Krajowa Rada Izb Rolniczych uczestniczyła aktywnie w II edycji Targów CTR w Nadarzynie w dniach 30 listopada-2 grudnia. 1 grudnia 2017 r. na CTR w Nadarzynie Krajowa Rada Izb Rolniczych zorganizowała Piknik Owocowo-Warzywny sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Celem Pikniku była promocja wartości jakościowych i smakowych polskich produktów owocowo-warzywnych oraz świeżych owoców i warzyw. Piknik Owocowo-Warzywny ma również na celu propagowanie wzrostu spożycia świeżych owoców i warzyw w codziennej diecie oraz ich roli w zdrowym żywieniu. Podczas imprezy poprzez bezpłatną degustację promowane były przetwory owocowo-warzywne oraz świeże owoce i warzywa. Rozdawane były ulotki i materiały promujące warzywa i owoce, informujące o ich znaczeniu w codziennej diecie. Wśród najmłodszych dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy i zabawy.

2 grudnia 2017 r. w sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się VI konferencja samorządu rolniczego pt. "Bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz działalność izb rolniczych, związków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników”, w której udział wzięło ok. 300 rolników niemal z całej Polski. W konferencji z przedstawicielami izb rolniczych udział wzięli także zaproszeni goście: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Krzysztof Jurgiel, który przestawił informację o aktualnych pracach toczących się w resorcie rolnictwa oraz Podsekretarz Stanu w MRiRW – Pan Ryszard Zarudzki, który omówił dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju wsi i rolnictwa w perspektywie do 2030 r. oraz  sposób ujęcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w krajowych dokumentach strategicznych, w szczególności w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). W swoim wystąpieniu, Minister wzorowo ocenił współpracę z izbami rolniczymi, podkreślając, że izby zgłaszają wiele postulatów i wniosków oraz otrzymują propozycje rozwiązań. Zaznaczył, że samorząd rolniczy właściwie reprezentuje polskich rolników w relacjach z administracją rządową. Pomimo często trudnego dialogu, w większości przypadków znajdowane są wspólne rozwiązania, a dyskusja odbywa się na poziomie merytorycznych argumentów. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zwrócił uwagę, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel zawsze zapoznaje się z propozycjami zgłaszanymi przez samorząd rolniczy i słucha głosów, które niepokoją polską wieś. Podczas konferencji zaprezentowane zostały także wystąpienia dotyczące bieżącej sytuacji w rolnictwie i działalności izb rolniczych, związków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników. Prof. dr hab. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił sektor rolno-żywnościowy w rozwoju gospodarczym Polski - znaczenie i wyzwania, dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawiła organizacje rolnicze w Polsce i ich wpływ na politykę rolną, dr hab. Beata Jeżyńska prof. nadzw. Z Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie omówiła temat:  „Izby rolnicze w Polsce jako partnerzy niedoceniani”, a dr Mirosław Drygas z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN przedstawił prezentację: „Potencjalne zadania izb rolniczych w Polsce”.

W dniu 6 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyło się I spotkanie izb rolniczych Państw rejonu Trójmorza pt. “Zrównoważona przyszłość rolnictwa w UE”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele izb rolniczych i organizacji rolniczych 12 państw Europy położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Węgier. Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela. Podczas spotkania odbyły się dwa panele dyskusyjne nt. przyszłej polityki rolnej oraz rolnictwa zrównoważonego, które ma być przyszłością UE. Założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. przedstawił Mariusz Stefan Migas - Kierownik Działu Ekonomiki Rolnej w Komisji Europejskiej. Następnie odbyła się dyskusja, w której udział wzięli  m.in. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski oraz Podsekretarz Stanu w MRiRW Ewa Lech. W kolejnym panelu dotyczącym zrównoważonego rolnictwa udział wzięli: Martijn Homan - Radca ds. Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności z Ambasady Królestwa Niderlandów, Pekka Pesonen - Sekretarz Generaly Copa-Cogeca, dr Sławomir Sowa z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Matthew Frost, szef oddziału Bayer CropScience na Polskę i kraje bałtyckie. Całość spotkania poprowadził Karol Bujoczek – Redaktor Naczelny Top Agrar. Prezes KRIR W. Szmulewicz powiedział podczas spotkania, że ewentualne zmiany w systemie płatności bezpośrednich powinny polegać przede wszystkim na dalszych uproszczeniach administracyjnych i proceduralnych dla rolników, a nie dla urzędników. Zmiany te  powinny być tak ukierunkowane, aby zapewniać realizację podstawowych  funkcji sektora rolno-żywnościowego oraz  umożliwiać osiąganie celów związanych z nowymi wyzwaniami stojącymi przed UE, z uwzględnieniem specyfiki i doświadczeń rolnictwa poszczególnych krajów UE. W tym kontekście należy również dążyć do wyrównania ich poziomu w poszczególnych krajach członkowskich UE. Na koniec podpisano wspólną deklarację dotyczącą promocji praktyki rolnictwa zrównoważonego w naszych krajach w celu minimalizacji wpływu rolnictwa na środowisko, przy jednoczesnym wzroście produkcji rolnej, niezbędnym do osiągnięcia celu nr 2 ONZ oraz zapewnienia opłacalności prac. Wyłącznym Partnerem wydarzenia była firma Bayer.

W dniu 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu 100 dni działalności KOWR. W spotkaniu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel, Dyrektor Generalny KOWR Pan Witold Strobel, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych oraz Dyrektorzy Regionalni OT KOWR. Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Pan Adam Struziak przedstawił prezentację pt. „Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu WRSP 100 dni KOWR”. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił, że zależy mu na dobrej współpracy izb rolniczych z KOWR, szczególnie na rozwiązaniu problemów dotyczących obrotu ziemią. Na spotkaniu podkreślono konieczność powstania Rad Społecznych oraz poruszono kwestię zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 103/2017/Z w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu WRSP. Ustalono, że będą kontynuowane wojewódzkie.

Pozostałe wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

 • 5 grudnia - posiedzenie Komisji do Spraw Oceny Ofert, złożonych przez zakłady ubezpieczeniowe zainteresowane zawarciem umów w sprawie dopłat w 2018 r. do składek ubezpieczeniowych, udział: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz;
 • 8 grudnia – II posiedzenie Zespołu ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
 • 20 grudnia – VI posiedzenie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 6 grudnia - dyskusja na temat wstępnych ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli pt. „Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń”, rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF), udział: Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski;
 • 7 grudnia - sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424);
 • 7 grudnia - przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat rolnych aspektów polityki handlowej Unii Europejskiej w 2017 r., przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat struktury importu i eksportu produktów rolno-spożywczych;
 • 12 grudnia - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 2114);
 • 13 grudnia - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pomocy dla rolników i możliwości utworzenia funduszu klęskowego;

W tym okresie sprawozdawczym przedstawiciele Zarządu KRIR uczestniczyli
w posiedzeniach Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na której omawiane były następujące tematy:

 • 12 grudnia - Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

4 grudnia Zarząd KRIR w związku z zorganizowanym przez KRIR 7-dniowym „Wyjazdem studyjnym do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy” w październiku 2017 r. zwrócił się do Prezydenta RP Pana A. Dudy, Prezesa Rady Ministrów Pani B. Szydło, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela oraz Ministra Środowiska Pana J. Szyszko z wnioskiem o podjęcia prac nad Narodowym Programem Budowy Zbiorników Retencyjnych, jako innowacyjnego podejścia do dbania o zasoby wodne.

5 grudnia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi stanowisko KRIR przyjęte na X Posiedzeniu KRIR w dniu 27 listopada 2017 r. dotyczące przyjętej przez KOWR punktacji dotyczącej dzierżaw ziemi z Zasobu WRSP – wnioskując o jego rozpatrzenie i podjęcie stosownych działań.

8 grudnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu.  Samorząd rolniczy zauważył, że w Programie należałoby uwzględnić możliwość stosowania nawozów azotowych naturalnych i mineralnych po 30 listopada i przed 1 marca ze względu na przebieg warunków pogodowych. Projektowane zapisy dotyczące przechowywania kiszonek nie odzwierciedlają stanu faktycznego sposobu ich przechowywania. Wobec nowoczesnych metod ich produkcji  podstawowe kiszonki stosowane w żywieniu bydła przechowywane w prawidłowy sposób nie przyczyniają się do zanieczyszczenia wód odciekami powstałymi podczas ich zakiszania, ponieważ praktycznie one nie powstają.

8 grudnia Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani M. Fajger z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających wykonanie przez rolników zabiegów agrotechnicznych do końca bieżącego roku, bez redukcji przysługujących im dopłat ze względu na trudną sytuację w rolnictwie spowodowaną nadmiernymi opadami deszczu.

12 grudnia Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW na lata 2014-2020. Zdaniem samorządu rolniczego należałoby umożliwić osobom młodocianym uzyskanie ww. pomocy, które na skutek uzyskania spadku rozpoczęła wcześniej prowadzenie działalności rolniczej.

12 grudnia Zarząd KRIR na wniosek Nadzwyczajnej Komisji KRIR ds. opracowywania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego zwrócił się do Dyrektora Generalnego KOWR Pana W. Strobla z wnioskiem o udzielenie informacji nt. zasad wydzierżawiania nieruchomości z Zasobu WRSP. Pytania dotyczyły m.in. weryfikacji kryterium odległości nieruchomości rolnej będącej przedmiotem własności oferenta a przedmiotem przetargu, sposobu weryfikacji uczestników przetargu pod kątem posiadania przez nich udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, dyskryminacji uczestników przetargów powyżej 60 roku, skoro wiek emerytalny mężczyzn wynosi 65 lat.

12 grudnia Zarząd KRIR na wniosek Nadzwyczajnej Komisji KRIR ds. opracowywania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego zwrócił się do Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani A. Fajger o udzielenie odpowiedzi dotyczącej różnic w rejestrowaniu siedzib producentów rolnych jako osób fizycznych i prawnych.

15 grudnia Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela informację nt. trudnej sytuacji rolników w województwie pomorskim spowodowaną przez obfite i długotrwałe opady deszczu.

15 grudnia Zarząd KRIR realizując wniosek z X posiedzenia KRIR z dnia 27 listopada 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela oraz Ministra Środowiska Pana J. Szyszko z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu pomoc rolnikom – właścicielom lasów zniszczonych przez sierpniowe nawałnice.

15 grudnia Zarząd KRIR przekazał opinię do projektu ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych uwzględniającego zalecenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Samorząd rolniczy uważa za słuszne stworzenie mechanizmu zabezpieczającego roszczenia rolników względem niewypłacalnych podmiotów skupujących, jednak kosztami ich prowadzenia nie należy obciążać rolników, ale również przetwórców. Praca nad stworzeniem ram prawnych funkcjonowania funduszy powinna być poprzedzona szeroką dyskusją ze środowiskiem rolniczym.

15 grudnia Zarząd KRIR realizując wniosek z X posiedzenia KRIR z dnia 27 listopada 2017 r. zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Pana M. Morawieckiego o wyjaśnienie procedury stosowania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów w odniesieniu do zakupu paliwa do celów rolniczych przez rolników nieprowadzących działalności gospodarczej.

19 grudnia Zarząd KRIR realizując wniosek z X posiedzenia KRIR z dnia 27 listopada 2017 r. zwrócił się do Ministra Środowiska Pana J. Szyszko o umożliwienie korzystania ze zmodernizowanych dróg leśnych rolnikom i mieszkańcom wsi.

19 grudnia Zarząd KRIR przekazał opinię uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Samorząd rolniczy uznał zwiększenie środków finansowych z 25,3 mln zł do 28,5 mln zł za pozytywne, jednakże ze względu na przeniesienie się wirusa u dzików na powiaty na zachód od Wisły – ta kwota może być niewystarczająca.

20 grudnia Zarząd KRIR realizując wniosek z X posiedzenia KRIR z dnia 27 listopada 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela w sprawie zwrotu kosztów udziału przedstawicieli izb rolniczych w Komisjach szacujących szkody klęskowe.

20 grudnia Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela o pomoc rolnikom poszkodowanych w wyniku obfitych i długotrwałych opadów deszczu.

20 grudnia Zarząd KRIR zwrócił się do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana J. Sachajko w sprawie osób prowadzących gospodarstwo, ale nie opłacających składki KRUS, z wnioskiem o wsparcie prac legislacyjnych nad przepisami tzw. kodeksu rolnego przygotowywanego przez resort rolnictwa i rozwoju wsi, który rozwiązałby wiele problemów osób zajmujących się rolnictwem.

20 grudnia Zarząd KRIR przedstawił opinię do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych. Samorząd rolniczy uważa, że nowelizacja ww. ustawy wydaje się być oczekiwana przez środowisko rolnicze. Jednak samorząd rolniczy jest przeciwny rozszerzaniu możliwości  podjęcia akcji protestacyjnej, ponieważ należy dążyć do uzgodnień i załatwiania w trybie negocjacji spraw ważnych dla rolników. Zaproponowano też m.in. roczny okres przejściowy dla istniejących związków, aby mogły dostosować się do zmian, i aby komitet organizacyjny tworzące związki ogólnokrajowe liczył co najmniej 300 rolników.

21 grudnia Zarząd KRIR poinformował Prezesa Ogólnopolskiej Izby Przetwórców i Eksporterów Runa Leśnego Pana Ł. Kazberuka o strukturze organizacyjnej Krajowej Rady Izb Rolniczej oraz o możliwościach współpracy z nią i podejmowania wspólnych działań konsultacyjno-doradczo-opiniodawczych.

21 grudnia Zarząd KRIR realizując wniosek z X posiedzenia KRIR z dnia 27 listopada 2017 r. zwrócił się do Dyrektora Generalnego KOWR Pana W. Strobla z wnioskiem regionalizację kryteriów oceny punktacji dotyczącej dzierżaw ziemi z Zasobu WRSP i dostosowanie ich do warunków poszczególnych województw oraz dążenia w nich do powiększania gospodarstw powyżej 1,5 krotności średniej wojewódzkiej.

21 grudnia Zarząd KRIR na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela o zmianę przepisów prawnych w zakresie melioracji szczegółowych i powierzenia ich utrzymania samorządom gminnym.

21 grudnia Zarząd KRIR na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi wnioski podjęte przez Rady Powiatowe Podkarpackiej Izby Rolniczej. Dotyczyły one m.in. zmian przepisów dotyczących pomocy w ramach poddziałania 6.3. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, operacje typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020, uproszczenia procedur przetargowych nieruchomości z Zasobu WRSP, wniosek dotyczący wpisania wilka na listę zwierząt częściowo chronionych przekazano do Ministra Środowiska.

21 grudnia Zarząd KRIR realizując wniosek z X posiedzenia KRIR z dnia 27 listopada 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w takim zakresie, aby ułatwić sprawowanie opieki nad osobami starczymi w gospodarstwach rolnych.

21 grudnia Zarząd KRIR realizując wniosek z X posiedzenia KRIR z dnia 27 listopada 2017 r. zwrócił się do Ministra Środowiska Pana J. Szyszko z wnioskiem o wprowadzenie do nowelizowanej w Sejmie RP ustawy Prawo Łowieckie, jako autopoprawki przepisu, stwierdzającego że w sytuacji wystąpienia epidemii (choroby) u zwierzyny łownej, działanie Prawa łowieckiego będzie zawieszone i będą mogły być stosowane inne, skuteczne rozwiązania mające na celu szybkie ograniczenie populacji dzikich zwierząt.

21 grudnia Zarząd KRIR realizując wniosek z X posiedzenia KRIR z dnia 27 listopada 2017 r. zwrócił się do Ministra Środowiska Pana J. Szyszko z wnioskiem o wprowadzenie na terenie całego kraju odstrzału redukcyjnego bobra europejskiego.

22 grudnia Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria. Projekt rozporządzenia zakłada wykreślenie Laboratorium Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Rzeszowie w zakresie wykonywania analiz próbek na zlecenie jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym. Samorząd rolniczy zauważył, że wykreślenie tego laboratorium może być utrudnieniem dla rolników ekologicznych w województwie podkarpackim.

28 grudnia Zarząd KRIR realizując wniosek z X posiedzenia KRIR z dnia 27 listopada 2017 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana K. Jurgiela z wnioskiem o stworzenie możliwości prawnych dla wsparcia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian (PDO) na poziomie wojewódzkim i krajowym.

29 grudnia Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Środowiska Panu J. Szyszko  stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. KRIR sprzeciwiła się w opinii ograniczaniu liczby regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Ponadto Zarząd KRIR zawnioskował o włączenie KRIR do stałej listy podmiotów, które otrzymują bezpośrednio z Ministerstwa Środowiska projekty aktów pranych do konsultacji społecznych.

29 grudnia Zarząd KRIR w związku z wpłynięciem do Sejmu RP rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw przedstawił stanowisko, w którym wnioskuje o odstąpienie od łączenia regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i pozostawienie ich biur w dotychczasowej formie.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 • 4 grudnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „lasy”. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił najnowsze informacje na temat LULCF i ESR. Eksperci omówili w ramach tego punktu kwestię opinii Rady co do podejścia do rozporządzenia w sprawie stosunku do ogólnych zasad dotyczących użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa. W tym temacie omówiono również sprawozdanie Parlamentu Europejskiego które dotyczyło zarówno ESR jak i LULUCF. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił i omówił wnioski z Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 23. Konferencja Stron, UNFCCC Cop23, Niemcy, Bonn 2017. Eksperci zapoznali się z najnowszymi informacjami na temat RED II  w tym kwestii możliwości wzmocnienia roli biomasy rolniczej i leśnej we wszystkich sektorach bioenergii, aby osiągnąć cele UE w zakresie klimatu i energii na 2030 r. Eksperci zapoznali się również z projektem opinii  w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Sekretariat Copa- Cogeca przedstawił i omówił harmonogram prac nad przyszłą WPR po 2020 roku. Przedstawiono i omówiono również przyszłość polityki rozwoju obszarów wiejskich: wkład w implementację deklaracji Cork 2.0. Kończąc kwestie WPR eksperci otrzymali informacje na temat wspólnego programu prac EIP-AGRI  w szczególności w kwestiach związanych z lasami. Dyskutowano  na temat dokumentu roboczego Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu strategii na rzecz biogospodarki .
 • 6 grudnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej „Badania i innowacje”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział ekspert Waldemar Banach, Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej. Podczas posiedzenia eksperci wysłuchali sprawozdania ze szczytu Agri-Innovation, które odbyło się w Lizbonie w dniach 11-12 października 2017 roku. Podczas posiedzenia odbyła się dyskusja na temat wdrażania programu Horyzont 2020 w poszczególnych krajach. Podczas dyskusji z ekspertami grupy roboczej omówiono temat udziału rolników w programach i konsorcjach projektów Horyzont 2020 zwracając szczególną uwagę na kwestię Europejskiego Programu ds. Badań i Innowacji (FP9), znaczenie badań naukowych i innowacji dla przyszłości WPR. Zwrócono szczególną uwagę, iż przy realizacji projektów bardzo ważna jest ich analiza finansowa. Zdaniem uczestników organizacje rolnicze powinny mieć kluczową rolę w ocenie projektu. Istotnym problemem jest kwestia przekazywania wiedzy (transferu) do rolników. W prowadzonej dyskusji przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych Waldemar Banach zwrócił uwagę, że głównym celem projektu poza wprowadzeniem innowacji w sektorze rolnictwa powinien być czynny udział rolnika w projekcie. Projekt bez udziału rolnika nie oddaje w pełni kluczowej roli projektu w zakresie realizacji i zaspokojenia rzeczywistych potrzeb rolnika. To on i jego bezpośredni udział w pracach już na etapie analizy potrzeb, a następnie wdrażania wypracowanych rozwiązań innowacyjnych projektu na podstawie naukowych badań oddają w pełni istotę i sens programu. Przedstawiciel Lubelskiej Izby Rolniczej zwrócił ponadto uwagę na bardzo duży potencjał naukowy regionu w zakresie sektora rolnictwa (liczne instytuty naukowe w Puławach, wyższe uczelnie rolnicze na terenie Lubelszczyzny), co daje duże szanse na realizację nowych projektów, a przez to lepsze wykorzystanie środków z programu Horyzont 2020. Wskazał na przykłady już realizowanych projektów współpracy tych instytucji z Lubelską Izbą Rolniczą, podkreślając na potrzebę realizacji wielopodmiotowych projektów z koniecznym udziałem rolników. Być może udział rolników powinien być niezbędny do uzyskania środków na realizacje projektu. Była to odpowiedź na głos w dyskusji mówiący o niewielkim zaangażowaniu krajów Europy Środkowej i Wschodniej we wdrażaniu programu Horyzont 2020.
 • 7 grudnia 2017 r. odbyło się 68 posiedzenie izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. Specjalnym gościem posiedzenia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel.  Gospodarzem spotkania była Krajowa Rada Izb Rolniczych. Na spotkaniu podkreślono, że cele tzw. Deklaracji Bratysławskiej są nadal aktualne i powinny stanowić centralny punkt negocjacji w sprawie WPR po 2020 r. W sprawie komunikatu Komisji Europejskiej – Przyszłość Żywności i Rolnictwa – przedstawiciele izb rolniczych państw grupy V4 uważają go za wstęp i ramy dla koncepcji przyszłych rozwiązań legislacyjnych, które wywołają intensywną dyskusję na temat WPR. Na koniec podpisano komunikat, w którym odnieśli się do bieżącej sytuacji na rynkach rolno-spożywczych w krajach V4, wyrazili swoje stanowisko do komunikatu Komisji Europejskiej „Przyszłość żywności i rolnictwa” i który przekazano Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panu K. Jurgielowi i Sekretarzowi Generalnemu Panu P. Pessonenowi.
 • 11 grudnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się połączone posiedzenie grup roboczych „WPR” oraz „rozwój obszarów wiejskich”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Pan dr Mirosław Drygas. Eksperci zajęli się przygotowaniem stanowiska do posiedzenia grupy dialogu obywatelskiego do spraw WPR ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestię rozporządzenia Omnibus oraz komunikatu Komisji Europejskiej na temat przyszłej WPR. W kwestii „rozwoju obszarów wiejskich” odbyła się dyskusja z przedstawicielem DG AGRI, Nivelinem Noevem, specjalistą ds. polityki  na temat instrumentów finansowych.  Sekretariat Copa-Cogeca przekazał ekspertom aktualne informacje na temat wdrożenia WPR. W czasie debaty po prezentacji dotyczącej WPR, eksperci omówili  sytuację krajowych sieci obszarów wiejskich w tym ich strukturę, cele, działalność oraz zaangażowanie zainteresowanych stron.               
 • 12 grudnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „kwestie podatkowe i prawne”. Sekretariat Copa-Cogeca omówił kwestię orzecznictwa. Sekretariat przedstawił ekspertom kolejne orzeczenia: Trybunał stwierdził nieważność rozporządzenia Komisji ustalającego zerowy poziom refundacji wywozowych w sektorze drobiu w lipcu 2013 r., konsultacje w zakresie cen i ilości między organizacjami producentów rolnych lub stowarzyszeniami takich organizacji mogą zostać uznane za kartel w rozumieniu prawa konkurencji, oprócz sytuacji wyjątkowej i bezwzględnie koniecznej dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego Polska powinna natychmiast zaprzestać działań aktywnej gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej, szkody wyrządzone przez pojazdy, które są wykorzystywane jako narzędzia pracy w rolnictwie, nie powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, chyba że pojazdy te są używane głównie jako środki transportu. Wymóg, zgodnie z którym ubój rytualny bez ogłuszenia powinien odbywać się w zatwierdzonych rzeźniach, nie narusza prawa do poszanowania religii. Następnie Pan Leonardo Pofferi, z Confcooperative z Włoch przedstawił wnioski z 38. Konferencji Rolniczej AP-UE w kwestii polityki podatkowej jako elementu konkurencyjności. W dalszej części posiedzenia omówiono kwestie polityki konkurencji.
 • 14 grudnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca odbyło się połączone posiedzenie grup roboczych „zapewnienie jakości w rolnictwie” oraz „promocja”. Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił najnowsze informacje na temat przyszłości WPR, po prezentacji odbyła się dyskusja i wymiana opinii w ramach grupy roboczej oraz roli promocji i jakości w nowej perspektywie po 2020 roku. Następnie eksperci omówili kwestię wdrażania rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Sekretariat Copa-Cogeca zwrócił szczególną uwagę na kwestię dobrowolnego oznaczania pochodzenia (Art.26 ust.3) oraz na temat krajowych decyzji o obowiązkowym oznaczaniu pochodzenia oraz kolejnych kroków z tym związanych.  Eksperci omówili również wstępną opinię Copa-Cogeca na temat wykorzystania nazw produktów pochodzenia zwierzęcego w sprzedaży produktów roślinnych, np. masło. Dyskutowano również na temat stosowania systemów certyfikacji jakości ze szczególnym uwzględnieniem systemów narzucanych przez inne firmy. Dyskutowano na temat debaty dotyczącej podwójnej jakości produktów spożywczych i zaangażowania w debatę Copa-Cogeca. Eksperci wymienili również poglądy na temat doświadczeń państw członkowskich związanych ze stosowaniem określenia jakościowego stosowanego fakultatywnie „produkt górski”. Eksperci omówili temat realizacji unijnej polityki promocji i wymienili opinie na temat realizacji programów, które otrzymały dofinansowanie w 2016 r. w tym również na temat napotkanych problemów.
 • 15 grudnia 2017 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ad hoc „łańcuch żywnościowy”. Eksperci dyskutowali wraz z zaproszonym na posiedzenie gościem Panem Stefano Soro, szefem działu ds. łańcucha dostaw żywności oraz biotechnologii w DG GROW na temat działań Forum Wysokiego Szczebla na rzecz poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw żywności. Omówiono tematy proponowane przez Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności. Odnośnie aktualnie prowadzonej dyskusji na temat podwójnej jakości produktów spożywczych Sekretariat Copa-Cogeca przedstawił wnioski z zebrania w podgrupie do spraw Rynku wewnętrznego HLF, mającej na celu nakreślenie kierunku wspólnych zasad dotyczących "podwójnej jakości żywności". Następnie eksperci zostali poinformowani o działaniach unijnej platformy do spraw strat żywności i marnotrawienia żywności. Komitety Copa-Cogeca opracowały konkretne stanowisko w sprawie poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw żywności. Dokument ten umożliwia przyjęcie jasnej i silnej pozycji we wszystkich debatach i działaniach w tym obszarze, jak również w procesie zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych (NPH).
 • 18 i 19 grudnia 2017 roku w Komisji Europejskiej w Brukseli odbyła się coroczna edycja konferencji „2017 perspektywy dla rolnictwa UE”. Konferencja UE w sprawie perspektyw rolnictwa była okazją do dyskusji na temat przyszłości rolnictwa w Europie i stojących przed nim wyzwań. Trzecią edycję corocznej konferencji otworzył Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phil Hogan. Dyskutowano głównie nt. modernizacji i uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej. Omówiono najnowszy raport Outlook (2017-30) obejmującemu rynki mleczarskie, mięso i zboża w UE na najbliższe dziesięć lat.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 22 projektów aktów prawnych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com