Miesiąc styczeń 2018 r. był wypełniony uzgodnieniami kryteriów przeprowadzania przetargów przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W dniach 12, 22 i 26 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się cykl spotkań w sprawie ustaleń zapoczątkowanych w dniu 13 grudnia 2017 r. na spotkaniu w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na spotkaniach podkreślono, jak ważne są te  uzgodnienia dla izb rolniczych, aby zabezpieczyć interesy rolników, tak żeby ziemia rolnicza jak najszybciej była wydzierżawiona.

W dniach 18-21 stycznia po raz kolejny na terenie obiektów Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się targi rolnicze Polagra-Premiery. Targi  tradycyjnie objęła patronatem branżowym Krajowa Rada Izb Rolniczych, której  licznie odwiedzane było stoisko, które razem z Wielkopolską Izbą Rolniczą obsługiwali podczas Targów. Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz z Wielkopolską Izbą Rolniczą, zorganizowała też konferencję dla rolników „Polskie rolnictwo dziś i perspektywa jego rozwoju”. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników Targów. Prelegentami byli: Prof. dr hab. Walenty Poczta z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego  oraz dr Mirosław Drygas  z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Głównymi tematami w programie konferencji były: „Polski sektor rolno-żywnościowy – stan i przyszłe potrzeby rozwojowe”, „Potencjalne kierunki zmian WPR po 2020 roku”. Konferencję otworzył Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, podkreślając, iż  w dyskusji o kształcie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku ważne jest uwzględnienie obecnej sytuacji polskiego sektora-rolno spożywczego. Nawiązując do problemów blokowania rolniczych inwestycji przez ludność sprowadzającą się na wieś zauważył iż,  na wsi- to rolnik jest najważniejszy jako producent żywności. Zdaniem Prezesa KRIR gminy aby ograniczyć konflikty i protesty napływowych mieszkańców miast, powinny tworzyć specjalne strefy na budownictwo jednorodzinne  nie związane z produkcją rolną, w ramach planów  zagospodarowania przestrzennego, tak aby nie sąsiadowały bezpośrednio z gospodarstwami rolnymi i nie przeszkadzały swoimi protestami tej produkcji.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 9 stycznia – zebranie sekcji pt.: „Małe gospodarstwa rolne: spojrzenie pozaekonomiczne” w Pałacu Prezydenckim, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 10 stycznia – seminarium pt. „Zachód i Polska w świecie XXI wieku – zagrożenia, szanse, perspektywy” w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 11 stycznia – posiedzenie Rady ds. Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych w gmachu MRiRW, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 12 stycznia – konferencja uzgodnieniowa w sprawie uwag do projektu ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych w gmachu MRiRW, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 15 stycznia – posiedzenie Zespołu ds. opracowywania programu sektora wyrobów winiarskich, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 23 stycznia – posiedzenie Zespołu ds. Stabilizacji Rynków Rolnych i Ograniczania Ryzyka, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 26 stycznia – spotkanie MRiRW w celu omówienia projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF;
 • 29 stycznia – Konferencja Sejmowa na temat wdrożenia związków gospodarczych o strukturze sieciowej  i integracji produktowej, na bazie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
 • 29 stycznia – seminarium MRiRW poświęcone omówieniu zagadnień związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 9 stycznia - rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r., pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2145);
 • 24 stycznia - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, rozpatrzenie informacji na temat ujęcia problemów wsi i rolnictwa w strategiach zintegrowanych;
 • 25 stycznia - pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. (druk nr 2168);

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 16 stycznia - rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji;

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

5 stycznia Zarząd KRIR przekazał opinię do Ministerstwa Rozwoju w sprawie Rocznej Analizy Wzrostu Gospodarczego na 2018 r. Samorząd rolniczy zwrócił uwagę na pominięcie rolnictwa, jako gałęzi gospodarki w Analizie.

5 stycznia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi postulaty Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie objęcia pomocą rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe, wnioskując o ich rozpatrzenie.

5 stycznia Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska Pana J. Krawczyka z wnioskiem o przekazanie opinii Ministerstwa obrony Narodowej w sprawie koncepcji użycia wojska do prowadzenia odstrzału dzików.

10 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela o rozpatrzenie propozycji Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczącej zmian systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich, która polegałaby na połączeniu wszystkich ubezpieczeń rolniczych w jeden pakiet.

17 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela o opracowanie minimalnych warunków sprzedaży, dostaw oraz parametrów zbóż i kukurydzy.

18 stycznia Zarząd KRIR popierając wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela o zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Rolncitwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Proponowana zmiana ma polegać na uzupełnieniu listy podmiotów, które mogą otrzymać pomoc finansową na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem, o małżonka beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

18 stycznia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela w sprawie wypłat odszkodowań za straty spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w ubiegłym roku. Samorząd rolniczy przekazał informację, że po majowych opadach deszczu nawalnego, które spowodowały wymycie zasiewów z pól, zostały sporządzone protokoły strat przez Komisje powołane przez Wojewodę, jednak do tej pory poszkodowani rolnicy nie otrzymali odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

18 stycznia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi wnioski Małopolskiej Izby Rolniczej dotyczące m.in. dyżurów lekarzy weterynarii, wydłużenia okresu rejestracji cudzoziemców zatrudnionych w gospodarstwie oraz podpisywania umów kontraktacji warzyw i owoców bezpośrednio z producentem.

18 stycznia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi wnioski Mazowieckiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. rekompensat w zamian za rezygnację z hodowli trzody chlewnej na terenach nie objętych programem bioasekuracji i importu do Polski serów dojrzewających.

18 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela o odstępstwo w bieżącym roku od przyjętych terminów wykonywania zabiegów agrotechnicznych, tj. nawożenia pól obornikiem, gnojówką i gnojowicą, ze względu na intensywne opady deszczu.

19 stycznia Zarząd KRIR wystąpił do Wojewody Opolskiego Pana. A. Czubaka z wnioskiem o stwierdzenie nieważności uchwały nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie. Zdaniem samorządu rolniczego przyjęcie ww. uchwały jest niedopuszczalne i nadmiernie ogranicza prawa rolników. Wyłączenie weekendów z procesu wywożenia nawozów naturalnych na pola utrudnia prace rolnikom.

19 stycznia Zarząd KRIR przedstawił propozycje samorządu rolniczego do rezolucji ONZ pt. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Samorząd rolniczy uważa, że priorytetem dla Polski powinno być ograniczenie strat w rolnictwie oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności.

22 stycznia Zarząd KRIR przekazał Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu J. Danowskiemu listę propozycji tematów szkoleń dla doradców, które zdaniem rolników są obecnie najważniejsze. Wśród propozycji znalazły się m.in.: ukierunkowanie gospodarstw na rynek, zasady przetwórstwa i sprzedaży z gospodarstwa, zasady zatrudniania pracowników, przepisy BHP i pomoc przedlekarska.

24 stycznia Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska Pana H. Kowalczyka z wnioskiem o uregulowanie kwestii szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez takie gatunki zwierząt jak: muflon, kormoran, żuraw, łabędź, gęś i czapla.

24 stycznia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczący planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym szczególnie odpowiedniego zabezpieczenia obszarów wiejskich, regulacji planistycznych, chroniących producentów rolnych przed roszczeniami „nowych” mieszkańców terenów wiejskich.

24 stycznia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Środowiska Panu H. Kowalczykowi, Przewodniczącej Podkomisji Nadzwyczajnej Pani A. Paluch uwagi do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczące Prawa łowieckiego, dotyczące możliwości nadania zdolności opiniodawczej samorządowi rolniczemu w zakresie oceny projektów rocznych oraz wieloletnich planów hodowlanych.

24 stycznia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi wnioski Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, które dotyczyły m.in. ubezpieczania przez rolników nie ubezpieczonych w KRUS, aby również mieli możliwość ubezpieczenia cudzoziemców pracujących w gospodarstwie w KRUS, utworzenia pasów sanitarnych wzdłuż Wisły i autostrady A1 poprzez odstrzał dzików, redukcję populacji bobrów oraz wydłużenia terminów stosowania nawozów naturalnych.

25 stycznia Zarząd KRIR przedstawił informację Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani E. Lech o skali problemu dotyczącego braku możliwości wykorzystania do siewu zakupionego materiału siewnego w województwie warmińsko-mazurskim.

26 stycznia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi pismo wystosowane w dniu 26 stycznia do Państwowego Instytutu Weterynarii w sprawie problemu skutecznego przeprowadzania przez rolników zabiegów dezynfekcyjnych w gospodarstwach i podjęcia działań w zakresie wydania instrukcji stosowania środków dezynfekcyjnych oraz przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie dla producentów zwierząt, lekarzy weterynarii i dla podmiotów prowadzących  doradztwo rolnicze.

26 stycznia Zarząd KRIR zwrócił się Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – PIB Pana K. Niemczuka z wnioskiem o doprecyzowanie wymogów w zakresie stosowania środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w gospodarstwach.

26 stycznia Zarząd KRIR zwrócił się Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Pana L. Blocha w sprawie kół łowieckich z terenu woj. zachodniopomorskiego niewywiązujących się z obowiązku ograniczania populacji dzika.

26 stycznia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do prawodawstwa europejskiego w celu ułatwienia w handlu zwierzętami hodowlanymi i materiałem biologicznym od nich pochodzącego.

29 stycznia Zarząd KRIR przekazał do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana P. Jakiego pismo Ruchu Rolników Dolina Biebrzy Przyjazna Człowiekowi – Rolnikowi w sprawie projektu Dużej Ustawy Reprywatyzacyjnej.

29 stycznia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi wnioski Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej przyjęte na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017 r. w celu rozpatrzenia możliwości realizacji przedstawionych propozycji dotyczących: ubezpieczeń upraw rolnych, wprowadzenia wszelkich możliwych środków w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się ASF oraz podtrzymania produkcji trzody chlewnej w Polsce poprzez dofinansowanie stada podstawowego loch.

29 stycznia Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela w sprawie możliwości zmiany przepisów, aby okres zasadniczej służby wojskowej był uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury rolniczej.

29 stycznia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi Stanowiska Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej podjęte na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. Dotyczyły one zawartości GMO w produktach, żywności i paszach, poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, trudnej sytuacji na rynku tytoniu, dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wapnowania gleb stosowanego przez rolników Lubelszczyzny oraz utylizacji dzików.

30 stycznia Prezes KRIR wystąpił do Dyrektora Generalnego KOWR Pana W. Strobla mając na uwadze uzgodnienia w styczniu br. dotyczących kryteriów dzierżawy ziemi z Zasobu WRSP z wnioskiem o rezygnację ze składania ofert pisemnych przez rolników w kancelariach notarialnych, a powrotem do składnia ofert w biurach KOWR.

31 stycznia Zarząd KRIR przedstawił uwagi samorządu rolniczego do projektu zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy OT KOWR m.in. zgłosił, że projekt zwiera zamknięty katalog działań dotyczących tylko gospodarki gruntami, czyli częścią zadań byłej ANR, nie uwzględnia m.in. działalności spółek Skarbu Państwa zarządzanych przez KOWR oraz zadań przejętych od ARR. Ponadto zgłoszono szczegółowe uwagi do ww. projektu polegające na doprecyzowaniu zasad i usprawnieniu funkcjonowania Rad.

31 stycznia Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana. K. Jurgiela o podjęcie działań, aby znowelizować przepisy, które nakładają na rolnika obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości przy zakupie ziemi rolnej na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa. Z opłaty tej zwolnieni są obecnie rolnicy posiadający średnie i większe gospodarstwa, jednak dla gospodarstw mniejszych niż 11 ha nie ma tego wyłączenia, a zatem zobowiązani są płacić za każdy dokupowany grunt. Stwarza to dodatkowy koszt dla mniejszych gospodarstw, chcących się rozwijać i powiększać skalę produkcji.

31 stycznia Zarząd KRIR Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana. K. Jurgiela o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, skierowanym do konsultacji społecznych w listopadzie 2017 r., który wprowadzał nowy rodzaj umowy, umożliwiający rolnikom zatrudnienie pracowników jako tzw. pomocników rolnika.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

8 stycznia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie POCC-CCC, które było poświęcone kwestii przyszłej perspektywy WPR. Podczas zebrania przedstawiciel Komisji Europejskiej Pan Tassos Haniotis przedstawił prezentację „Przyszłość żywnościowa i rolnicza: Unia Europejska i WPR”. W prezentacji przedstawiono cele komunikatu Komisji Europejskiej odnośnie uproszczeń i modernizacji w przyszłej perspektywie WPR.

10 stycznia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wino”. Głównymi tematami podjętymi podczas posiedzenia była kwestia etykietowania i Brexit. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił plan działań Komisji Europejskiej w zakresie przyszłych działań legislacyjnych odnoszących się do nowego etykietowania napojów alkoholowych. Omawiając kwestię Brexitu eksperci zwrócili uwagę na kwestie związane z handlem, szczególnie ze względu na granicę pomiędzy Irlandią i Irlandią Północną oraz na negocjacje handlowe, które są obecnie prowadzone w tej chwili, oraz umowy już podpisane.

11 stycznia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy zadaniowej do spraw Brexitu. Sekretariat przedstawił informacje na temat postępów w negocjacjach pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską. przedstawiono badania, które zostały przeprowadzone dla Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego odnośnie handlu rolnego między UE i Zjednoczonym Królestwem zwracając  szczególną uwagę na aktualną sytuację i możliwe skutki Brexitu. Prezentacja została przedstawiona przez Panią  Cecilię Bellorę z Centrum Badań Prognoz i Informacji Międzynarodowych.

17 stycznia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Geopa-Copa. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Na posiedzeniu odbyły się wybory do Prezydium Geopa-Copa: Nowym przewodniczącym Geopa-Copa został Pan Joseph Lechner z francuskiej organizacji FNSEA, wiceprzewodniczącymi kolejno zostali: Veli Matti Rekola z fińskiej organizacji MTL oraz Pani  Claudia Merlino z włoskiej organizacji CIA.  Po wyborach odbyła się dyskusja na temat głównych działań Geopa-Copa. Uczestnicy dyskusji stwierdzili, że ważne jest wzmocnienie kontaktów z Parlamentem Europejskim i udział w platformach unijnych. Dyskutowano również na temat dyrektywy w sprawie pisemnego oświadczenia oraz dokonano przeglądu projektu „koszty pracy w rolnictwie”.

18 stycznia 2018 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie POCC-CCC. Sekretariat Copa-Cogeca  zapoznał zebranych z informacjami odnośnie rewizji rozporządzenia odnośnie nawozów. Sekretarz Generalny poinformował członków o stanie negocjacji w instytucjach unijnych, zauważając, że stanowisko Rady jest zgodne z zaleceniami Copa-Cogeca w odniesieniu do maksymalnego poziomu kadmu w nawozach fosforanowych. Omówiono też aktualny stan drugiej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED II). Dyskutowano na temat  reakcji Komitetów Copa-Cogeca na Komunikat w Sprawie Przyszłości Żywności i Rolnictwa. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił również informacje na temat wydarzenia związanego z WPR organizowanego przez Copa-Cogeca, które odbędzie się w Parlamencie Europejskim w dniu 21 lutego 2018 r. Omówiono także takie tematy jak: stan negocjacji handlowych, unijne prawodawstwo antydumpingowe i antysubsydiowe, leki weterynaryjne i pasze lecznicze. Zaprezentowano informacje dotyczące rozmów trójstronnych dotyczących dokumentacji RRE i LULUCF.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 8 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com