Wykonawczy, Akademia Równości Płci szwedzkiej organizacji rolniczej LRF, Pani Teresa Lopez-Garcia Usach, DG AGRI, Dział F1, Pani Aroa Santiago, Specjalista ds. równości płci i włączenia społęcznego, Biuro regionalne FAO na Europę i Azję Środkową, Budapeszt oraz Pani Kati Partanen, Moderator Komisji Kobiet, Światowa Organizacja Rolników. W dalszej części posiedzenia omówiono pracę naukową pt. „Sytuacja rolniczek w Austrii” - dr Erika Quendler, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft z Wiednia.

W dniu 19 lutego 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „mleko”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu grupy roboczej wziął udział Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski. Dyskusje ekspertów skupiły się na sytuacji na rynku mleka w kontekście uwolnienia zapasów odtłuszczonego mleka w proszku, a także informacji na temat nowej struktury systemu interwencji publicznej w 2018 r. Eksperci omówili działania interwencyjne dotyczące odtłuszczonego mleka w proszku w 2018 r. oraz zapasy interwencyjne odtłuszczonego mleka w proszku. W ramach kwestii rynkowych skomentowano prognozy  krótko- i średnioterminowe dla branży mleczarskiej dla poszczególnych krajów członkowskich. Omówiono temat 30-lecia ochrony oznaczeń mleczarskich w UE (art. 78 i załącznik VII, część III do rozporządzenia (UE) 1308/2013) oraz przyszłości tej ochrony, skutków wyroku ETS C-422/16 z dn. 14 czerwca 2017 r. (TofuTown) i dalsze kroki Komisji Europejskiej w tym temacie. Eksperci przedstawili również swoje opinie i ocenili normy handlowe w branży mleczarskiej. W tym zakresie Sekretariat Copa-Cogeca  zaprezentował wspólne stanowisko Copa-Cogeca, EDA i Eucolait w sprawie oznaczeń mleczarskich. W ramach norm handlowych eksperci przedstawili swoje opinie również na temat  norm handlowych sera.

W dniach 22 i 23 lutego 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyły się Prezydia Copa-Cogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniach wzięli udział Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz i Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak. Podczas Prezydium Cogeca Krajowa Rada Izb Rolniczych została przyjęta w poczet organizacji członkowskich GEOPA - Organizacja Pracodawców Rolnych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej  i COGECA - Generalny Komitet Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej. W swojej prezentacji Prezes KRIR W. Szmulewicz powiedział o potrzebie i gotowości współpracy z organizacjami spółdzielczymi z innych krajów, działaniach na rzecz spółdzielni i spółdzielczości rolnych w Polsce oraz na poziomie unijnym. Podkreślił również, że spółdzielniom rolniczym potrzebne odpowiednie doradztwo oraz właściwe miejsce w łańcuchu dostaw żywności. Podczas połączonego posiedzenia Prezydium Copa-Cogeca dyskutowano  z komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Panem Vytenis Andriukaitisem na temat afrykańskiego pomoru świń, środków ochrony roślin, kwestii zdrowia i bezpieczeństwa żywności w związku z handlem, zdrowia zwierząt i marnotrawienia żywności. Podczas posiedzenia odbyła się również debata nt. komunikatu Komisji Europejskiej „Przyszłość żywności i rolnictwa”. Uczestnicy debaty zgodzili się co do tego, że WPR powinna być uproszczona. W sprawie budżetu przyszłej WPR Prezes KRIR W. Szmulewicz stwierdził, że kwestie finansowe są obecnie najważniejsze i budżet nie powinien być mniejszy niż w aktualnej perspektywie finansowej. Należałoby się zastanowić nad możliwością zwiększenia wkładu krajów członkowskich na rzecz budżetu unijnego. Ponadto w komunikacie za mało są poruszone  mechanizmy rynkowe i zabezpieczenia dla rolników wobec różnego rodzaju klęsk i ryzyk, np. ASF.

W dniu 27 lutego 2018 r. w sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „bioenergia/biotechnologia”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w posiedzeniu udział wziął Jan Marciszewski – Specjalista z Biura KRIR. Przewodniczący Dietrich Klein przystąpił do omówił projekt stanowiska Copa-Cogeca w sprawie przekształcenia dyrektywy 2009/28/KE dotyczącej wykorzystania energii odnawialnej w kontekście rozmów trójstronnych. W sprawie stanowiska wyraził opinię, że multiplikatory stosowane w konsumpcji OZE nie są właściwym środkiem ich promocji, podkreślił, że Copa-Cogeca była przeciwna stosowaniu mnożników, ponieważ sztucznie zawyżają udział OZE. Rada i Parlament przedstawiły propozycje wysokich mnożników, co może mieć negatywne skutki nie tylko dla biopaliw konwencjonalnych, ale i dla biopaliw II generacji. Przewodniczący przedstawił pogląd, że zakończenie negocjacji trójstronnych w sprawie dyrektywy prawdopodobnie odbędzie się za prezydencji austriackiej. Omówiono również postęp nad wdrażaniem dyrektywy (UE) nr 2015/625: wdrażanie metod obliczania emisji paliw kopalnych w poszczególnych krajach członkowskich. Uczestnicy posiedzenia przedstawili stan wdrażania w poszczególnych krajach ww. dyrektywy. W sprawie dyskusji nt. dobrowolnych systemów certyfikacji, Przewodniczący grupy roboczej powiedział, że główne zastrzeżenia tych systemów polegają na braku możliwości dokonywania przez Komisję Europejską skutecznej bezpośredniej kontroli działania i właściwego wykonywania procedur wpisanych w działania tych systemów.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 23 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com